Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0315/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0315/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla

4.7.2018 - (2018/2770(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0315/2018 (PPE)
B8-0316/2018 (S&D)
B8-0317/2018 (ECR)
B8-0319/2018 (ALDE)
B8-0320/2018 (EFDD)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta
Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0315/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0315/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla

(2018/2770(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta[2], 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[3], 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta[4], 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta[5], 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[6] ja 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[7] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2017 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2017 annetun laittomia ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2018 annetun G7-ryhmän valtionpäämiesten lausunnon,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018, 14. helmikuuta 2018, 21. toukokuuta 2018, 2. kesäkuuta 2018 ja 15. kesäkuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 2018 annetun Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön ja riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin raportin Venezuelassa mahdollisesti tapahtuneista rikoksista ihmisyyttä vastaan,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) 12. helmikuuta 2018 julkaiseman raportin demokraattisista instituutioista, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista Venezuelassa sekä sen 14. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta 2018, 19. huhtikuuta 2018 ja 22. toukokuuta 2018 annetut komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017, 22. tammikuuta 2018, 28. toukokuuta 2018 ja 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin lausunnon Kolumbiaan maaliskuussa 2018 tekemästään virallisesta vierailusta,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän 23. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne Venezuelassa heikkenee jatkuvasti; toteaa, että Venezuelassa on ennennäkemättömän vakava poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, jota leimaavat turvattomuus ja väkivalta, ihmisoikeusrikkomukset, oikeusvaltion rapautuminen, lääkepula, sosiaaliturvapalveluiden puuttuminen, tulotason heikentyminen ja köyhyyden lisääntyminen, ja toteaa, että kriisin seurauksena kuolonuhrien, pakolaisten ja muuttajien määrä kasvaa jatkuvasti;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelassa yhä suurempi määrä ihmisiä, erityisesti naisten, lasten ja sairaiden henkilöiden kaltaiset haavoittuvat ryhmät, kärsii aliravitsemuksesta, mikä on seurausta laadukkaiden terveyspalvelujen, lääkkeiden, elintarvikkeiden ja veden rajallisesta saatavuudesta; ottaa huomioon, että 87 prosenttia Venezuelan väestöstä kärsii köyhyydestä ja äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla; ottaa huomioon, että vuonna 2017 malariatapausten määrä lisääntyi 69 prosentilla edellisvuodesta ja tämä on suurin nousu koko maailmassa ja että eräät muut taudit, kuten tuberkuloosi ja tuhkarokko, ovat kehittymässä epidemioiksi;

C.  toteaa, että Venezuelan hallitus valitettavasti kieltää itsepintaisesti ongelman ja kieltäytyy ottamasta avoimesti vastaan kansainvälisen yhteisön tarjoamaa kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista;

D.  ottaa huomioon, että taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston arvioineen, että Venezuelan hyperinflaatio nousee tänä vuonna 13 000 prosenttiin viime vuoden arvioidusta 2 400 prosentista, mikä tarkoittaa, että hinnat nousevat keskimäärin liki puolitoista prosenttia tunnissa;

E.  ottaa huomioon, että 22. kesäkuuta 2018 julkaistussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportissa korostetaan, että Venezuelan viranomaiset eivät saata vastuuseen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä, ja toteaa, että ihmisoikeusloukkaukset käsittävät muun muassa teloituksia, kohtuutonta voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisia pidätyksiä, kaltoinkohtelua ja kidutusta; ottaa huomioon, että rankaisemattomuus näyttää koskevan laajasti myös turvallisuudesta vastaavia virkamiehiä, joiden epäillään teloittaneen mielenosoittajia laittomasti;

F.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön nimeämien riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin 29. toukokuuta 2018 esittämän raportin mukaan Venezuelassa on tehty seitsemän rikosta ihmisyyttä vastaan ainakin helmikuusta 2014 lähtien ja hallitus on itse vastuussa alueella vallitsevasta humanitaarisesta kriisistä; ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä ilmoitti käynnistävänsä alustavan tutkinnan rikoksista, joita Venezuelassa väitetään tehdyn huhtikuun 2017 jälkeen;

G.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; toteaa tämän vaikeuttavan entisestään poliittisen kriisin ratkaisemista; toteaa, että EU ja muut demokraattiset elimet eivät tunnusta sen enempää vaaleja kuin tämän laittoman prosessin perusteella tehtäviin asetettuja viranomaisiakaan;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelan nykyinen moniulotteinen kriisi on saanut aikaan suurimman alueella nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan maasta lähteneiden venezuelalaisten määrä on kasvanut tuntuvasti: 437 000:sta vuonna 2005 yli 1,6 miljoonaan vuonna 2017; ottaa huomioon, että noin 945 000 venezuelalaista lähti maasta vuosina 2015–2017; ottaa huomioon, että vuoden 2014 jälkeen maasta lähteneiden kokonaismäärä ylitti kaksi miljoonaa vuonna 2018; ottaa huomioon, että eri puolilta maailmaa turvapaikkaa hakeneiden venezuelalaisten määrä on lisääntynyt 2 000 prosentilla vuodesta 2014 ja vuoden 2018 kesäkuun puoliväliin mennessä heitä oli jo yli 280 000;

I.  ottaa huomioon, että 520 000 venezuelalaista on turvautunut alueella muuhun lainmukaisen oleskelun muotoon; ottaa huomioon, että yli 280 000 Venezuelan kansalaista on hakenut pakolaisasemaa eri puolilla maailmaa; ottaa huomioon, että EU:sta kansainvälistä suojelua hakevien venezuelalaisten määrä kasvoi yli 3 500 prosenttia vuosina 2014–2017; toteaa, että arvioiden mukaan yli 60 prosentilla venezuelalaisista ei edelleenkään ole oleskelulupaa;

J.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston mukaan Kolumbia on ottanut vastaan eniten siirtymään joutuneita ihmisiä ja sen alueella elää yli 820 000 venezuelalaista; toteaa, että Venezuelan rajalla sijaitseviin Cúcutaan ja Boa Vistaan virtaa suuria määriä ihmisiä, joiden terveys- ja ravitsemustilanne on usein erittäin huono; toteaa, että Peruun, Chileen, Argentiinaan, Panamaan, Brasiliaan, Ecuadoriin, Meksikoon, Dominikaaniseen tasavaltaan, Costa Ricaan, Uruguayhin, Boliviaan ja Paraguayhin tulee myös valtavat määrät pakolaisia ja muuttajia; ottaa huomioon, että merireiteistä on tulossa yhä merkittävämpiä erityisesti Karibian saarilla, kuten Arubassa, Curaçaossa, Bonairessa, Trinidad ja Tobagossa sekä Guyanassa; ottaa huomioon, että tulijoita on alkanut saapua enemmän myös Euroopan maihin, erityisesti Espanjaan, Portugaliin ja Italiaan; toteaa, että vastaanottavien maiden on yhä vaikeampaa tarjota apua uusille tulijoille;

K.  ottaa huomioon, että Kolumbian hallitus ja paikallisviranomaiset tekevät kiitettävää työtä peruskoulutuksen ja perusterveydenhoidon kaltaisten perusihmisoikeuksien myöntämiseksi Venezuelasta pakeneville heidän asemastaan riippumatta; toteaa, että Kolumbiassa paikallisyhteisöt, uskonnolliset instituutiot ja tavalliset kansalaiset toivottavat venezuelalaiset maahanmuuttajat tervetulleiksi veljeyden hengessä ja osoittavat suurenmoista sopeutumiskykyä ja solidaarisuutta;

L.  ottaa huomioon, että EU ilmoitti 7. kesäkuuta 2018 myöntävänsä 35,1 miljoonaa euroa hätäapua ja kehitysapua tukeakseen Venezuelan kansaa sekä kriisistä kärsiviä naapurimaita; toteaa, että tämä taloudellinen apu lisätään siihen 37 miljoonan euron summaan, jonka EU on jo luvannut humanitaarista apua ja maassa toteutettavia yhteistyöhankkeita varten; palauttaa mieliin, että YK:n pakolaisjärjestön lisävetoomuksen 46,1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin keräystavoitteesta uupui 13. kesäkuuta 2018 vielä 56 prosenttia;

M.  toteaa, että joka kuukausi yli 12 000 venezuelalaista saapuu Brasiliaan Roraiman osavaltioon ja että heistä noin 2 700 jää Boa Vistan kaupunkiin; ottaa huomioon, että venezuelalaisten osuus kaupungin väestöstä on jo yli 7 prosenttia ja että tällä tahdilla heitä asuu kaupungissa vuoden loppuun mennessä jo yli 60 000; ottaa huomioon, että tämä väestömäärän äkillinen lisääntyminen asettaa kaupungin julkiset palvelut, erityisesti julkiset terveys- ja koulutuspalvelut, valtavan paineen alle; toteaa, että Roraima on yksi Brasilian köyhimmistä osavaltioista ja että sen työmarkkinat ja talous ovat hyvin heikosti kehittyneet, mikä muodostaa lisäesteen pakolaisten ja muuttajien kotoutumiselle;

N.  ottaa huomioon, että parlamentti lähetti tilapäisen valtuuskunnan vierailemaan 25.–30. kesäkuuta 2018 Kolumbian ja Brasilian vastaisilla Venezuelan rajoilla ja arvioimaan kriisin vaikutuksia paikalla;

1.  on syvästi järkyttynyt ja huolissaan Venezuelan tuhoisasta humanitaarisesta tilanteesta, joka on aiheuttanut lukuisia kuolemia sekä pakolaisten ja muuttajien ennennäkemättömän virran naapurimaihin ja laajemmalle; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen eli esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden, terveyspalveluiden ja lääkkeiden puutteellisen saatavuuden takia;

2.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan humanitaarisen kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, joilla varmistetaan kaikkien siviilien turvallisuus sekä maan ja alueen vakaus;

3.  vaatii Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän pääsyn maahan, jotta voidaan estää humanitaarisen ja kansanterveyskriisin paheneminen ja torjua erityisesti tuhkarokon, malarian, kurkkumädän ja enterorokon kaltaisten tautien uudelleen puhkeaminen, ja takaamaan esteettömän pääsyn kansainvälisille järjestöille, jotka haluavat auttaa kaikkia kriisistä kärsiviä yhteiskunnan aloja; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten ja sairaiden, keskuudessa; on äärimmäisen huolestunut siitä, että rajojen yli kulkee huomattava määrä lapsia ilman saattajaa;

4.  kiittää Kolumbian hallitusta sen nopeasta toiminnasta ja kaikille maahan tuleville venezuelalaisille antamasta tuesta; kiittää myös Brasiliaa ja alueen muita maita, etenkin Perua, sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia toimijoita, katolista kirkkoa sekä koko alueen tavallisia kansalaisia näiden aktiivisesta avusta sekä venezuelalaisia pakolaisia ja muuttajia kohtaan osoittamasta solidaarisuudesta; kehottaa EU:n jäsenvaltioita vastaamaan niiden alueelle saapuneiden venezuelalaisten pakolaisten tai muuttajien välittömään suojeluntarpeeseen esimerkiksi myöntämällä humanitaarisia viisumeja tai ottamalla käyttöön erityisiä oleskelujärjestelyjä tai muita alueellisia kehyksiä muuttoliikkeen hallitsemiseksi asiaan liittyvine suojatoimineen; kehottaa Venezuelan viranomaisia helpottamaan ja nopeuttamaan omien kansalaistensa henkilötodistusten myöntämistä ja uusimista joko Venezuelassa tai ulkomailla;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä, myös EU:ta, laatimaan kriisiin koordinoidun, kattavan ja alueellisen vastauksen ja lisäämään taloudellista ja aineellista apuaan vastaanottajamaille lunastamalla lupauksensa; panee erittäin tyytyväisenä merkille tähän mennessä annetun EU:n humanitaarisen avun ja kehottaa antamaan kiireesti lisää humanitaarista apua hätärahastojen kautta, jotta voidaan vastata nopeasti Venezuelan kriisin koettelemien ihmisten kasvaviin tarpeisiin naapurimaissa;

6.  muistuttaa, että humanitaarinen kriisi on seurausta poliittisesta kriisistä; vaatii Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että kaikki ihmisoikeusloukkaukset, myös siviileihin kohdistuvat rikkomukset, lopetetaan välittömästi ja että kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta, kunnioitetaan kaikilta osin; vaatii Venezuelan viranomaisia kunnioittamaan kaikkia demokraattisesti valittuja elimiä ja etenkin kansalliskokousta, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja noudattamaan demokraattisia periaatteita, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään parhaansa helpottaakseen kansainvälisiä sovitteluyrityksiä ja toteaa, että sovittelua tarvitaan sellaisen tilan luomiseksi, jolla vallitsevaan humanitaariseen ja poliittiseen kriisiin voidaan löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu;

7.  kehottaa järjestämään uudet presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen demokraattisten normien ja täysin Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti ja katsoo, että vaalit olisi järjestettävä avoimissa, tasapuolisissa ja oikeudenmukaisissa puitteissa ja kansainvälisten tarkkailijoiden valvonnassa ja että vaaleissa ei saa rajoittaa minkään poliittisen puolueen tai ehdokkaan osallistumista ja että niissä on kunnioitettava täysin kaikkien venezuelalaisten poliittisia oikeuksia; korostaa, että tällaisten vaalien seurauksena muodostettavan laillisen hallituksen on kiireellisesti puututtava Venezuelassa vallitsevaan talous- ja sosiaalikriisiin ja pyrittävä saamaan aikaan kansallinen sovinto;

8.  palauttaa mieliin, että kansainvälisen yhteisön hyväksymien mahdollisten pakotteiden olisi oltava kohdennettuja ja peruutettavissa eikä niillä saisi aiheuttaa minkäänlaista haittaa Venezuelan väestölle; suhtautuu myönteisesti uusien kohdennettujen ja kumottavissa olevien pakotteiden nopeaan hyväksymiseen sekä marraskuussa 2017 asetettuun asevientikieltoon; toistaa, että kyseiset pakotteet on määrätty korkea-arvoisille viranomaisille vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vaarantamisesta Venezuelassa sekä laittomien vaalien järjestämisestä 20. toukokuuta 2018; toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut vaaleja, jotka järjestettiin ilman, että päivämäärästä ja ehdoista oli päästy sopimukseen, ja olosuhteissa, joissa kaikilla poliittisilla puolueilla ei ollut tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia; muistuttaa mahdollisuudesta ulottaa kyseiset pakotteet koskemaan pahentuneesta poliittisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja humanitaarisesta kriisistä vastuussa olevia tahoja, erityisesti presidentti Nicolás Maduroa, parlamentin aiempien päätöslauselmien mukaisesti;

9.  muistuttaa, että vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen alustavia tutkimuksia Venezuelan hallinnon laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista ja kehottaa EU:ta ottamaan aktiivisen roolin tässä yhteydessä; tukee täysin Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin nimeämän riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotusta, että olisi asetettava tutkintalautakunta tutkimaan Venezuelan tilannetta ja lisättävä Kansainvälisen rikostuomioistuimen osallisuutta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Kolumbian tasavallan, Brasilian liittotasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

 

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö