Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0281/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0281/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta

13.6.2018 - (2018/2755(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
B8‑0281/2018 (Verts/ALE)
B8‑0282/2018 (S&D)
B8‑0283/2018 (EFDD)
B8‑0286/2018 (GUE/NGL)
B8‑0287/2018 (ALDE)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2755(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0281/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0281/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta

(2018/2755(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bahrainista ja erityisesti 6. helmikuuta 2014 annetun päätöslauselman Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapauksista[1], 9. heinäkuuta 2015 annetun päätöslauselman Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta[2], 4. helmikuuta 2016 annetun päätöslauselman Bahrainista, erityisesti Mohammed Ramadanin tapauksesta[3], 7. heinäkuuta 2016 annetun päätöslauselman Bahrainista[4], 16. helmikuuta 2017 annetun päätöslauselman teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa[5] ja 3. lokakuuta 2017 annetun päätöslauselman kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta kehitysmaissa[6];

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan julkilausumat Al‑Wefaq‑ryhmän pääsihteerin Ali Salmanin Bahrainissa saamasta tuomiosta (17. kesäkuuta 2015), bahrainilaisen tuomioistuimen Nabeel Rajabille langettamasta tuomiosta (11. heinäkuuta 2017) sekä bahrainilaisen ihmisoikeuksien puolustajan Nabeel Rajabin tuomitsemisesta (6. kesäkuuta 2018),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan 22. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia käsittelevän EU:n ja Bahrain epävirallisen työryhmän kokouksen 15. toukokuuta 2018,

–  ottaa huomioon YK: n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 11. syyskuuta 2017 antaman julkilausuman Bahrainin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n kidutuksen vastaisen komitean 12. toukokuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2002 hyväksytyn Bahrainin perustuslain ja erityisesti sen 3 luvun, Bahrainin rikoslain 364 pykälän sekä Bahrainin kansalaisuuslain vuodelta 1963,

–  ottaa huomioon Bahrainin riippumattoman tutkintakomission (BICI) marraskuussa 2011 julkistaman raportin,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa käytäviä ihmisoikeusvuoropuheluja, kuolemanrangaistusta, kidutusta ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksista tehdyn Arabiliiton peruskirjan, joiden kaikkien sopimuspuolena Bahrain on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Bahrainin vetoomustuomioistuin antoi 5. kesäkuuta 2018 ratkaisun, jolla se piti voimassa johtavalle ihmisoikeuksien puolustajalle Nabeel Rajabille ”väärien huhujen levittämisestä sota-aikana” (Bahrainin rikoslain 133 pykälä), ”naapurivaltion loukkaamisesta” (215 pykälä) ja ”lakisääteisen elimen loukkaamisesta” (216 pykälä) langetetun viiden vuoden vankilatuomion, joka liittyi tämän julkaisemiin Twitter-viesteihin väitetystä kidutuksesta Bahrainin Jaw-vankilassa ja Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskuista Jemeniin; toteaa, että kyseiset syytteet perustuvat säännöksiin, joilla kriminalisoidaan sananvapaus, joka on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan ja Bahrainin vuonna 2006 ratifioiman kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan mukaisesti suojeltu vapaus; ottaa huomioon, että Rajabin odotetaan nyt valittavan Bahrain korkeimpaan oikeuteen;

B.  ottaa huomioon, että Nabeel Rajabin oli määrä päästä vapauteen tässä kuussa suoritettuaan kahden vuoden vankilatuomion huonoa kohtelua vastaavissa alentavissa oloissa, ja toteaa, että tuomio langetettiin hänen vuosina 2015 ja 2016 antamistaan televisiohaastatteluista, joissa hän käsitteli Bahrainissa sovellettuja lehdistönvapauden rajoituksia; ottaa huomioon, että ennen mielivaltaista pidätystään kesäkuussa 2016 Nabeel Rajab oli asetettu matkustuskieltoon ja kärsi vuosina 2012–2014 kahden vuoden vankilatuomion sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevien oikeuksien käyttämisestä; ottaa huomioon, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi vuonna 2013, että hänet oli vangittu mielivaltaisesti osallistuttuaan mielenosoitusten johtamiseen ja järjestämiseen Bahrainissa; ottaa huomioon, että hän on joutunut kärsimään epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä;

C.  ottaa huomioon, että kyseisen uuden viiden vuoden vankilatuomion lisäksi on mahdollista, että Nabeel Rajabin vankila-aika pitenee niiden jopa 14:n vireillä olevan menettelyn seurauksena, jotka hallituksen väitetään käynnistäneen häntä vastaan uusien syytteiden, kuten ”valtion arvovaltaa heikentävien valeuutisten, valheiden ja perättömien huhujen levittäminen”, perusteella; ottaa huomioon, että hallitus syytti häntä 12. syyskuuta 2017 myös ”valeuutisten levittämisestä”, ”hallituksen vastaiseen vihaan yllyttämisestä” ja ”lain rikkomiseen yllyttämisestä” sosiaalisessa mediassa;

D.  ottaa huomioon, että Nabeel Rajab on kärsinyt huonoista vankilaoloista, jotka ovat heikentäneet hänen fyysistä terveyttään vakavasti; ottaa huomioon, että hänen perheensä mukaan yhtenä sovellettuna rangaistusmuotona Rajabia pidetään sellissä 23 tuntia vuorokaudessa, mikä on ajan mittaan heikentänyt hänen terveyttään vakavasti; ottaa huomioon, että vankilan johdon väitetään puuttuvan tarkoituksellisesti Rajabin saamaan lääketieteelliseen hoitoon;

E.  toteaa, että Nabeel Rajabin tapauksesta on tullut ihmisoikeuksien puolustajien ja sananvapauden noudattamisen symboli Bahrainissa ja että hänen tapauksensa on jyrkässä ristiriidassa Bahrainin hallituksen omien sitoumusten kanssa; toteaa, että Nabeel Rajab on vain yksi lukuisista henkilöistä, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ja asetettu syytteeseen sananvapauden ja kokoontumisvapauden harjoittamisesta;

F.  ottaa huomioon, että YK:n kidutuksen vastainen komitea tarkasteli toukokuussa 2017 lukuisia ja keskenään johdonmukaisia väitteitä laajamittaisesta vapautensa menettäneisiin ja erityisesti terrorismisyytteiden perusteella pidätettyihin henkilöihin kohdistetusta kidutuksesta ja huonosta kohtelusta ja esitti syvän huolensa Nabeel Rajabin, Abdulhadi al‑Khawajan, Naji Fateelin, Hussain Jawadin, Abdulwahab Hussainin ja Abduljalil al‑Singacen tapausten johdosta;

G.  ottaa huomioon, että teloitusten ja kuolemantuomioiden määrä on lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen, kun seitsemän vuotta kestänyt teloitusten täytäntöönpanon lykkääminen päättyi helmikuussa 2017, ja että väitteitä kidutuksista ja huonosta kohtelusta esitetään edelleen jatkuvasti; ottaa huomioon, että Bahrain on ryhtynyt uudelleen käsittelemään siviiliasioita sotilastuomioistuimissa huhtikuussa 2017 hyväksytyn perustuslakimuutoksen jälkeen; toteaa, että huolimatta sen kidutuksia ja väärinkäytöksiä sisältävästä historiasta viranomaiset palauttivat kansalliselle turvallisuusvirastolle valtuudet suorittaa pidätyksiä ja tutkia tapauksia;

H.  ottaa huomioon, että Bahrainin tilanne on muuttunut kriittiseksi sananvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisen suhteen; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition rauhanomaisten aktivistien toimintaa rajoitetaan yhä tiukemmin, mikä ilmenee muun muassa vankilatuomioiden langettamisena, maastakarkoituksina, matkustuskieltoina, kansalaisuuden peruuttamisena tai vakavana uhkailuna tai pelotteluna kyseisten henkilöiden rauhanomaisen toiminnan johdosta;

I.  ottaa huomioon, että Bahrainin edustajaneuvosto ja Shura-neuvosto ovat hyväksyneet poliittisten oikeuksien käyttämistä koskevan lain muuttamisen, minkä seurauksena riippumaton poliittinen osallistuminen vuoden 2018 vaaleihin ei ole mahdollista;

J.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 Bahrainin hallinto lakkautti maan suurimman poliittisen opposition yhdistyksen, Al-Wefaqin, jäädytti sen varat ja esti sen verkkosivustoa toimimasta maan sisällä; ottaa huomioon, että yhdistyksen päämajaan tehtiin ratsia, jonka seurauksena yhdistystä syytettiin ”kuningaskunnan perustuslain jatkuvasta rikkomisesta ja sen legitiimiyden kiistämisestä”, ”ulkomaiden väliintuloon kehottamisesta” ja ”väkivallan edistämisestä ja terroristijärjestöjen tukemisesta”;

K.  toteaa, että bahrainilainen tuomioistuin määräsi 31. toukokuuta 2017 bahrainilaisen oppositioryhmän, demokraattisen toiminnan kansallisen järjestön (WAAD) hajotettavaksi; ottaa huomioon, että Bahrainin korkein vetoomustuomioistuin piti 26. lokakuuta 2017 voimassa Waad-järjestön hajottamista koskevan vetoomustuomioistuimen ratkaisun;

L.  ottaa huomioon, että Bahrainin korkein rikostuomioistuin peruutti 15. toukokuuta 2018 115 henkilön kansalaisuuden huolimatta väitteistä, joiden mukaan henkilöitä oli kidutettu ja heidän oikeudenmukaista menettelyä koskevia oikeuksiaan oli rikottu epäoikeudenmukaisessa joukko-oikeudenkäynnissä; ottaa huomioon, että uhkailemista kansalaisuuden peruuttamisella tai sen tosiasiallista peruuttamista käytetään poliittisen vainon keinona; ottaa huomioon, että erityisesti Bahrainin shiia-väestönosan keskuudessa kansalaisuus on peruutettu lukuisilta henkilöiltä, myös lapsilta, mikä on räikeässä ristiriidassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 artiklan ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artiklan kanssa;

M.  ottaa huomioon, että vuoden 2011 mielenosoitusten jälkimainingeissa ja Bahrainin riippumattoman tutkintakomission raportin seurauksena perustettiin eräitä sisäisiä elimiä hallituksen väärinkäytösten valvomiseksi, mutta ne eivät ole osoittautuneet riittävän tehokkaiksi ja riippumattomiksi; ottaa huomioon, että kyseisten elinten riippumattomuuden puutteen väitetään johtaneen siihen, että Bahrainin hallitus ja turvallisuusjoukot voivat toimia edesvastuuttomasti; toteaa tämän synnyttäneen rankaisemattomuuden kulttuurin, joka heikentää demokraattisia uudistuspyrkimyksiä ja horjuttaa maan vakautta entisestään;

N.  toteaa, että unioni katsoo tiiviin yhteistyön kolmansien maiden kansalaisyhteiskuntien ja ihmisoikeuksien puolustajien kanssa kuuluvan sen tärkeimpiin painopisteisiin ihmisoikeuksien edistämisessä ja ihmisoikeusloukkausten torjunnassa;

1.  vaatii vapauttamaan viipymättä kaikki henkilöt, jotka on vangittu pelkästään rauhanomaisen ihmisoikeustoimintansa ja poliittisen toimintansa vuoksi; kehottaa lopettamaan kaiken valtion viranomaisten sekä turvallisuusjoukkojen ja -yksiköiden harjoittaman ihmisoikeuksien puolustajiin, poliittisiin vastustajiin, mielenosoittajiin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin sekä heidän maan sisällä tai ulkopuolella oleviin perheenjäseniinsä kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja pelottelun, myös oikeuslaitoksessa, sekä sensuurin; tuomitsee sen, että Bahrainissa rajoitetaan edelleen perustavanlaatuisia demokraattisia oikeuksia ja etenkin sananvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, poliittista moniarvoisuutta sekä oikeusvaltioperiaatetta;

2.  vaati Bahrainin viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta Nabeel Rajabin ja luopumaan häntä vastaan edelleen vireillä olevista syytteistä sekä varmistamaan, että häntä ei kiduteta tai kohdella muulla tavalla huonosti ja että hänellä on mahdollisuus tavata säännöllisesti perhettään ja valitsemiaan asianajajia ja saada asianmukaista terveydenhoitoa vapautumistaan odotellessaan; tuomitsee Nabeel Rajabin vangitsemisen, mikä on muun muassa vastoin hänen oikeuttaan sananvapauteen ja liikkumisen vapauteen;

3.  kehottaa Bahrainin viranomaisia noudattamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan ja sitoumuksiaan ja varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajat ja viranomaisten arvostelijat voivat toimia, myös vuoden 2018 vaalien yhteydessä, turvallisessa ja suotuisassa toimintaympäristössä, jossa oikeus sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen on taattu; muistuttaa Bahrainin hallitusta siitä, että se on vastuussa kaikkien kansalaisten turvallisuuden varmistamisesta riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä, yhteyksistä tai vakaumuksesta;

4.  pitää valitettavina maan heikkoja vankilaoloja ja paheksuu voimakkaasti sitä, että Bahrainin turvallisuusjoukot ja vankiloiden henkilöstöt turvautuvat kidutukseen; kehottaa Bahrainin viranomaisia pidättymään vangittujen kaikenlaisesta kidutuksesta, julmasta ja halventavasta kohtelusta, tutkimaan perinpohjin vankien perusoikeuksien loukkaamista ja vankien kiduttamista koskevat väitteet ja saattamaan niihin syyllistyneet oikeuden eteen;

5.  muistuttaa Bahrainin viranomaisia siitä, että kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen 15 artiklassa kielletään käyttämästä menettelyissä näyttönä lausuntoja, jotka on annettu kidutuksen tuloksena; kehottaa Bahrainia ratifioimaan viipymättä kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan;

6.  tuomitsee voimakkaasti maassa langetettujen kuolemantuomioiden suuren määrän ja vaatii lykkäämään virallisesti kaikkien teloitusten täytäntöönpanoa; kehottaa tarkastelemaan kaikkia kuolemantuomioita uudelleen, jotta voidaan varmistua, että oikeudenkäynnit ovat olleet kansainvälisten normien mukaisia;

7.  kehottaa viranomaisia muuttamaan perustuslakia siten, että sotilastuomioistuinten käyttäminen siviilihenkilöitä koskevien syytteiden käsittelemiseen lopetetaan;

8.  tuomitsee kansalaisuuden joukkoperuuttamiset, joita käytetään koston välineinä, ja kehottaa Bahrainin viranomaisia kumoamaan kyseiset päätökset ja noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita ja normeja;

9.  kehottaa Bahrainin viranomaisia peruuttamaan viipymättä ihmisoikeuksien puolustajille asetetut matkustuskiellot ja vaatii viranomaisia takaamaan kaikissa tilanteissa sen, että ihmisoikeuksien puolustajat voivat Bahrainissa hoitaa oikeutettuja ihmisoikeustehtäviään kansallisesti ja kansainvälisesti ilman, että heitä estetään, pelotellaan tai häiritään;

10.  kannustaa Bahrainin hallitusta tavoittelemaan vakautta toteuttamalla uudistuksia ja käynnistämällä osallistavan sovintoprosessin ympäristössä, jossa oikeutetut ja rauhanomaiset poliittiset valituksenaiheet voidaan ilmaista vapaasti, erityisesti lokakuulle 2018 kaavaillut edustajaneuvoston tulevat vaalit mielessä pitäen; tuomitsee tässä yhteydessä hyökkäykset opposition ääniä ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, mukaan luettuina oppositiojärjestö Al-Wefaqin toiminnan keskeyttäminen, Waad-oppositioryhmän hajottaminen sekä kyseisten hajotettujen ryhmien jäsenille asetetut kiellot osallistua tuleviin vaaleihin; pitää näitä toimenpiteitä demokraattisen moniarvoisuuden ja vapaiden ja reilujen vaalien periaatteiden vastaisina ja katsoo, että ne ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten ja Bahrainin perustuslain kanssa; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan aitoon kansalliseen vuoropuheluun rauhanomaisen ja merkityksellisen kansallisen sovintoprosessin käynnistämiseksi uudelleen;

11.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja jäsenvaltioita tuomaan järjestelmällisesti esiin huolensa ihmisoikeusrikkomuksista Bahrainissa sekä harkitsemaan kohdennettujen toimien käyttöönottoa vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä henkilöitä vastaan;

12.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita mainitsemaan edelleen Bahrainin, kun ne esittävät 4 kohdan mukaisia lausumia YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevissa kokouksissa;

13.  kehottaa Bahrainin hallitusta tekemään yhteistyötä (erityisesti kidutusta, kokoontumisvapautta, uskonnon- ja vakaumuksenvapautta, tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuutta ja ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevien) YK:n erityisraportoijien kanssa sekä esittämään heille pysyvän ja avoimen vierailukutsun; kehottaa Bahrainin viranomaisia sallimaan kansainvälisille kansalaisjärjestöille ja toimittajille vapaan pääsyn Bahrainiin, myös yhteyden ottamiseksi vangittuihin ihmisoikeuksien puolustajiin;

14.  pitää valitettavana, että eurooppalaiset yritykset vievät valvontateknologioita Bahrainiin, ja korostaa, että EU:n vientivalvontaviranomaisten on otettava ihmisoikeuskriteerit huomioon ennen vientiluvan myöntämistä kolmanteen maahan; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita noudattamaan tinkimättä EU:n käytännesääntöjä aseiden viennistä ja erityisesti estämään kaikkien sellaisten aseiden ja valvonta- ja tiedustelulaitteiden ja ‑materiaalien siirrot, joita Bahrain voi käyttää meneillään olevissa ihmisoikeuksien rajoittamistoimissaan;

15.  pitää valitettavana, että Bahrain on toistuvasti kieltäytynyt ottamasta vastaan Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan virallista valtuuskuntaa; kehottaa Bahrainin viranomaisia sallimaan, että Euroopan parlamentin jäsenistä koostuva virallinen valtuuskunta voi vierailla maassa tavatakseen viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia;

16.  pitää valitettavana, että EU:n edustusto myönsi vuoden 2014 Chaillot-palkinnon ihmisoikeuksien edistämisestä Persianlahden yhteistyöneuvostossa Bahrainin kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, joka on toistuvasti pitänyt Bahrainin hallituksen tekemiä ihmisoikeusrikkomuksia, Nabeel Rajabin vangitseminen mukaan luettuna, perusteltuina;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille; pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi.

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö