Menetlus : 2018/2756(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0292/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0292/2018

Arutelud :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0261

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 288kWORD 51k
13.6.2018
PE621.690v01-00}
PE621.691v01-00}
PE621.692v01-00}
PE621.693v01-00}
PE621.695v01-00}
PE621.696v01-00} RC1
 
B8-0292/2018}
B8-0293/2018}
B8-0294/2018}
B8-0295/2018}
B8-0297/2018}
B8-0298/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0292/2018 (Verts/ALE)

B8-0293/2018 (ECR)

B8-0294/2018 (S&D)

B8-0295/2018 (PPE)

B8-0297/2018 (GUE/NGL)

B8-0298/2018 (ALDE)


rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta (2018/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Euroopa Parlamendi resolutsioon rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta (2018/2756(RSP))  

Euroopa Parlament,

  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari ja rohingjade olukorra kohta,

  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta,

  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi ELi Myanmari/Birma-strateegia kohta,

  võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2018. aasta järeldusi ELi Myanmari/Birma-strateegia kohta,

  võttes arvesse nõukogu poolt 6. märtsil 2017 vastu võetud laste õiguste edendamist ja kaitset käsitlevaid ELi suuniseid,

  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 30. märtsi 2016. aasta avaldust Myanmari Liidu Vabariigi uue valitsuse ametisse astumise puhul,

  võttes arvesse 5. märtsi 2018. aasta ühist pressiteadet ELi ja Myanmari neljanda inimõigustealase dialoogi kohta,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1954. aasta kodakondsuseta isikute seisundi konventsiooni ja 1961. aasta kodakondsusetuse vähendamise konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 2014. aasta novembri ülemaailmset kodakondsusetuse kaotamise tegevuskava aastateks 2014–2024,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Arakani osariigi nõuandekomisjoni 2017. aasta augusti lõpparuannet,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) põhikirja,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu peasekretäri aruannet konfliktidega seotud seksuaalse vägivalla kohta, mis avaldati 23. märtsil 2018,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Bangladeshis ja Myanmaris on 720 000 rohingja last, kes vajavad hädasti humanitaarabi ja kaitset;

B.  arvestades, et Myanmari Arakani osariik on olnud koduks ligikaudu 1,3 miljonile rohingjale, kes on represseerimise ja jätkuvate tõsiste inimõiguste rikkumiste pärast kannatav valdavalt moslemivähemus, kelle elu ja turvalisus on ohus, kellele ei anta õigust tervishoiule ega haridusele ning keda ähvardab sunnitöö, seksuaalne vägivald ja poliitiliste õiguste piiramine; arvestades, et rohingja moslemeid peetakse maailmas kõige enam tagakiusatuks vähemuseks ja suurimaks kodakondsuseta rühmaks;

C.  arvestades, et alates 2017. aasta augustist on enam kui 900 000 rohingjat – neist 534 000 lapsed – põgenenud nende vastu suunatud vägivalla eest ja otsinud varjupaika Bangladeshis, kartes oma elu pärast; arvestades, et hinnanguliselt tapeti Myanmaris toimunud vägivalla käigus ligikaudu 1000 alla viieaastast rohingja last; arvestades, et inimõigustega tegelevate ASEANi parlamendiliikmete andmetel on 28 300 rohingja last kaotanud vähemalt ühe vanema, samas kui veel 7700 last on kaotanud mõlemad vanemad, mis teeb kadunud lapsevanemate arvuks vähemalt 43 700;

D.  arvestades, et enam kui 14 000 alla viieaastast last kannatab raske akuutse alatoitluse all; arvestades, et rohingja lapsed on kogenud või pealt näinud traumaatilisi sündmusi, sealhulgas paljudel juhtudel ühe või mõlema vanema kaotust, perekonnast eraldamist, füüsilist väärkohtlemist, psühholoogilist stressi, alatoitlust, haigusi, seksuaalset ärakasutamist, ning olnud Arakani osariigis toimunud inimsusevastaste kuritegude tunnistajaks, sealhulgas rohingjade kodude süstemaatiline põletamine, nende vastu suunatud füüsilised rünnakud ja vägistamine;

E.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad al-Hussein on kirjeldanud Myanmari valitsuse operatsioone kui „õpikunäidet etnilisest puhastusest“ ja „küünilist trikki arvukate inimeste sunniviisiliseks eemaldamiseks ilma naasmisvõimaluseta“;

F.  arvestades, et kriisid mõjutavad sageli naisi ja tütarlapsi rängemalt ja teistmoodi kui mehi ja poisse, kinnistades, jätkates ja süvendades olemasolevat püsivat soolist ebavõrdsust, soopõhist vägivalda ja diskrimineerimist;

G.  arvestades, et Myanmari sõjavägi kasutab vägistamist vahendina Arakani osariigis toimuvas etnilise puhastuse kampaanias; arvestades, et seksuaalset vägivalda kasutatakse selleks, et lüüa lõhe tervetesse kogukondadesse ning takistada naistel ja tütarlastel koju naasta; arvestades, et laagrites võivad kogukonnad vägistamisohvreid sotsiaalselt tõrjuda; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvolinik on taotlenud teavet Myanmari sõjaväe vastutuse kohta seoses rohingja naiste ja tütarlaste massilise vägistamisega;

H.  arvestades, et paljud pagulased on naised, kes on kas rasedad või kellel on väikesed lapsed ning kes on pidanud jalgsi läbima pikki vahemaid, jõudes ümberasustatute laagritesse haigusseisundis, mis tuleneb vaimsest ja füüsilisest stressist, nälgimisest ja vigastustest;

I.  arvestades, et abiorganisatsioonide prognooside kohaselt on üheksa kuud pärast seda, kui rohingjasid hakkasid ründama Myanmari sõdurid ja relvastatud rühmitused, pagulaslaagrites oodata vähemalt 48 000 lapse sündi;

J.  arvestades, et Bangladeshi pagulaslaagrites on naistel ja lastel väga piiratud juurdepääs tervishoiuteenustele; arvestades, et rasedad ja emad peaksid saama äärmiselt olulisi ja neile hädavajalikke emade tervishoiuteenuseid, sealhulgas sünnituseelset hooldust, abi ohutuks sünnituseks, vastsündinute hooldust, rinnaga toitmise tuge ja jätkuvaid reproduktiivtervishoiu teenuseid;

K.  arvestades, et rohingja naiste ja laste puhul varitseb suur oht, et nad satuvad inimkaubanduse ohvriks ja sunnitakse prostitutsioonile, samuti ohustab neid Bangladeshi pagulaslaagrites seksuaalne ahistamine ja vägivald; arvestades, et pagulaslaagrites kaduma läinud rohingja lapsed on kõige kaitsetumas olukorras ning neist saavad tõenäoliselt inimkaubanduse ohvrid;

L.  arvestades, et rohingja lastel ei ole piisavat juurdepääsu formaalharidusele; arvestades, et vaid väga noored rohingja lapsed saavad pagulaslaagrites alusharidust informaalsetes klassides, samas kui vanematel lastel ei ole formaalõppele juurdepääsu üldse või on see väga piiratud;

M.  arvestades, et Bangladeshis on alanud mussoonvihmade hooaeg ning olukord halveneb eeldatavasti olulisel määral; arvestades, et pagulaslaagrites varitseb vähemalt 200 000 inimest vahetu üleujutuste ja maalihete oht; arvestades, et on olemas tõsine oht eludele, peavarjule ning toidu- ja joogivarudele; arvestades, et mussoonvihmadest põhjustatud üleujutuste tõttu võivad levida haigused, sealhulgas koolera ja hepatiit; arvestades, et väga vähestel rohingja pagulastel oli enne Bangladeshi saabumist juurdepääs arstiabile või vaktsineerimisele;

N.  arvestades, et Myanmar ei ole seni lubanud riiki ÜRO inimõiguste nõukogu teabekogumismissiooni ning on keelanud sissesõidu ÜRO eriraportöörile Yanghee Leele, kes tegeleb inimõiguste olukorraga Myanmaris, lükates tagasi peaaegu kõik väited oma julgeolekujõudude poolt Arakani osariigis toime pandud metsikuste kohta;

O.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudis kinnitatakse, et kõige raskemad rahvusvahelisele üldsusele tervikuna muret tekitavad kuriteod, eelkõige genotsiid, inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod, ei tohi jääda karistamata; arvestades, et aprillis 2018 palus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör kohtul otsustada, kas rohingjade väidetav küüditamine Myanmarist Bangladeshi võib kuuluda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni; arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni kinnitav otsus võib sillutada teed Myanmari inimsusevastaste kuritegude ja küüditamise kohtulikule uurimisele;

P.  arvestades, et Hiina ja Venemaa blokeerisid 2017. aasta märtsis ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmise rohingja vähemuse olukorra kohta Myanmaris;

Q.  arvestades, et realistlikke väljavaateid ohutuks ja vabatahtlikuks naasmiseks pole ning Myanmari kriisi lahendamisel pole tehtud poliitilisi edusamme, võib oletada, et see olukord lähitulevikus ei lahene ning seepärast on vaja kestlikku lähenemist, eelkõige sellist, mis käsitleb laste õigusi ja vajadusi;

R.  arvestades, et Myanmar, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja ÜRO Arenguprogramm sõlmisid 6. juunil 2018 kolmepoolse vastastikuse mõistmise memorandumi; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvolinik on nentinud, et vabatahtlikuks naasmiseks ei ole tingimused veel soodsad;

S.  arvestades, et komisjon eraldas 2018. aasta mais 40 miljonit eurot humanitaarabi, et pakkuda kaitsetus olukorras rohingja tsiviilisikutele ja vastuvõtvatele kogukondadele Bangladeshis ja Arakani osariigis elutähtsat toetust; arvestades, et see lisandub 2017. aastal kasutusele võetud 51 miljonile eurole;

T.  arvestades, et 2018. aasta märtsis esitas ÜRO palve anda rohingja pagulaste toetuseks 951 miljonit USA dollarit kogu ülejäänud 2018. aasta jooksul, kuid seni on sellest summast laekunud vaid umbes 20 %;

1.  mõistab karmilt hukka Myanmaris rohingjade vastu toimuvad rünnakud, mis kujutavad endast ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul etnilist puhastust; on sügavalt mures, et inimõiguste rikkumised muutuvad üha rängemaks ja ulatuslikumaks, sealhulgas toimub tapmisi, vägivaldseid kokkupõrkeid, tsiviilisikute vara hävitamist ja sadade tuhandete tsiviilelanike sundränne; nõuab tungivalt, et Myanmari sõjavägi ja julgeolekujõud lõpetaksid viivitamata rohingjade tapmise, ahistamise ja vägistamise ning nende kodude põletamise;

2.  nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus lubaks takistamatult Arakani osariiki rahvusvahelised vaatlejad ning inimõiguste ja humanitaarabi organisatsioonid, sealhulgas ÜRO ja rahvusvahelised vabaühendused ning eelkõige ÜRO teabekogumismissiooni, mille ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet 2017. aasta märtsis moodustas, et tagada kõigi osaliste poolt toime pandud väidetavate raskete inimõiguste rikkumiste sõltumatu ja erapooletu uurimine;

3.  tuletab meelde, et põgenikelaagrites on vaja osutada psühholoogilist abi ja arstiabi, mis on kohandatud kaitsetutele inimestele, sealhulgas naistele ja lastele; nõuab, et vägistamise ja seksuaalse vägivalla ohvritele pakutaks rohkem tugiteenuseid; nõuab tungivalt, et kõigil naistel ja tütarlastel oleks juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele, kaasa arvatud rasestumisvastastele vahenditele ja ohutule abordile, ning vastavale teabele;

4.  väljendab heameelt, et asutused ja organisatsioonid pakuvad sünnituseelset ja -järgset abi; tuletab meelde, kui tähtis on seada sisse vastsündinute registreerimine ja tunnistused, et tagada neile dokumendid, seaduslikud õigused ja juurdepääs põhiteenustele ning toetada pereliikmete otsimist, kooskõlas Bangladeshi valitsuse lubadusega tagada, et kõik sünnid nende territooriumil registreeritakse; tuletab meelde, et perekonna ühtsuse säilitamine on hädavajalik, et lapsed saaksid oma õigusi kasutada;

5.  märgib murega, et põgenikelaagrites ei pakuta rohingja lastele piisavalt haridust; palub Bangladeshi ametivõimudel tagada rohingja lastele täielik ja piisav juurdepääs kvaliteetsele haridusele nende emakeeles; juhib tähelepanu, et kui ei võeta vajalikke meetmeid lastele piisava hariduse tagamiseks, ähvardab tervet kogukonda kadunud põlvkonna oht; toonitab, kui oluline on võimaldada täielik juurdepääs haridusele, mida võidakse pakkuda ÜRO ametite ja vabaühenduste koolides, nii et kõik lapsed saaksid oma potentsiaali arendada;

6.  on äärmiselt mures selle pärast, et laagrites esineb väga sageli sundprostitutsiooni, inimkaubandust ja seksuaalset vägivalda, kaasa arvatud lapsega sõlmitud abielusid, partnerite vahelist vägivalda ning seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist; nõuab tungivalt, et Bangladeshi ja Myanmari ametivõimud tagaksid koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga oma territooriumil rohingja pagulaste turvalisuse, eeskätt tugevdades võitlust inimkaubanduse ja lasteprostitutsiooni vastu ning lõhkudes olemasolevaid võrgustikke;

7.  tunnustab Bangladeshi valitsuse ja rahva jõupingutusi pakkuda rohingja pagulastele varjupaika ja turvalisust ning julgustab neid andma Myanmarist saabuvatele pagulastele jätkuvalt humanitaarabi; nõuab, et pagulasi vastuvõtvad kogukonnad saaksid täiendavat rahvusvahelist toetust, sealhulgas riigisiseste sotsiaalsete, haridus-, majandus- ja tervishoiuprobleemidega tegelemiseks; rõhutab, et kõik sidusrühmad peaksid humanitaarabi ja vastupanuvõime tugevdamise meetmete kavandamisel kuulama naisi ja neid kaasama;

8.  rõhutab, et Myanmari valitsus peab tagama neile, kes seda soovivad, turvalise, vabatahtliku ja inimväärse tagasipöördumise täielikult ÜRO järelevalve all; nõuab tungivalt, et nii Myanmari kui ka Bangladeshi valitsus austaksid täielikult mittetagasisaatmise põhimõtet;

9.  tunneb heameelt Myanmari, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja ÜRO Arenguprogrammi vahel 6. juunil 2018 kokku lepitud vastastikuse mõistmise memorandumi üle, mis on esimene konkreetne samm ÜRO ametite täielikuks kaasamiseks repatrieerimisprotsessi; rõhutab siiski, et on tähtis teha see kokkulepe võimalikult kiiresti üldsusele kättesaadavaks;

10.  rõhutab, kui oluline on tagada, et humanitaarabi andjad saaksid osutada ka hädaabiteenuseid, sealhulgas suguhaiguste ja seksuaalse vägivalla korral; nõuab tungivalt, et kõik abiandjad suurendaksid rahastamist, et teha emade tervishoiuteenus täies mahus kättesaadavaks;

11.  tunneb heameelt ÜRO kampaania üle, mille eesmärk on kaotada kodakondsusetus 2024. aastaks; tuletab meelde, et rohingjad on Myanmari rahvastiku lahutamatu osa ning seepärast tuleb neid sellisena ka seadusega tunnustada, nagu nõuandekomisjon soovitas;

12.  tuletab meelde, et pagulaste toetamise rahaline kohustus ei saa jääda ebaproportsionaalselt Bangladeshi kanda; palub, et rahvusvaheline kogukond ja rahvusvahelised rahastajad suurendaksid kiiresti abi ja teeksid vajalikud vahendid kättesaadavaks, et jätkata vajaliku humanitaarabi andmist ja toetada tõhusalt rohingja naisi ja lapsi, eelkõige rasedaid naisi, lapsi ja vägistamisohvreid, samuti toetada Bangladeshi kohalikke vastuvõtvaid kogukondi;

13.  tunneb heameelt, et nõukogu võttis 26. aprillil 2018 vastu raamistiku sihipäraste meetmete kohaldamiseks ametnike vastu, kes vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste eest, ning ELi relvaembargo tugevdamiseks; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid jõustaksid viivitamata kõik meetmed; kutsub lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu üles kehtestama Myanmari suhtes ülemaailmse laiaulatusliku relvaembargo ning peatama kõikide relvade, laskemoona ning muu sõjalise ja julgeolekuvarustuse kõik otsesed või kaudsed tarned, müügi ja üleandmise, sealhulgas transiidi ja ümberlaadimise, samuti koolituse ning muu sõjalise ja julgeolekuabi andmise;

14.  kutsub veel kord komisjoni üles kaaluma tagajärgi Myanmarile antud kaubandussoodustuste kontekstis, sealhulgas kaaluma uurimise alustamist algatuses „Kõik peale relvade“ ette nähtud mehhanismide raames;

15.  kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles seisma mitmepoolsetel foorumitel selle eest, et Myanmaris kuritegusid toime pannud isikud võetaks vastutusele; võtab teadmiseks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröri taotluse kinnitada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni rohingjade kuritegeliku küüditamise küsimuses Myanmarist Bangladeshi; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid ÜRO Julgeolekunõukogus juhtrolli ja esitaksid Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule resolutsiooni kogu olukorra kohta Myanmaris ja Arakani osariigis; nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid võtaksid ÜRO Peaassambleel ja ÜRO Inimõiguste Nõukogus juhtrolli ning tagaksid rahvusvahelise erapooletu ja sõltumatu mehhanismi loomise, et toetada väidetavate jõhkrate kuritegude uurimist;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Myanmari valitsusele ja parlamendile, riiginõunik Aung San Suu Kyile, Bangladeshi valitsusele ja parlamendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

 

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika