Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0308/2018Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0308/2018

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl autonominių ginklų sistemų

10.9.2018 - (2018/2752(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0308/2018 (Verts/ALE)
B8-0309/2018 (PPE)
B8-0355/2018 (ALDE)
B8-0360/2018 (EFDD)
B8-0361/2018 (GUE/NGL)
B8-0362/2018 (S&D)

Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas PPE frakcijos vardu
Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody S&D frakcijos vardu
Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0308/2018
Pateikti tekstai :
RC-B8-0308/2018
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų

(2018/2752(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 21 straipsnį ir į 21straipsnio 2 dalies c punktą,

–  atsižvelgdamas į 1977 m. Ženevos konvencijų papildomame protokole Nr. 1 pateiktą Martenso nuostatą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. JT Nusiginklavimo darbotvarkės IV dalį „Mūsų bendros ateities užtikrinimas“,

–  atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kuriose raginama tarptautiniu mastu uždrausti autonominių ginklų sistemas, kaip antai 2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-iosios sesijos[1], įgaliojimai pradėti derybas, patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[2], savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos[3] ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių[4],

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais Christofo Heynso 2013 m. balandžio 9 d. metinę ataskaitą (A/HRC/23/47),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13–17 d., 2018 m. balandžio 9–13 d. ir 2018 m. rugpjūčio 27–31 d., Ženevoje paskelbtą ES pareiškimą dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų, skirtą tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos šalių vyriausybių ekspertų grupei,

–  atsižvelgdamas į įvairių valstybių, įskaitant ES valstybes nares, indėlius prieš 2017 m. ir 2018 m. vyriausybių ekspertų posėdžius,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kurioje raginama dirbtinio intelekto srityje laikytis požiūrio „valdo žmogus“ ir uždrausti mirtinų autonominių ginklų sistemas,

–  atžvelgdamas į Šventojo Sosto raginimą uždrausti mirtinus autonominius ginklus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos mėn. daugiau kaip 3 000 dirbtinio intelekto ir robotikos srityje dirbančių mokslininkų atvirą laišką ir 2017 m. rugpjūčio 21 d. 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių steigėjų atvirą laišką, kuriuose įspėjama dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų, ir 240 technologijų organizacijų bei 3 089 asmenų laišką, kuriame pasižadama niekada nekurti, negaminti ir nenaudoti mirtinų autonominių ginklų sistemų,

–  atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pareiškimus ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, pavyzdžiui, kampaniją „Sustabdykime robotus žudikus“, kurioje dalyvauja 70 organizacijų iš 30 šalių, įskaitant organizacijas „Human Rights Watch“, „Article 36“ ir „Amnesty International“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi ES politika ir veiksmai grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir orumui, JT Chartijos ir tarptautinės teisės principais; kadangi šie principai turėtų būti taikomi siekiant išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį saugumą;

B.  kadangi „mirtinų autonominių ginklų sistemos“ yra ginklų sistemos, kurių itin svarbios atskirų taikinių parinkimo ir sunaikinimo funkcijos nėra reikšmingai valdomos žmogaus;

C.  kadangi pranešama, kad nežinomas skaičius šalių, valstybių finansuojami pramonės subjektai ir privačios įmonės tiria ir plėtoja visų rūšių mirtinų autonominių ginklų sistemas, pradedant raketomis, galinčiomis pasirinkti taikinį, ir baigiant savamoksliais kompiuteriais, turinčiais kognityvinių funkcijų ir galinčiais nuspręsti, ką, kada ir kur nukauti;

D.  kadangi neautonominės sistemos, pavyzdžiui, nuotolinio valdymo ir per atstumą paleidžiamos sistemos, neturėtų būti laikomos mirtinų autonominių ginklų sistemomis;

E.  kadangi mirtinų autonominių ginklų sistemos gali iš esmės pakeisti karybą, paspartindamos beprecedentes ginklavimosi varžybas;

F.  kadangi naudojant mirtinų autonominių ginklų sistemas kyla esminių etinių ir teisinių žmogaus vykdomos kontrolės klausimų, visų pirma dėl ypatingos svarbos funkcijų, tokių kaip tikslinė atranka ir dalyvavimas; kadangi mašinos ir robotai negali priimti sprendimų kaip žmogus, vadovaujantis teisiniais atskyrimo, proporcingumo ir atsargumo principais;

G.  kadangi žmogaus dalyvavimas ir priežiūra yra labai svarbūs mirtį lemiančių sprendimų priėmimo procese, nes žmogus išlieka atsakingas už sprendimus, susijusius su gyvenimu ir mirtimi;

H.  kadangi tarptautinė teisė, įskaitant humanitarinę teisę ir žmogaus teisių teisę, yra visapusiškai taikoma visoms ginklų sistemoms ir jų operatoriams, ir kadangi tarptautinės teisės laikymasis yra vienas pagrindinių reikalavimų, kurių turi laikytis valstybės, ypač kai tai susiję su tokiais principais, kaip civilių gyventojų apsauga ar atsargumo priemonės užpuolimo metu;

I.  kadangi naudojant mirtinų autonominių ginklų sistemas kyla esminių klausimų dėl tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės bei Europos normų ir vertybių, susijusių su būsimais kariniais veiksmais, taikymo;

J.  kadangi 2017 m. rugpjūčio mėn. 116 pirmaujančių tarptautinių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių steigėjai JT nusiuntė atvirą laišką, kuriame vyriausybės raginamos užkirsti kelią tokios ginkluotės varžyboms ir išvengti tokių technologijų destabilizuojančio poveikio;

K.  kadangi bet kuri mirtinų autonominių ginklų sistema gali blogai suveikti dėl blogai užrašyto kodo arba dėl priešiškos valstybės ar nevalstybinio subjekto įvykdyto kibernetinio išpuolio;

L.  kadangi Parlamentas ne kartą ragino skubiai parengti ir priimti bendrąją poziciją dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų, kad būtų uždrausta kurti, gaminti ir naudoti mirtinų autonominių ginklų sistemas, kuriomis užpuolimai galėtų būti vykdomi be žmogaus įsikišimo, bei ragino pradėti faktines derybas dėl jų uždraudimo;

1.  primena ES ambicijas būti pasaulinio masto veikėju siekiant taikos ir ragina išplėsti savo vaidmenį pasaulinėje nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo veikloje bei vykdyti savo politiką siekiant išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti pagarbą tarptautinėms humanitarinėms ir žmogaus teisėms bei civilių ir civilinės infrastruktūros apsaugą;

2.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Europos Vadovų Tarybą skubiai prieš 2018 m. lapkričio mėn. vyksiantį Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų susitariančiųjų šalių susitikimą parengti ir priimti bendrą poziciją dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų, kuria ypatingos svarbos ginklų sistemų funkcijoms būtų užtikrinama prasminga žmogaus vykdoma kontrolė, be kita ko, sistemų naudojimo metu, ir atitinkamuose forumuose kalbėti vienu balsu ir imtis atitinkamų veiksmų; šiuo atžvilgiu ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, valstybes nares ir Tarybą dalytis geriausia patirtimi ir įsiklausyti į ekspertų, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovų nuomonę;

3.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, valstybes nares ir Tarybą siekti pradėti tarptautines derybas dėl teisiškai privalomos priemonės, kuria būtų uždraustos mirtinų autonominių ginklų sistemos;

4.  todėl pabrėžia, kad labai svarbu užkirsti kelią bet kokios mirtinų autonominių ginklų sistemų, kurių ypatingos svarbos funkcijų, pvz., taikinio pasirinkimo ir atakavimo, nekontroliuoja žmogus, kūrimui ir gamybai;

5.  primena savo 2013 m. kovo 13 d. poziciją dėl reglamento dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos, visų pirma jo 6 straipsnio 4 dalį (reikalavimus atitinkantys veiksmai), ir pabrėžia savo pasirengimą priimti panašią poziciją, atsižvelgiant į būsimą gynybos mokslinių tyrimų programą, gynybos pramonės plėtros programą ir kitas svarbias Europos gynybos fondo laikotarpio po 2020 m. ypatybes;

6.  pabrėžia, kad nė vienas iš ES pajėgų naudojamų ginklų ar ginklų sistemų nepriklauso mirtinų autonominių ginklų sistemų kategorijai; primena, kad ginklai ir ginklų sistemos, specialiai sukurti apsaugoti savo pačių platformas, pajėgas ir gyventojus nuo labai dinamiškų pavojų, pvz., priešiškų raketų, šaudmenų ir orlaivių, nėra laikomi mirtinų autonominių ginklų sistemomis; pabrėžia, kad paleidimo sprendimus, taikantis į orlaivius, kuriuose yra žmonių, turėtų priimti žmonės;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms ir NATO generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika