Förfarande : 2018/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0280/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0280/2018

Debatter :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.2

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 259kWORD 52k
13.6.2018
PE621.678v01-00}
PE621.682v01-00} RC1
 
B8-0280/2018}
B8-0284/2018} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0280/2018 (ECR)

B8‑0284/2018 (PPE)


om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))


Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Konungariket Bahrain,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 1988 mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd (GCC),

–  med beaktande av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016, som antogs av rådet den 16 oktober 2017,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, om människorättsdialoger med tredjeländer och om yttrandefrihet på och utanför internet,

–  med beaktande av Chaillotpriset för främjande av mänskliga rättigheter inom regionen för Gulfstaternas samarbetsråd,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, och av FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som ratificerats av Bahrain 2013,

–  med beaktande av Bahrains oberoende undersökningskommission, som inrättades med stöd av en kunglig förordning för att undersöka och rapportera om händelserna i Bahrain i februari 2011 och deras konsekvenser,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 juni 2018 bekräftade appellationsdomstolen i Bahrain ett fem år långt fängelsestraff som den ledande människorättsaktivisten Nabeel Rajab ådömts den 21 februari samma år för sina kommentarer på Twitter, där han dels fördömde de flygangrepp som genomförts i Jemen av koalitionen under saudisk ledning, dels avslöjade den tortyr som påstods förekomma i fängelset Jau i Bahrain. Enligt Bahrains strafflag är detta straffbelagt såsom ”förtal av grannland” (artikel 215), ”missfirmelse av nationella institutioner” (artikel 216) och avsiktligt spridande ”i krigstid av falska eller illasinnade nyheter, påståenden eller rykten [...] för att skada förberedelser inför militärt försvar av staten Bahrain” (artikel 133).

B.  Nabeel Rajab hade redan dömts till två års fängelse i juli 2017, efter en rättegång i hans frånvaro, och har nu att se fram emot sammanlagt sju års fängelse. Den 13 juni 2016 blev han godtyckligt gripen och satt häktad i över ett år, i och med att behandlingen av hans fall uppskjutits hela 20 gånger, och domstolen bröt mot lagen om rättegång i brottmål genom att tillkännage rättegången endast med några dagars varsel, utan att förklara detta för hans advokater, som således varken kunnat förbereda hans försvar eller inkalla sina vittnen för avläggande av vittnesmål inför rätta.

C.  Nabeel Rajab greps första gången 2012, anklagad bland annat för att uppvigla till protester mot regeringen, och dömdes då till tre års fängelse. I november 2014 frigavs han mot borgen, men greps på nytt i april 2015 för att ha kritiserat Bahrain i sociala medier och fick sex månaders fängelse. Han benådades av kungen efter att det yppats farhågor om att hans hälsa blev allt sämre.

D.  EU har stått i kontinuerlig kontakt med de bahrainska myndigheterna om människorättsproblem i landet och avrått från åtgärder som skulle kunna underminera stabiliteten i landet.

E.  EU anser att ett nära samarbete med det civila samhället i tredjeländer och människorättsförsvarare i dessa länder utgör en av unionens huvudsakliga prioriteringar i arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och ta itu med människorättskränkningar.

F.  Politiskt arbete i Konungariket Bahrain har en grundväsentlig betydelse för den demokratiska övergången och för stödet till omfattande reformer.

G.  Bahrain är en viktig bundsförvant till Europeiska unionen i Arabiska viken, bland annat när det gäller politiska och ekonomiska förbindelser, energi och säkerhet. Nato har ett strategiskt intresse av stabilitet i området kring Arabiska viken, och det råder ett ömsesidigt intresse av att partnerskapet ytterligare fördjupas så att framtidens säkerhetsutmaningar bättre kan bemötas.

H.  Konungariket Bahrain är en arabstat med en rik historia av hävdvunnen öppenhet mot andra kulturer runt om i världen, och den bahrainska identiteten är ett centralt inslag i landets nationella identitet.

1.  Europaparlamentet uttrycker oro över det femåriga straff som högre brottmålsdomstolen i Bahrain ådömt, som tillägg till det tvååriga straff som utdömdes i juli 2017. Parlamentet noterar att Bahrains appellationsdomstol bekräftat Nabeel Rajabs femåriga fängelsestraff och inser att det fortfarande går att överklaga till Bahrains kassationsdomstol eller att konung Hamad bin Isa al Khalifa kan benåda den dömde. Parlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att se till att rättegångarna hålls i enlighet med internationell rätt om rättvis rättegång och korrekt rättsförfarande.

2.  Europaparlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att se till att Nabeel Rajab inte utsätts för tortyr eller annan misshandel och regelbundet kan träffa både sin familj och de advokater han själv valt, och att han får lämplig hälsovård.

3.  Europaparlamentet uppmanar än en gång de bahrainska myndigheterna att avhålla sig från all tortyr och all grym och förnedrande behandling av frihetsberövade personer, att undersöka fall av tortyr och att ställa förövarna av dem inför rätta. Parlamentet ställer sig positivt till att landet i sitt inrikesministerium inrättat ett ombudsmannaämbete, en kommission för fångars och frihetsberövades rättigheter och en särskilt undersökningsenhet för att slå vakt om mänskliga rättigheter och opartiskt övervaka hur polisen beter sig och vilka förhållanden som råder för frihetsberövade. Parlamentet erkänner att dessa institutioner var de första av sitt slag i regionen, och kvarstår som unika i området kring Arabiska viken.

4.  Europaparlamentet fortsätter att stödja Bahrains regerings reformagenda och uppmanar Bahrains regering att eftersträva stabilitet genom ytterligare reformer och ett försoningsarbete där alla får vara med, i en omgivning där man fritt får uttrycka politiskt missnöje under fredliga former, såsom det förutsätts i landets internationella skyldigheter, särskilt inför det kommande valet som utlysts till oktober 2018.

5.  Europaparlamentet välkomnar att regeringen gått in för att fortsätta förbättra de rättigheter och möjligheter som finns att tillgå för landets alla invånare. Parlamentet uttalar sitt stöd till att landet gått in för att säkerställa att samhället präglas av åsiktsmångfald och har plats för alla. Parlamentet välkomnar här Bahrains modell för tolerans och måttlighet i religiösa frågor, och dess kulturella mångfald, och ser positivt på landets statsförfattning och landets nationella åtgärdsstadga (National Action Charter).

6.  Europaparlamentet fäster stort avseende vid Bahrains suveränitet och territoriella integritet och betonar vikten av att krafter som söker urholka landets stabilitet och säkerhet inte blandar sig i dess inre angelägenheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att låta en delegation sammansatt av ledamöter av Europaparlamentet besöka landet för att sammanträffa med offentliga myndigheter och företrädare för det civila samhället och bidra till bättre förståelse för samtliga parters åsikter och farhågor.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Konungariket Bahrains regering och parlament och Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy