Postup : 2018/2756(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0292/2018

Předložené texty :

RC-B8-0292/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0261

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 378kWORD 55k
13.6.2018
PE621.690v01-00}
PE621.691v01-00}
PE621.692v01-00}
PE621.693v01-00}
PE621.695v01-00}
PE621.696v01-00} RC1
 
B8-0292/2018}
B8-0293/2018}
B8-0294/2018}
B8-0295/2018}
B8-0297/2018}
B8-0298/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0292/2018 (Verts/ALE)

B8-0293/2018 (ECR)

B8-0294/2018 (S&D)

B8-0295/2018 (PPE)

B8-0297/2018 (GUE/NGL)

B8-0298/2018 (ALDE)


o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (2018/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan za skupinu S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim za skupinu ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Usnesení Evropského parlamentu o situaci rohinžských uprchlíků, zejména o tíživé situaci dětí (2018/2756(RSP))  

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingů,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši,

  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. února 2018 o Myanmaru/Barmě,

  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, které přijala Rada dne 6. března 2017,

  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 5. března 2018,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát ze srpna 2017,

–  s ohledem na Chartu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na zprávu Radu bezpečnosti OSN předloženou generálním tajemníkem o sexuálním násilí spojeného s konfliktem zveřejněnou dne 23. března 2018,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 720 000 rohinžských dětí v Bangladéši a Myanmaru zoufale potřebuje humanitární pomoc a ochranu;

B.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně 1,3 milionu Rohingů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému závažnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezováni ve svých politických právech; vzhledem k tomu, že rohinžští muslimové jsou považováni za nejvíce pronásledovanou menšinu na světě a za největší skupinu lidí bez státní příslušnosti;

C.  vzhledem k tomu, že od srpna 2017 uprchlo 900 000 Rohingů, mezi nimi 534 000 dětí, před násilím zaměřeným proti nim a v obavě o své životy hledali útočiště v Bangladéši; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že při násilnostech v Myanmaru bylo usmrceno na 1 000 rohinžských dětí mladších pěti let; vzhledem k tomu, že podle organizace Poslanci ASEAN za lidská práva (APHR) přišlo o jednoho z rodičů 28 300 rohinžských dětí a dalších 7 700 zůstalo podle dostupných informací bez obou rodičů, čímž se počet ztracených rodičů zvýšil až na 43 700;

D.  vzhledem k tomu, že vážnou akutní podvýživou trpí více než 14 000 dětí mladších pěti let; vzhledem k tomu, že rohinžské děti zažily nebo na vlastní oči viděly traumatizující události, v mnoha případech při nich přišly o jednoho nebo oba rodiče, odloučení od svých rodin, psychické utrpení, psychologický stres, podvýživu, nemoc, sexuální zneužívání a pohled na zločiny proti lidskosti v Arakanském státě, včetně systematického vypalování domovů, fyzických útoků a znásilnění páchaných na Rohinzích;

E.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn popsal počínání myanmarské vlády jako „učebnicový příklad etnických čistek“ a „cynický trik, jak násilně odsunout velká množství lidí bez možnosti návratu“;

F.  vzhledem k tomu, že na ženách a dívkách se krize podepisují krutěji a jinými způsoby než na mužích a chlapcích, zesilují, udržují a zhoršují dosud existující nerovnosti mezi pohlavími a násilí a diskriminaci na základě pohlaví;

G.  vzhledem k tomu, že myanmarská armáda používá znásilňování jako nástroj při svých systematických etnických čistkách v Arakanském státě; vzhledem k tomu, že sexuální násilí se využívá k rozdělení celých komunit a k zastrašování žen a dívek od toho, aby se vracely do svých domovů; vzhledem k tomu, že oběti znásilnění mohou v uprchlických táborech čelit sociálnímu vyloučení ze svých komunit; vzhledem k tomu, že UNCHR požádal o informace o odpovědnosti myanmarské armády za široce rozšířené znásilňování rohinžských žen a dívek;

H.  vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků jsou ženy v jiném stavu nebo s malými dětmi, které pěšky urazily mnoho mil a dorazily do táborů pro vysídlence ve špatném zdravotním stavu zaviněném psychickým i fyzickým vypětím, vyhladovělostí a zraněními;

I.  vzhledem k tomu, že devět měsíců poté, co začali myanmarští vojáci a příslušníci milicí provádět útoky na Rohingy, předpovídají agentury poskytující pomoc, že podle jejich očekávání se v uprchlických táborech narodí až 48 000 nemluvňat;

J.  vzhledem k tomu, že v uprchlických táborech v Bangladéši mají ženy a děti velmi omezený přístup ke zdravotní péči; vzhledem k tomu, že těhotným ženám a matkám by se mělo dostat nezbytně nutných služeb zdravotní péče o matky, které potřebují, včetně prenatální péče, bezpečného porodu, péče o novorozence, pomoci při kojení a průběžné péče o reprodukční zdraví;

K.  vzhledem k tomu, že rohinžské děti a ženy jsou v uprchlických táborech v Bangladéši značnou měrou vystaveny riziku, že se stanou obětí obchodování s lidmi pro účely prostituce, a také riziku sexuálního obtěžování a násilí; vzhledem k tomu, že ztracené rohinžské děti v uprchlických táborech jsou nejzranitelnější a nejspíše jim hrozí, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi;

L.  vzhledem k tomu, že rohinžské děti nemají dostatečný přístup k formálnímu vzdělávání; vzhledem k tomu, že v uprchlických táborech se v neformálních třídách dostává základního vzdělávání pouze velmi malým rohinžským dětem, větší děti mají jen malou nebo nemají žádnou možnost chodit do školy;

M.  vzhledem k tomu, že v Bangladéši začalo období dešťů a očekává se, že se situace výrazně zhorší; vzhledem k tomu, že nejméně 200 000 lidí v uprchlických táborech je v bezprostředním ohrožení záplavami a sesuvy půdy; vzhledem k tomu, že ve vážném ohrožení jsou životy lidí, provizorní přístřeší a dodávky potravin a vody; vzhledem k tomu, že během monzunových záplav hrozí vysoké riziko rozšíření různých nemocí, mj. cholery a žloutenky; vzhledem k tomu, že jen velmi málo rohinžských uprchlíků mělo před svým příchodem do Bangladéše přístup k lékařské pomoci nebo očkování;

N.  vzhledem k tomu, že Myanmar dosud odmítal povolit vstup zjišťovací mise Rady OSN pro lidská práva do země a zakázal vstup do země i zvláštní zpravodajce OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru Yanghee Leeové, přičemž odmítl téměř všechny zprávy o údajných zvěrstvech páchaných jeho bezpečnostními silami v Arakanském státě;

O.  vzhledem k tomu, že podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ty nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek, zejména genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, nesmí zůstat nepotrestány; vzhledem k tomu, že v dubnu 2018 požádal žalobce Mezinárodního trestního soudu soud, aby rozhodl, zda může Mezinárodní trestní soud uplatňovat svou pravomoc u případů údajných deportací Rohingů z Myanmaru do Bangladéše; vzhledem k tomu, že rozsudek potvrzující tuto pravomoc Mezinárodního trestního soudu by mohl připravit půdu pro to, aby soud mohl stíhat Myanmar za zločiny proti lidskosti a násilné odsuny;

P.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 zablokovaly Čína a Rusko přijetí rezoluce Rady bezpečnosti k situaci menšiny Rohingů v Myanmaru;

Q.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že neexistuje jakákoli realistická perspektiva bezpečného a dobrovolného návratu a že při řešení krize v Myanmaru nedošlo k žádnému politickému pokroku, svědčí o tom, že tuto situaci se nepodaří v krátkodobém horizontu vyřešit, a je proto nutný dlouhodobý přístup, zvláště řešení otázky práv a potřeb dětí;

R.  vzhledem k tomu, že dne 6. června 2018 bylo mezi Myanmarem, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Rozvojovým programem OSN (UNDP) podepsáno třístranné memorandum o porozumění; vzhledem k tomu, že UNHCR uvedl, že ještě nejsou příznivé podmínky pro dobrovolný návrat;

S.  vzhledem k tomu, že v květnu 2018 uvolnila Komise 40 milionů EUR humanitární pomoci k poskytnutí životně nezbytné podpory ohroženému civilnímu obyvatelstvu z řad Rohingů a hostitelským komunitám v Bangladéši a po celém Arakanském státu; vzhledem k tomu, že ke stejnému účelu byla v roce 2017 uvolněna částka 51 milionů EUR;

T.  vzhledem k tomu, že v březnu 2018 vydala OSN výzvu ke shromáždění částky 951 milionů USD, která je třeba na pomoc rohinžským uprchlíkům pro zbytek roku 2018, dosud se však podařilo získat pouhých zhruba 20 % této cílové částky;

1.  důrazně odsuzuje útoky v Myanmaru proti Rohingům, které se podle UNHCR rovnají etnickým čistkám; je hluboce znepokojen rostoucí závažností a rozsahem porušování lidských práv, včetně zabíjení, násilných střetů, ničení civilního majetku a vysídlování stovek tisíců civilistů; naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly Myanmaru, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingů a vypalování jejich domů;

2.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby umožnila ničím neomezený přístup do Arakanského státu mezinárodním pozorovatelům a lidskoprávním a humanitárním organizacím, včetně OSN a mezinárodních nevládních organizací, zejména vyšetřovací misi OSN, kterou v březnu 2017 ustavil úřad UNHCR, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany;

3.  připomíná, že je nutné, aby byla v uprchlických táborech poskytována lékařská a psychologická pomoc, která bude zvláště uzpůsobena potřebám zranitelných skupin, včetně žen a dětí; vyzývá k většímu poskytování podpůrných služeb obětem znásilnění a sexuálních útoků; trvá na tom, že všechny ženy a dívky by měly mít přístup k informacím a službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně antikoncepce a bezpečného přerušení těhotenství;

4.  vítá předporodní a poporodní podporu, kterou poskytují různé agentury a organizace; připomíná, že je důležité zřizovat zařízení pro registraci novorozenců a vydávání rodných listů s cílem zajistit jim dokumentaci a zaručit jejich zákonná práva a přístup k základním službám a že je rovněž nutné podporovat v souladu se závazky, které přijala bangladéšská vláda, vysledování rodiny, aby se zajistila registrace všech porodů na území Bangladéše; připomíná, že mají-li mít tyto děti přístup ke svým právům, je klíčové zachovat celistvost jejich rodin;

5.  s velkým znepokojením konstatuje, že rohinžským dětem není v uprchlických táborech poskytováno dostatečné vzdělání; vyzývá bangladéšské orgány, aby rohinžským dětem zaručily plný a dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v jejich vlastním jazyce; upozorňuje, že celé komunitě hrozní vznik „ztracené generace“, pokud nebudou přijata nezbytná opatření zajišťující řádné vzdělávání dětí; zdůrazňuje, že má-li být všem dětem dovoleno, aby rozvinuly svůj potenciál, je nutné umožnit jim plný přístup ke vzdělání, tak jak je mohou poskytovat školní zařízení spravovaná agenturami OSN a nevládními organizacemi;

6.  je mimořádně znepokojen skutečností, že v táborech se hojně vyskytuje nucená prostituce, obchodování s lidmi a sexuální násilí, včetně sňatků dětí, partnerského násilí a sexuálního vykořisťování a zneužívání; naléhavě vyzývá bangladéšské a myanmarské orgány, aby ve spolupráci s úřadem UNHCR zajistily bezpečnost rohinžských uprchlíků nacházejících se na jejich území, a to zejména prostřednictvím posílení boje proti obchodování s lidmi a dětské prostituci a rozbití stávajících sítí;

7.  oceňuje úsilí, které vyvíjí vláda Bangladéše a jeho obyvatelé s cílem zajistit útočiště a bezpečí rohinžským uprchlíkům, a vybízí je, aby i nadále poskytovali humanitární pomoc uprchlíkům přicházejícím z Myanmaru; vyzývá, aby byla komunitám, které se o uprchlíky starají, poskytována další mezinárodní podpora, a to i v podobě řešení domácích sociálních, vzdělávacích a hospodářských problémů, jakož i problémů v oblasti zdravotní péče; trvá na tom, jak důležité je, aby všechny zúčastněné strany naslouchaly ženám a zapojovaly je do tvorby humanitárních opatření a opatření usilujících o zvyšování odolnosti;

8.  trvá na tom, že vláda Myanmaru musí zaručit bezpečný, dobrovolný a důstojný návrat těch, kdo si přejí vrátit se do své země, založený na plném dohledu OSN; naléhavě vyzývá vlády Myanmaru i Bangladéše, aby v plném rozsahu dodržovaly zásadu nenavracení;

9.  vítá memorandum o porozumění, na kterém se dohodly Myanmar, UNHCR a UNDP dne 6. června 2018, jako první konkrétní krok k plnému zapojení agentur OSN do procesu navracení uprchlíků; zdůrazňuje však, že je důležité, aby byla tato dohoda co nejdříve zveřejněna;

10.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby mohly humanitární subjekty poskytovat pohotovostní služby, a to i v souvislosti se sexuálně přenosnými nemocemi a sexuálním násilím; naléhavě vyzývá všechny dárce k navýšení financování s cílem zajistit poskytování kompletní škály služeb zdravotní péče o matku;

11.  vítá kampaň OSN, jejímž cílem je ukončit do roku 2024 absenci státní příslušnosti; připomíná, že Rohingové jsou nedílnou součástí obyvatelstva Myanmaru, a musí být proto jako takoví uznáni v právních předpisech, jak doporučila poradní komise;

12.  připomíná, že finanční odpovědnost za pomoc uprchlíkům nemůže neúměrně dopadat na Bangladéš; vyzývá mezinárodní společenství a mezinárodní dárce, aby neprodleně posílili svou podporu a uvolnili nutné finanční prostředky s cílem umožnit další poskytování nezbytné humanitární pomoci a účinně podporovat rohinžské ženy a děti, se zvláštním ohledem na těhotné ženy, děti a oběti násilí, jakož i místní a hostitelské komunity v Bangladéši;

13.  vítá skutečnost, že Rada přijala dne 26. dubna 2018 rámec pro cílená opatření vůči činitelům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zpřísnění zbrojního embarga EU; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby bez dalšího prodlení všechna opatření vymáhaly; dále vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila celosvětové úplné zbrojní embargo, které by zastavilo poskytování veškerých přímých a nepřímých dodávek, prodej a převody všech zbraní, munice a další vojenské a bezpečnostní výzbroje, včetně jejich tranzitu a překládky, a také zajišťování výcviku nebo poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci;

14.  opakuje svou výzvu Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Myanmaru posoudila důsledky dalších opatření, včetně možnosti zahájení vyšetřování v rámci mechanismu obsaženého v ustanovení týkajícím se zásady „vše kromě zbraní“;

15.  vyzývá ESVČ a členské státy, aby na mnohostranných fórech usilovaly o pohnání pachatelů zločinů v Myanmaru k odpovědnosti za jejich činy; bere na vědomí žádost vrchního žalobce Mezinárodního trestního soudu (MTS) adresovanou soudcům tohoto soudu, aby potvrdili jurisdikci MTS nad trestným činem deportace Rohingů z Myanmaru do Bangladéše; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se v Radě bezpečnosti OSN ujaly inciativy a předložily zvláštní rezoluci, která celou situaci v Myanmaru / Arakanském státě Mezinárodnímu trestnímu soudu postoupí; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby se ujaly inciativy ve Valném shromáždění OSN a v Radě OSN pro lidská práva a zajistily okamžité zřízení nestranného a nezávislého mezinárodního mechanismu na podporu vyšetření údajných zvěrstev;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

 

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí