Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0315/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0315/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 434kWORD 58k
4.7.2018
PE621.741v01-00}
PE621.744v01-00}
PE621.745v01-00}
PE621.747v01-00}
PE621.748v01-00} RC1
 
B8-0315/2018}
B8-0316/2018}
B8-0317/2018}
B8-0319/2018}
B8-0320/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0315/2018 (PPE)

B8-0316/2018 (S&D)

B8-0317/2018 (ECR)

B8-0319/2018 (ALDE)

B8-0320/2018 (EFDD)


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, cLorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu
Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija (2018/2770(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6) ir naujausią 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d., JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo taikaus susirinkimų ir asociacijų teisės klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT darbo grupės dėl savavališko sulaikymo pranešimą.

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis G7 vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Limos grupės 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 21 d., 2018 m. birželio 2 d. ir 2018 m. birželio 15 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (AVO) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į AVO generalinio sekretoriato ataskaitą ir į nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupę dėl galimos 2018 m. gegužės 29 d. padarytos nusikalstamos veikos žmoniškumui,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12 d. paskelbtą Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos ataskaitą „Demokratinės institucijos, teisinė valstybė ir žmogaus teisės Venesueloje“, taip pat į jos 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2018 m. sausio 26 d., 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. gegužės 22 d. pareiškimus dėl naujausių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2018 m. birželio 25d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl misijos į Kolumbiją 2018 m. kovą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuela išgyvena precedento neturinčią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, kuriai būdingas nesaugumas, smurtas, žmogaus teisių pažeidimai, teisinės valstybės būklės blogėjimas, medikamentų ir socialinių paslaugų trūkumas, pajamų praradimas ir didėjantis skurdas, dėl kurio didėja mirčių ir pabėgėlių bei migrantų skaičius;

B.  kadangi dėl ribotų galimybių gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, medikamentus, maisto produktus ir vandenį vis daugiau Venesuelos gyventojų, ypač tokios pažeidžiamos grupės kaip moterys, vaikai ir sergantys asmenys, kenčia nuo netinkamos mitybos; kadangi 87 % Venesuelos gyventojų kenčia nuo skurdo, o didžiausio skurdo lygis sudaro 61,2 %; kadangi motinų mirtingumas padidėjo 60 %, o kūdikių mirtingumas – 30 %; kadangi 2017 m. maliarijos atvejų, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 69 % ir tai didžiausias pasaulyje augimas, o kitos ligos, kaip antai tuberkuliozė ir tymai, tampa epidemijų masto;

C.  kadangi, deja, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo, Venesuelos vyriausybė ir toliau neleidžia atvirai gauti tarptautinės humanitarinės pagalbos ir padėti ją platinant;

D.  kadangi ekonominė padėtis labai pablogėjo; kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 %, palyginti su 2 400 % 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 % per valandą;

E.  kadangi 2018 m. birželio 22 d. OHCHR ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į Venesuelos valdžios nesugebėjimą patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kaip antai žudymus, per didelį jėgos naudojimą, savavališkus sulaikymus, žeminantį elgesį ir kankinimus; kadangi atrodo, kad saugumo tarnybų pareigūnams, įtariamiems neteisminėmis demonstrantų egzekucijomis, yra suteikiamas nebaudžiamumas;

F.  kadangi, remiantis AVO 2018 m. gegužės 29 d. paskelbtos nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ataskaita, Venesuela įvykdė bent septynis nusikaltimus žmoniškumui, kurie buvo padaryti jau 2014 m. vasario mėn., o pati Vyriausybė yra atsakinga už dabartinę humanitarinę krizę regione; kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras paskelbė apie preliminarų įtariamų nusikaltimų, padarytų Venesueloje nuo 2017 m. balandžio mėn., tyrimų pradžią;

G.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant minimalių tarptautinių standartų, skirtų patikimam procesui įgyvendinti ir nebuvo laikomasi politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi dėl to atsiranda papildomų kliūčių įveikti politinę krizę; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis institucijomis nepripažįsta rinkimų arba valdžios institucijų, kurios veikia besiremdamos šiuo neteisėtu procesu;

H.  kadangi dabartinė daugiaplanė krizė Venesueloje skatina didžiausią gyventojų perkėlimą regione; kadangi, UNHCR ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, iš šalies išvykusių venesueliečių bendras skaičius smarkiai išaugo – nuo 437 000 2005 m. iki daugiau kaip 1,6 mln. 2017 m.; kadangi nuo 2015 m. iki 2017 m. iš šalies išvyko apie 945 000 prašytojų; kadangi 2018 m. bendras asmenų, kurie paliko šalį nuo 2014 m., skaičius viršijo 2 milijonus; kadangi nuo 2014 m. visame pasaulyje prieglobsčio siekiančių Venesuelos piliečių skaičius išaugo 2 000 % ir iki 2018 m. birželio mėn. vidurio pasiekė daugiau kaip 280 000;

I.  kadangi 520 000 venesueliečių regione pasinaudojo alternatyviomis teisinėmis buvimo užsienyje formomis; kadangi visame pasaulyje daugiau kaip 280 000 venesueliečių kreipėsi dėl pabėgėlio statuso; kadangi 2014–2017 m. Venesuelos piliečių tarptautinės apsaugos prašytojų skaičius ES padidėjo daugiau nei 3 500 %; kadangi apskaičiuota, kad daugiau nei 60 % nesveikų venesueliečių gyvena be leidimo;

J.  kadangi, Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, Kolumbija priėmė didžiausią dalį perkeltųjų žmonių – jos teritorijoje gyvena daugiau kaip 820 000 venesueliečių; kadangi į pasienyje su Venesuela esančią gyvenvietę Kukutą ir Boa Vistą plūsta daug žmonių, kurie dažnai yra labai prastos sveikatos būklės ir badauja; kadangi Peru, Čilė, Argentina, Panama, Brazilija, Ekvadoras, Meksika, Dominikos Respublika, Kosta Rika, Urugvajus, Bolivija ir Paragvajus taip pat turi daug pabėgėlių ir migrantų; kadangi jūrų maršrutai tampa vis svarbesni, ypač Karibų saloms, kaip antai Arubai, Kiurasao, Bonerui, Trinidadui ir Tobagui bei Gajanai; kadangi Europos šalims, visų pirma Ispanijai, Portugalijai ir Italijai, taip pat kyla vis didesnių pasekmių; kadangi priimančiosioms šalims kyla vis daugiau sunkumų, susijusių su pagalbos teikimu naujai atvykstantiems asmenims;

K.  kadangi Kolumbijos nacionalinė ir vietos valdžia verta pagyrimo už tai, kad iš Venesuelos bėgantiems žmonėms, nepaisant jų statuso, siekia užtikrinti pagrindines žmogaus teises, kaip antai teisę į pradinį ugdymą ir pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas; kadangi Kolumbijos vietos bendruomenės, religinės institucijos ir paprasti žmonės priima migrantus iš Venesuelos vadovaudamiesi brolybės dvasia ir rodo didelę kantrybę bei solidarumą;

L.  kadangi 2018 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė apie 35,1 mln. EUR neatidėliotinos pagalbos ir paramos vystymuisi paketą, skirtą padėti Venesuelos žmonėms ir kaimyninėms šalims, kurias paveikė ši krizė; kadangi ši finansinė parama bus pridėta prie 37 mln. EUR sumos, kurią ES jau įsipareigojo skirti šalyje vykdomiems humanitarinės pagalbos ir bendradarbiavimo projektams; kadangi 2018 m. birželio 13 d. duomenimis UNHCR trūksta 56 % nuo jos paprašytų papildomų 46.1 mln. JAV dolerių;

M.  kadangi per mėnesį daugiau kaip 12 000 venesueliečių atvyksta į Roraimos valstiją Brazilijoje, iš kurių apie 2 700 pasilieka Boa Vista mieste; kadangi dauguma Venesuelos gyventojų jau sudaro daugiau kaip 7 % šio miesto gyventojų, o dabartiniu mastu iki metų pabaigos jame gyvens daugiau nei 60 000 venesueliečių; kadangi šis demografinis antplūdis daro didžiulį spaudimą miesto viešosioms paslaugoms, ypač visuomenės sveikatai ir švietimui; kadangi Roraima yra viena skurdžiausių Brazilijos valstijų, turinti labai mažą darbo rinką ir silpną ekonomiką, kas yra dar viena kliūtis pabėgėlių ir migrantų integracijai;

N.  kadangi Parlamentas 2018 m. birželio 25– 30 d. išsiuntė ad hoc delegaciją prie Venesuelos sienos su Kolumbija ir Brazilija, skirtą įvertinti krizės poveikį vietoje;

1.  yra labai sunerimęs ir sukrėstas dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Venesueloje, su tuo susijusių mirčių ir beprecedenčio žmonių antplūdžio į kaimynines bei kitas šalis; reiškia solidarumą su visais venesueliečiais, priverstais bėgti iš savo šalies dėl to, kad joje nėra elementariausių gyvenimo sąlygų, tokių kaip – galimybės gauti maisto, pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas ir medikamentus;

2.  primygtinai ragina Venesuelos valdžią pripažinti, kad šalyje kilo humanitarinė krizė, užkirsti kelią jos tolesniam plitimui ir siekti politinių ir ekonominių sprendimų, kurie padėtų užtikrinti visų civilių gyventojų piliečių saugumą ir stabilumą šalyje ir regione;

3.  reikalauja, kad Venesuelos valdžios institucijos kuo skubiau suteiktų galimybę netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą šaliai, siekiant išvengti humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizės, ypač tokių ligų kaip tymai, maliarija, difterija bei snukio ir nagų ligos atsiradimo ir leisti nekliudoma patekti į šalį tarptautinėms organizacijoms, norinčioms padėti visiems nukentėjusiems visuomenės sluoksniams; ragina greitai įgyvendinti trumpalaikes kovos su prasta mityba labiausiai pažeidžiamose grupėse, kaip pvz. vaikai, moterys ir sergantys asmenys, priemones; yra ypač susirūpinęs dėl to, kiek suaugusiųjų nelydimų vaikų kerta sienas;

4.  palankiai vertina Kolumbijos Vyriausybės gebėjimą greitai reaguoti ir paramą, kurią ji teikė visiems atvykstantiems venesueliečiams; taip pat giria Braziliją ir kitas regiono šalis, visų pirma Peru, regionines ir tarptautines organizacijas, privačius ir viešuosius subjektus, katalikų bažnyčią ir paprastus piliečius visame regione už jų aktyvia paramą ir solidarumą su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; ragina valstybes nares nedelsiant imtis su apsauga susijusių atsakomųjų veiksmų į Venesuelos pabėgėlius arba migrantus jų teritorijoje, pavyzdžiui, įvedant humanitarines vizas, taikant specialius susitarimus ar kitas regionines migracijos sistemas, kartu su atitinkamomis apsaugos priemonėmis; ragina Venesuelos valdžios institucijas palengvinti ir pagreitinti tapatybės nustatymo dokumentų išdavimą ir jų atnaujinimą savo piliečiams tiek Venesueloje, tiek ir užsienyje;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES, užtikrinti koordinuotą, visapusišką ir regioninį atsaką į krizę ir sustiprinti finansinę bei materialinę pagalbą paramą gaunančioms šalims joms vykdant savo įsipareigojimus; palankiai vertina tai, kad iki šiol buvo skirta ES humanitarinė pagalba ir skubos tvarka ragina suteikti papildomą humanitarinę pagalbą, kuri būtų teikiama nepaprastosios padėties atveju, siekiant patenkinti sparčiai po Venesuelos krizės kaimyninėse šalyse didėjančius nukentėjusių žmonių poreikius;

6.  pakartoja, kad dabartinė humanitarinė krizė kyla dėl politinės krizės; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų nedelsiant sustabdyti visi žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant pažeidimus prieš civilius, ir kad būtų visapusiškai paisoma visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas gerbti visas demokratiškai išrinktas institucijas, pirmiausia Nacionalinę Asamblėją, išlaisvinti visus politinius kalinius ir puoselėti demokratinius principus, teisinę valstybę bei žmogaus teises; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą dėti visas pastangas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarptautinio tarpininkavimo veiksmams, kurių yra reikalingi rasti ilgalaikį esamos humanitarinės ir politinės krizės sprendimą;

7.  ragina surengti naujus prezidento rinkimus, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų demokratinių standartų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos, skaidrios, visiems vienodos, sąžiningos ir tarptautinės stebėsenos sistemos, be jokių apribojimų politinėms partijoms ir kandidatams ir visapusiškai gerbiant visų šalių piliečių politines teises; pabrėžia, kad po tokių rinkimų suformuota teisėta vyriausybė turi skubiai imtis priemonių dabartinei ekonominei ir socialinei krizei Venesueloje įveikti, taip pat siekti nacionalinio susitaikymo;

8.  primena, kad bet kokios tarptautinės bendruomenės priimamos sankcijos turėtų būti tikslinės, galėtų būti atšauktos ir niekaip nekenktų Venesuelos gyventojams; palankiai vertina tai, kad greitai priimtos papildomos tikslinės ir atšaukiamos sankcijos, taip pat 2017 m. lapkričio mėn. nustatytas ginklų embargas; pakartoja, kad šios sankcijos skirtos aukšto rango pareigūnams už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kenkiant demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, taip pat už 2018 m. gegužės 20 d. neteisėtus rinkimus, kurie nebuvo pripažinti tarptautiniu mastu ir kurie buvo vykdomi be susitarimo dėl datos ar sąlygų, aplinkybėmis, kuriomis nebuvo sudarytos galimybės vienodomis sąlygomis dalyvauti visoms politinėms partijoms; primena apie galimybę taikyti šias sankcijas už didesnę politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę atsakingiems asmenims, visų pirma prezidentui Nicolasui Madurui, atsižvelgiant į ankstesnes savo rezoliucijas;

9.  pakartoja, kad asmenys, atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, turi būti patraukti atsakomybėn; visapusiškai remia preliminarius Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vykdomus Venesuelos režimo įvykdytų sunkių nusikaltimų ir represinių veiksmų tyrimus ir ragina ES šiuo klausimu imtis aktyvaus vaidmens; visapusiškai remia nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės, kurią paskyrė AVO generalinis sekretorius ir JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras kvietimą sukurti padėties Venesueloje tyrimo komisiją ir sustiprinti TBT dalyvavimą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos ir Peru Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui ir Limos grupei.

 

 

(1)

OL L 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL L 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL L 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika