Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0288/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0288/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta

13.6.2018 - (2018/2754(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8‑0288/2018 (ECR)
B8‑0289/2018 (Verts/ALE)
B8‑0290/2018 (S&D)
B8‑0291/2018 (PPE)
B8‑0296/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2754(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0288/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0288/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta

(2018/2754(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Venäjää koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta[1],

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 25. toukokuuta 2018 antaman lausunnon useista pidätetyistä, jotka ovat Venäjään laittomasti liitetyllä Krimillä ja Sevastopolissa tai kotoisin sieltä,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 16. huhtikuuta 2018 käymät keskustelut Venäjästä,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 19. huhtikuuta 2017 antaman määräyksen, joka koskee väliaikaisten toimenpiteiden käynnistämistä Ukrainan pyynnöstä asiassa, joka koskee terrorismin rahoituksen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen soveltamista (Ukraina v. Venäjän federaatio),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, jotka molemmat edellyttävät, ettei keneenkään saa kohdistaa kidutusta eikä julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistusta, ja toteaa, että Venäjä on niiden osapuoli,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväksytyn YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov, joka vastusti Krimin niemimaan laitonta liittämistä Venäjään, pidätettiin toukokuussa 2014 epäiltynä Krimillä harjoitetusta toiminnasta; toteaa, että häntä kohdeltiin Venäjän kansalaisena, vaikka hänellä on Ukrainan kansalaisuus;

B.  toteaa, että Oleg Sentsovin tapauksessa on esitetty epäilyjä kidutuksesta ja rajusta huonosta kohtelusta, joiden avulla häneltä on saatu laittomasti lausunto, jonka on sittemmin katsottu olevan oikeudellisesti pätevä;

C.  toteaa, että Oleg Sentsov tuomittiin 25. elokuuta 2015 tuomioistuimessa, jonka toimivaltaa EU ei tunnusta, ja että tuomiota pidetään kansainvälisen oikeuden ja oikeuden perusnormien vastaisena;

D.  toteaa, että Oleg Sentsov kärsii nykyisin tuomiotaan Venäjän pohjoisimmassa vankilassa, Jamalo-Nenetsissä sijaitsevassa Labytnangissa; toteaa, että hän aloitti 14. toukokuuta 2018 nälkälakon määräämättömäksi ajaksi;

E.  toteaa, että poliittisten vankien määrä on lisääntynyt Venäjällä huomattavasti viime vuosina; toteaa, että vuoden 2009 Saharov-palkinnon saanut Memorial-ihmisoikeusjärjestö julkisti 29. toukokuuta 2018 luettelon, jossa on 158 poliittista vankia;

F.  ottaa huomioon, että paikallinen poliisi pidätti 9. tammikuuta 2018 Memorial-järjestön Tšetšenian-toimiston johtajan Ojub Titijevin syyttäen tätä huumeiden hallussapidosta; toteaa, että Titijev on kiistänyt syytteet ja kansalaisjärjestöt ja muut ihmisoikeuksien puolustajat ovat ilmoittaneet niiden olevan tekaistuja;

G.  toteaa, että Ojub Titijevin pidätys on osa huolestuttavaa suuntausta, jossa riippumattomia toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia pidätetään ja pelotellaan, heidän kimppuunsa hyökätään ja heidän mainettaan mustataan;

H.  toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisaktivistit ovat kokeneet uhkailua ja pelottelua ja joutuneet pidätetyiksi, etenkin jos he ovat olleet Krimin tataareja;

I.  ottaa huomioon, että tietoja kidutuksesta ja julmasta ja halventavasta kohtelusta on kantautunut useista eri tapauksista; ottaa huomioon, että toistaiseksi näitä tapauksia ei ole tutkittu asianmukaisesti; ottaa huomioon, että kidutusta on käytetty tunnustusten saamiseksi ja syyllisyyttä koskevien väärien todisteiden tukemiseksi;

J.  ottaa huomioon, että monet vangeista ja vangituista ovat joutuneet vankiloissa ankariin ja epäinhimillisiin oloihin, joissa heidän fyysinen ja psyykkinen terveytensä on uhattuna; ottaa huomioon, että osa vangeista tarvitsee kiireellistä lääketieteellistä apua ja hoitoa;

K.  ottaa huomioon, että poliittisia oikeuksia ja kansalaisoikeuksia koskeva rajoittava Venäjän lainsäädäntö on ulotettu koskemaan toistaiseksi miehitettyä Krimiä, minkä seurauksena kokoontumis-, ilmaisu-, yhdistymis-, tiedonsaanti- ja uskonnonvapautta on rajoitettu voimakkaasti, ja toteaa, että uskottavista lähteistä on saatu tietoja uhkailusta, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta;

L.  toteaa, että mielivaltaisista pidätyksistä, tahdonvastaisista katoamisista, sensuurista ja rauhanomaisten kokoontumisten kieltämisestä on tullut Krimillä jokapäiväistä arkea; toteaa, että useita Krimin tataareita on pidätetty tai heitä tutkitaan tai he ovat joutuneet syytteeseen; ottaa huomioon, että tällaisten toimien kohteeksi on joutunut myös Krimillä toimivia asianajajia, jotka tarjoavat näille pidätetyille oikeudellista apua, ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka raportoivat Krimillä poliittisista syistä tapahtuvista tahdonvastaisista katoamisista, sekä toimittajia, jotka raportoivat Krimin tataarien tilanteesta;

M.  toteaa, että Krimiä miehittävät viranomaiset ovat järjestelmällisesti ja harkitusti tukahduttaneet sanavapautta niemimaalla, hätistelleet riippumattomia tiedotusvälineitä ja vaikeuttaneet ammattitoimittajien työtä; toteaa, että Venäjän turvallisuusjoukot vangitsivat 22. maaliskuuta 2018 Nariman Memedeminovin, joka on Krimin tataari, kansalaistoimittaja ja aktivisti ja paljastanut miehittävien viranomaisten rötöksiä; toteaa, että hän on nyt vangittuna perusteettomien syytösten vuoksi; toteaa, että Venäjän turvallisuusjoukot pidättivät 21. toukokuuta 2018 erään toisen kansalaistoimittajan, Server Mustafajevin lähinnä uskonnollisin perustein tehtyään kotietsinnän hänen talossaan, joka on Venäjän miehittämällä Krimillä;

N.  toteaa, että Venäjä häviää huomattavan määrän asioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa eikä se kykene panemaan annettuja tuomioita täytäntöön;

O.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja YK:n täysjäsenenä sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia; huomauttaa, että viime vuosina on useaan otteeseen loukattu vakavasti oikeusvaltioperiaatetta ja säädetty rajoittavia lakeja, minkä vuoksi on syytä vahvasti epäillä, noudattaako Venäjä kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan; toteaa, että Euroopan unioni on toistuvasti tarjonnut lisäapua ja ammattitaitoa auttaakseen Venäjää nykyaikaistamaan perustuslakiaan ja oikeusjärjestelmäänsä ja noudattamaan niitä Euroopan neuvoston normien mukaisesti;

P.  toteaa, että Venäjällä hyväksytyssä ”ulkomaisia toimijoita” koskevassa laissa vaaditaan kansalaisjärjestöjä, jotka saavat ulkomaista rahoitusta ja harjoittavat ”poliittista toimintaa”, ilmoittautumaan hallituksen erityiseen ulkomaisten toimijoiden luetteloon, jolloin ne joutuvat hallituksen erityistarkkailuun ja niiden on ilmoitettava kaikissa julkaisuissaan, lehdistötiedotteissaan ja raporteissaan, että ne on laatinut ulkomainen toimija;

Q.  ottaa huomioon, että vastauksena Krimin Venäjään laittomalle liittämiselle ja Ukrainaa vastaan käynnistettyyn hybridisotaan EU on päättänyt Venäjään kohdistetuista asteittain tiukentuvista rajoittavista toimenpiteistä;

1.  kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta Oleg Sentsovin ja kaikki muut Venäjällä ja Krimin niemimaalla laittomasti pidätetyt Ukrainan kansalaiset; muistuttaa, että Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä on tätä nykyä kaikkiaan yli 70 ukrainalaista poliittista vankia[2];

2.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Memorial-ihmisoikeusjärjestön Tšetšenian-toimiston johtajan Ojub Titijevin ja kaikki muut Venäjän federaation poliittiset vangit;

3.  kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan Memorial-ihmisoikeusjärjestön ja sen työntekijöiden sekä muiden ihmisoikeuksien puolustajien pelottelun ja ahdistelun ja sallimaan näiden jatkaa työtään ihmisoikeuksien puolesta;

4.  korostaa, että kaikkia vankeja on kohdeltava kansainvälisten normien mukaisesti ja että kaikkien pidätettyjen olisi voitava saada lainopillista neuvontaa ja heidän olisi voitava tavata perheenjäseniään ja diplomaattisia edustajiaan ja saada lääketieteellistä hoitoa; korostaa, että Geneven neljännen yleissopimuksen nojalla Venäjän viranomaiset ja oikeudellinen henkilöstö kantavat täyden vastuun pidätettyjen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, etenkin Krimillä;

5.  muistuttaa Venäjää siitä, että Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä Venäjän on tärkeää noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan sekä ihmisen perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteita, jotka on kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen;

6.  korostaa, että kokoontumisvapaus Venäjän federaatiossa taataan Venäjän perustuslain 31 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka allekirjoittajamaa Venäjä on, ja siten Venäjän viranomaisilla on velvollisuus kunnioittaa kyseistä vapautta;

7.  kehottaa Venäjän viranomaisia kaikilla tasoilla tunnustamaan ihmisoikeuksien puolustajien elintärkeän roolin demokratian tukipilareina ja oikeusvaltion vahtikoirina; kehottaa myös tuomitsemaan julkisesti kaikki iskut ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, etenkin Tšetšenian tasavallassa;

8.  ilmaisee solidaarisuutensa ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle, poliittiselle aktivistille ja poliittiselle vangille Oleg Sentsoville, joka aloitti 14. toukokuuta 2018 nälkälakon saadakseen laittomasti pidätetyt maanmiehensä vapautetuiksi; on huolissaan siitä, miten nälkälakko vaikuttaa Sentsovin terveyteen; muistuttaa, että Oleg Sentsov pidätettiin Krimillä pian sen jälkeen, kun Venäjä oli vuonna 2014 ottanut Krimin niemimaan hallintaansa, ja että hänet oli tuomittu vankilaan kidutuksella hankitun lausunnon perusteella; muistuttaa, että hänellä on nyt lukuisiin terrorismisyytteisiin perustuva 20 vuoden tuomio, jota hän suorittaa Jamalo-Nenetsin huipputurvallisella vankileirillä kaukana Venäjän pohjoisosissa;

9.  pitää valitettavana, että toinen samassa asiassa tuomion saanut, Oleksandr Koltšhenko, on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen;

10.  toteaa, että laittomasti pidätetty Ukrainan kansalainen Volodymyr Baluh on ollut nälkälakossa 19. maaliskuuta lähtien;

11.  kehottaa asiasta vastuussa olevia Venäjän viranomaisia ja lääkintäviranomaisia antamaan näille vangeille asianmukaista lääketieteellistä hoitoa ja kunnioittamaan lääkärin etiikkaa, mihin kuuluu, ettei vankeja pakkoruokita eikä heitä hoideta vastoin heidän tahtoaan, koska se saattaisi merkitä kidutusta tai muita huonon kohtelun muotoja;

12.  on erittäin huolissaan siitä, että monia Ukrainan poliittisia vankeja, kuten Mykola Karpiyukia, Volodymyr Prisitšiä, Oleksi Tšhirniä ja Jevhen Panovia, on kidutettu raa’asti;

13.  ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Venäjällä ja erityisesti Tšetšeniassa ilmenevästä suuntauksesta, jossa riippumattomia toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia pidätetään ja pelotellaan, heidän kimppuunsa hyökätään ja heidän mainettaan mustataan; korostaa, miten merkittäviä ovat kansalaisyhteiskunta ja sitä edustavat järjestöt, kuten Memorial; viestittää, että kansalaisyhteiskunnan aktivistien on voitava kaikkialla toteuttaa kaikkein perustavanlaatuisimpia oikeuksiaan, mielipiteen- ja ilmaisunvapautta; kehottaa Tšetšenian ja Venäjän viranomaisia noudattamaan omaa lainsäädäntöään ja kansainvälisiä sitoumuksiaan ja kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta;

14.  on syvästi huolissaan rankaisemattomuuden ilmapiiristä, joka mahdollistaa nämä teot, ja vaatii kehittämään yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa oikeudellisia ja muita toimia, joilla estetään ja valvotaan tällaiseen väkivaltaan syyllistyviä ja asetetaan heidät tosiasiallisesti syytteeseen; korostaa, että näiden tekojen tutkinnasta, syyllisten saattamisesta oikeuden eteen ja kaikkien Venäjän kansalaisten suojelemisesta laittomilta pahoinpitelyiltä ovat viime kädessä vastuussa Venäjä ja Venäjän hallitus;

15.  muistuttaa, että Venäjän viranomaiset pidättivät toukokuussa 2018 miehitetyllä Krimillä useita Krimin tataareja, joihin kuuluivat Server Mustafajev, Edem Smailov ja poliittisen vangin Nuri Primovin perheenjäseniä;

16.  tuomitsee sen, että Venäjä loukkaa kansainvälistä oikeutta miehitetyllä Krimillä, mikä ilmenee Venäjän lainsäädäntöön pakottamisena, Krimin niemimaan raskaana militarisointina, joka uhkaa alueellista turvallisuutta, sekä laajamittaisina ja järjestelmällisinä ihmisoikeusloukkauksina, jotka kohdistuvat erityisesti etnisiin ukrainalaisiin ja Krimin tataareihin;

17.  pitää myönteisenä, että Krimin tataarien johtajiin kuuluvat Akhtem Tšiygoz ja Ilmi Umerov on vapautettu; muistuttaa, että Ukrainan alueeseen kuuluvalla toistaiseksi miehitetyllä Krimillä toimivat venäläiset tuomioistuimet tuomitsivat heidät syyskuussa 2017 vankeuteen ja että Venäjän viranomaiset olivat antaneet heidän poistua niemimaalta 25. lokakuuta 2017; ilmaisee kiitollisuutensa kaikille niille, jotka ovat tehneet töitä saadakseen heidät vapaiksi ja joihin kuuluu myös venäläisiä ihmisoikeusjärjestöjä, kuten Memorial;

18.  muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että kun niillä miehittäjinä on käytännössä mahdollisuus valvoa Krimiä tehokkaasti, ne ovat täysin vastuussa Krimin kansalaisten suojelusta mielivaltaisilta oikeudellisilta ja hallinnollisilta toimilta; toteaa, että niitä sitoo samalla myös kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ne ovat näin velvollisia takaamaan ihmisoikeuksien suojelun niemimaalla;

19.  korostaa, että venäläisillä tuomioistuimilla, sen paremmin siviili- kuin sotilastuomioistuimilla, ei ole tuomiovaltaa Venäjän kansainvälisesti tunnustetun alueen ulkopuolella tehtyihin tekoihin ja huomauttaa, että oikeusmenettelyä ei voida yhdessäkään tällaisessa tapauksessa pitää pätevänä;

20.  toteaa jälleen kerran olevansa erittäin huolestunut ”ulkomaisia toimijoita” koskevasta laista ja tavasta, jolla sitä pannaan täytäntöön; katsoo, että ulkomaista rahoitusta vastaanottavien kansalaisjärjestöjen harjoittaman ”poliittisen toiminnan” määritelmä on niin laaja, että se antaa hallitukselle käytännössä mahdollisuuden valvoa melkein mitä tahansa julkiseen elämään liittyvää organisoitua toimintaa;

21.  kehottaa Venäjää varmistamaan, että kansainvälisillä ihmisoikeuksien tarkkailijoilla ja tarkkailuoperaatioilla on esteetön pääsy, jolle ei ole asetettu ehtoja; kehottaa kansainvälisiä järjestöjä, kuten Yhdistyneitä Kansakuntia ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä, tarkkailemaan Krimin ihmisoikeustilannetta tiiviimmin ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä;

22.  kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa kiinnittämään jatkuvasti huomiota ihmisoikeustilanteeseen Krimin niemimaalla ja niillä Ukrainan alueilla, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa;

23.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita pitämään tiukasti ja yhtenäisinä kiinni Venäjää vastaan sovituista pakotteista ja jatkamaan niitä; kehottaa harkitsemaan täsmäpakotteita niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat vastuussa poliittisten vankien pidätyksistä ja oikeudenkäynneistä;

24.  korostaa, miten tärkeää on, että EU:n Venäjän-edustusto ja EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöt seuraavat ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäyntejä;

25.  kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan edelleen tiiviisti tapauksia, joissa ei ole noudatettu kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita, ja ottamaan ne esille eri muodoissa ja tapaamisissa Venäjän kanssa;

26.  kehottaa jälleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EUH:ta varmistamaan, että kaikki tapaukset, joissa ihmisiä on syytetty poliittisin perustein, otetaan esille EU:n ja Venäjän ihmisoikeuskeskusteluissa, jahka ne käynnistetään uudelleen; edellyttää, että keskusteluissa mukana olevia Venäjän edustajia pyydetään virallisesti vastaamaan kuhunkin tapaukseen, ja pyytää, että sille raportoidaan Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

27.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unioni pyrkii Venäjän sisäisen lainsäädännön rajoissa käyttämään jokaisen mahdollisuuden jatkaa keskustelua Venäjän kansalaisjärjestöjen kanssa ja tukemaan niitä, myös sellaisia järjestöjä, jotka ajavat demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvoja;

28.  kehottaa EU:ta antamaan julkilausuman, jossa tuomitaan Venäjän ihmisoikeusloukkaukset ja yritykset peittää ne jalkapallon FIFA-maailmancupin verukkeella;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 14. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö