Procedūra : 2018/2755(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0280/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0280/2018

Debatai :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.2

Priimti tekstai :


BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 52k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0280/2018 (ECR)

B8-0284/2018 (PPE)


dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Bahreine, ypač Nabeelio Rajabo atvejo (2018/2755(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bahreino Karalystės,

–  atsižvelgdamas į 1988 m. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos (PĮBT) bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m., kurią Taryba patvirtino 2017 m. spalio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų gaires, ES gaires dėl dialogų žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Chaillot premiją už žmogaus teisių propagavimą Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos regione,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Bahreine ratifikuotą Arabų žmogaus teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Bahreino nepriklausomą tyrimų komisiją, įsteigtą karaliaus įsakymu, nuo 2011 m. vasario mėn. vykusiems įvykiams Bahreine ir jų padariniams tirti ir ataskaitoms dėl jų teikti;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. birželio 5 d. Bahreino Apeliacinis Teismas nusprendė palikti galioti praėjusių metų vasario 21 d. vadovaujančiam žmogaus teisių gynėjui Nabeeliui Rajabui skirtą penkerių metų laisvės atėmimo bausmę už pastabas „Twitter“, kuriose smerkiami Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos surengti oro antpuoliai Jemene ir atskleidžiami, kaip įtariama, Bahreino Jau kalėjime vykdomi kankinimai; kadangi pagal Bahreino baudžiamąjį kodeksą šie pareiškimai priskiriami baudžiamajai veikai už „kaimyninės šalies įžeidimą“ (215 straipsnis), „nacionalinių institucijų įžeidimą“ (216 straipsnis) ir „neteisingų ir klaidinančių žinių, teiginių ar gandų sąmoningą skelbimą karo metu (...) siekiant pakenkti kariniams pasirengimams ginti Bahreino valstybę (133 straipsnis);

B.  kadangi Nabeel Rajab jau buvo nuteistas 2 metų laisvės atėmimo bausme, 2017 m. liepos mėn. įvykus procedūrai in absentia, ir jam gresia iš viso 7 metų laisvės atėmimo bausmė; kadangi jis nuo 2016 m. birželio 13 d. yra savavališkai kalinamas ir jau daugiau nei metus patiria kardomąjį kalinimą, o jo bylos svarstymas atidėtas net 20 kartų ir teismas pažeidė baudžiamojo proceso teisę apie teismą paskelbdamas vos prieš kelias dienas ir nepateikdamas paaiškinimų jo advokatams, kurie dėl šios priežasties negalėjo pasirengti jo gynybai ar pakviesti liudytojų liudyti teisme;

C.  kadangi Nabeel Rajab pirmą kartą buvo suimtas 2012 m. dėl kaltinimų, apimančių protestų prieš vyriausybę kurstymą, ir buvo nuteistas kalėti trejus metus; kadangi 2014 m. lapkričio mėn. jis buvo paleistas į laisvę už užstatą, bet 2015 m. balandžio mėn. vėl suimtas už Bahreino kritiką socialinėje žiniasklaidoje ir jam skirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė; kadangi kilus susirūpinimui dėl jo sveikatos būklės jam buvo suteikta karaliaus malonė;

D.  kadangi ES nuolat palaikė dialogą su Bahreino valdžios institucijomis karalystėje susirūpinimą keliančiais žmogaus teisių klausimais, kartu patardama nesiimti priemonių, kuriomis galėtų būti pakenkta šalies stabilumui;

E.  kadangi ES mano, kad glaudus bendradarbiavimas su pilietine visuomene ir žmogaus teisių gynėjais trečiosiose šalyse turi būti vienas iš pagrindinių prioritetų darant pažangą žmogaus teisių srityje ir kovojant su žmogaus teisių pažeidimais;

F.  kadangi Bahreino Karalystėje politinis darbas yra labai svarbus užtikrinant perėjimą prie demokratijos ir paramą išsamioms reformoms;

G.  kadangi Bahreinas yra svarbus Europos Sąjungos sąjungininkas Persijos įlankoje, be kita ko, politinių ir ekonominių ryšių, energetikos ir saugumo srityse; kadangi Persijos įlankos regiono stabilumas yra strategiškai svarbus NATO ir kadangi šalys yra abipusiškai suinteresuotos toliau tvirtinti partnerystę, kad būtų galima geriau reaguoti į būsimas saugumo problemas;

H.  kadangi Bahreino Karalystė yra turtingą ilgalaikio atvirumo kitoms pasaulio kultūroms istoriją turinti arabų valstybė, kur bahreiniečių tapatybė turi lemiamą reikšmę Bahreino nacionalinei tapatybei;

1.  reiškia susirūpinimą dėl penkerių metų nuosprendžio, kurį Bahreino baudžiamasis teismas skyrė pridėdamas jį prie 2017 m. liepos mėn. skirtos dvejų metų bausmės; atkreipia dėmesį į Bahreino Aukščiausiojo Apeliacinio Teismo sprendimą nepanaikinti Nabeeliui Rajabui skirtos penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, ir pripažįsta, kad dar gali būti patenkintas skundas Bahreino Kasaciniam Teismui arba suteikta Karaliaus Hamado bin Isa Al Khalifos malonė; ragina Bahreino valdžios institucijas užtikrinti, kad tyrimai atitiktų tarptautinę teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą;

2.  ragina Bahreino valdžios institucijas užtikrinti, kad Nabeel Rajab nebūtų kankinamas ar nepatirtų kitokio netinkamo elgesio ir jam būtų leista reguliariai matytis su savo šeima, savo pasirinktais advokatais ir gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas;

3.  pakartoja savo raginimą Bahreino valdžios institucijoms susilaikyti nuo kankinimo, žiauraus ar žeminančios elgesio su sulaikytaisiais, ištirti kankinimo atvejus ir patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn; atsižvelgdamas į tai remia Karalystės vykdomą Vidaus reikalų ministerijos ombudsmeno, Kalinių ir sulaikytųjų teisių komisijos ir Specialiųjų tyrimų skyriaus steigimą siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma žmogaus teisių, ir vykdyti nepriklausomą policijos elgesio ir kalinimo standartų priežiūrą; pripažįsta, kad tai pirmosios tokio pobūdžio įstaigos regione ir jos tebėra vienintelės Persijos įlankos šalyse;

4.  toliau remia Bahreino vyriausybės reformų darbotvarkę ir ragina Bahreino vyriausybę siekti stabilumo imantis tolesnių reformų ir įtraukaus susitaikymo aplinkoje, kurioje gali būti laisvai reiškiami politiniai skundai, laikantis Karalystės tarptautinių įsipareigojimų, ypač atsižvelgiant į artėjančius rinkimus, numatomus 2018 m. spalio mėn.;

5.  palankiai vertina vyriausybės įsipareigojimą toliau gerinti visiems Bahreino gyventojams prieinamas teises ir galimybes; remia Karalystės įsipareigojimą užtikrinti įtraukią pliuralistinę visuomenę; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina religinės tolerancijos ir nuosaikumo modelį ir jo kultūrinę įvairovę, taip pat teigiamai atsižvelgia į Bahreino konstituciją ir Nacionalinę veiksmų chartiją;

6.  mano, kad labai svarbus Bahreino suverenumas ir teritorinis vientisumas, ir pabrėžia, jog labai svarbu, kad į Bahreino vidaus reikalus nesikištų jėgos, mėginančios sutrikdyti Karalystės stabilumą ir saugumą;

7.  prašo, kad Bahreino valdžios institucijos leistų Europos Parlamento narių delegacijai atvykti į šalį susitikti su valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais ir padėti geriau suprasti visų suinteresuotųjų šalių nuomones ir rūpimus klausimus;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Bahreino Karalystės vyriausybei ir parlamentui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėms.

 

 

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika