Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0281/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0281/2018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab

13.6.2018 - (2018/2755(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8‑0281/2018 (Verts/ALE)
B8‑0282/2018 (S&D)
B8‑0283/2018 (EFDD)
B8‑0286/2018 (GUE/NGL)
B8‑0287/2018 (ALDE)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

Förfarande : 2018/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0281/2018
Ingivna texter :
RC-B8-0281/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab

(2018/2755(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 6 februari 2014 om Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif[1], av den 9 juli 2015 om Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab[2], av den 4 februari 2016 om Bahrain: fallet Mohammed Ramadan[3] av den 7 juli 2016 om Bahrain[4], av den 16 februari 2017 om avrättningar i Kuwait och Bahrain[5], och av den 3 oktober 2017 om det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna[6],

–  med beaktande av uttalandena av den 17 juni 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om domen mot al-Wefags generalsekreterare Ali Salman i Bahrain, av den 11 juli 2017 om domarna mot Nabeel Rajab vid Bahrains domstol och av den 6 juni 2018 om domen mot den bahrainska människorättsförsvararen Nabeel Rajab,

–  med beaktande av uttalandet av den 22 november 2017 från ordföranden för underutskottet för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av mötet för den informella arbetsgruppen för de mänskliga rättigheterna mellan EU och Bahrain av den 15 maj 2018,

–  med beaktande av uttalandet från FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein om situationen i Bahrain av den 11 september 2017,

–  med beaktande av uttalandet av FN:s kommitté mot tortyr av den 12 maj 2017,

–  med beaktande av Bahrains konstitution som antogs i februari 2002, särskilt kapitel 3 i denna, av artikel 364 i Bahrains strafflag och av Bahrains medborgarskapslag från 1963,

–  med beaktande av rapporten från november 2011 från Bahrains oberoende undersökningskommission,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, om människorättsdialoger med tredjeländer, om dödsstraff, om tortyr och om yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter samt Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, till vilka alla Bahrain är part,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen från 1948 om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 15,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 juni 2018 bekräftade högsta appellationsdomstolen i Bahrain den ledande människorättsförsvararen Nabeel Rajabs fem år långa fängelsestraff för att ha spridit falska rykten i krigstid (artikel 133 i Bahrains strafflag), förolämpat ett grannland (artikel 215) och förolämpat ett lagstadgat organ (artikel 216) i samband med twittermeddelanden som han offentliggjort om påstådd tortyr i Jaw-fängelset i Bahrain och den saudiskledda koalitionens luftangrepp i Jemen. Dessa anklagelser grundar sig på bestämmelser som kriminaliserar rätten till yttrandefrihet, som skyddas av artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Bahrain ratificerade 2006. Nabeel Rajab förväntas nu att gå vidare med ett slutligt överklagande till Bahrains kassationsdomstol.

B.  Nabeel Rajab skulle friges denna månad efter ett två år långt fängelsestraff, under förnedrande fängelseförhållanden som närmast kan liknas vid misshandel, för tv‑intervjuer han gav 2015 och 2016 om begränsningar av pressfriheten i Bahrain. Före det godtyckliga gripandet i juni 2016 hade Nabeel Rajab förbjudits att resa och han avtjänade ett två år långt fängelsestraff mellan 2012 och 2014 för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden fastslog 2013 att han hade godtyckligt frihetsberövats för sin roll att hjälpa att leda och organisera demonstrationer i Bahrain. Han har utsatts för orättvisa rättsprocesser.

C.  Utöver detta nya femåriga fängelsestraff riskerar Nabeel Rajab att dömas till ytterligare fängelse genom de till och med 14 andra mål, som ännu inte avgjorts, som regeringen enligt uppgift har anfört mot honom, däribland ytterligare anklagelser om att ha spridit falska nyheter och uttalanden och skadliga rykten som undergräver statens anseende. Regeringen anklagade den 12 september 2017 dessutom honom för att ha spridit falska nyheter, uppviglat till hat mot regimen och uppmuntrat till att inte följa lagen på de sociala medierna.

D.  Nabeel Rajab har lidit av de dåliga fängelseförhållandena, vilka allvarligt har påverkat hans fysiska hälsa. Hans familj har också rapporterat att han hålls instängd i sin cell 23 timmar om dagen som en form av bestraffning, vilket med tiden allvarligt försämrar hans hälsotillstånd. Fängelseförvaltningen uppges avsiktligt ingripa i den medicinska vården av Nabel Rajab.

E.  Fallet Nabeel Rajab har blivit en symbol för människorättsförsvarare och för respekten för yttrandefriheten i Bahrain, och fallet strider mot den bahrainska regeringens egna åtaganden. Han är bara en av de många enskilda personer som utsätts för godtyckligt frihetsberövande och lagföring för att ha utövat yttrandefriheten och mötesfriheten.

F.  I maj 2017 behandlade FN:s kommitté mot tortyr de många och konsekventa beskyllningar om den utbredda tortyren och misshandeln av personer som frihetsberövats, särskilt av dem som gripits efter terrorismanklagelser, och uttryckte sin djupa oro över fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain och Abduljalil al-Singace.

G.  Det har skett en betydande ökning av antalet avrättningar och dödsstraff efter att det sjuåriga moratoriet bröts i februari 2017, samt fortsatta påståenden om tortyr och misshandel. Bahrain har fortsatt med att ställa civila inför militärdomstolar, efter en ändring av grundlagen som antogs i april 2017. Trots dess historia av tortyr och misshandel återinförde myndigheterna arresterings- och utredningsbefogenheter till den nationella säkerhetsmyndigheten.

H.  Situationen i Bahrain har blivit kritisk när det gäller yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster. De ökande tillslagen mot människorättsförsvarare och fredliga oppositionsaktivister inbegriper fängelsestraff, exil, reseförbud, återtagande av medborgarskap eller allvarliga hot och skrämseltaktik till följd av deras fredliga arbete.

I.  Representantrådet och Shurarådet i Bahrain har godkänt en ändring av lagen om utövandet av politiska rättigheter, som kommer att hindra ett oberoende politiskt deltagande i valet 2018.

J.  2016 blev den största bahrainska politiska oppositionsgruppen Al-Wefaq upplöst och fick sina tillgångar frysta och sin webbplats blockerad i Bahrain av den bahrainska regimen. Gruppens huvudkvarter genomsöktes, vilket ledde till att gruppen åtalades för kroniskt åsidosättande av konungarikets konstitution och bestridande av dess legitimitet, samt för uppmuntran till utländsk inblandning och främjande av våld och stöd till terroristorganisationer.

K.  Den 31 maj 2017 beslutade Bahrains domstol att Bahrains oppositionsgrupp, det nationella demokratiska aktionsförbundet (Waad), skulle upplösas. Den 26 oktober 2017 bekräftade den högsta appellationsdomstolen i Bahrain appellationsdomstolens beslut att upplösa Waad.

L.  Den 15 maj 2018 återkallade Bahrains högsta brottmålsdomstol medborgarskapet för 115 personer, trots rapporter om tortyr och kränkningar av ett korrekt rättsförfarande i en orättvis massrättegång. Hot eller faktisk fråntagande av medborgarskap används som ett sätt att utöva politiskt förtryck. Många personer i Bahrain, inbegripet barn, främst bland den shiamuslimska delen av befolkningen har fått sitt medborgarskap fråntaget, något som direkt står i strid med artikel 15 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i FN:s konvention om barnets rättigheter.

M.  Ett antal interna organ har inrättats efter protesterna 2011 och till följd av slutsatserna i rapporten från Bahrains oberoende undersökningskommission för att övervaka statliga övergrepp, men de är inte effektiva och tillräckligt självständiga Dessa organs bristande oavhängighet uppges ha lett till avsaknad av ansvarighet inom den bahrainska regeringen och säkerhetsstyrkorna. Detta har gynnat en kultur av straffrihet som undergräver demokratiska försök till reformer och syftar till att ytterligare destabilisera landet.

N.  EU anser att ett nära samarbete med det civila samhället i tredjeländer och människorättsförsvarare i dessa länder utgör en av unionens huvudsakliga prioriteringar i arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och ta itu med människorättskränkningar.

1.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart frigivande av alla dem som hålls fängslade enbart på grund av deras fredliga verksamhet med anknytning till de mänskliga rättigheterna eller politisk verksamhet. Parlamentet uppmanar statliga myndigheter samt säkerhetsstyrkor och säkerhetstjänster att upphöra med alla våldshandlingar, förföljelser och trakasserier, även inom rättsväsendet, och med censuren av människorättsförsvarare, politiska motståndare, demonstranter, civilrättsliga aktörer och deras släktingar inom och utanför landet. Parlamentet fördömer de nuvarande tillslagen mot de grundläggande demokratiska rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten, den politiska pluralismen, fredliga protester och rättsstatsprincipen i Bahrain.

2.  Europaparlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Nabeel Rajab och att alla återstående anklagelser mot honom avskrivs och att myndigheterna ser till att han fram till sitt frigivande inte utsätts för tortyr eller annan misshandel och regelbundet kan träffa både sin familj och de advokater han själv valt, och att han får lämplig hälsovård. Parlamentet fördömer frihetsberövandet av Nabeel Rajab, som bland annat kränker hans rätt till yttrandefrihet och rätt till fri rörlighet.

3.  Europaparlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att leva upp till sina internationella skyldigheter och åtaganden att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och säkerställa ett säkert och gynnsamt klimat för människorättsförsvarare och kritik mot myndigheterna, inbegripet i samband med 2018 års val, där rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster garanteras. Parlamentet påminner Bahrains regering om dess ansvar för att garantera säkerheten och tryggheten för alla medborgare oavsett deras politiska åskådning, tillhörighet eller tro.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt de dåliga fängelseförhållandena i landet och användning av tortyr av den bahrainska säkerhets- och fängelsepersonalen. Parlamentet uppmanar med kraft de bahrainska myndigheterna att avhålla sig från all tortyr och all grym och förnedrande behandling av frihetsberövade personer, att undersöka fullt ut påstådda fall av kränkningar av de grundläggande rättigheterna för fångar och av tortyr och att ställa förövarna av dem inför rätta.

5.  Europaparlamentet påminner Bahrains myndigheter om att artikel 15 i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning föreskriver att inget uttalande som tillkommit som ett resultat av tortyr får användas som bevis i några som helst rättsliga förfaranden. Parlamentet uppmanar Bahrain att omedelbart ratificera det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

6.  Europaparlamentet fördömer de många dödsdomarna i landet och efterlyser ett officiellt moratorium för alla avrättningar. Parlamentet vill se en översyn av alla dödsdomar för att säkerställa att dessa rättegångar har följt internationella normer.

7.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att ändra konstitutionen och sätta stopp för användningen av militära rättegångar för civila mål.

8.  Europaparlamentet fördömer att fråntagandet av medborgarskap används som ett medel för repressalier och uppmanar de bahrainska myndigheterna att upphäva beslutet och följa internationella skyldigheter och normer.

9.  Europaparlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att omedelbart häva de reseförbud mot människorättsförsvarare och insisterar på att myndigheterna under alla omständigheter garanterar att människorättsaktivister i Bahrain har möjlighet att utöva sina legitima människorättsaktiviteter, både nationellt och internationellt, utan hinder, hot eller trakasserier.

10.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att eftersträva stabilitet genom reformer och ett försoningsarbete där alla får vara med, i en omgivning där man fritt får uttrycka politiskt missnöje under fredliga former, särskilt inför det kommande valet till representantrådet som utlysts till oktober 2018. Parlamentet fördömer i detta sammanhang angreppen på oppositionen och det civila samhället i Bahrain, bland annat att upplösa den politiska oppositionsgruppen Al-Wefaq och oppositionsgruppen Waad, och förbudet mot medlemmarna i dessa upplösta grupper från att delta i det kommande valet. Parlamentet anser att dessa åtgärder strider mot principerna om demokratisk mångfald och fria och rättvisa val och står i strid med internationella avtal och Bahrains konstitution. Parlamentet uppmanar alla parter att inleda en verklig nationell dialog för att gjuta nytt liv i en fredlig och verklig nationell försoningsprocess.

11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet och medlemsstaterna att systematiskt ta upp människorättsfrågor i Bahrain, och att överväga att införa riktade åtgärder mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att hänvisa till Bahrain i EU:s och medlemsstaternas rapporter enligt punkt 4 i de kommande mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

13.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att samarbeta med FN:s särskilda rapportörer (framför allt om tortyr, mötesfrihet, religionsfrihet och trosfrihet, domares och advokaters oberoende och om människorättsförsvarare) och utfärda en stående inbjudan till dem. Parlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att ge internationella icke-statliga organisationer och journalister fritt tillträde till Bahrain, bland annat för att ta kontakt med fängslade människorättsförsvarare.

14.  Europaparlamentet beklagar att övervakningsteknik exporteras av europeiska företag till Bahrain, och betonar behovet av att exportkontrollmyndigheter i EU tar hänsyn till människorättskriterier innan exportlicenser ges till ett tredjeland. Parlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att strikt följa EU:s uppförandekod om vapenexport, och att framför allt stoppa alla överföringar av vapen, övervakning och underrättelseutrustning och material som kan användas av Bahrain i landets pågående tillslag mot de mänskliga rättigheterna.

15.  Europaparlamentet beklagar att Bahrain upprepade gånger vägrat att ta emot en officiell delegation från parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att låta en officiell delegation med ledamöter från Europaparlamentet att besöka landet, i syfte att träffa offentliga myndigheter och företrädare för det civila samhället.

16.  Europaparlamentet beklagar att EU-delegationens Chaillotpris för främjande av mänskliga rättigheter inom regionen för Gulfstaternas samarbetsråd tilldelades 2014 till Bahrains nationella institution för mänskliga rättigheter, som upprepade gånger har ansett att de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som utförts av Bahrains regering, inklusive fängslandet av Nabeel Rajab, är berättigade.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Konungariket Bahrains regering och parlament och medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd. Europaparlamentet begär att denna resolution ska översättas till arabiska.

 

Senaste uppdatering: 13 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy