Procedure : 2018/2754(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0288/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0288/2018

Forhandlinger :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0259

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 290kWORD 50k
13.6.2018
PE621.686v01-00}
PE621.687v01-00}
PE621.688v01-00}
PE621.689v01-00}
PE621.694v01-00} RC1
 
B8-0288/2018}
B8-0289/2018}
B8-0290/2018}
B8-0291/2018}
B8-0296/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0288/2018 (ECR)

B8‑0289/2018 (Verts/ALE)

B8‑0290/2018 (S&D)

B8‑0291/2018 (EPP)

B8‑0296/2018 (ALDE)


om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dubravka Šuica for EPP-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Rusland, navnlig sagen om den ukrainske politiske fange Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, særlig sin beslutning af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim(1),

–  der henviser til redegørelsen af 25. maj 2018 fra talspersonen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) vedrørende sagerne om en række fængslede i eller fra det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol,

–  der henviser til drøftelsen om Rusland i Udenrigsrådet den 16. april 2018,

–  der henviser til kendelsen af 19. april 2017 fra Den Internationale Domstol vedrørende anmodningen om indikation for midlertidige foranstaltninger, som Ukraine har indgivet i sagen om anvendelse af den internationale konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme og af den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (Ukraine mod Den Russiske Føderation),

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som Den Russiske Føderation har tiltrådt,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

–  der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, der protesterede mod Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen, blev arresteret i maj 2014 i forbindelse med påståede aktiviteter på Krim; der henviser til, at han blev behandlet som russisk statsborger, til trods for at han har ukrainsk statsborgerskab;

B.  der henviser til, at der i Oleg Sentsovs sag har været påstande om tortur og alvorlig mishandling, som har ført til ulovlig aftvingelse af vidneudsagn, der sidenhen er blevet tillagt retlig værdi;

C.  der henviser til, at Oleg Sentsov den 25. august 2015 blev dømt ved en domstol, hvis jurisdiktion ikke anerkendes af EU, i strid med folkeretten og elementære retlige standarder;

D.  der henviser til, at Oleg Sentsov, som i øjeblikket afsoner en fængselsdom i Ruslands nordligste fængsel i Labytnangi Yamalo-Nenets, den 14. maj 2018 bekendtgjorde, at han agtede at sultestrejke på ubestemt tid;

E.  der henviser til, at antallet af politiske fanger i Rusland er steget markant i de senere år; der henviser til, at Human Rights Centre Memorial, som blev tildelt Sakharovprisen i 2009, den 29. maj 2018 offentliggjorde en liste med navnene på 158 politiske fanger;

F.  der henviser til, at Oyub Titiev, direktøren for Human Rights Centre Memorials Tjetjenienkontor, blev anholdt af det lokale politi den 9. januar 2018 og anklaget for narkotikabesiddelse; der henviser til, at Titiev har nægtet sig skyldig i disse anklager, og NGO'er og andre menneskerettighedsforkæmpere har fordømt dem som opdigtede;

G.  der henviser til, at anholdelsen af Oyub Titiev er et led i en foruroligende tendens med anholdelser, overfald, trusler og miskreditering af uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktører, navnlig krimtatarer, er blevet udsat for trusler, intimidering og anholdelser;

I.  der henviser til, at der i forskellige sager er meldinger om anvendelse af tortur og anden grusom og nedværdigende behandling; der henviser til, at disse påstande stadig ikke er blevet behørigt undersøgt; der henviser til, at der er blevet anvendt tortur til at opnå tilståelser og understøtte falske indrømmelser:

J.  der henviser til, at mange af de indsatte og tilbageholdte har været udsat for hårde og umenneskelige forhold i fængslerne, hvilket har skabt fysiske og psykologiske risici for deres sundhed; der henviser til, at der er indsatte, der har behov for akut lægehjælp og behandling;

K.  der henviser til, at restriktiv russisk lovgivning om politiske og borgerlige rettigheder er blevet udvidet til at gælde det midlertidigt besatte Krim, hvilket har ført til en drastisk begrænsning af forsamlings-, ytrings-, forenings- og religionsfriheden, adgangen til information og religion såvel som til troværdige rapporter om intimidering, tvungne forsvindinger og tortur;

L.  der henviser til, at vilkårlige anholdelser, tvungne forsvindinger, censur og forbud mod fredelige forsamlinger er blevet dagligdag på Krim; der henviser til, at adskillige krimtatarer er blevet anholdt, efterforskes eller retsforfølges; der henviser til, at man også er gået efter advokater fra Krim, som yder retshjælp til disse arrestanter, og menneskerettighedsforkæmpere, som indberetter tilfælde af politisk motiverede tvungne forsvindinger i Krim, samt journalister, der rapporterer om krimtatarernes situation;

M.  der henviser til, at besættelsesmagten på Krim systematisk og med fuldt overlæg har undertrykt ytringsfriheden på Krim, skubbet uafhængige medier ud og lagt hindringer i vejen for professionelle journalisters arbejde; der henviser til, at Nariman Memedeminov, en borgerjournalist og krimtatar-aktivist, som dækkede besættelsesmagtens lovbrud, den 22. marts 2018 blev tilbageholdt af russiske sikkerhedsstyrker og anholdt på grundlag af urigtige beskyldninger; der henviser til, at russiske sikkerhedsstyrker den 21. maj 2018 tilbageholdt endnu en borgerjournalist, Server Mustafaiev, efter en ransagning af hans hus på det russisk besatte Krim, navnlig på grundlag af religion;

N.  der henviser til, at Rusland taber et betydeligt antal sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og undlader at fuldbyrde de afsagte domme;

O.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldgyldigt medlem af Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og De Forenede Nationer har forpligtet sig til at fremme og beskytte principperne om demokrati, retsstat og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne; der henviser til, at der på grund af talrige alvorlige krænkelser af retsstatsprincippet og vedtagelsen af restriktive love i de senere år er alvorlig bekymring for så vidt angår Ruslands overholdelse af internationale og nationale forpligtelser; der henviser til, at Den Europæiske Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve dets forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

P.  der henviser til, at NGO'er, der modtager udenlandsk finansiering og er engageret i "politisk virksomhed", i henhold til den russiske lov om "udenlandske agenter" skal ansøge om at blive optaget på en særlig regeringsliste over udenlandske agenter, som skal underkastes ekstra og omhyggelig kontrol fra statslig side, og i alle deres publikationer, pressemeddelelser og rapporter skal angive, at disse er produceret af en udenlandsk agent;

Q.  der henviser til, at EU som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og den hybride krig, der er indledt mod Ukraine, trinvis har vedtaget en række restriktive foranstaltninger over for Rusland;

1.  kræver, at de russiske myndigheder omgående og betingelsesløst løslader Oleg Sentsov og alle andre ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere i Rusland og på Krimhalvøen; minder om, at der i øjeblikket er over 70(2) ukrainske politiske fanger i alt i Rusland og på det besatte Krim;

2.  kræver omgående og betingelsesløs løsladelse af Oyub Titiev, direktør for Human Rights Centre Memorial i Tjetjenien, og alle andre politiske fanger i Den Russiske Føderation;

3.  kræver, at de russiske myndigheder standser intimideringen af og chikanen over for Human Rights Centre Memorial, dets personale og andre menneskerettighedsforkæmpere, og giver dem mulighed for at udføre deres arbejde for menneskerettighederne;

4.  understreger, at behandlingen af alle indsatte skal leve op til internationale standarder, og at alle tilbageholdte bør have adgang til juridisk bistand, til deres familier, til deres diplomatiske repræsentanter og til medicinsk behandling; understreger, at de russiske myndigheder og personalet inden for retsvæsenet bærer det fulde ansvar for de tilbageholdtes sikkerhed og velbefindende, navnlig på Krim, i overensstemmelse med den fjerde Genèvekonvention;

5.  minder Rusland om vigtigheden af, at det fuldt ud overholder sine internationale retlige forpligtelser som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og principperne om grundlæggende menneskerettigheder og retsstaten, som er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

6.  understreger, at forsamlingsfriheden i Den Russiske Føderation er fastsat i artikel 31 i den russiske forfatning og i den europæiske menneskerettighedskonvention, som Rusland har undertegnet, hvilket forpligter de russiske myndigheder til at respektere denne frihed;

7.  opfordrer indtrængende de russiske myndigheder på alle niveauer til at anerkende menneskerettighedsforkæmpernes yderst vigtige rolle som demokratiets grundpiller og retsstatens vagthunde og til offentligt at fordømme alle angreb mod menneskerettighedsforkæmpere, især i Tjetjenien;

8.  udtrykker solidaritet med den ukrainske filminstruktør, politiske aktivist og politiske fange, Oleg Sentsov, som den 14. maj 2018 indledte en sultestrejke for at presse på for at opnå løsladelse af ulovligt tilbageholdte landsmænd, og er bekymret over virkningerne af denne sultestrejke for Oleg Sentsovs helbred; minder om, at Oleg Sentsov, der blev arresteret på Krim kort efter, at Rusland tog kontrol over halvøen i Sortehavet i 2014, og derefter blev dømt på grundlag af vidneudsagn, han fik udleveret under tortur, afsoner nu en dom på 20 års fængsel for en række anklager om terrorisme i en stærkt sikret fangelejr i regionen Yamal Nenets i det allernordligste Rusland;

9.  beklager dybt, at en anden domfældt i sagen, Oleksandr Kolchenko, er blevet idømt ti års fængsel;

10.  bemærker, at en anden ulovligt tilbageholdt ukrainsk statsborger, Volodymyr Balukh, har sultestrejket siden den 19. marts;

11.  opfordrer de ansvarlige russiske myndigheder og lægetjenester til at give disse fængslede personer passende lægehjælp og respektere de lægeetiske regler, bl.a. ved ikke at pålægge dem tvangsfodring eller anden uønsket behandling, som kan være ensbetydende med tortur og andre former for mishandling;

12.  giver udtryk for sin dybe bekymring over, at mange af de ukrainske politiske fanger, som f.eks. Mykola Karpiyuk, Volodymyr, Prysych, Oleksiy Chirniy og Yevhen Panov, er blevet tortureret i alvorlig grad;

13.  giver udtryk for sin dybe bekymring over den foruroligende tendens med anholdelser af, overfald på, intimidering og miskreditering af uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder i Rusland, navnlig i Tjetjenien; fremhæver vigtigheden af civilsamfundet og organisationer såsom Memorial samt budskabet om, at civilsamfundsaktivister overalt skal have frihed til at udøve deres mest grundlæggende rettigheder, nemlig tanke- og ytringsfriheden; opfordrer de tjetjenske og de russiske myndigheder til at overholde deres nationale lovgivning og deres internationale forpligtelser og værne om retsstatsprincippet;

14.  giver udtryk for alvorlig bekymring over det klima af straffrihed, der gør det muligt, at disse handlinger kan finde sted, og slår til lyd for, at der i samarbejde med civilsamfundet udvikles retlige og andre foranstaltninger for at forhindre, overvåge og effektivt at retsforfølge gerningsmændene bag sådanne voldshandlinger; understreger, at Rusland og dets regering bærer det endelige ansvar for at efterforske disse handlinger, retsforfølge gerningsmændene og beskytte alle russiske borgere imod ulovlig mishandling;

15.  henleder opmærksomheden på, at de russiske myndigheder på det besatte Krim tilbageholdt en række krimtatarer i maj 2018, herunder Sever Mustafayev, Edem Smailov og familiemedlemmer til den politiske fange Nuri Primov;

16.  fordømmer Ruslands krænkelse af folkeretten på det besatte Krim, herunder håndhævelsen af russisk lovgivning, den kraftige militarisering af Krimhalvøen, som truer den regionale sikkerhed, og de omfattende og systematiske menneskerettighedskrænkelser, navnlig rettet mod etniske ukrainere og krimtatarer;

17.  glæder sig over løsladelsen af krimtatarernes ledere, Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov, som i september 2017 blev idømt fængselsdomme af russiske domstole i det midlertidigt besatte ukrainske område Krim, og som af de russiske myndigheder fik tilladelse til at forlade halvøen den 25. oktober 2017; udtrykker sin taknemmelighed over for alle dem, der har arbejdet for deres frigivelse, herunder russiske menneskerettighedsorganisationer som Memorial;

18.  minder de russiske myndigheder om, at de i deres de facto-kapacitet som en besættelsesmagt, der udøver reel kontrol over Krim, er fuldt ud ansvarlige for beskyttelsen af Krims borgere mod vilkårlige retslige eller administrative foranstaltninger, og at de i samme kapacitet er bundet af den humanitære folkeret til at sikre beskyttelse af menneskerettighederne på halvøen;

19.  understreger, at russiske domstole, uanset om de er militære eller civile, ikke har kompetence til at dømme handlinger, der er begået uden for Ruslands internationalt anerkendte område, og påpeger, at domstolsprøvelsen i sådanne sager ikke kan betragtes som værende lovlig;

20.  gentager sine alvorlige betænkeligheder ved loven om "udenlandske agenter" og måden, den gennemføres på; mener, at definitionen på "politisk virksomhed" udøvet af NGO'er, som modtager udenlandsk finansiering, er så bred, at den i praksis sætter staten i stand til at udøve kontrol over snart sagt enhver organiseret aktivitet i samfundslivet;

21.  opfordrer indtrængende Rusland til at sikre ubetinget og uhindret adgang for internationale menneskerettighedsobservatører og overvågningsmissioner; opfordrer internationale organisationer som De Forenede Nationer, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa til at overvåge menneskerettighedssituationen på Krim mere indgående og til at træffe passende foranstaltninger;

22.  opfordrer Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder til hele tiden at holde øje med menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen og i de områder i det østlige Ukraine, som regeringen ikke har kontrol over;

23.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til fortsat at være urokkelige og stå sammen om deres engagement i de aftalte sanktioner over for Rusland og til at forlænge dem samt til at overveje målrettede foranstaltninger over for de enkeltpersoner, der er ansvarlige for tilbageholdelsen og retsforfølgelsen af de politiske fanger;

24.  understreger, at det er vigtigt, at Den Europæiske Unions delegation til Rusland og EU-medlemsstaternes ambassader overvåger retssagerne mod menneskerettighedsforkæmpere;

25.  opfordrer formændene for Rådet og Kommissionen samt Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til fortsat at følge nøje med i tilfældene af manglende overholdelse af internationale retlige forpligtelser og til at tage disse spørgsmål op i forskellige sammenhænge og på møder med Rusland;

26.  gentager sin opfordring til NF/HR og EU-Udenrigstjenesten om at sikre, at alle sager, hvor personer retsforfølges af politiske grunde, tages op i forbindelse med menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland, når disse genoptages, og at Ruslands repræsentanter ved disse konsultationer formelt afkræves svar om hver enkelt sag, samt til at rapportere tilbage til Parlamentet om deres drøftelser med de russiske myndigheder;

27.  opfordrer indtrængende NF/HR og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at EU afsøger enhver mulighed inden for rammerne af russisk national ret for fortsat at samarbejde med og støtte russiske civilsamfundsorganisationer, herunder dem, der arbejder for at fremme værdierne demokrati, menneskerettigheder og retsstat;

28.  opfordrer EU til at fremsætte en erklæring for at fordømme menneskerettighedskrænkelser i Rusland og forsøget på at skjule dem under dække af VM i fodbold;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0087.

(2)

Den ikke-udtømmende liste omfatter: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.

Seneste opdatering: 14. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik