Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0292/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0292/2018

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn

  13.6.2018 - (2018/2756(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af følgende forslag:
  B8‑0292/2018 (Verts/ALE)
  B8‑0293/2018 (ECR)
  B8‑0294/2018 (S&D)
  B8‑0295/2018 (EPP)
  B8‑0297/2018 (GUE/NGL)
  B8‑0298/2018 (ALDE)

  Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi for EPP-Gruppen
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan for S&D-Gruppen
  Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim for ECR-Gruppen
  Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
  Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
  Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

  Procedure : 2018/2756(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0292/2018
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0292/2018
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen for Rohingya-flygtninge, især den vanskelige situation for børn

  (2018/2756(RSP))

  Europa-Parlamentet,

    der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og rohingyaernes situation,

    der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh,

    der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om en EU-strategi for Myanmar/Burma,

    der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 om Myanmar/Burma,

    der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, der blev vedtaget af Rådet den 6. marts 2017,

    der henviser til redegørelse af 30. marts 2016 fra NF/HR, Federica Mogherini, om Myanmarunionens nye regering,

    der henviser til den fælles pressemeddelelse af 5. marts 2018 om den fjerde menneskerettighedsdialog mellem EU og Myanmar,

  –  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

  –  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

  –  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om flygtninges retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

  –  der henviser til FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) globale handlingsplan 2014-2024 for afskaffelse af statsløshed fra november 2014,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til den endelige rapport fra august 2017 fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine,

  –  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers (ASEAN) charter,

  –  Der henviser til rapporten fra FN's Sikkerhedsråds generalsekretær om konfliktrelateret seksuel vold, der blev offentliggjort den 23. marts 2018,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.  der henviser til, at 720 000 rohingyabørn i Bangladesh og Myanmar har akut behov for humanitær bistand og beskyttelse;

  B.  der henviser til, at delstaten Rakhine i Myanmar har været hjemsted for næsten 1,3 millioner rohingyaer, et overvejende muslimsk mindretal, der udsættes for undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, tvangsarbejde, seksuel vold og indskrænkning af deres politiske rettigheder; der henviser til, at rohingya-muslimer anses for at være verdens mest forfulgte mindretal og den største gruppe af statsløse;

  C.  der henviser til, at over 900 000 rohingyaer, heraf 534 000 børn, siden august 2017 er flygtet fra volden mod dem og har søgt tilflugt i Bangladesh, samtidig med at de frygter for deres liv; der henviser til, at det anslås, at omkring 1 000 rohingyabørn under fem år er blevet dræbt under voldshandlingerne i Myanmar; der henviser til, at 28 300 børn ifølge ASEAN's parlamentarikere for menneskerettigheder (APHR) har mistet mindst en forælder, mens yderligere 7 700 har indberettet, at de har mistet begge forældre, hvilket får antallet af mistede forældre helt op på 43 700;

  D.  der henviser til, at mere end 14 000 børn under fem år lider af alvorlig akut underernæring; der henviser til, at rohingyabørnene har oplevet eller været vidne til traumatiske hændelser, herunder i mange tilfælde tabet af en eller begge forældre, adskillelse fra deres familier, fysiske overgreb, psykiske lidelser, underernæring, sygdom og seksuel udnyttelse og været vidner til forbrydelser mod menneskeheden i delstaten Rakhine, herunder systematisk afbrænding af huse, fysiske angreb og voldtægt begået mod rohingyaerne;

  E.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al Hussein, har beskrevet Myanmars regerings fremfærd som et "skoleeksempel på etnisk udrensning" og et "kynisk trick til tvangsflytning af et stort antal mennesker uden mulighed for at vende tilbage";

  F.  der henviser til, at kriser ofte rammer kvinder og piger mere alvorligt og på andre måder end mænd og drenge ved at styrke, fastholde og forværre de allerede eksisterende vedvarende uligheder mellem mænd og kvinder, kønsbaseret vold og forskelsbehandling;

  G.  der henviser til, at Myanmars militær benytter voldtægt som et redskab i deres kampagne for etnisk udrensning i delstaten Rakhine; der henviser til, at seksuel vold anvendes til at splitte hele samfund og afholde kvinder og piger fra at vende tilbage til deres hjem; der henviser til, at ofre for voldtægt i lejrene kan risikere social udstødelse af deres samfund; der henviser til, at UNHCR har anmodet om oplysninger om det ansvar, som Myanmars militær bærer for den udbredte voldtægt af rohingyakvinder og -piger;

  H.  der henviser til, at mange flygtninge er kvinder, der er gravide eller har små børn, og som har rejst mange kilometer til fods, når de ankommer til flygtningelejre i en tilstand af sygdom som følge af psykisk og fysisk stress, sult og tilskadekomster;

  I.  der henviser til, at hjælpeorganisationer ni måneder efter, at soldater og militsfolk indledte angrebene på rohingyaerne i Myanmar blev indledt, forudser, at hele 48 000 spædbørn forventes at blive født i flygtningelejrene;

  J.  der henviser til, at der er meget begrænset adgang til sundhedspleje for kvinder og børn i flygtningelejrene i Bangladesh; der henviser til, at gravide kvinder og mødre bør modtage den vigtige sundhedspleje, de har brug for, herunder prænatal pleje, sikker forløsning, pleje af nyfødte, støtte til amning og vedvarende reproduktiv sundhedspleje;

  K.  der henviser til, at rohingyabørn og -kvinder er stærkt udsat for risikoen for at blive offer for menneskehandel med henblik på prostitution, samt for risikoen for seksuel chikane og vold i flygtningelejrene i Bangladesh; der henviser til, at bortkomne rohingyabørn i flygtningelejrene er de mest sårbare, og at de er tilbøjelige til at blive ofre for menneskehandel;

  L.  der henviser til, at rohingyabørn ikke har tilstrækkelig adgang til formel uddannelse; der henviser til, at kun meget unge rohingyabørn modtager grundlæggende uddannelse gennem uformelle klasseværelser i flygtningelejrene, mens ældre børn har ringe eller ingen adgang til formel skolegang;

  M.  der henviser til, at monsunsæsonen er begyndt i Bangladesh, og at situationen forventes at forværres betydeligt; der henviser til, at mindst 200 000 mennesker i flygtningelejrene er i umiddelbar risiko for oversvømmelser og jordskred; der henviser til, at der er alvorlige trusler mod liv, husly og forsyning med fødevarer og drikkevand; der henviser til, at der er en høj risiko for spredning af sygdomme, herunder kolera og hepatitis, under monsunsæsonens oversvømmelser; der henviser til, at meget få Rohingya-flygtninge har haft adgang til lægehjælp eller vaccinationer, inden de ankom til Bangladesh;

  N.  der henviser til, at Myanmar hidtil har nægtet at lade en undersøgelsesmission i FN's Menneskerettighedsråd få adgang til landet og har forhindret FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, Yanghee Lee, i at få adgang, idet landet har afvist næsten alle påstande om grusomheder begået af sikkerhedsstyrkerne i Rakhine;

  O.  der henviser til, at Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) bekræfter, at de mest alvorlige forbrydelser, der bekymrer det internationale samfund som helhed, navnlig folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, ikke må forblive ustraffede; der henviser til, at ICC-anklagemyndigheden i april 2018 anmodede retten om at udtale sig om, hvorvidt ICC kan udøve jurisdiktion over de påståede deportationer af rohingyaer fra Myanmar i Bangladesh; der henviser til, at en afgørelse, der bekræfter ICC's jurisdiktion, vil kunne bane vejen for at undersøge Myanmar for forbrydelser mod menneskeheden eller deportation;

  P.  der henviser til, at Kina og Rusland i marts 2017 blokerede for vedtagelsen af en resolution i FN's Sikkerhedsråd om situationen for rohingyamindretallet i Myanmar;

  Q.  der henviser til, at fraværet af en realistisk udsigt til sikker og frivillig tilbagevenden og manglen på politiske fremskridt i retning af en løsning på krisen i Myanmar tyder på, at denne situation ikke vil blive afhjulpet på kort sigt og derfor kræver en bæredygtig tilgang, navnlig med fokus på børns rettigheder og behov;

  R.  der henviser til, at der den 6. juni 2018 blev undertegnet et trepartsaftalememorandum mellem Myanmar, UNHCR og De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP); der henviser til, at UNHCR har erklæret, at betingelserne endnu ikke er befordrende for frivillig tilbagevenden;

  S.  der henviser til, at Kommissionen i maj 2018 frigjorde 40 mio. EUR i humanitær bistand for at yde livsvigtig støtte til sårbare civile blandt rohingyaer og værtssamfund i Bangladesh og i hele delstaten Rakhine; der henviser til, at dette kommer oven i de 51 mio. EUR, der blev mobiliseret i 2017;

  T.  der henviser til, at FN i marts 2018 udsendte en appel om 951 mio. USD for at hjælpe rohingya-flygtninge i resten af 2018, men at kun omkring 20 % af dette målbeløb er modtaget til dato;

  1.  fordømmer på det kraftigste angrebene mod rohingyaerne i Myanmar, som ifølge UNHCR gør det ud for etnisk udrensning; er dybt bekymret over den tiltagende alvor og omfanget af menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, voldelige sammenstød, ødelæggelse af ejendom og fordrivelse af hundredtusinder af civile; opfordrer indtrængende Myanmars militær og sikkerhedsstyrker til omgående at ophøre med drab, chikane og voldtægter rettet mod rohingyafolket og afbrænding af deres hjem;

  2.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til at tillade fuld og uhindret adgang til delstaten Rakhine for internationale observatører og menneskerettighedsorganisationer samt humanitære hjælpeorganisationer, herunder FN og internationale ngo'er, navnlig rapporten fra FN's undersøgelsesmission, som blev oprettet af UNHCR i marts 2017, for at sikre uafhængige og upartiske undersøgelser af påstande om alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået af alle parter;

  3.  minder om behovet for, at der ydes medicinsk og psykologisk bistand i flygtningelejre, som er specielt tilpasset sårbare grupper, herunder kvinder og børn; opfordrer til mere omfattende støttetjenester for ofre for voldtægt og seksuelle overgreb; insisterer på, at alle kvinder og piger har adgang til oplysninger og tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, herunder prævention og sikker abort;

  4.  glæder sig over den støtte, som agenturer og organisationer yder før og efter fødslen; minder om betydningen af, at der oprettes registreringsfaciliteter og certifikater til nyfødte med henblik på at sikre, at de har dokumentation, og af, at der garanteres juridiske rettigheder og adgang til grundlæggende tjenester og ydes støtte til opsporing af familie i overensstemmelse med de tilsagn, som den bangladeshiske regering har givet om at sikre, at alle fødsler, der finder sted på dens område registreres; minder om, at bevarelse af familiens enhed er afgørende, hvis disse børn skal have adgang til deres rettigheder;

  5.  bemærker med stor bekymring, at der mangler tilstrækkelige uddannelsestilbud for rohingyabørn i flygtningelejre; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at sikre, at rohingyabørn har fuld og tilstrækkelig adgang til uddannelse af høj kvalitet på deres eget sprog; påpeger risikoen for, at en generation vil gå tabt for hele lokalsamfundet, hvis de nødvendige foranstaltninger for at sikre behørig uddannelse for børn ikke træffes; understreger betydningen af at give fuld adgang til uddannelse, som den kan leveres i skolefaciliteter af FN-agenturer og ngo'er, så alle børn kan udfolde deres potentiale;

  6.  er dybt bekymret over den hyppige forekomst i lejrene af tvungen prostitution, menneskehandel og seksuel vold, herunder børneægteskaber, partnervold, seksuel udnyttelse og misbrug; opfordrer indtrængende myndighederne i Bangladesh og Myanmar til i samarbejde med UNHCR at drage omsorg for Rohingyaflygtningene sikkerhed på deres område, navnlig ved at intensivere bekæmpelsen af menneskehandel og børneprostitution og bryde de eksisterende netværker;

  7.  roser de bestræbelser, der gøres af regeringen og befolkningen i Bangladesh for at yde beskyttelse og sikkerhed for rohingyaflygtninge, og tilskynder dem til at fortsætte med at yde humanitær bistand til de flygtninge, der kommer fra Myanmar; opfordrer til yderligere international støtte til de samfund, der huser flygtninge, herunder ved at tackle indenlandske sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer; insisterer på vigtigheden af, at alle aktører lytter til og inddrager kvinder i udformningen af humanitære foranstaltninger og foranstaltninger til styrkelse af modstadsdygtigheden foranstaltninger;

  8.  insisterer på, at regeringen i Myanmar må garantere en sikker, frivillig og værdig tilbagevenden fuldt overvåget af FN for dem, der ønsker at vende tilbage til deres land; opfordrer indtrængende regeringerne i både Myanmar og Bangladesh til fuldt ud at respektere princippet om non-refoulement;

  9.  glæder sig over aftalememorandummet mellem Myanmar, UNHCR og UNDP, der blev vedtaget den 6. juni 2018 som et første konkret skridt hen imod fuld inddragelse af FN's agenturer i hjemvendelsesprocessen; understreger dog betydningen af at gøre aftalen offentligt tilgængelig hurtigst muligt;

  10.  understreger betydningen af at sikre, at de humanitære aktører kan yde nødtjenester, herunder i forbindelse med seksuelt overførte sygdomme og seksuel vold; opfordrer indtrængende alle donorer til at øge finansieringen med henblik på at gøre hele spektret af sundhedsplejetjenester for mødre tilgængeligt;

  11.  glæder sig over FN's kampagne for udryddelse af statsløshed senest i 2024; minder om, at rohingyaerne er en integreret del af befolkningen i Myanmar og derfor skal anerkendes som sådan i loven, som det anbefales af det rådgivende udvalg;

  12.  minder om, at det økonomiske ansvar for at bistå flygtningene ikke i uforholdsmæssig høj grad kan falde på Bangladesh; opfordrer det internationale samfund og de internationale donorer til snarest muligt at intensivere deres engagement og stille de nødvendige midler til rådighed for fortsat at kunne yde den nødvendige humanitære hjælp og bistand og til effektivt at støtte rohingyakvinder og -børn, navnlig hvad angår gravide kvinder, børn og ofre for voldtægt samt til at støtte lokalsamfundene og værtssamfundene i Bangladesh;

  13.  glæder sig over Rådets vedtagelse den 26. april 2018 af en ramme for målrettede foranstaltninger mod embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og af at styrke EU's våbenembargo; opfordrer indtrængende til, at EU og dets medlemsstater håndhæver alle foranstaltninger uden yderligere forsinkelse; opfordrer endvidere FN's Sikkerhedsråd til at indføre en omfattende global våbenembargo mod Myanmar, suspendere al direkte og indirekte levering, salg eller overførsel, herunder transit og omladning af alle våben, al ammunition og andet militær- og sikkerhedsudstyr, samt tilbud om uddannelse eller anden militær og sikkerhedsmæssig bistand;

  14.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at overveje konsekvenserne i forbindelse med de handelspræferencer, som Myanmar nyder godt af, herunder til at overveje at iværksætte en undersøgelse i medfør af de mekanismer, der er fastsat i "alt undtagen våben"-ordningen;

  15.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til i multilaterale fora at sørge for, at de, der er ansvarlige for forbrydelser i Myanmar, stilles til regnskab; noterer sig ICC's chefanklager's anmodning til domstolens dommere om at bekræfte ICC's jurisdiktion over forbrydelsen med udvisning af rohingyamigranter fra Burma/Myanmar til Bangladesh; opfordrer indtrængende til, at EU og dets medlemsstater går i spidsen for FN's Sikkerhedsråd og fremsætter en målrettet resolution om, at hele situationen i Myanmar/Rakhine forelægges for ICC; opfordrer indtrængende til, at EU-medlemsstaterne går i spidsen for FN's Generalforsamling og UNHRC og sikrer, at der straks oprettes en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at understøtte efterforskningen af de påståede grusomheder;

  16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, statsrådgiver Aung San Suu Kyi, Bangladeshs regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

   

   

  Seneste opdatering: 13. juni 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik