Menettely : 2018/2783(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0322/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0322/2018

Keskustelut :

PV 05/07/2018 - 4.1
CRE 05/07/2018 - 4.1

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0303

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 279kWORD 56k
4.7.2018
PE621.750v01-00}
PE621.754v01-00}
PE621.756v01-00}
PE621.758v01-00}
PE621.760v01-00} RC1
 
B8-0322/2018}
B8-0326/2018}
B8-0328/2018}
B8-0330/2018}
B8-0332/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0322/2018 (PPE)

B8‑0326/2018 (ECR)

B8‑0328/2018 (Verts/ALE)

B8‑0330/2018 (ALDE)

B8‑0332/2018 (GUE/NGL)


poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (2018/2783(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen  (2018/2783(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovasta ja erityisesti 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(1),

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2018 julkaistun kertomuksen Moldovan tasavallan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle(2),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 annetun lainsäädäntöpäätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman poliittisista ennakkoehdoista makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiselle Moldovan tasavallalle,

–  ottaa huomioon Moldovan tasavallan parlamentissa 20. heinäkuuta 2017 järjestetyn äänestyksen vaalijärjestelmän muutosten hyväksymisestä,

–  ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n ja Venetsian komission 19. heinäkuuta 2017 antamat suositukset,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtajan, sen Moldovaa käsittelevän esittelijän sekä Euronestin yhteispuheenjohtajan 21. kesäkuuta antamat julkilausumat sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon 20. kesäkuuta 2018 ja 27. kesäkuuta 2018 antamat julkilausumat Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin vahvistamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen 2 artiklan, jonka mukaan demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus muodostaa osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja olennaisen osan sopimusta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Andrei Nastase voitti kaupunginjohtajan ennenaikaisen vaalin Chișinăussa 20. toukokuuta ja 3. kesäkuuta 2018 järjestettyjen kahden kierroksen jälkeen saatuaan 52,57 prosenttia äänistä ja lyötyään näin Ion Cebanin, joka sai 47,43 prosenttia äänistä;

B.  toteaa, että Chișinăun kaupunginjohtajan vaalia seuranneet kansainväliset tarkkailijat tunnustivat vaalin tulokset ja sen yhteydessä käydyn kilpailun;

C.  toteaa, että Chișinăun tuomioistuin mitätöi kaupunginjohtajan vaalin tuloksen 19. kesäkuuta 2018, koska molemmat ehdokkaat olivat lähestyneet äänestäjiä sosiaalisessa mediassa vaalipäivänä laillisen kampanjoinnin jo päätyttyä; toteaa, ettei kumpikaan vaalin ehdokkaista vaatinut vaalin mitätöimistä;

D.  toteaa, että Chișinăun muutoksenhakutuomioistuin piti 21. kesäkuuta voimassa alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen todeten, että yhteydet äänestäjiin sosiaalisen median kautta olivat vaikuttaneet vaalitulokseen laittomalla tavalla;

E.  toteaa, että Moldovan korkein oikeus piti 25. kesäkuuta voimassa alempien oikeusasteiden tuomioistuinten päätökset, joiden mukaan Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin tulos mitätöitiin;

F.   toteaa, että 29. kesäkuuta Moldovan keskusvaalilautakunta vahvisti korkeimman oikeuden päätöksen mitätöidä Chișinăun kaupunginjohtajan vaali;

G. toteaa, että kehotus mennä äänestämään, jota tuomioistuimet pitivät äänestäjien painostamisena ja heihin kohdistuvana kiellettynä vaikuttamisena, on ollut yleinen käytäntö Moldovan aiemmissa vaaleissa, eikä se ole koskaan johtanut vaalien peruuttamiseen;

H.  toteaa, että tällainen kehitys voi sysätä maan eroon eurooppalaisista arvoista ja periaatteista ja se heikentää ennestään Moldovan kansalaisten jo nyt heikkoa luottamusta valtiollisiin elimiin; toteaa, että Moldovan poliittiset puolueet ovat ilmoittaneet tämän luovan vaarallisen ennakkotapauksen tuleville vaaleille ja tuhannet ihmiset ovat protestoineet Chișinăun tuomioistuinten tekemää päätöstä vastaan;

I.  toteaa, että kansainvälinen yhteisö ja myös Euroopan unioni sekä Yhdysvaltojen ulkoministeriö ovat arvostelleet päätöstä ja korostaneet, että äänestäjien tahtoa on kunnioitettava;

J.  toteaa, että EU ja Moldova ovat antaneet yhteisen sitoumuksen poliittisen assosioitumisensa ja taloudellisen integroitumisensa edistämisestä; toteaa, että tällainen prosessi edellyttää maan hyväksyvän ja panevan täytäntöön rakenteellisia ja muita merkittäviä uudistuksia pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta ja assosiaatio-ohjelmaa vastaavalla tavalla; toteaa, että tämä edellyttää myös Moldovan sitoutumista eurooppalaisten arvojen turvaamiseen, mikä käsittää ihmisarvon ja inhimillisten vapauksien sekä demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamisen;

K.  toteaa, että vaalien mitätöinti on huolestuttava ja merkittävä osoitus demokraattisten normien soveltamisen jatkuvasta heikkenemisestä Moldovassa; muistuttaa erityisesti, että riippumaton ja avoin oikeuslaitos on demokratian ja oikeusvaltion keskeinen pilari; toteaa, että tämän vaalin mitätöinti osoittaa voimistuvaa suuntausta kohti autoritaarista ja mielivaltaista hallintoa ja se heikentää merkittävästi ihmisten luottamusta viranomaisiin ja instituutioihin;

L.  toteaa, että Moldovan tasavallan parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2017 Etyjin/ODIHR:n ja Venetsian komission suositusten vastaisesti kiistellyn vaalilain muutoksen, johon liittyy huoli mahdollisesta epäasiallisesta vaikuttamisesta ehdokkaisiin, yhden edustajan vaalipiireistä, parlamentaarisen edustuksen suhteellista osaa koskevista liian korkeista kynnyksistä sekä vähemmistöjen ja naisten riittämättömän edustuksen riskistä; toteaa Venetsian komission korostaneen myös, että asiaa koskevaan lainsäädäntöaloitteeseen liittyvä tämänhetkinen polarisaatio ei kerro merkityksellisestä kuulemisesta tai laajasta yhteisymmärryksestä keskeisten sidosryhmien kesken;

M.  toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat ovat Moldovassa lokakampanjoiden kohteena, he saavat poliittisesti perusteltuja rikossyytteitä ja heitä uhkaillaan, jos he puolustavat eri tavalla ajattelevia ihmisiä, ja toimittajien tiedonsaantia rajoitetaan;

N.  toteaa, että koska Moldovan oikeuslaitoksen uudistus ei ollut edennyt riittävästi eikä maa ollut täyttänyt EU:n asettamia ehtoja, EU päätti lokakuussa 2017 jäädyttää oikeuslaitoksen uudistamista koskevaan EU:n ohjelmaan liittyvän 28 miljoonan euron maksun;

1.  on erittäin huolissaan päätöksestä, jonka Moldovan korkein oikeus teki Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin tulosten mitätöinnistä arveluttavin perustein ja vailla avoimuutta, mikä on heikentänyt merkittävästi vaalimenettelyn uskottavuutta;

2.  muistuttaa, että uskottavat, avoimet, oikeudenmukaiset ja osallistavat vaalit ovat kaikkien demokraattisten järjestelmien kulmakivi, ylläpitävät oikeuslaitoksen puolueettomuutta ja riippumattomuutta kaikenlaiseen poliittiseen vaikuttamiseen nähden ja muodostavat maan poliittista järjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen perustan; toteaa, että poliittinen vaikuttaminen oikeuslaitokseen ja vaalimenettelyyn on vastoin eurooppalaisia normeja, jotka Moldova on hyväksynyt erityisesti osana EU:n ja Moldovan välistä assosiaatiosopimusta;

3.  ilmaisee vahvan solidaarisuutensa tuhansille Chișinăun kaduilla protestoiville ihmisille ja yhtyy heidän vaatimuksiinsa; vaatii Moldovan viranomaisia ryhtymään asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kunnioitetaan Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin tulosta, jonka myös kansalliset ja kansainväliset tarkkailijat ovat hyväksyneet ja joka vastaa kansan tahtoa; kehottaa viranomaisia takaamaan oikeuden rauhanomaisiin protesteihin;

4.  kehottaa Moldovan viranomaisia takaamaan toimivat demokraattiset mekanismit ja vaatii, että sekä toimeenpanovallan että tuomiovallan käyttäjät kunnioittavat vastavuoroisesti vallanjakoa, tukevat täysin demokraattisia periaatteita ja noudattavat oikeusvaltioperiaatetta;

5.  on erittäin huolissaan Moldovan demokraattisten normien jatkuvasta heikkenemisestä; toteaa, että tuomioistuinten on jo toistuvasti todettu olevan poliittisen vaikuttamisen kohteena ja toimivan poliittisin perustein ja niiden nyt tekemä päätös on esimerkki asiattomasta vaikuttamisesta valtion toimiin ja paljastaa Moldovan instituutioiden erittäin syvän kriisin; pitää valitettavana, että useista kansainvälisen yhteisön esittämistä kehotuksista huolimatta viranomaiset heikentävät edelleen ihmisten luottamusta valtion elinten oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen;

6.  katsoo, että sen jälkeen kun Chișinăun kaupunginjohtajan vaali päätettiin mitätöidä, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen poliittiset edellytykset eivät ole täyttyneet; muistuttaa, että makrotaloudellisen rahoitusavun ennakkoedellytyksenä on, että avunsaajamaa noudattaa tehokkaita demokratiamekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää sekä oikeusvaltioperiaatetta, ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen;

7.  kehottaa komissiota jäädyttämään kaikki suunnitellut makrotaloudellisen avun maksut Moldovalle, katsoo, että kaikki tulevia maksuja koskevat päätökset voidaan tehdä vasta suunniteltujen parlamenttivaalien jälkeen ja sillä ehdolla, että vaalit järjestetään kansainvälisesti tunnustettuja normeja noudattaen, niitä arvioivat asiaan erikoistuneet kansainväliset elimet ja makrotaloudellisen rahoitusavun ehdot täyttyvät;

8.  vaatii, että Euroopan komissio jäädyttää talousarviosta Moldovalle maksettavan tuen käyttäen ennakkotapauksena heinäkuuta 2015, jolloin maksut keskeytettiin tällä tavoin pankkikriisin jälkeen; katsoo, että vastauksena Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöimiseen olisi otettava käyttöön EU:n talousarviosta maksettavan tuen keskeyttämismekanismi ja mekanismiin olisi sisällytettävä joukko Moldovan viranomaisilta vaadittavia ehtoja, kuten Chișinăun vaalin hyväksyminen sekä konkreettinen, tulossuuntautunut ja täysin avoin tutkinta, varojen takaisinperintä ja syyllisten asettaminen syytteeseen pankkipetosten yhteydessä;

9.  kehottaa Moldovan viranomaisia käsittelemään vaaliuudistusta koskevia Etyjin/ODIHR:n ja Venetsian komission suosituksia;

10.  toteaa olevansa huolissaan taloudellisen ja poliittisen vallan keskittymisestä pienelle joukolle, oikeusvaltion, demokraattisten normien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen heikkenemisestä, valtion elinten liiallisesta politisoitumisesta, järjestelmällisestä korruptiosta, vuoden 2014 pankkipetoksen riittämättömästä tutkinnasta sekä tiedotusvälineiden rajoitetusta moniarvoisuudesta; on huolissaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden puutteesta ja erityisesti tapauksista, joissa valikoivaa oikeudenkäyttöä on käytetty välineenä poliittisten vastustajien painostamisessa; kehottaa Moldovan viranomaisia uudistamaan oikeusjärjestelmää ja nimittämään uusia tuomareita, jotta oikeuslaitosta voidaan estää puuttumasta vaaleihin ja poliittiseen prosessiin tai muulla tavoin toimimasta vastoin Moldovan kansan demokraattisesti ilmaisemaa tahtoa;

11.  on huolissaan siitä, että Moldovan viranomaiset vainoavat poliittisia vastustajia ja heidän lakimiehiään tekaistujen syytteiden ja rikosoikeudenkäyntien avulla; varoittaa, että viranomaiset rikkovat näin tehdessään oikeusvaltioperiaatetta sekä poliittisten vastustajien ja lakimiesten oikeuksia;

12.  pitää valitettavana, että vuoden 2014 pankkipetoksen jälkeen, jonka yhteydessä Moldovan rahoitusjärjestelmästä varastettiin yhteensä noin miljardi dollaria, viranomaiset saavuttivat hyvin vähän edistystä asian perinpohjaisessa ja puolueettomassa tutkinnassa; kehottaa toteuttamaan päättäväisiä toimia varastettujen varojen takaisinperimiseksi ja syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen heidän poliittisista kannoistaan riippumatta; katsoo, että tämä on välttämätöntä, jotta voidaan rakentaa jälleen Moldovan kansalaisten luottamusta instituutioihin ja palauttaa viranomaisten uskottavuus;

13.  kehottaa Moldovan viranomaisia kunnioittamaan kansainvälisiä periaatteita ja parhaita käytäntöjä ja takaamaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistavan ympäristön; on erityisen huolissaan siitä, että parhaillaan parlamentissa käsiteltävään kansalaisjärjestöjä koskevaan lainsäädäntöluonnokseen sisältyy määräyksiä, jotka voivat rajoittaa Moldovan kansalaisjärjestöjen saamaa ulkomaista rahoitusta;

14.  kehottaa Moldovan parlamenttia kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa ja riippumattomia tiedotusvälineitä ennen uuden audiovisuaalilain lopullista hyväksymistä ja kehottaa hylkäämään siihen sisältyvän kaksitahoisen uudistuksen; on huolissaan siitä, voivatko Moldovan riippumaton ja paikallinen media ja oppositiomedia panna täytäntöön pakollista paikallista sisältöä koskevat uuden lain vaatimukset, koska niiltä muun muassa puuttuvat tarvittavat resurssit;

15.  kehottaa EUH:ta ja komissiota seuraamaan tiiviisti kehitystä kaikilla näillä aloilla ja pitämään parlamentin jatkuvasti ajan tasalla;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH), neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille, Moldovan tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentin puhemiehelle sekä Etyjille/ODIHR:lle ja Venetsian komissiolle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0018.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0283.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö