Διαδικασία : 2018/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0288/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0288/2018

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 4.1
CRE 14/06/2018 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0259

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 529kWORD 54k
13.6.2018
PE621.686v01-00}
PE621.687v01-00}
PE621.688v01-00}
PE621.689v01-00}
PE621.694v01-00} RC1
 
B8-0288/2018}
B8-0289/2018}
B8-0290/2018}
B8-0291/2018}
B8-0296/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0288/2018 (ECR)

B8‑0289/2018 (Verts/ALE)

B8‑0290/2018 (S&D)

B8‑0291/2018 (PPE)

B8‑0296/2018 (ALDE)


σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dubravka Šuica εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Tibor Szanyi εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 25ης Μαΐου 2018, της εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με πολυάριθμες περιπτώσεις κρατουμένων από την παρανόμως προσαρτηθείσα Κριμαία και τη Σεβαστούπολη,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση, της 19ης Απριλίου 2017, του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ουκρανία για την υπόδειξη προσωρινών μέτρων στην υπόθεση που αφορά την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (Ουκρανία κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, πράξεις που αμφότερες ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανός κινηματογραφιστής Oleg Sentsov, ο οποίος αντιτάχθηκε στην παράνομη προσάρτηση της Χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία, συνελήφθη στα τέλη Μαΐου 2014 σε σύνδεση με εικαζόμενες δραστηριότητες στην Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίστηκε ως ρώσος πολίτης, παρά το γεγονός ότι κατέχει ουκρανική ιθαγένεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του Oleg Sentsov διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για βασανιστήρια και σοβαρή κακομεταχείριση, που είχαν ως αποτέλεσμα την παράνομη απόσπαση καταθέσεων στις οποίες δόθηκε στη συνέχεια νομική αξία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Αυγούστου 2015, ο Oleg Sentsov καταδικάστηκε από δικαστήριο, του οποίου τη δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζει η ΕΕ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των στοιχειωδών προτύπων δικαιοσύνης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oleg Sentsov, ο οποίος εκτίει επί του παρόντος ποινή στη βορειότερη φυλακή της Ρωσίας, στην πόλη Labytnangi της αυτόνομης περιοχής Yamalo-Nenets, ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου 2018 ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας επ’ αόριστον·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009, δημοσίευσε στις 29 Μαΐου 2018 κατάλογο με τα ονόματα 158 πολιτικών κρατουμένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev, διευθυντής του γραφείου του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στην Τσετσενία, συνελήφθη από την τοπική αστυνομία στις 9 Ιανουαρίου 2018 με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Titiev αρνείται τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες ΜΚΟ και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει ως χαλκευμένες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Oyub Titiev ανήκει σε σειρά ανησυχητικών περιστατικών σύλληψης, επίθεσης, εκφοβισμού και απαξίωσης εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα οι Τάταροι της Κριμαίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές, πρακτικές εκφοβισμού και συλλήψεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις έχει καταγγελθεί η χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής και ταπεινωτικής μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί δεόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται χρήση βασανιστηρίων με σκοπό την απόσπαση ομολογιών και τη στήριξη ψευδών στοιχείων ενοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φυλακισμένοι και κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κρατούμενοι που χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα και περίθαλψη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοριστική νομοθεσία της Ρωσίας που διέπει τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα εφαρμόζεται πλέον και στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία, πράγμα που έχει οδηγήσει στον δραστικό περιορισμό των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της πρόσβασης στις πληροφορίες και της θρησκείας, καθώς και σε αξιόπιστες αναφορές σχετικά με πρακτικές εκφοβισμού, βίαιες εξαφανίσεις και βασανιστήρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυθαίρετες συλλήψεις, οι βίαιες εξαφανίσεις, η λογοκρισία και η απαγόρευση των ειρηνικών συναθροίσεων είναι πλέον μέρος της καθημερινής ζωής στην Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι Τάταροι της Κριμαίας έχουν συλληφθεί και τελούν υπό έρευνα ή δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης δικηγόροι της Κριμαίας που παρέχουν νομική βοήθεια σε αυτούς τους συλληφθέντες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων εξαφανίσεων στην Κριμαία, και δημοσιογράφοι που δημοσιεύουν πληροφορίες για την κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές κατοχής στην Κριμαία καταστέλλουν συστηματικά και σκόπιμα την ελευθερία του λόγου στην Κριμαία, εκτοπίζουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και εγείρουν εμπόδια στο έργο των επαγγελματιών δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Μαρτίου 2018 ο Nariman Memedeminov, πολίτης δημοσιογράφος και ακτιβιστής Τάταρος της Κριμαίας, ο οποίος δημοσίευε πληροφορίες σχετικά με παραπτώματα των αρχών κατοχής, τέθηκε υπό κράτηση από τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας και συνελήφθη για αβάσιμους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Μαΐου 2018 οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό κράτηση τον Server Mustafaiev, έναν ακόμη πολίτη δημοσιογράφο, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγαν στην κατοικία του στη ρωσικά κατεχόμενη Κριμαία, συγκεκριμένα για θρησκευτικούς λόγους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει χάσει σημαντικό αριθμό δικών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά δεν έχει εφαρμόσει τις συναφείς αποφάσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και των Ηνωμένων Εθνών, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένα πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει τη Ρωσία να εκσυγχρονιστεί και να τηρεί τη συνταγματική και έννομη τάξη της, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ρωσικό νόμο για τους «ξένους πράκτορες», οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και ασκούν «πολιτική δραστηριότητα» πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε ειδικό κυβερνητικό κατάλογο ξένων πρακτόρων, να υπόκεινται σε πρόσθετους αυστηρούς κυβερνητικούς ελέγχους, και να δηλώνουν σε όλες τις δημοσιεύσεις, τα δελτία τύπου και τις εκθέσεις τους ότι πρόκειται για προϊόντα ξένου πράκτορα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε σειρά σταδιακών περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Ρωσίας ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται κατά της Ουκρανίας·

1.  απαιτεί από τις ρωσικές αρχές να αποφυλακίσουν αμέσως και άνευ όρων τον Oleg Sentsov, καθώς και όλους τους άλλους ουκρανούς πολίτες που κρατούνται παράνομα στη Ρωσία και στη Χερσόνησο της Κριμαίας· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σήμερα συνολικά πάνω από 70(2) ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κριμαία·

2.  απαιτεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του Oyub Titiev, διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στην Τσετσενική Δημοκρατία, καθώς και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσική Ομοσπονδία·

3.  απαιτεί από τις ρωσικές αρχές να παύσουν τις πρακτικές εκφοβισμού και παρενόχλησης εις βάρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, του προσωπικού του και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τους επιτρέψουν να εκτελούν το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  υπογραμμίζει ότι η μεταχείριση όλων των φυλακισμένων πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα και ότι όλοι οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική συμβουλή, στις οικογένειές τους, στους διπλωματικούς εκπροσώπους τους και σε ιατρική περίθαλψη· τονίζει ότι οι ρωσικές αρχές και το δικαστικό προσωπικό φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την ευεξία των κρατουμένων, ιδιαίτερα στην Κριμαία, όπως ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου·

5.  υπενθυμίζει στη Ρωσία ότι είναι σημαντικό να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και με τις αρχές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Ρωσική Ομοσπονδία κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, γεγονός που υποχρεώνει τις ρωσικές αρχές να σέβονται την ελευθερία αυτή·

7.  καλεί επιτακτικά τις ρωσικές αρχές σε όλα τα κλιμάκια να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στυλοβάτες της δημοκρατίας και άγρυπνοι φύλακες του κράτους δικαίου, και να καταδικάσουν δημοσίως όλες τις επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στην Τσετσενική Δημοκρατία·

8.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον ουκρανό κινηματογραφιστή, πολιτικό ακτιβιστή και πολιτικό κρατούμενο Oleg Sentsov, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας στις 14 Μαΐου 2018, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την αποφυλάκιση των παρανόμως κρατούμενων συμπατριωτών του, και εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της απεργίας πείνας στην υγεία του Oleg Sentsov· υπενθυμίζει ότι ο Oleg Sentsov, ο οποίος συνελήφθη στην Κριμαία λίγο αφότου η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας το 2014, οπότε και καταδικάστηκε βάσει μαρτυρικής κατάθεσης που αποσπάστηκε με βασανιστήρια, εκτίει σήμερα 20ετή ποινή για πολλαπλές κατηγορίες τρομοκρατίας σε φυλακή υψηλής ασφαλείας στην περιοχή Yamalo-Nenets στο βορειότερο τμήμα της Ρωσίας·

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο Oleksandr Kolchenko, ένας άλλος κατάδικος στην υπόθεση, καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση·

10.  επισημαίνει ότι ο Volodymyr Balukh, ένας άλλος παράνομα κρατούμενος ουκρανός πολίτης, βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 19 Μαρτίου·

11.  καλεί τις αρμόδιες ρωσικές αρχές και ιατρικές υπηρεσίες να παράσχουν σε αυτούς τους φυλακισμένους τη δέουσα ιατρική φροντίδα και να σεβαστούν την ιατρική δεοντολογία, μεταξύ άλλων με τη μη επιβολή αναγκαστικής σίτισης ή άλλης μη επιθυμητής αγωγής που ενδέχεται να ισοδυναμεί με βασανιστήριο και με άλλες μορφές κακομεταχείρισης·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί από τους ουκρανούς πολιτικούς κρατουμένους, όπως οι Mykola Karpiyuk, Volodymyr, Prysych, Oleksiy Chirniy και Yevhen Panov, έχουν υποστεί βαριά βασανιστήρια·

13.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανησυχητική τάση συλλήψεων, επιθέσεων, εκφοβισμού και απαξίωσης εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στη Ρωσία, και ιδιαίτερα στην Τσετσενία· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων όπως το Κέντρο Memorial, καθώς και το μήνυμα ότι οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών σε όλον τον κόσμο πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν τα πλέον βασικά τους δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης· καλεί τις τσετσενικές και ρωσικές αρχές να συμμορφώνονται με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις και να τηρούν το κράτος δικαίου·

14.  εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κλίμα ατιμωρησίας που αφήνει περιθώρια για τέτοιες πράξεις, και ζητεί να αναπτυχθούν νομικά και άλλα μέσα για την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσματική δίωξη των δραστών των βιαιοπραγιών αυτών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ρωσία και η κυβέρνησή της φέρουν την τελική ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των πράξεων, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την προστασία όλων των ρώσων πολιτών από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές·

15.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία έθεσαν υπό κράτηση πολυάριθμους Τατάρους της Κριμαίας τον Μάιο του 2018, περιλαμβανομένων των Mustafayev, Edem Smailov και μελών της οικογένειας του πολιτικού κρατουμένου Nuri Primov·

16.  καταδικάζει τις παραβάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας στην κατεχόμενη Κριμαία, και μεταξύ άλλων την επιβολή της ρωσικής νομοθεσίας, την έντονη στρατιωτικοποίηση της Χερσονήσου της Κριμαίας, η οποία απειλεί την ασφάλεια στην περιφέρεια, και τις μαζικές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένα στο στόχαστρο Ουκρανούς και Τατάρους της Κριμαίας·

17.  επικροτεί την αποφυλάκιση των Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov, ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας, τους οποίους καταδίκασαν τα ρωσικά δικαστήρια σε φυλάκιση στην προσωρινώς κατεχόμενη ουκρανική επικράτεια της Κριμαίας τον Σεπτέμβριο του 2017 και στους οποίους επέτρεψαν οι ρωσικές αρχές να εγκαταλείψουν τη χερσόνησο στις 25 Οκτωβρίου 2017· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους εργάστηκαν για την αποφυλάκισή τους, περιλαμβανομένων ρωσικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το Κέντρο Memorial·

18.  υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι, με την εκ των πραγμάτων ιδιότητά τους ως δύναμη κατοχής που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην Κριμαία, είναι πλήρως υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών της Κριμαίας από αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα και ότι, υπό την ίδια ιδιότητα, δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χερσόνησο·

19.  τονίζει ότι τα ρωσικά δικαστήρια, είτε είναι στρατιωτικά είτε πολιτικά, δεν είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί πράξεων που διαπράχθηκαν εκτός της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειας της Ρωσίας, και επισημαίνει ότι η δικαστική διαδικασία σε τέτοιες υποθέσεις δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη·

20.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικά με τη νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων» και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται· θεωρεί ότι ο ορισμός της «πολιτικής δραστηριότητας» των ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό είναι τόσο ευρύς που επιτρέπει, στην πράξη, τον κυβερνητικό έλεγχο σχεδόν κάθε οργανωμένης δραστηριότητας που αφορά τον δημόσιο βίο·

21.  καλεί επιτακτικά τη Ρωσία να διασφαλίσει άνευ όρων και απρόσκοπτη πρόσβαση για διεθνείς παρατηρητές και αποστολές παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη να παρακολουθούν πιο στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

22.  καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθεί αδιαλείπτως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χερσόνησο της Κριμαίας και στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό μη κυβερνητικό έλεγχο·

23.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να τηρήσουν ακλόνητη και ενωμένη στάση όσον αφορά τη δέσμευσή τους για τις συμφωνηθείσες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας και να τις παρατείνουν, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων εις βάρος των ατόμων που ευθύνονται για την κράτηση και τη δίκη των πολιτικών κρατουμένων·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία και οι πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ να παρακολουθούν τις δίκες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της Ρωσίας με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της και να εγείρουν τα ζητήματα αυτά υπό διάφορες μορφές σε συναντήσεις με τη Ρωσία·

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι όλες οι υποθέσεις των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα τεθούν επί τάπητος κατά τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτές επαναληφθούν, να ζητήσουν από τους εκπροσώπους της Ρωσίας στις εν λόγω διαβουλεύσεις επίσημες απαντήσεις για κάθε υπόθεση και να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τον διάλογό τους με τις ρωσικές αρχές·

27.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι η Ένωση θα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία, εντός των ορίων του ρωσικού εθνικού δικαίου, για να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να τις υποστηρίζει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδιώκουν την προαγωγή των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

28.  καλεί την ΕΕ να προβεί σε δήλωση για να καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την προσπάθεια απόκρυψής τους υπό την κάλυψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0087.

(2)

Στον μη εξαντλητικό κατάλογο περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου