Предложение за обща резолюция - RC-B8-0308/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0308/2018

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно автономните оръжейни системи

10.9.2018 - (2018/2752(RSP))

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8‑0308/2018 (Verts/ALE)
B8‑0309/2018 (PPE)
B8‑0355/2018 (ALDE)
B8‑0360/2018 (EFDD)
B8‑0361/2018 (GUE/NGL)
B8‑0362/2018 (S&D)

Михаел Галер, Богдан Анджей Здройевски, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Лайма Люция Андрикене, Елмар Брок, Туне Келам, Едуард Кукан, Юлия Питера, Фернанду Руаш от името на групата PPE
Ана Гомеш, Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Арне Лиц, Клеър Муди от името на групата S&D
Норика Николай, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Жерар Дьопре, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Сабине Льозинг, Хавиер Кусо Пермуй, Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева от името на групата GUE/NGL
Филип Ламбертс, Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Макс Андерсон, Клаус Бухнер от името на групата Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Дарио Тамбурано от името на групата EFDD

Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0308/2018
Внесени текстове :
RC-B8-0308/2018
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи

(2018/2752(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид дял V, член 21 и член 21, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като се има предвид „клаузата Мартенс“, включена в протокол 1 от 1977 г. в допълнение към Женевските конвенции,

–  като взе предвид част IV от Програмата на ООН от 2018 г. за разоръжаване, озаглавена „Да обезопасим общото ни бъдеще“,

–  като взе предвид своето изследване от 3 май 2013 г. относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, в които призовава за забрана на автономните оръжейни системи, например своята препоръка до Съвета от 5 май 2018 г. Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН[1], мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област[2], своята препоръка до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН[3], както и своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно въоръжените безпилотни летателни апарати[4],

–  като взе предвид годишния доклад на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Кристоф Хайнс от 9 април 2013 г. (А/HRC/23/47),

–  като взе предвид изложените от ЕС съображения относно смъртоносните автономни оръжейни системи в рамките на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия по време на заседанията на групата в Женева на 13 – 17 ноември 2017 г., 9 – 13 април 2018 г. и 27 – 31 август 2018 г.,

–  като взе предвид забележките на различните държави, включително държави – членки на Европейския съюз, преди заседанията за 2017 г. и 2018 г. на групата от правителствени експерти,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г., в което се призовава за прилагането на подход, при който човекът да може да запази контрол над изкуствения интелект, и за забрана на смъртоносните автономни оръжейни системи,

–  като взе предвид призива на Светия престол за забрана на смъртоносните автономни оръжия,

–  като взе предвид откритото писмо от юли 2015 г., подписано от над 3 000 изследователи в областта на изкуствения интелект и на роботиката, и отвореното писмо от 21 август 2017 г., подписано от 116 основатели на водещи дружества от областта на роботиката и изкуствения интелект, в които се посочва опасността, която представляват смъртоносните автономни оръжейни системи, както и писмото, подписано от 240 организации от областта на технологиите и 3 049 физически лица, обещаващи никога да не разработват, да не произвеждат и да не използват смъртоносни автономни оръжейни системи,

–  като взе предвид изявленията на Международния комитет на Червения кръст, както и инициативи на гражданското общество, например кампанията за спиране на роботите убийци, зад която стоят 70 организации в 30 държави, включително „Хюман Райтс Уоч“, „Член 36“, PAX и „Амнести Интернешънъл“,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиките и действията на ЕС се ръководят от принципите на правата на човека и на зачитане на човешкото достойнство, принципите на хартата на ООН и международното право; като има предвид, че горепосочените принципи следва да се прилагат, за да се опази мирът, да се предотвратяват конфликти и да се засили международната сигурност;

Б.  като има предвид, че терминът „смъртоносни автономни оръжейни системи“ означава оръжейни системи без значим контрол от страна човека по отношение на функциите от решаващо значение, а именно изборът и атакуването на цели;

В.  като има предвид, че за неизвестен за момента брой държави, публично финансирани производства и частни предприятия се твърди, че извършват изследвания и разработват смъртоносни автономни оръжейни системи, като се започне с ракетите, които могат да избират своите цели, и се стигне до интелигентни машини, които са в състояние да решават кого, кога и къде да атакуват;

Г.  като има предвид, че неавтономните системи, например автоматизираните, дистанционно управляемите и контролираните чрез телеоператор системи, следва да не се считат за смъртоносни автономни оръжейни системи;

Д.  като има предвид, че смъртоносните автономни оръжейни системи могат да променят из основи воденето на военни действия, като предизвикат безпрецедентна и неконтролируема надпревара във въоръжаването;

Е.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи поставя фундаментални въпроси от етично и правно естество относно контрола от страна на човека, по-специално по отношение на функциите от решаващо значение, като например избор и атакуване на цели; като има предвид, че машините и роботите не могат да вземат решения, подобни на решенията, вземани от човека, които включват правни принципи като разграничаване, пропорционалност и предпазливост;

Ж.  като има предвид, че участието и контролът от страна на човека са от основно значение за процеса на вземане на решения, които могат да доведат до смъртни случаи, тъй като в крайна сметка именно хора носят отговорността за решенията, отнасящи се до живота и смъртта;

З.  като има предвид, че международното право, включително хуманитарното право и правото в областта на правата на човека, се прилага изцяло за всички оръжейни системи и техните оператори, и като има предвид, че спазването на международното право е ключово изискване, което държавите трябва да изпълняват, особено когато става въпрос за спазване на принципи като защита на цивилното население или вземане на предпазни мерки при нападение;

И.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи повдига ключови въпроси относно прилагането на международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и европейските разпоредби и ценности във връзка с бъдещи военни действия;

Й.  като има предвид, че през август 2017 г. до ООН беше изпратено отворено писмо от 116 учредители на водещи дружества в областта на роботиката и изкуствения интелект, в което правителствата се призовават да „предотвратят надпревара във въоръжаването с такива оръжия“ и „да избегнат дестабилизиращото въздействие на тези технологии“;

К.  като има предвид, че при всяка една смъртоносна автономна оръжейна система може да се стигне до неправилно функциониране поради лошо написан код или поради кибератака от страна на вражеска държава или недържавен субект;

Л.  като има предвид, че Парламентът многократно призова за спешно разработване и приемане на обща позиция относно смъртоносните автономни оръжейни системи, за международна забрана на разработването, производството и употребата на смъртоносни автономни оръжейни системи, които позволяват осъществяването на нападения без значим контрол от страна на човека, и за започване на действителни преговори за тяхната забрана;

1.  припомня амбицията на ЕС да бъде световен фактор в борбата за мир и призовава за разширяване на неговата роля в усилията за разоръжаване и неразпространение на оръжия в световен мащаб, както и за действия и политики от негова страна за поддържане на международния мир и сигурност, като се гарантира спазването на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, както и защита на цивилните лица и на гражданската инфраструктура;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Европейския съвет спешно да разработят и приемат обща позиция относно смъртоносните автономни оръжейни системи, която гарантира значим контрол от страна на човека по отношение на функциите от решаващо значение на тези системи, включително по време на тяхното използване, като това стане преди заседанието през ноември 2018 г. на високодоговарящите се страни по Конвенцията за определени конвенционални оръжия, както и да заемат единна позиция в рамките на съответните форуми и да действат в съответствие с тази позиция; призовава в тази връзка ВП/ЗП, държавите членки и Съвета да обменят най-добри практики и да събират становища на експерти, представители на академичните среди и на гражданското общество;

3.  настоятелно призовава ЗП/ВП, държавите членки и Съвета да работят за започването на международни преговори за правно обвързващ инструмент за забрана на смъртоносните автономни оръжейни системи;

4.  в тази връзка подчертава, че е от основополагащото значение да се предотврати разработването и производството на всякакви смъртоносни автономни оръжейни системи, при които липсва контрол от страна на човека при изпълнението на функциите от решаващо значение, като например избор и атакуване на цели;

5.  припомня своята позиция от 13 март 2013 г. относно регламента за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, и по-специално член 6, параграф 4 (допустими действия), и подчертава своята готовност да приеме сходна позиция във връзка с предстоящата програма за научни изследвания в областта на отбраната, програмата за промишлено развитие в областта на отбраната и други имащи отношение елементи на Европейския фонд за отбрана за периода след 2020 г.;

6.  подчертава факта, че нито едно от оръжията и нито една оръжейните системи, които понастоящем се използват от силите на ЕС, не е смъртоносна автономна оръжейна система; припомня, че оръжията и оръжейните системи, специално проектирани за защита на собствените платформи, сили и население от силно динамични заплахи, като например вражески ракети, боеприпаси и въздухоплавателни средства, не се считат за смъртоносни автономни оръжейни системи; подчертава, че решенията за нападение срещу въздухоплавателни средства с хора на борда следва да се вземат от хора, изпълняващи ролята на оператори;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията на обединените нации и на генералния секретар на НАТО.

Последно осъвременяване: 11 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност