Postup : 2018/2755(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0281/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0281/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0260

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 373kWORD 57k
13.6.2018
PE621.679v01-00}
PE621.680v01-00}
PE621.681v01-00}
PE621.684v01-00}
PE621.685v01-00} RC1
 
B8-0281/2018}
B8-0282/2018}
B8-0283/2018}
B8-0286/2018}
B8-0287/2018} RC1

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0281/2018 (Verts/ALE)

B8‑0282/2018 (S&D)

B8‑0283/2018 (EFDD)

B8‑0286/2018 (GUE/NGL)

B8‑0287/2018 (ALDE)


o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba  (2018/2755(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba  (2018/2755(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 6. februára 2014 o Bahrajne, najmä o prípadoch Nabíla Radžaba, Abulhadího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa(1), z 9. júla 2015 o Bahrajne, najmä o prípade Nabíla Radžaba(2), zo 4. februára 2016 o Bahrajne: prípad Mohameda Ramadána(3), zo 7. júla 2016 o Bahrajne(4), zo 16. februára 2017 o popravách v Kuvajte a Bahrajne(5), a z 3. októbra 2017 o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách(6),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zo 17. júna 2015 o odsúdení generálneho tajomníka strany al-Wifáq Alího Salmána v Bahrajne, z 11. júla 2017 o odsúdení pána Nabíla Radžaba bahrajnským súdom a zo 6. júna 2018 o odsúdení bahrajnského obhajcu ľudských práv pána Nabíla Radžaba,

–  so zreteľom vyhlásenie predsedu svojho Podvýboru pre ľudské práva z 22. novembra 2017,

–  so zreteľom na zasadnutie neformálnej pracovnej skupiny pre ľudské práva EÚ-Bahrajn z 15. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna z 11. septembra 2017 o situácii v Bahrajne,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru OSN proti mučeniu z 12. mája 2017,

–  so zreteľom na bahrajnskú ústavu prijatú vo februári 2002, najmä na jej kapitolu 3, článok 364 bahrajnského trestného zákonníka a na bahrajnský zákon o občianstve z roku 1963,

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie z novembra 2011 (BICI),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv, o dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv a o treste smrti, mučení a slobode prejavu online a offline,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a na Arabskú chartu o ľudských právach, pričom Bahrajn je signatárom všetkých z nich,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 15,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 5. júna 2018 odvolací súd Bahrajnu rozhodol potvrdiť päťročný trest odňatia slobody, ktorý bol uložený poprednému obhajcovi ľudských práv Nabílovi Radžabovi za „šírenie falošných chýrov v čase vojny“ (článok 133 bahrajnského trestného zákonníka), „urážky susednej krajiny“ (článok 215) a „urážky štatutárneho orgánu“ (článok 216) v súvislosti s twítmi, ktoré poslal, o údajnom mučení vo väzení Džau v Bahrajne a leteckých útokoch koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene; keďže tieto obvinenia sú založené na ustanoveniach, na základe ktorých sa kriminalizuje právo na slobodu prejavu, chránené podľa článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý Bahrajn ratifikoval v roku 2006; keďže od pána Radžaba sa teraz očakáva, že podá konečné odvolanie na bahrajnskom kasačnom súde;

B.  keďže pán Radžab mal byť tento mesiac prepustený po skončení dvojročného trestu odňatia slobody v ponižujúcich väzenských podmienkach, ktoré predstavujú zlé zaobchádzanie, za televízne rozhovory, ktoré poskytol v rokoch 2015 a 2016 o obmedzovaní slobody tlače v Bahrajne; keďže pred jeho svojvoľným zatknutím v júni 2016 Nabíl Radžab dostal zákaz cestovať a medzi rokmi 2012 a 2014 si odslúžil dvojročný trest odňatia slobody v súvislosti s jeho výkonom práva na slobodu prejavu a zhromažďovania; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie v roku 2013 rozhodla, že bol svojvoľne zadržiavaný za jeho úlohu vodcu a organizátora demonštrácií v Bahrajne; keďže súdne konania proti nemu boli nespravodlivé;

C.  keďže okrem tohto nového päťročného trestu by Nabíl Radžaba mohol čeliť ďalšiemu väzneniu v prípade až 14 ďalších neuzavretých prípadov, ktoré vláda údajne proti nemu vedie, vrátane ďalších obvinení zo „šírenia falošných správ a vyhlásení a zlomyseľných fám, ktoré podkopávajú povesť štátu“; keďže okrem toho ho vláda 12. septembra 2017 obvinila zo „šírenia falošných správ“, z „podnecovania k nenávisti proti režimu“ a z „podnecovania k nedodržiavaniu zákona“ prostredníctvom sociálnych médií;

D.  keďže pán Radžab trpel v dôsledku zlých väzenských podmienok, čo závažným spôsobom poškodilo jeho telesné zdravie; keďže jeho rodina rovnako uviedla, že je väznený vo svojej cele až 23 hodín denne ako trest, čo postupne vážne zhoršuje jeho zdravie; keďže správa väznice údajne účelovo zasahuje do lekárskej starostlivosti o pána Radžaba;

E.  keďže prípad Nabíla Radžaba sa stal symbolom pre obhajcov ľudských práv a dodržiavanie slobody prejavu v Bahrajne a jeho prípad je v rozpore so záväzkami bahrajnskej vlády; keďže je len jednou z niekoľkých osôb, ktoré boli svojvoľne zadržané a trestne stíhané za výkon slobody prejavu a zhromažďovania;

F.  keďže v máji 2017 Výbor OSN proti mučeniu riešil početné a obdobné tvrdenia o rozšírenom mučení a zlom zaobchádzaní s osobami zbavenými osobnej slobody, najmä s tými, ktorí boli zatknutí na základe obvinení z terorizmu, a vyjadril hlboké znepokojenie nad prípadmi Nabíla Radžaba, Abulhadího al-Chawádža, Nádžího Fatíla, Husajna Džawáda, Abdalwahhába Husajna a Abdaldžalíla as-Sinkísa.

G.  keďže po prerušení sedemročného moratória vo februári 2017 došlo k značnému nárastu popráv a rozsudkov trestu smrti, pričom sa ďalej objavujú tvrdenia o mučení a zlom zaobchádzaní; keďže Bahrajn pokračuje v súdnych konaniach proti civilistom na vojenských súdoch na základe ústavnej zmeny prijatej v apríli 2017; keďže orgány obnovili právomoci národnej bezpečnostnej agentúry, pokiaľ ide o zatýkanie a vyšetrovanie, a to napriek záznamom o mučení a zneužívaní;

H.  keďže situácia v Bahrajne sa stala kritickou, pokiaľ ide o slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; keďže rastúce potláčanie obhajcov ľudských práv a pokojných opozičných aktivistov zahŕňa tresty odňatia slobody, exil, zákaz cestovania, odňatie občianstva či vážne hrozby a zastrašovanie v dôsledku ich pokojnej činnosti;

I.  keďže Rada zástupcov a Poradné zhromaždenie Bahrajnu schválili zmenu zákona o výkone politických práv, ktorá bráni nezávislej politickej účasti vo voľbách v roku 2018;

J.  keďže v roku 2016 bahrajnský režim pozastavil činnosť najväčšieho bahrajnského opozičného politického združenia al-Wifáq, zmrazil jej majetok a zablokoval jej webovú stránku v Bahrajne; keďže v ústredí skupiny bola vykonaná razia, čo viedlo k tomu, že táto skupina bola obvinená zo „sústavného porušovania ústavy kráľovstva a popierania jeho legitimity“ a z „výziev na zahraničný zásah“, ako aj z „podporovania násilia a teroristických organizácií“;

K.  keďže bahrajnský súd 31. mája 2017 nariadil rozpustenie bahrajnskej opozičnej skupiny Národná demokratická akčná spoločnosť (Wa´ad); keďže 26. októbra 2017 odvolací súd Bahrajnu potvrdil rozhodnutie odvolacieho súdu rozpustiť Wa´ad;

L.  keďže 15. mája 2018 bahrajnský najvyšší trestný súd zrušil občianstvo 115 osobám uprostred správ o mučení a zneužívaní riadnych procesov pri nespravodlivom hromadnom súdnom konaní; keďže hrozba odňatia občianstva alebo jeho skutočné odňatie sa používa ako prostriedok politickej represie; keďže občianstvo bolo odňaté mnohým osobám v Bahrajne, najmä z radu šiitských obyvateľov, vrátane detí, v priamom rozpore s článkom 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a s článkom 7 Dohovoru o právach dieťaťa;

M.  keďže od protestov v roku 2011 a v nadväznosti na správu BICI bolo vytvorených niekoľko interných subjektov na monitorovanie zneužívania vládou, avšak nie sú dostatočne účinné a nezávislé; keďže nedostatočná nezávislosť týchto orgánov údajne spôsobuje nedostatočnú zodpovednosť bahrajnskej vlády a bezpečnostných síl; keďže to podporilo kultúru beztrestnosti, ktorá ohrozuje pokusy o demokratickú reformu a slúži na ďalšiu destabilizáciu tejto krajiny;

N.  keďže EÚ považuje úzku spoluprácu s občianskou spoločnosťou a obhajcami ľudských práv v tretích krajinách za jednu zo svojich hlavných priorít pri rozvoji ľudských práv a boji proti porušovaniu ľudských práv;

1.  žiada okamžité prepustenie všetkých osôb zadržiavaných výlučne na základe ich pokojných aktivít v oblasti ľudských práv a politickej činnosti; žiada ukončenie všetkých násilných činov, obťažovania, zastrašovania – a to aj na súdnej úrovni –, ako aj cenzurovania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, protestujúcich, aktérov občianskej spoločnosti a ich príbuzných v krajine i mimo nej štátnymi orgánmi a bezpečnostnými silami a službami; odsudzuje pokračujúce potláčanie základných demokratických práv, najmä slobody prejavu, združovania a zhromažďovania, politického pluralizmu, pokojného vyjadrovania nesúhlasu a právneho štátu v Bahrajne;

2.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie pána Radžaba, stiahnutie zostávajúcich obvinení proti nemu, a to, aby orgány zabezpečili, aby do jeho prepustenia nebol vystavený mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu a mal pravidelný prístup k svojej rodine, obhajcom podľa vlastného výberu a primeranej zdravotnej starostlivosti; odsudzuje zadržiavanie Nabíla Radžaba, ktoré je okrem iného porušením jeho práva na slobodu prejavu a slobodu pohybu;

3.  vyzýva bahrajnské orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné povinnosti a záväzky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a zabezpečili obhajcom ľudských práv a kritikom režimu bezpečné a priaznivé prostredie, a to aj v súvislosti s voľbami v roku 2018, v ktorom sú zaručené práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; pripomína bahrajnskej vláde jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad zlými väzenskými podmienkami v krajine a nad používaním mučenia zo strany bahrajnského bezpečnostného a väzenského personálu; naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby sa zdržali mučenia, krutého a ponižujúceho zaobchádzania so zadržiavanými osobami, aby v plnej miere prešetrili všetky tvrdenia o porušovaní základných práv väzňov a mučení a aby boli páchatelia postavený pred súd;

5.  pripomína bahrajnským orgánom, že článok 15 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zakazuje použitie akéhokoľvek vyhlásenia vynúteného mučením ako dôkaz v rámci akýchkoľvek konaní; žiada okamžitú ratifikáciu opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu zo strany Bahrajnu;

6.  dôrazne odsudzuje vysoký počet rozsudkov trestu smrti, ktoré boli v tejto krajine vynesené, a žiada oficiálne moratórium na všetky popravy; žiada preskúmanie všetkých rozsudkov trestu smrti, aby sa zabezpečilo, že sa v rámci súdnych procesov dodržali medzinárodné normy;

7.  vyzýva orgány, aby zmenili ústavu a ukončili využívanie vojenských súdnych konaní proti civilistom;

8.  odsudzuje masové odoberanie občianstva, ktoré sa používa ako represívny prostriedok, a naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby rozhodnutie zrušili a dodržiavali medzinárodné povinnosti a normy;

9.  vyzýva bahrajnské orgány, aby okamžite zrušili zákaz cestovania, ktorý sa vzťahuje na obhajcov ľudských práv, a trvá na tom, aby orgány za všetkých okolností zaručili, aby obhajcovia ľudských práv v Bahrajne mohli vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti ľudských práv, a to na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, bez prekážok, zastrašovania či obťažovania;

10.  nabáda bahrajnskú vládu, aby sa usilovala o stabilitu prostredníctvom reforiem a inkluzívneho zmierenia v prostredí, v ktorom možno otvorene vyjadriť legitímnu a pokojnú politickú kritiku, najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Rady zástupcov naplánované na október 2018; v tejto súvislosti odsudzuje útoky na vyjadrenia opozície a občiansku spoločnosť v Bahrajne vrátane pozastavenia činnosti opozičného združenia al-Wifáq, rozpustenia skupiny Wa´ad a zákazu členov týchto rozpustených skupín zúčastňovať sa na nadchádzajúcich voľbách; domnieva sa, že tieto opatrenia sú v rozpore so zásadami demokratického pluralizmu a slobodných a spravodlivých volieb a odporujú medzinárodným dohodám a bahrajnskej ústave; vyzýva všetky strany, aby sa zapojili do skutočného národného dialógu s cieľom obnoviť pokojný a zmysluplný proces národného zmierenia;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Radu a členské štáty, aby systematicky vyjadrovali obavy týkajúce sa porušovania ľudských práv v Bahrajne a aby zvážili zavedenie cielených opatrení proti tým, ktorí sú zodpovední za závažné porušovanie ľudských práv;

12.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vo vyhláseniach EÚ a členských štátov v rámci bodu 4 na nadchádzajúcich zasadnutiach Rady OSN pre ľudské práva aj naďalej odkazovali na Bahrajn;

13.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby spolupracovala s osobitnými spravodajcami OSN (najmä v oblasti mučenia, slobody zhromažďovania, slobody náboženského vyznania a viery, nezávislosti sudcov a právnikov a obhajcov ľudských práv) a aby im vydala stále pozvanie; naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby umožnili medzinárodným mimovládnym organizáciám a novinárom slobodný prístup do Bahrajnu, a to aj na účely nadväzovania kontaktov so zadržiavanými obhajcami ľudských práv;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európske spoločnosti vyvážajú do Bahrajnu technológie na sledovanie, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby orgány EÚ pre kontrolu vývozu zohľadňovali pred udelením vývoznej licencie do tretej krajiny kritériá ľudských práv; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby dôsledne dodržiavali Kódex Európskej únie pre vývoz zbraní, a najmä aby zastavili všetky prevody zbraní, sledovacieho a spravodajského vybavenia a materiálu, ktoré môže Bahrajn použiť pri prebiehajúcom potláčaní ľudských práv;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bahrajn opakovanie odmietol prijať oficiálnu delegáciu Podvýboru EP pre ľudské práva; vyzýva bahrajnské orgány, aby umožnili oficiálnej delegácii poslancov Európskeho parlamentu navštíviť túto krajinu v rámci služobnej cesty s cieľom stretnúť sa so zástupcami verejných orgánov a občianskej spoločnosti;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že cena delegácie EÚ Chaillot za presadzovanie ľudských práv v regióne Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive bola v roku 2014 udelená bahrajnskému Národnému inštitútu pre ľudské práva, ktorý opakovane ospravedlňoval porušovanie ľudských práv bahrajnskou vládou vrátane uväznenia Nabíla Radžaba;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva a členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive; žiada, aby toto uznesenie bolo preložené do arabčiny.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 154.

(2)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 151.

(3)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 42.

(4)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 130.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0044.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0365.

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia