Menettely : 2018/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0280/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0280/2018

Keskustelut :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 255kWORD 51k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0280/2018 (ECR)

B8‑0284/2018 (PPE)


Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta (2018/2755(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bahrainin kuningaskunnasta,

–  ottaa huomioon vuonna 1988 tehdyn Euroopan unionin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välisen yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon neuvoston 16. lokakuuta 2017 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa käytäviä ihmisoikeusvuoropuheluja ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella,

–  ottaa huomioon Chaillot-palkinnon ihmisoikeuksien edistämisestä Persianlahden yhteistyöneuvoston alueella,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Bahrainin vuonna 2013 ratifioiman Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan,

–  ottaa huomioon Bahrainin riippumattoman tutkintakomission, joka perustettiin kuninkaan asetuksella tutkimaan helmikuun 2011 jälkeisiä tapahtumia ja niiden seurauksia Bahrainissa sekä raportoimaan niistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 5. kesäkuuta 2018 Bahrainin vetoomustuomioistuin päätti pitää voimassa johtavalle ihmisoikeuksien puolustajalle Nabeel Rajabille 21. helmikuuta langetetun viiden vuoden vankilatuomion hänen Twitterissä esittämistään kommenteista, joissa tuomitaan Saudi-Arabian johtaman koalition suorittamat ilma-iskut Jemenissä ja tuodaan esille Bahrainin Jaun vankilassa väitetysti tapahtunut kidutus; ottaa huomioon, että Bahrainin rikoslain nojalla näitä lausuntoja pidetään rikoksina, joilla ”loukataan naapurivaltiota” (215 pykälä), ”herjataan kansallisia instituutioita” (216 pykälä) ja tahallisesti esitetään ”vääriä tai ilkeämielisiä uutisia, lausuntoja tai huhuja, joilla pyritään vahingoittamaan sotilaallisia valmisteluja Bahrainin valtion puolustamiseksi” (133 pykälä);

B. ottaa huomioon, että heinäkuussa 2017 Nabeel Rajab tuomittiin poissa olevana jo kahdeksi vuodeksi vankeuteen ja että hänellä on nyt yhteensä seitsemän vuoden vankilatuomio; ottaa huomioon, että hänet pidätettiin mielivaltaisesti 13. kesäkuuta 2016, että hän vietti yli vuoden tutkintavankeudessa, että hänen asiansa käsittelyä on lykätty 20 kertaa ja että tuomioistuin on rikosoikeudellista menettelyä loukaten useaan otteeseen ilmoittanut oikeuskäsittelyn pitämisestä vain muutaman päivän varoitusajalla ilman, että on antanut selitystä hänen asianajajilleen, jotka eivät siten ole kyenneet valmistelemaan hänen puolustustaan tai kutsumaan todistajia todistamaan oikeudessa;

C. ottaa huomioon, että Nabeel Rajab pidätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 syytettynä muun muassa yllyttämisestä hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin, ja tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että marraskuussa 2014 hänet vapautettiin takuita vastaan, mutta pidätettiin uudelleen huhtikuussa 2015 Bahrainin arvostelemisesta sosiaalisessa mediassa ja tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen; ottaa huomioon, että hänelle myönnettiin kuninkaan armahdus sen jälkeen, kun heräsi huoli hänen heikentyvästä terveydentilastaan;

D. ottaa huomioon, että unioni on käynyt jatkuvaa vuoropuhelua Bahrainin viranomaisten kanssa kuningaskunnan ihmisoikeusongelmista ja varoittanut toimenpiteistä, jotka voivat vaarantaa maan vakauden;

E. toteaa, että unioni katsoo tiiviin yhteistyön kolmansien maiden kansalaisyhteiskuntien ja ihmisoikeuksien puolustajien kanssa kuuluvan sen tärkeimpiin painopisteisiin ihmisoikeuksien edistämisessä ja ihmisoikeusloukkausten torjunnassa;

F. ottaa huomioon, että poliittinen työ Bahrainin kuningaskunnassa on keskeistä demokraattisen siirtymän kannalta ja tukee kattavia uudistuksia;

G. toteaa, että Bahrain on Persianlahden alueella merkittävä unionin kumppani muun muassa poliittisten ja taloudellisten suhteiden, energia-asioiden ja turvallisuuden saralla; katsoo, että Persianlahden alueen vakaus on strateginen etu Natolle ja että on kummankin osapuolen etujen mukaista syventää entisestään kumppanuutta, jotta voidaan vastata paremmin tuleviin turvallisuushaasteisiin;

H. ottaa huomioon, että Bahrainin kuningaskunta on arabivaltio, jolla on rikas ja pitkäaikainen avoimuuden historia maailman muita kulttuureja kohtaan ja että bahrainilaisuus on keskeinen osa kansallista identiteettiä;

1.  on huolissaan Bahrainin korkeimman rikostuomioistuimen langettamasta viiden vuoden tuomiosta ja heinäkuussa 2017 annetusta kahden vuoden tuomiosta; panee merkille Bahrainin korkeimman vetoomustuomioistuimen päätöksen pitää voimassa Nabeel Rajabin viiden vuoden vankeustuomio ja toteaa, että Bahrainin korkein oikeus voi edelleen myöntää oikeuden muutoksenhakuun tai kuningas Hamad bin Isa al-Khalifa voi myöntää armahduksen; kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan, että oikeudenkäynneissä noudatetaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenmukaista menettelyä koskevia kansainvälisen oikeuden normeja;

2.  kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan, että Nabeel Rajabia ei kiduteta tai kohdella muulla tavalla huonosti ja että hänellä on mahdollisuus tavata säännöllisesti perhettään ja valitsemiaan asianajajia sekä saada asianmukaista terveydenhoitoa;

3.  toistaa Bahrainin viranomaisille esittämänsä kehotuksen pidättyä kaikenlaisesta pidätettyjen kidutuksesta sekä julmasta ja halventavasta kohtelusta, tutkimaan kidutustapaukset ja saattamaan niihin syyllistyneet oikeuden eteen; ilmaisee tässä yhteydessä tukensa maan sisäministeriön oikeusasiamiehen, vankien ja pidätettyjen oikeuksia käsittelevän komission sekä erityisen tutkintayksikön perustamiselle ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä poliisin toiminnan ja pidätysnormien valvomiseksi riippumattomasti; toteaa, että nämä toimenpiteet ovat laatuaan ensimmäisiä alueella ja ainutlaatuisia Persianlahden ympäristössä;

4.  tukee edelleen Bahrainin hallituksen uudistusohjelmaa ja kehottaa maan hallitusta pyrkimään vakauteen toteuttamalla lisäuudistuksia ja osallistavan sovintoprosessin avulla ympäristössä, jossa rauhanomaiset poliittiset valituksenaiheet voidaan ilmaista vapaasti, ja noudattamaan tässä Bahrainin kansainvälisiä velvoitteita erityisesti, kun otetaan huomioon lokakuussa 2018 pidettäväksi suunnitellut vaalit;

5.  pitää myönteisenä hallituksen sitoumuksia parantaa edelleen kaikkien bahrainilaisten oikeuksia ja mahdollisuuksia; tukee Bahrainin sitoumusta varmistaa, että yhteiskunta on osallistava ja moniarvoinen; pitää tässä yhteydessä myönteisinä Bahrainin uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja maltillisuuden mallia ja kulttuurista monimuotoisuutta ja panee tyytyväisenä merkille Bahrainin perustuslain ja kansallisen perusoikeuskirjan;

6.  pitää erittäin tärkeinä Bahrainin itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta ja korostaa, että on tärkeää, että kuningaskunnan vakautta ja turvallisuutta horjuttamaan pyrkivät voimat eivät sekaannu maan sisäisiin asioihin;

7.  kehottaa Bahrainin viranomaisia sallimaan, että Euroopan parlamentin jäsenistä koostuva valtuuskunta voi vierailla maassa ja tavata viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä saada paremman käsityksen kaikkien osapuolten näkemyksistä ja huolenaiheista;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö