Postup : 2018/2756(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0292/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0292/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.3
CRE 14/06/2018 - 4.3

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0261

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 372kWORD 50k
13.6.2018
PE621.690v01-00}
PE621.691v01-00}
PE621.692v01-00}
PE621.693v01-00}
PE621.695v01-00}
PE621.696v01-00} RC1
 
B8-0292/2018}
B8-0293/2018}
B8-0294/2018}
B8-0295/2018}
B8-0297/2018}
B8-0298/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0292/2018 (Verts/ALE)

B8-0293/2018 (ECR)

B8-0294/2018 (S&D)

B8-0295/2018 (PPE)

B8-0297/2018 (GUE/NGL)

B8-0298/2018 (ALDE)


o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí (2018/2756(RSP))


Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Tokia Saïfi v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Wajid Khan v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei, Sajjad Karim v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda, Jean Lambert v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí (2018/2756(RSP))  

Európsky parlament,

  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov,

  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši,

  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o stratégii EÚ pre Mjanmarsko/Barmu,

so zreteľom na závery Rady z 26. februára 2018 o Mjanmarsku/Barme,

so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, ktoré Rada prijala 6. marca 2007,

  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej z 30. marca 2016 o nástupe novej vlády Mjanmarského zväzu,

  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu o štvrtom dialógu medzi EÚ a Mjanmarskom o ľudských právach z 5. marca 2018,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na roky 2014 – 2024 na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti z novembra 2014,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie o Jakchainskom štáte z augusta 2017,

–  so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktom uverejnenú 23. marca 2018,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 720 000 rohinských detí v Bangladéši a Mjanmarsku naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a ochranu;

B.  keďže Jakchainský štát v Mjanmarsku je domovom asi 1,3 milióna Rohingov – prevažne moslimskej menšiny, ktorá čelí útlaku a pokračujúcemu vážnemu porušovaniu ľudských práv vrátane ohrozovania života a bezpečnosti, odopierania práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, nútenej práce, sexuálneho násilia a obmedzovania ich politických práv; keďže rohinskí moslimovia sa považujú za najviac prenasledovanú menšinu na svete a najväčšiu skupinu bez štátnej príslušnosti;

C.  keďže od augusta 2017 ušlo pred násilím viac než 900 000 Rohingov, z toho 534 000 detí, ktorí v obave o svoj život hľadajú útočisko v Bangladéši; keďže podľa odhadov bolo počas násilia v Mjanmarsku zabitých približne 1 000 rohinských detí mladších ako päť rokov; keďže podľa poslancov krajín ASEAN za ľudské práva (APHR) stratilo 28 300 rohinských detí aspoň jedného z rodičov a ďalších 7 700 oznámilo stratu oboch rodičov, takže celkový počet stratených rodičov je 43 700;

D.  keďže viac ako 14 000 detí mladších ako päť rokov trpí vážnou akútnou podvýživou; keďže rohinské deti zažili traumatické udalosti alebo boli ich svedkami, pričom v mnohých prípadoch išlo o stratu jedného alebo oboch rodičov, odlúčenie od rodín, fyzické zneužívanie, psychické utrpenie, podvýživu, choroby, sexuálne vykorisťovanie a sledovanie zločinov proti ľudskosti v Jakchainskom štáte vrátane systematického vypaľovania domov, fyzických útokov a znásilnení spáchaných proti Rohingom;

E.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zeid Ra’ad al-Hussein označil operácie mjanmarskej vlády za „klasický príklad etnických čistiek“ a „cynické manévre s cieľom nútene presunúť veľký počet ľudí bez možnosti návratu“;

F.  keďže krízy často vplývajú na ženy a dievčatá vo väčšej miere a odlišným spôsobom než na mužov a chlapcov, keďže znásobujú, predlžujú a prehlbujú už existujúce a pretrvávajúce rodové nerovnosti, násilie založené na rodovej príslušnosti a diskrimináciu;

G.  keďže mjanmarská armáda používa znásilňovanie ako nástroj boja v etnických čistkách v Jakchainskom štáte; keďže sexuálne násilie sa používa na rozdeľovanie celých komunít a odrádzanie žien a dievčat od návratu do svojich domovov; keďže v táboroch môžu obete znásilnenia čeliť sociálnemu vylúčeniu z vlastnej komunity; keďže UNHCR požiadal o informácie o zodpovednosti mjanmarskej armády v súvislosti s rozšíreným znásilňovaním rohinských žien a dievčat;

H.  keďže mnohí utečenci sú ženy, ktoré sú tehotné alebo majú malé deti a prešli mnoho míľ pešo, aby sa dostali do táborov pre vysídlené osoby, a to v zlom zdravotnom stave vyplývajúcom z telesného a duševného stresu, hladovania a zranení;

I.  keďže deväť mesiacov od začiatku útokov mjanmarských vojakov a príslušníkov ozbrojených jednotiek na rohinské obyvateľstvo organizácie poskytujúce pomoc odhadujú, že v utečeneckých táboroch sa narodí až 48 000 detí;

J.  keďže prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a deti v utečeneckých táboroch v Bangladéši je veľmi obmedzený; keďže tehotným ženám a matkám by mala byť poskytnutá dôležitú materská zdravotná starostlivosť vrátane predpôrodnej starostlivosti, bezpečného pôrodu, starostlivosti o novorodencov, podpory pri dojčení a ďalšej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti;

K.  keďže rohinské deti a ženy sú v utečeneckých táboroch v Bangladéši vo veľkej miere vystavené riziku obchodovania s ľuďmi, prostitúcie, ako aj riziku sexuálneho obťažovania a násilia; keďže stratené rohinské deti v utečeneckých táboroch sú najviac zraniteľné a môžu sa stať obeťami obchodovania s ľuďmi;

L.  keďže rohinské deti nemajú dostatočný prístup k formálnemu vzdelávaniu; keďže len veľmi malé rohinské deti dostávajú základné vzdelanie vo forme neformálnych hodín v utečeneckých táboroch, pričom staršie deti majú len malý alebo žiadny prístup k formálnemu vzdelávaniu;

M.  keďže v Bangladéši sa začalo obdobie monzúnov a očakáva sa, že táto situácia sa výrazne zhorší; keďže v utečeneckých táboroch je bezprostrednému riziku záplav a zosuvov pôdy vystavených najmenej 200 000 ľudí; keďže existuje vážne ohrozenie života, riziko straty príbytkov a nedostatku potravín a vody; keďže počas monzúnových záplav existuje vysoké riziko šírenia chorôb vrátane cholery a hepatitídy; keďže len veľmi málo rohinských utečencov malo pred príchodom do Bangladéša prístup k lekárskej pomoci alebo očkovaniu;

N.  keďže Mjanmarsko doteraz odmietalo povoliť vstup vyšetrovacej misie Rady OSN pre ľudské práva do krajiny, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku Yanghee Leeovej zakázalo vstup a odmieta takmer všetky obvinenia z násilných činov spáchaných jeho bezpečnostnými silami v Jakchainskom štáte;

O.  keďže v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu (MTS) sa potvrdzuje, že najzávažnejšie zločiny, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, najmä genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, nesmú zostať nepotrestané; keďže prokurátor MTS v apríli 2018 požiadal súd, aby rozhodol o tom, či sa v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša môže uplatňovať jurisdikcia MTS; keďže rozhodnutie potvrdzujúce jurisdikciu MTS by mu mohlo umožniť vyšetrovať zločiny proti ľudskosti alebo deportácie v Mjanmarsku;

P.  keďže Čína a Rusko v marci 2017 zablokovali prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o situácii rohinskej menšiny v Mjanmarsku;

Q.  keďže neexistencia realistických vyhliadok na bezpečný a dobrovoľný návrat utečencov a politického pokroku v riešení krízy v Mjanmarsku znamená, že tento stav sa v krátkodobom horizonte nevyrieši, a preto si vyžaduje udržateľný prístup, najmä pokiaľ ide o práva a potreby detí;

R.  keďže 6. júna 2018 bolo medzi Mjanmarskom, UNHCR a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) podpísané trojstranné memorandum o porozumení; keďže UNHCR uviedol, že pre dobrovoľný návrat ešte nie sú priaznivé podmienky;

S.  keďže v máji 2018 Komisia uvoľnila 40 mil. EUR na humanitárnu pomoc s cieľom poskytnúť životne dôležitú pomoc ohrozenému rohinskému civilnému obyvateľstvu a hostiteľským komunitám v Bangladéši a v Jakchainskom štáte; keďže ide o prostriedky nad rámec sumy 51 miliónov EUR mobilizovanej v roku 2017;

T.  keďže v marci 2018 OSN vyhlásila výzvu na poskytnutie 951 miliónov USD na pomoc rohinským utečencom do konca roka 2018, ale k dnešnému dňu bolo vyzbieraných len približne 20 % cieľovej sumy;

1.  dôrazne odsudzuje útoky v Mjanmarsku proti rohinskému obyvateľstvu, ktoré podľa UNHCR predstavujú etnické čistky; vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz väčšou závažnosťou a zväčšujúcim sa rozsahom porušovania ľudských práv vrátane zabíjania, násilných zrážok, ničenia civilného majetku a vysídľovania státisícov civilistov; naliehavo vyzýva mjanmarské vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie Rohingov a vypaľovanie ich domov;

2.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby umožnila riadny a neobmedzený prístup medzinárodných pozorovateľov a organizácií v oblasti ľudských práv a humanitárnych organizácií vrátane OSN a medzinárodných MVO, najmä vyšetrovacej misie OSN zriadenej UNHCR v marci 2017 do Jakchainského štátu s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení z vážneho porušovania ľudských práv všetkými stranami;

3.  pripomína potrebu lekárskej a psychologickej pomoci, ktorá sa má poskytovať v utečeneckých táboroch, najmä zraniteľným skupinám vrátane žien a detí; požaduje viac podporných služieb pre obete znásilnenia a sexuálneho násilia; trvá na tom, aby všetky ženy a dievčatá mali prístup k informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie a bezpečného umelého prerušenia tehotenstva;

4.  víta predpôrodnú a popôrodnú pomoc, ktorú poskytujú agentúry a organizácie; pripomína dôležitosť vytvorenia registračných zariadení a osvedčení pre novorodencov s cieľom zabezpečiť, aby im boli vystavené doklady, zaručiť ich práva a prístup k základným službám, a podporiť pátranie po ich rodinných príslušníkoch v súlade so záväzkami, ktoré prijala bangladéšska vláda v snahe zabezpečiť registráciu všetkých pôrodov na jej území; pripomína, že na to, aby tieto deti mali prístup k právam, je dôležité zachovať ich rodiny;

5.  s veľkým znepokojením berie na vedomie nedostatočné poskytovanie vzdelávania rohinským deťom v utečeneckých táboroch; vyzýva bangladéšske úrady, aby rohinským deťom zaručili úplný a dostatočný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v ich vlastnom jazyku; zdôrazňuje riziko vzniku stratenej generácie v celom spoločenstve, ak sa neprijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho vzdelávania detí; zdôrazňuje, že na to, aby všetky deti mohli rozvíjať svoj potenciál, je dôležité umožniť im riadny prístup k vzdelávaniu, ktoré možno zabezpečiť v školských zariadeniach prostredníctvom agentúr OSN a mimovládnych organizácií;

6.  je nesmierne znepokojený vysokým výskytom nútenej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia vrátane detských manželstiev, partnerského násilia a sexuálneho vykorisťovania a zneužívania v táboroch; naliehavo vyzýva orgány v Bangladéši a Mjanmarsku, aby v spolupráci s UNHCR zabezpečili bezpečnosť rohinských utečencov na svojom území, a to najmä zintenzívnením boja proti obchodovaniu s ľuďmi a detskej prostitúcii a rozložením existujúcich sietí;

7.  vyzdvihuje úsilie vlády a obyvateľov Bangladéša, ktorí poskytli útočisko a bezpečie rohinským utečencom, a nabáda ich, aby aj naďalej poskytovali humanitárnu pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z Mjanmarska; požaduje ďalšiu medzinárodnú podporu pre komunity, ktoré prijímajú utečencov, a to aj riešením ich vlastných problémov v sociálnej oblasti, školstve, hospodárstve a zdravotníctve; trvá na tom, že je dôležité, aby všetky zainteresované strany počúvali a zapájali ženy do navrhovania humanitárnych opatrení a opatrení zvyšovania odolnosti;

8.  trvá na tom, že vláda Mjanmarska musí zabezpečiť bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat osôb, ktoré sa chcú vrátiť do svojej krajiny, a to pod riadnym dohľadom OSN; naliehavo žiada vlády Mjanmarska a Bangladéša, aby v plnej miere rešpektovali zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia;

9.  víta memorandum o porozumení medzi Mjanmarskom, UNHCR a UNDP prijaté 6. júna 2018 ako prvý konkrétny krok na ceste k plnohodnotnej účasti agentúr OSN v repatriačnom procese; zdôrazňuje však, že je dôležité, aby dohoda bola čo najskôr zverejnená;

10.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby humanitárni aktéri mohli poskytovať núdzové služby, a to aj pokiaľ ide o sexuálne prenosné choroby a prípady sexuálneho násilia; naliehavo vyzýva všetkých darcov, aby zvýšili financovanie a sprístupnili tým celé spektrum služieb zdravotnej starostlivosti o matky;

11.  víta kampaň OSN na odstránenie stavu bez štátnej príslušnosti do roku 2024; pripomína, že Rohingovia sú neoddeliteľnou súčasťou obyvateľstva Mjanmarska, a preto musia byť ako takí uznaní v právnych predpisoch, ako to odporúča poradná komisia;

12.  pripomína, že finančnú zodpovednosť za pomoc utečencom nemôže neúmerne niesť Bangladéš; vyzýva medzinárodné spoločenstvo a medzinárodných darcov, aby naliehavo zintenzívnili spoluprácu a poskytli potrebné finančné prostriedky, aby aj naďalej mohli poskytovať potrebnú humanitárnu pomoc a účinnú podporu rohinským ženám a deťom, a najmä tehotným ženám, deťom a obetiam znásilnenia, ako aj podporu miestnym a hostiteľským komunitám v Bangladéši;

13.  víta skutočnosť, že Rada 26. apríla 2018 prijala rámec pre cielené opatrenia voči predstaviteľom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a posilnenie zbrojného embarga EÚ; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby všetky opatrenia presadili bez ďalšieho odkladu; vyzýva tiež Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame a nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej a bezpečnostnej pomoci;

14.  pripomína svoju výzvu Komisii, aby zvážila vyvodenie dôsledkov v súvislosti s obchodnými preferenciami, ktoré Mjanmarsko využíva, vrátane začatia vyšetrovania s využitím mechanizmov v rámci tzv. ustanovenia Všetko okrem zbraní;

15.  vyzýva ESVČ a členské štáty, aby sa na mnohostranných fórach usilovali o vyvodenie zodpovednosti voči osobám zodpovedným za spáchanie trestných činov v Mjanmarsku; berie na vedomie žiadosť hlavného prokurátora MTS, aby sudcovia súdu potvrdili jeho jurisdikciu nad trestnými činmi deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša; naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby prevzali vedúcu úlohu v Bezpečnostnej rade OSN a predložili osobitnú rezolúciu o celej situácii v Mjanmarsku/Jakchainskom štáte určenú pre MTS; naliehavo žiada, aby členské štáty EÚ zaujali vedúcu úlohu vo Valnom zhromaždení OSN a UNHRC a zabezpečili urýchlené zriadenie medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu na podporu vyšetrovania údajných masových zverstiev;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, štátnej radkyni Aun Schan Su Ťij, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

 

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia