Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0288/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0288/2018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainska politiska fången Oleg Sentsov

13.6.2018 - (2018/2754(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8‑0288/2018 (ECR)
B8‑0289/2018 (Verts/ALE)
B8‑0290/2018 (S&D)
B8‑0291/2018 (PPE)
B8‑0296/2018 (ALDE)

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dubravka Šuica för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Tibor Szanyi för S&D-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Rebecca Harms, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2018/2754(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0288/2018
Ingivna texter :
RC-B8-0288/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Ryssland, särskilt fallet med den ukrainska politiska fången Oleg Sentsov

(2018/2754(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, i synnerhet resolutionen av den 16 mars 2017 om ukrainska politiska fångar i Ryssland och situationen i Krim[1],

–  med beaktande av uttalandet av den 25 maj 2018 från talespersonen för Europeiska utrikestjänsten om fallen med flera frihetsberövade i eller från det olagligen annekterade Krim och Sevastopol,

–  med beaktande av diskussionen i rådet (utrikes frågor) om Ryssland den 16 april 2018,

–  med beaktande av föreläggandet av den 19 april 2017 från Internationella domstolen med anledning av Ukrainas begäran om information om provisoriska åtgärder i fallet om tillämpning av den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och den internationella konventionen om bekämpande av alla former av rasdiskriminering (Ukraina mot Ryska federationen),

–  med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda föreskriver att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och som Ryssland är part i,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1998,

–  med beaktande av Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ukrainske filmskaparen Oleg Sentsov, som motsatte sig Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön, greps i maj 2014 i samband med påstådd verksamhet i Krim. Han behandlades som rysk medborgare trots att han innehar ukrainskt medborgarskap.

B.  I fallet med Oleg Sentsov har det förekommit anklagelser om tortyr och svår misshandel i syfte att på olaglig väg få fram vittnesmål som därefter har getts rättsverkan.

C.  Den 25 augusti 2015 dömdes Oleg Sentsov av en domstol vars jurisdiktion EU inte erkänner, i strid med folkrätten och grundläggande rättsliga standarder.

D.  Oleg Sentsov, som för närvarande avtjänar ett straff i Rysslands nordligaste fängelse i Labytnangi, Yamalo-Nenets, aviserade en obegränsad hungerstrejk den 14 maj 2018.

E.  Antalet politiska fångar i Ryssland har ökat avsevärt under de senaste åren. Människorättscentrumet Memorial, som tilldelades Sacharovpriset 2009, offentliggjorde den 29 maj 2018 en förteckning med namnen på 158 politiska fångar.

F.  Oyub Titiev, direktör vid människorättscentrumet Memorial i Tjetjenien, greps av lokal polis den 9 januari 2018, anklagad för narkotikainnehav. Titiev har bestridit dessa anklagelser och olika icke-statliga organisationer och andra människorättsförsvarare har avfärdat dem som påhittade.

G.  Gripandet av Oyub Titiev är en del i en oroväckande trend där oberoende journalister och människorättsförsvarare grips, attackeras, hotas och förtalas.

H.  Människorättsförsvarare och det civila samhällets aktörer, särskilt krimtatarer, har utsatts för hot, trakasserier och gripanden.

I.  Användning av tortyr och grym och förnedrande behandling har rapporterats i flera fall. Hittills har dessa påståenden inte undersökts ordentligt. Tortyr har använts för att framtvinga erkännanden och underbygga falska bevis på skuld.

J.  Många fångar och andra frihetsberövade har utsatts för hårda och omänskliga fängelseförhållanden, vilket har medfört fysiska och psykiska hälsorisker. Det finns fångar som är i akut behov av medicinsk behandling och vård.

K.  Den restriktiva ryska lagstiftning som reglerar politiska och medborgerliga rättigheter har utsträckts till det för tillfället ockuperade Krim, vilket har lett till att mötes-, yttrande-, förenings-, informations- och religionsfriheten har kringskurits kraftigt. Det finns även trovärdiga rapporter om hotelser, påtvingade försvinnanden och tortyr.

L.  Godtyckliga gripanden, påtvingade försvinnanden, censurering och förbud mot fredliga sammankomster förekommer dagligen i Krim. Flera krimtatarer har gripits, utreds eller lagförs. Krimadvokater som ger de gripna rättsligt bistånd, människorättsförsvarare som rapporterar om fall av politiskt motiverade påtvingade försvinnanden i Krim samt journalister som rapporterar om situationen för Krimtatarerna har också gjorts till måltavlor.

M.  Ockupationsmaktens myndigheter i Krim har systematiskt och avsiktligt undertryckt yttrandefriheten i Krim genom att driva bort oberoende medier och hindra yrkesjournalister i deras arbete. Medborgarjournalisten och den krimtatariske aktivisten Nariman Memedeminov, som rapporterade om ockupationsmaktens myndigheters oegentligheter, frihetsberövades den 22 mars 2018 av ryska säkerhetsstyrkor på grundval av felaktiga anklagelser. Den 21 maj 2018 frihetsberövade ryska säkerhetsstyrkor en annan medborgarjournalist, Server Mustafaiev, efter att ha sökt igenom hans hem i det av Ryssland ockuperade Krim, framför allt av religiösa skäl.

N.  Ryssland förlorar många mål i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och underlåter att genomföra de avgivna domarna.

O.  Som fullvärdig medlem av Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Förenta nationerna har Ryska federationen förbundit sig att efterleva principerna för demokrati och rättsstatlighet och respektera de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna. Efter åtskilliga allvarliga kränkningar av rättsstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar under de senaste åren finns det allvarliga farhågor angående Rysslands efterlevnad av sina internationella och nationella förpliktelser. Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp för att hjälpa Ryssland att moderniseras och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

P.  Enligt den ryska lagen om ”utländska agenter” måste icke-statliga organisationer som tar emot utländsk finansiering och bedriver ”politisk verksamhet” ansöka om att bli upptagna i en särskild regeringsförteckning över utländska agenter, underkasta sig ytterligare, noggrann regeringskontroll och se till att det framgår av alla deras publikationer, pressmeddelanden och rapporter att de är författade av utländska agenter.

Q.  Som reaktion på den olagliga annekteringen av Krim och det hybridkrig som har inletts mot Ukraina har EU antagit en rad stegvisa restriktiva åtgärder mot Ryssland.

1.  Europaparlamentet kräver att de ryska myndigheterna omedelbart och förbehållslöst ska frige Oleg Sentsov och alla andra olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare i Ryssland och på Krimhalvön. Parlamentet påminner om att det för närvarande finns sammanlagt mer än 70[2] ukrainska politiska fångar i Ryssland och det ockuperade Krim.

2.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och förbehållslöst frigivande av Oyub Titiev, direktör för människorättscentrumet Memorial i Tjetjenien, och alla andra politiska fångar i Ryska federationen.

3.  Europaparlamentet kräver att de ryska myndigheterna ska upphöra med alla hot och trakasserier mot människorättscentret Memorial, dess personal och andra människorättsförsvarare, och låta dem utföra sitt människorättsarbete.

4.  Europaparlamentet understryker att behandlingen av alla fångar måste uppfylla internationella standarder, och att alla frihetsberövade bör ges tillgång till juridiskt biträde, sina familjer och diplomatiska företrädare samt till medicinsk behandling. Parlamentet betonar att de ryska myndigheterna och personal inom det ryska rättsväsendet bär det fulla ansvaret för de frihetsberövades säkerhet och välbefinnande, särskilt i Krim, i linje med den fjärde Genèvekonventionen.

5.  Europaparlamentet påminner Ryssland om hur viktigt det är att landet till fullo lever upp till de internationella rättsliga åtaganden som följer av medlemskapet i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, samt respekterar principerna för grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatlighet som är förankrade i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

6.  Europaparlamentet betonar att mötesfrihet i Ryska federationen beviljas enligt artikel 31 i den ryska författningen och genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som Ryssland har undertecknat, vilket innebär att de ryska myndigheterna är skyldiga att respektera denna frihet.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna på alla nivåer att beakta den mycket viktiga roll som människorättsförsvarare spelar som hörnstenar för demokratin och övervakare av rättsstatsprincipen, och att offentligt fördöma alla attacker mot människorättsförsvarare, särskilt i Tjetjenien.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med den ukrainska filmskaparen, politiska aktivisten och politiska fången Oleg Sentsov, som inledde en hungerstrejk den 14 maj 2018 för att få till stånd frigivandet av olagligt frihetsberövade landsmän, och är oroat över hur hungerstrejken påverkar Oleg Sentsovs hälsa. Parlamentet påminner om att Oleg Sentsov, som greps i Krim en kort tid efter att Ryssland hade tagit kontroll över halvön i Svarta havet 2014 och sedan dömdes på grundval av ett vittnesmål som hade avgetts under tortyr, nu avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff för flera anklagelser om terrorism i ett fångläger med hög säkerhet i regionen Yamal Nenets längst norrut i Ryssland.

9.  Europaparlamentet beklagar djupt att en annan fånge i målet, Oleksandr Koltjenko, har dömts till 10 års fängelse.

10.  Europaparlamentet konstaterar att en annan olagligt frihetsberövad ukrainsk medborgare, Volodymyr Balukh, hungerstrejkar sedan den 19 mars.

11.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga ryska myndigheterna och läkarmottagningarna att ge dessa fängslade personer ordentlig medicinsk vård och respektera medicinsk etik, inbegripet genom att inte påtvinga tvångsmatning eller någon oönskad behandling som kan likställas med tortyr och andra former av misshandel.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att många av de ukrainska politiska fångarna, bland annat Mykola Karpiyuk, Volodymyr, Prysych, Oleksiy Chirniy och Jevhen Panov, har torterats allvarligt.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den oroande trenden av gripanden av, angrepp och hot mot och förtal av oberoende journalister och människorättsförsvarare som arbetar i Ryssland, särskilt i Tjetjenien. Parlamentet belyser dels den viktiga roll som det civila samhället och organisationer såsom Memorial spelar, dels budskapet att aktivister från det civila samhället överallt måste kunna utöva sina mest grundläggande rättigheter i fråga om tankefrihet och yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar de tjetjenska och ryska myndigheterna att rätta sig efter sin inhemska lagstiftning och sina internationella åtaganden och att upprätthålla rättsstatsprincipen.

14.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över det klimat av straffrihet som gör att dessa gärningar kan ske, och efterlyser rättsliga och andra åtgärder för att förebygga, övervaka och framgångsrikt lagföra förövare av sådant våld i samarbete med det civila samhället. Parlamentet understryker att Ryssland och dess regering bär det yttersta ansvaret för att utreda dessa gärningar, ställa förövarna till svars och skydda alla ryska medborgare från olagliga kränkningar.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar att de ryska myndigheterna i det ockuperade Krim frihetsberövade flera krimtatarer i maj 2018, däribland Sever Mustafayev, Edem Smailov och familjemedlemmar till den politiska fången Nuri Primov.

16.  Europaparlamentet fördömer Rysslands överträdelser av folkrätten i det ockuperade Krim, inklusive verkställigheten av rysk lagstiftning, den kraftiga militariseringen av Krimhalvön, som hotar den regionala säkerheten, och de enorma och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter som särskilt riktas mot etniska ukrainare och krimtatarer.

17.  Europaparlamentet välkomnar frigivandet av de krimtatariska ledarna Akhtem Chiygoz och Ilmi Umerov, som dömdes till fängelse av ryska domstolar i det tillfälligt ockuperade ukrainska territoriet Krim i september 2017, och som av de ryska myndigheterna tilläts lämna halvön den 25 oktober 2017. Parlamentet uttrycker sin tacksamhet till alla de som arbetade för deras frigivning, inklusive ryska människorättsorganisationer som Memorial.

18.  Europaparlamentet erinrar de ryska myndigheterna om att de, i sin de facto-egenskap av ockupationsmakt som utövar den faktiska kontrollen över Krim, bär det fulla ansvaret för att skydda Krims medborgare mot godtyckliga rättsliga och administrativa åtgärder, och att de i denna egenskap också är skyldiga enligt internationell humanitär rätt att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna på halvön.

19.  Europaparlamentet betonar att inga ryska domstolar, varken militära eller civila, är behöriga att döma i mål som rör gärningar som begåtts utanför Rysslands internationellt erkända territorium, och påpekar att de rättsliga förfarandena i sådana mål inte kan anses vara legitima.

20.  Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över lagen om ”utländska agenter” och det sätt på vilket den genomförs. Parlamentet anser att definitionen av ”politisk verksamhet” som bedrivs av icke-statliga organisationer som tar emot utländsk finansiering är så bred att den i praktiken innebär att regeringen tillåts kontrollera i stort sett all organiserad verksamhet som rör samhällslivet.

21.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att säkerställa förbehållslöst och obegränsat tillträde för internationella människorättsobservatörer och övervakningsuppdrag. Parlamentet uppmanar internationella organisationer såsom FN, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa att närmare övervaka människorättssituationen i Krim och vidta lämpliga åtgärder.

22.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens särskilda representant för mänskliga rättigheter att ägna oavbruten uppmärksamhet åt människorättssituationen på Krimhalvön och i de områden som inte kontrolleras av regeringen i östra Ukraina.

23.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att stå fast och enade i sitt åtagande att genomföra de beslutade sanktionerna mot Ryssland och förlänga dem, och att överväga riktade åtgärder mot de personer som bär ansvaret för frihetsberövandet av och rättegångarna mot de politiska fångarna.

24.  Europaparlamentet understryker att det är viktigt att EU:s delegation till Ryssland och EU-medlemsstaternas ambassader övervakar rättegångarna mot människorättsförsvarare.

25.  Europaparlamentet uppmanar rådets och kommissionens ordförande samt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att noggrant fortsätta att följa dessa fall av bristande efterlevnad av internationella rättsliga skyldigheter och att ta upp dessa frågor i olika format och möten med Ryssland.

26.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att se till att alla fall där personer åtalas av politiska skäl tas upp vid överläggningarna om mänskliga rättigheter mellan EU och Ryssland, när dessa återupptas, och att Rysslands företrädare i dessa överläggningar formellt uppmanas att svara i varje enskilt fall, samt att rapportera till parlamentet om deras diskussioner med de ryska myndigheterna.

27.  Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att se till att unionen tar till vara varje möjlighet att, inom gränserna för den ryska inhemska lagstiftningen, fortsätta att ha kontakt med och stödja organisationer i det ryska civila samhället, inklusive de som verkar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet.

28.  Europaparlamentet uppmanar EU att göra ett uttalande för att fördöma kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och försöket att dölja dem under fotbolls-VM.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 14 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy