Procedūra : 2018/2756(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0292/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0292/2018

Debatai :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0261

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 439kWORD 58k
13.6.2018
PE621.690v01-00}
PE621.691v01-00}
PE621.692v01-00}
PE621.693v01-00}
PE621.695v01-00}
PE621.696v01-00} RC1
 
B8-0292/2018}
B8-0293/2018}
B8-0294/2018}
B8-0295/2018}
B8-0297/2018}
B8-0298/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0292/2018 (Verts/ALE)

B8-0293/2018 (ECR)

B8-0294/2018 (S&D)

B8-0295/2018 (PPE)

B8-0297/2018 (GUE/NGL)

B8-0298/2018 (ALDE)


dėl rohinjų pabėgėlių gyvenimo sąlygų, visų pirma sunkios vaikų padėties (2018/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų pabėgėlių gyvenimo sąlygų, visų pirma sunkios vaikų padėties (2018/2756(RSP))  

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir rohinjų padėties,

  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo,

  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos,

  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 26 d. Tarybos išvadas dėl Mianmaro / Birmos,

  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 6 d. Tarybos priimtas ES gaires dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos,

  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 30 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl naujosios Mianmaro Sąjungos vyriausybės darbo pradžios,

  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 5 d. bendrą pranešimą spaudai apie ketvirtąjį ES ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1954 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso ir į 1961 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų agentūros (UNHCR) Visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti pilietybės neturėjimo reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio mėn. Patariamojo komiteto Rachinų valstijos klausimais galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. generalinio sekretoriaus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai pateiktą pranešimą apie seksualinį smurtą, susijusį su konfliktu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 720 000 rohinjų vaikų Bangladeše ir Mianmare labai trūksta humanitarinės pagalbos ir apsaugos;

B.  kadangi Mianmaro Rachinų valstijoje gyvena beveik 1,3 mln. rohinjų, kurie yra daugiausia islamą išpažįstanti tautinė mažuma, susidurianti su represijomis ir nuolatiniais dideliais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant grėsmę jų gyvybei ir saugumui, atsisakymą suteikti teisę į sveikatos priežiūrą ir švietimą, priverstinį darbą, seksualinį smurtą ir politinių teisių ribojimą; kadangi rohinjai musulmonai yra laikomi labiausiai pasaulyje persekiojama mažuma ir didžiausia asmenų be pilietybės grupe;

C.  kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. daugiau kaip 900 000 rohinjų (534 000 iš jų yra vaikai) pabėgo nuo smurto prieš juos ir ieško prieglobsčio Bangladeše, baimindamiesi dėl savo gyvybės; kadangi manoma, kad per smurto protrūkį Mianmare nužudyta apie 1 000 rohinjų vaikų, kuriems nebuvo nė penkerių; kadangi, organizacijos „ASEAN Parliamentarians for Human Rights“ (APHR) duomenimis, 28 300 rohinjų vaikų yra praradę bent vieną iš tėvų ir dar 7 700 vaikų, kaip užfiksuota, yra praradę abu tėvus, taigi, prarastų tėvų skaičius siekia 43 700;

D.  kadangi daugiau kaip 14 000 jaunesnių nei penkerių metų vaikų kenčia nuo didelio ūmaus mitybos nepakankamumo; kadangi rohinjai vaikai patyrė traumuojančių įvykių arba buvo jų liudininkai, be kita ko, daugeliu atvejų neteko vieno ar abiejų tėvų, buvo atskirti savo šeimos, patyrė fizinį smurtą, psichologinių traumų, kentėjo nuo mitybos nepakankamumo, ligų, seksualinio išnaudojimo ir matė nusikaltimus žmoniškumui Rachinų valstijoje, įskaitant sistemingą rohinjų būstų deginimą, fizinius išpuolius prieš juos ir jų išžaginimus;

E.  kadangi Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al-Hussein Mianmaro vyriausybės operacijas pavadino „vadovėliniais etninio valymo pavyzdžiais“ ir „ciniškais daugybės žmonių perkėlimo, nesuteikiant jiems jokių galimybių sugrįžti, manevrais“;

F.  kadangi moterys ir mergaitės nuo krizių dažniausiai nukenčia labiau ir kitaip nei vyrai ir berniukai, nes sustiprėja, pagilėja ir dar labiau paaštrėja jau anksčiau buvusi nuolatinė lyčių nelygybė, smurtas dėl lyties ir diskriminacija;

G.  kadangi Mianmaro kariuomenė naudoja išžaginimus kaip priemonę per etninio valymo kampaniją Rachinų valstijoje; kadangi seksualinis smurtas naudojamas siekiant supriešinti ištisas bendruomenes ir atgrasyti moteris ir mergaites nuo grįžimo į savo namus; kadangi išžagintos aukos stovyklose gali patirti socialinę atskirtį nuo savo bendruomenės; kadangi UNCHR paprašė informacijos apie Mianmaro kariuomenės atsakomybę už plačiai paplitusius rohinjų moterų ir mergaičių žaginimus;

H.  kadangi daug pabėgėlių yra nėščios arba mažų vaikų turinčios moterys, daugybę kilometrų nuėjusios pėsčiomis, ir jos į priverstinai migravusiųjų stovyklas atvyksta sutrikusios sveikatos dėl psichinių ir fizinių traumų, bado ir sužalojimų;

I.  kadangi pagalbos agentūros numato, kad, praėjus devyniems mėnesiams nuo Mianmaro kareivių ir karinių grupuočių išpuolių pradžios, pabėgėlių stovyklose gims 48 000 kūdikių;

J.  kadangi pabėgėlių stovyklose Bangladeše yra labai mažai galimybių moterims ir vaikams gauti sveikatos priežiūros paslaugų; kadangi nėščios moterys ir motinos turėtų gauti svarbiausias joms reikalingas gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant priežiūrą iki gimdymo, saugų gimdymą, naujagimio priežiūrą, pagalbą, susijusią su maitinimu krūtimi, ir nuolatinę reprodukcinės sveikatos priežiūrą;

K.  kadangi rohinjams vaikams ir moterims pabėgėlių stovyklose Bangladeše gresia didelis pavojus būti priverstiems užsiimti prostitucija ir tapti seksualinio priekabiavimo ir smurto aukomis; kadangi pabėgėlių stovyklose be tėvų gyvenantys vaikai yra pažeidžiamiausi ir lengvai gali tapti prekybos žmonėmis aukomis;

L.  kadangi rohinjų vaikai neturi pakankamai galimybių mokytis formaliojo švietimo sistemoje; kadangi pabėgėlių stovyklose tik labai maži rohinjų vaikai gauna pagrindinį išsilavinimą neformaliose klasėse, o vyresnio amžiaus vaikai turi mažai galimybių lankyti formaliojo švietimo mokyklą arba visai neturi tokių galimybių;

M.  kadangi Bangladeše prasidėjo musonų sezonas ir numatoma, kad padėtis labai pablogės; kadangi bent 200 000 žmonių pabėgėlių stovyklose tiesiogiai gresia potvyniai ir nuošliaužos; kadangi kyla didelių grėsmių gyvybei, pastogei, maisto ir vandens tiekimui; kadangi per musoninius potvynius kyla didelis ligų, įskaitant cholerą ir hepatitą, plitimo pavojus; kadangi prieš atvykdami į Bangladešą tik labai mažai rohinjų turėjo galimybių gauti medicininę pagalbą ar pasiskiepyti;

N.  kadangi Mianmaras iki šiol neleidžia Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos faktų nustatymo misijos nariams atvykti į šalį ir uždraudė atvykti Jungtinių Tautų specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais Yanghee Lee, atmesdamas beveik visus įtarimus dėl Mianmaro saugumo pajėgų įvykdytų žiaurių nusikaltimų Rachinų valstijoje;

O.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutas patvirtina, kad negali būti nenubausta už visai tarptautinei bendruomenei svarbius sunkiausius nusikaltimus, visų pirma genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus; kadangi 2018 m. balandžio mėn. TBT prokurorė kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl to, ar įtariamos rohinjų deportacijos iš Mianmaro į Bangladešą įeina į TBT jurisdikciją; kadangi sprendimas, patvirtinantis, kad jos įeina į TBT jurisdikciją, gali atverti galimybių TBT vykdyti Mianmaro veiksmų tyrimą dėl nusikaltimų žmoniškumui ar deportacijų;

P.  kadangi 2017 m. kovo mėn. Kinija ir Rusija neleido Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priimti rezoliucijos dėl rohinjų mažumos padėties Mianmare;

Q.  kadangi, atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių realių galimybių saugiai ir savanoriškai grįžti ir nėra politinės pažangos siekiant įveikti krizę Mianmare, galima teigti, kad per trumpą laikotarpį šios padėties problemos nebus išspręstos, todėl reikalingas tvarus požiūris, visų pirma, į vaikų teises ir poreikius;

R.  kadangi 2018 m. birželio 6 d. Mianmaro, UNHCR ir Jungtinių Tautų vystymosi programa (UNDP) pasirašė trišalį susitarimo memorandumą; kadangi UNHCR konstatavo, kad sąlygos dar nėra palankios savanoriškam grįžimui;

S.  kadangi 2018 m. gegužės mėn. Komisija skyrė 40 mln. EUR humanitarinę pagalbą, kad būtų suteikta gyvybiškai svarbi parama rohinjams civiliams ir priimančiosioms bendruomenėms Bangladeše ir visoje Rachinų valstijoje; kadangi ši suma skirta papildomai prie 2017 m. skirtų 51 mln. EUR;

T.  kadangi 2018 m. kovo mėn. Jungtinės Tautos paskelbė prašymą skirti 951 mln. JAV dolerių pagalbą rohinjams pabėgėliams likusiems 2018 m. mėnesiams, tačiau iki šiol gauta tik apie 20 proc. reikalingos sumos;

1.  griežtai smerkia išpuolius prieš rohinjus Mianmare, kurie, UNHCR nuomone, prilygsta etniniam valymui; yra itin susirūpinęs dėl vis sunkesnių ir platesnio masto žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant žudymus, smurtinius susidūrimus, civilių gyventojų turto naikinimą ir priverstinę šimtų tūkstančių civilių gyventojų migraciją; primygtinai ragina Mianmaro kariuomenę ir saugumo pajėgas nedelsiant nustoti žudyti, bauginti ir žaginti rohinjus ir deginti jų namus;

2.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę leisti tarptautiniams stebėtojams, žmogaus teisių ir humanitarinės pagalbos organizacijoms, įskaitant Jungtines Tautas ir tarptautines NVO, visų pirma 2017 m. kovo mėn. UNHCR sudarytos Jungtinių Tautų faktų nustatymo misijos nariams, visiškai netrukdomai patekti į Rachinų valstiją, kad būtų atlikti nepriklausomi ir nešališki visų šalių įtarimų dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų tyrimai;

3.  primena, kad pabėgėlių stovyklose turi būti teikiama medicininė ir psichologinė pagalba, specialiai pritaikyta pažeidžiamoms grupėms, įskaitant moteris ir vaikus; ragina teikti daugiau paramos paslaugų išžaginimo ir seksualinio smurto aukoms; primygtinai tvirtina, kad visos moterys ir mergaitės turėtų turėti galimybę gauti informaciją apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir paslaugas, įskaitant kontraceptines priemones ir saugų abortą;

4.  palankiai vertina agentūrų ir organizacijų prieš gimdymą ir po gimdymo teikiamą pagalbą; primena, kad svarbu sukurti naujagimių registravimo struktūras ir išduoti gimimo liudijimus, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų dokumentus, būtų užtikrintos jų teisės ir galimybės gauti pagrindines paslaugas, ir padėti užtikrinti šeimos narių atsekamumą pagal Bangladešo vyriausybės prisiimtus įsipareigojimus užtikrinti, kad būtų užregistruoti visi jo teritorijoje gimę vaikai; primena, kad neišardyta šeima nepaprastai svarbu siekiant, kad vaikai turėtų galimybių naudotis savo teisėmis;

5.  su dideliu susirūpinimu pažymi, kad pabėgėlių stovyklose rohinjams vaikams trūksta pakankamų švietimo paslaugų; ragina Bangladešo valdžios institucijas užtikrinti visapusiškas ir pakankamas galimybes rohinjams vaikams naudotis kokybiškomis švietimo paslaugomis jų gimtąja kalba; atkreipia dėmesį į pavojų prarasti ištisos bendruomenės kartą, jeigu nebus imtasi reikiamų priemonių užtikrinti tinkamą vaikų švietimą; pabrėžia, kad svarbu sudaryti sąlygas naudotis visomis švietimo paslaugomis, kurias gali suteikti Jungtinių Tautų agentūros ir NVO mokyklinėse įstaigose, kad visi vaikai galėtų plėtoti savo potencialą;

6.  reiškia nepaprastai didelį susirūpinimą dėl dažnų priverstinės prostitucijos, prekybos žmonėmis ir seksualinio smurto, įskaitant vaikų vedybas, partnerio smurtą, seksualinį išnaudojimą ir prievartą, atvejų stovyklose; primygtinai ragina Bangladešo ir Mianmaro valdžios institucijas, bendradarbiaujant su UNHCR, užtikrinti rohinjų pabėgėlių saugumą jų teritorijoje, visų pirma stiprinti kovą su prekyba žmonėmis ir vaikų prostitucija ir išardyti esamus jų tinklus;

7.  giria Bangladešo vyriausybę ir žmones už pastangas suteikti rohinjų pabėgėliams prieglobstį ir užtikrinti jų saugumą ir ragina juos toliau teikti humanitarinę pagalbą iš Mianmaro atvykstantiems pabėgėliams; ragina toliau teikti tarptautinę paramą pabėgėlius priimančioms bendruomenėms, be kita ko, spręsti jų vidaus socialinius, švietimo, ekonominius ir sveikatos priežiūros iššūkius; pabrėžia, jog svarbu, kad visi suinteresuotieji subjektai, rengdami humanitarinės pagalbos ir atsparumo didinimo priemones, įsiklausytų į moterų nuomonę ir jas įtrauktų;

8.  primygtinai pabrėžia, kad tiems, kurie nori grįžti į tėvynę, Mianmaro vyriausybė privalo užtikrinti saugų, savanorišką ir orų grįžimą, visapusiškai prižiūrint Jungtinėms Tautoms; primygtinai ragina Mianmaro ir Bangladešo vyriausybes visapusiškai laikytis negrąžinimo principo;

9.  palankiai vertina 2018 m. birželio 6 d. Mianmaro, UNHCR ir UNDP susitarimo memorandumą, kaip pirmąjį konkretų žingsnį siekiant visapusiškai įtraukti Jungtinių Tautų agentūras į gyventojų grįžimo į tėvynę procesą; tačiau pabrėžia, jog labai svarbu, kad susitarimas būtų kuo greičiau paviešintas;

10.  pabrėžia, jog labai svarbu užtikrinti, kad humanitarinės veiklos vykdytojai galėtų teikti skubios pagalbos paslaugas, be kita ko, lytiškai plintančių ligų ir seksualinio smurto atvejais; primygtinai ragina visus paramos teikėjus skirti daugiau lėšų, kad būtų galima teikti visas gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugas;

11.  palankiai vertina Jungtinių Tautų kampaniją, kuria siekiama iki 2024 m. panaikinti pilietybės neturėjimo reiškinį; primena, kad rohinjai yra neatsiejama Mianmaro visuomenės dalis ir todėl turi būti pripažįstami gyventojais pagal įstatymą, kaip rekomendavo patariamoji komisija;

12.  primena, kad finansinė atsakomybė už pagalbą pabėgėliams negali būti neproporcingai užkraunama Bangladešui; ragina tarptautinę bendruomenę ir tarptautinius paramos teikėjus skubiai padidinti savo įsipareigojimus ir skirti būtiną finansavimą, kad būtų galima toliau teikti būtiną humanitarinę pagalbą ir veiksmingai padėti rohinjų moterims ir vaikams, ypatingą dėmesį skiriant nėščioms moterims, vaikams ir išžaginimų aukoms, taip pat remti vietos ir priimančiąsias bendruomenes Bangladeše;

13.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. balandžio 26 d. Taryba patvirtino sistemą, pagal kurią taikomos tikslinės priemonės prieš pareigūnus, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir griežtinamas ES ginklų embargas; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares nedelsiant taikyti visas priemones; taip pat ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą įvesti Mianmarui taikomą visuotinį ir visapusišką ginklų embargą, sustabdyti bet kokį bet kokių ginklų, amunicijos ir kitos karinės ir saugumo įrangos tiesioginį ir netiesioginį tiekimą, pardavimą arba perdavimą, įskaitant tranzitą ir perkrovimą, taip pat mokymus ar kitokios karinės ir saugumo paramos teikimą;

14.  pakartoja raginimą Komisijai apsvarstyti atsakomąsias priemones Mianmarui taikomų prekybos lengvatų srityje, be kita ko, apsvarstyti galimybę pradėti tyrimą pagal iniciatyvoje „Viskas, išskyrus ginklus“ numatytus mechanizmus;

15.  ragina EIVT ir valstybes nares siekti daugiašaliuose forumuose, kad asmenys, atsakingi už Mianmare padarytus nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn; atkreipia dėmesį į TBT vyriausiosios prokurorės prašymą teismo teisėjams patvirtinti, kad rohinjų deportavimo iš Mianmaro į Bangladešą nusikaltimas įeina į TBT jurisdikciją; primygtinai ragina ES ir ES valstybes nares imtis lyderių vaidmens Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje ir parengti specialią rezoliuciją dėl kreipimosi į TBT dėl visos padėties Mianmaro Rachinų valstijoje; primygtinai ragina ES valstybes nares imtis lyderių vaidmens Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje ir UNHRC ir užtikrinti, kad būtų skubiai sukurtas tarptautinis, nešališkas ir nepriklausomas mechanizmas, kurį taikant būtų tiriami įtariami žiaurūs nusikaltimai;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, valstybės patarėjai Aung San Suu Kyi, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Jungtinių Tautų specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

 

 

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika