Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0315/2018

Předložené texty :

RC-B8-0315/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 370kWORD 56k
4.7.2018
PE621.741v01-00}
PE621.744v01-00}
PE621.745v01-00}
PE621.747v01-00}
PE621.748v01-00} RC1
 
B8-0315/2018}
B8-0316/2018}
B8-0317/2018}
B8-0319/2018}
B8-0320/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0315/2018 (PPE)

B8-0316/2018 (S&D)

B8-0317/2018 (ECR)

B8-0319/2018 (ALDE)

B8-0320/2018 (EFDD)


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina za skupinu PPE
Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D
Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií (2018/2770(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6) a ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 31. března 2017 vydal o Venezuele vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela“, kterou dne 22. června 2018 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 28. dubna 2017 vydal zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy společně se zvláštním zpravodajem OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštním zpravodajem OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovní skupinou OSN pro svévolné zadržování,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018, 2. června 2018 a 15. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu generálního sekretariátu Organizace amerických států a skupiny nezávislých mezinárodních odborníků ze dne 29. května 2018 o možném páchání zločinů proti lidskosti ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele“, kterou dne 12. února 2018 vydala Meziamerická komise pro lidská práva, jakož i na její rezoluci ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji ve Venezuele, která vydala dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017, 22. ledna 2018, 28. května 2018 a 25. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se pracovní cesty do Kolumbie v březnu 2018,

–  s ohledem na prohlášení skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace týkající se lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která s sebou nese nejistotu, násilí, porušování lidských práv, zhoršení situace v oblasti právního státu, nedostatek léků a sociálních služeb, ztrátu příjmů a zvyšující se chudobu a má za následek stále více obětí na životech a zvyšující se počty uprchlíků a migrantů;

B.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, především zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům, potravinám a vodě; vzhledem k tomu, že 87 % obyvatel Venezuely trpí chudobou a 61,2 % obyvatelstva čelí extrémní chudobě; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %; vzhledem k tomu, že počet případů malárie vzrostl v roce 2017 o 69 % ve srovnání s předchozím rokem, což je největší nárůst výskytu tohoto onemocnění na světě, a že u jiných onemocnění, jako je tuberkulóza a spalničky, hrozí, že přerostou v epidemie;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory ochotě mezinárodního společenství bohužel venezuelská vláda i nadále tvrdohlavě popírá tento problém a odmítá otevřeně přijmout mezinárodní humanitární pomoc a umožnit její distribuci;

D.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace se značně zhoršila; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že hyperinflace ve Venezuele prudce vzroste z odhadovaných 2 400 % v roce 2017 na 13 000 % v roce 2018, což povede ke zvyšování cen v průměru o téměř 1,5 % za hodinu;

E.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře pro lidská práva ve své zprávě ze dne 22. června 2018 zdůrazňuje nezdar venezuelských orgánů, pokud jde o pohnání pachatelů závažného porušování lidských práv k odpovědnosti, a to mimo jiné za takové činy, jako je zabíjení, použití nepřiměřeného násilí při demonstracích, svévolné zadržování, špatné zacházení a mučení; vzhledem k tomu, že rozšířená je i beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy skupiny nezávislých mezinárodních odborníků jmenovaných Organizací amerických států, která byla představena dne 29. května 2018, bylo ve Venezuele přinejmenším od února 2014 spácháno sedm zločinů proti lidskosti a za stávající humanitární krizi v regionu nese odpovědnost samotná vláda; vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu oznámila, že bude zahájeno předběžné vyšetřování trestných činů, které byly ve Venezuele údajně spáchány v období od dubna 2017;

G.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro věrohodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že to dále komplikuje snahy o vyřešení této politické krize; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími demokratickými orgány neuznává tyto volby ani orgány, které vzešly z tohoto nelegitimního volebního procesu;

H.  vzhledem k tomu, že stávající krize ve Venezuele postihující řadu oblastí je příčinou největšího přesídlování obyvatelstva v historii tohoto regionu; vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci se celkový počet Venezuelanů, kteří opustili svou zemi, dramaticky zvýšil ze 437 000 v roce 2005 na více než 1,6 milionu v roce 2017; vzhledem k tomu, že v letech 2015 až 2017 opustilo zemi zhruba 945 000 Venezuelanů; vzhledem k tomu, že v roce 2018 přesáhl celkový počet osob, které od roku 2014 opustily tuto zemi, 2 miliony; vzhledem k tomu, že od roku 2014 vzrostl počet venezuelských občanů žádajících o azyl po celém světě o 2 000 % a v polovině června 2018 činil více než 280 000 osob;

I.  vzhledem k tomu, že v celém regionu získalo 520 000 Venezuelanů alternativní formu legálního povolení k pobytu; vzhledem k tomu, že více než 280 000 Venezuelanů žádá o status uprchlíka v různých zemích celého světa; vzhledem k tomu, že počet Venezuelanů žádajících v EU o mezinárodní ochranu se v letech 2014 až 2017 zvýšil o více než 3 500 %; vzhledem k tomu, že podle odhadů je pobyt více než 60 % Venezuelanů v zahraničí nelegální;

J.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí přijala největší počet vysídlených osob Kolumbie, na jejímž území žije více než 820 000 Venezuelanů; vzhledem k tomu, že města Cúcuta a Boa Vista, která leží na hranici s Venezuelou, se potýkají s velkým přílivem lidí, kteří jsou často ve velmi špatném zdravotním stavu a podvyživení; vzhledem k tomu, že Peru, Chile, Argentina, Panama, Brazílie, Ekvádor, Mexiko, Dominikánská republika, Kostarika, Uruguay, Bolívie a Paraguay se rovněž potýkají s přílivem velkého počtu uprchlíků a migrantů; vzhledem k tomu, že stále častěji jsou k odchodu využívány námořní trasy, zejména trasy vedoucí na karibské ostrovy, jako jsou Aruba, Curaçao, Bonaire, Trinidad a Tobago a Guyana; vzhledem k tomu, že situace se stále více dotýká i evropských zemí, především Španělska, Portugalska a Itálie; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak při poskytování pomoci nově příchozím;

K.  vzhledem k tomu, že kolumbijské vnitrostátní i místní orgány chvályhodně usilují o zajištění základních lidských práv (např. základního vzdělávání a základní zdravotní péče) pro všechny, kteří utíkají z Venezuely, a to bez ohledu na jejich status; vzhledem k tomu, že místní komunity, náboženské instituce i běžní občané v Kolumbii vítají venezuelské přistěhovalce v bratrském duchu a prokazují obrovskou odolnost a solidaritu;

L.  vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 Komise oznámila, že na podporu venezuelského obyvatelstva a sousedních zemí zasažených krizí vyčlení pomoc poskytovanou při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc ve výši 35,1 milionu EUR; vzhledem k tomu, že tento finanční příspěvek bude doplňkem ke 37 milionům EUR, které se EU již zavázala poskytnout na humanitární pomoc a projekty spolupráce v této zemi; vzhledem k tomu, že ke splnění dodatečné výzvy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve výši 46,1 milionu USD chybí ke dni 13. června 2018 56 % finančních prostředků;

M.  vzhledem k tomu, že více než 12 000 Venezuelanů odchází každý měsíc do brazilského státu Roraima a že přibližně 2 700 z nich pobývá ve městě Boa Vista; vzhledem k tomu, že již nyní představují Venezuelané více než 7 % obyvatel tohoto města a za současného tempa zde bude do konce roku žít více než 60 000 občanů Venezuely; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto přílivu obyvatel čelí veřejné služby v tomto městě mimořádnému tlaku, především pak státní zdravotnictví a školství; vzhledem k tomu, že Roraima je jedním z nejchudších států Brazílie, má omezený trh práce a slabé hospodářství, což je další překážkou bránící integraci uprchlíků a migrantů;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslal na hranice Venezuely s Kolumbií a Brazílií ad hoc delegaci, která tu pobývala od 25. do 30. června 2018, aby přímo na místě posoudila dopad krize;

1.  je hluboce zděšen a znepokojen katastrofální humanitární situací ve Venezuele, která je příčinou mnoha obětí na životech a nebývalého přílivu uprchlíků a migrantů do sousedních zemí i vzdálenějšího zahraničí; vyjadřuje solidaritu se všemi Venezuelany, kteří byli nuceni opustit svou zemi z důvodu absence naprosto základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, pitné vodě, zdravotní péči a lékům;

2.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby probíhající humanitární krizi vzaly na vědomí, předešly jejímu dalšímu zhoršování a podpořily politická a ekonomická řešení, která zajistí bezpečnost všech civilistů a stabilitu země a celého regionu;

3.  žádá, aby venezuelské orgány co nejrychleji umožnily neomezený přístup humanitární pomoci do země, a předešly tak zhoršení humanitární krize a krize v oblasti veřejného zdraví, zejména znovuobjevení nemocí, jako jsou spalničky, malárie, záškrt a slintavka a kulhavka, a také aby umožnily neomezený přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomáhat všem postiženým skupinám společnosti; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé; je krajně znepokojen počtem nedoprovázených dětí, které překračují hranice;

4.  oceňuje kolumbijskou vládu za její rychlou reakci a podporu, kterou poskytuje všem přicházejícím Venezuelanům; rovněž oceňuje Brazílii a další země v regionu, zejména Peru, regionální a mezinárodní organizace, soukromé a veřejné subjekty, katolickou církev a běžné občany v celé oblasti za jejich aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými uprchlíky a migranty; vyzývá členské státy, aby urychleně reagovaly na situaci venezuelských uprchlíků a migrantů na svém území ve snaze chránit je prostřednictvím příslušných mechanismů, jako jsou humanitární víza, zvláštní ujednání o pobytu nebo jiné regionální rámce pro migraci; vyzývá venezuelské orgány, aby usnadnily a urychlily vydávání a prodlužování platnosti dokladů totožnosti svým vlastním občanům, ať už se nacházejí ve Venezuele nebo v zahraničí;

5.  vyzývá mezinárodní společenství včetně EU ke koordinované, komplexní a regionální reakci na krizi a ke splnění závazku k navýšení finanční a materiální pomoci přijímajícím zemím; vřele vítá dosud vyčleněnou humanitární pomoc EU a naléhavě žádá o poskytnutí další humanitární podpory prostřednictvím fondů pro mimořádné události, aby byly uspokojeny rychle rostoucí potřeby lidí zasažených venezuelskou krizí v sousedních zemích;

6.  opakuje, že příčinou stávající humanitární krize je krize politická; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby zajistily okamžité skončení všech forem porušování lidských práv, včetně porušování práv civilistů, a plné dodržování veškerých lidských práv a základních svobod, mimo jiné svobody projevu, tisku a shromažďování; naléhavě venezuelským orgánům připomíná, že je nutné respektovat všechny demokraticky zvolené instituce, zejména Národní shromáždění, propustit všechny politické vězně a hájit demokratické zásady, právní stát a lidská práva; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby maximálně podporovala mezinárodní úsilí o mediaci, jež je nutné k otevření prostoru pro nalezení životaschopného řešení stávající humanitární a politické krize;

7.  vyzývá k uspořádání nových prezidentských voleb v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými standardy a venezuelským ústavním pořádkem, na základě transparentních, rovných a spravedlivých podmínek a za mezinárodního dohledu, bez jakéhokoli omezování politických stran a kandidátů a při plném dodržení politických práv všech Venezuelanů; zdůrazňuje, že legitimní vláda, která vzejde z těchto voleb, musí naléhavě řešit stávající hospodářskou a sociální krizi ve Venezuele a usilovat o národní usmíření;

8.  připomíná, že veškeré sankce přijaté mezinárodním společenství by měly být cílené a odvolatelné a neměly by nijak poškozovat běžné venezuelské občany; vítá rychlé přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí i embarga na zbraně vyhlášeného v listopadu 2017; opakuje, že tyto sakce byly uvaleny na vysoce postavené činitele z důvodu závažného porušování lidských práv, poškozování demokracie a právního státu ve Venezuele a v reakci na uspořádání nezákonných voleb dne 20. května 2018, jež nebyly uznány mezinárodním společenstvím a konaly se, aniž by došlo k dohodě na datu a podmínkách, a to za okolností, které neumožnily rovnou účast všech politických stran; připomíná, v souladu se svými předchozími usneseními, možnost rozšíření těchto sankcí na osoby odpovědné za prohlubující se politickou, sociální, ekonomickou a humanitární krizi, a zejména na prezidenta Nicoláse Madura;

9.  opakuje, že osoby odpovědné za závažné porušování lidských práv musí být pohnány k odpovědnosti; plně podporuje předběžná šetření Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala; plně podporuje výzvu skupiny nezávislých mezinárodních odborníků navržených generálním tajemníkem Organizace amerických států a vysokým komisařem OSN pro lidská práva ke zřízení vyšetřovací komise k situaci ve Venezuele a k většímu zapojení Mezinárodního trestního soudu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky a Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

 

 

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí