Společný návrh usnesení - RC-B8-0323/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0323/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ on Somalia

4.7.2018 - (2018/2784(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0323/2018 (ECR)
B8-0324/2018 (Verts/ALE)
B8-0325/2018 (S&D)
B8-0327/2018 (ALDE)
B8-0331/2018 (PPE)
B8-0334/2018 (GUE/NGL)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská za skupinu ECR
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2018/2784(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0323/2018
Předložené texty :
RC-B8-0323/2018
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Somálsku

(2018/2784(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Somálsku, zejména na usnesení ze dne 15. září 2016[1],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2017 o uprchlickém táboře v Dadaabu[2];

–  s ohledem na prohlášení, které dne 30. října 2017 vydala mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o útocích v Somálsku, jakož i na všechna předcházející prohlášení mluvčí,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 3. dubna 2017 týkající se Somálska,

–  s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro lidská práva „Ochrana civilního obyvatelstva: Budování nadace pro mír, bezpečnost a lidská práva v Somálsku“ z prosince 2017,

–  s ohledem na národní orientační program EU-Somálská federativní republika na období 2014–2020,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti ze dne 15. května 2018, jímž se prodlužuje mandát mise Africké unie v Somálsku,

–  s ohledem na usnesení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. března 2018 o Somálsku a na všechna jeho předchozí usnesení,

–  s ohledem na informace, které dne 15. května 2018 poskytl zvláštní zástupce OSN pro Somálsko Radě bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN o Somálsku ze dne 25. ledna 2018, 25. února 2018 a 4. dubna 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2018 o Africkém rohu, ze dne 17. července 2017 o řešení rizik spojených s hladomorem a ze dne 3. dubna 2017 o Somálsku,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Somálsku ze dne 26. prosince 2017 a 2. května 2018,

–  s ohledem na komuniké z konference OSN o bezpečnosti v Somálsku ze dne 4. prosince 2017,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 29. září 2017 o pomoci Somálsku v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení mise Africké unie v Somálsku (AMISON) ze dne 8. listopadu 2017, v němž oznámila svůj záměr zahájit v prosinci 2017 postupné stažení vojsk ze Somálska s cílem úplného stažení do roku 2020,

–  s ohledem na společné prohlášení čtyř odborníků OSN v oblasti lidských práv ze dne 4. května 2016, v němž vyjádřili znepokojení nad rostoucím pronásledováním obchodních odborových organizací v Somálsku,

–  s ohledem na závěry a doporučení uvedená v 380. zprávě Výboru MOP pro svobodu sdružování z listopadu 2016, kterou schválil řídící orgán MOP pro případ č. 3113,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.    vzhledem k tomu, že aš-Šabáb spáchal na somálské půdě řadu teroristických útoků; vzhledem k tomu, že dne 14. října 2017 zažilo Somálsko nejhorší teroristický útok ve svých dějinách, během něhož bylo úředně zaznamenáno, že nejméně 512 osob přišlo o život a 357 jich bylo zraněno; vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb a další teroristické skupiny přidružené k tzv. Islámskému státu i nadále páchají teroristické útoky proti mezinárodně uznávané somálské vládě i proti civilnímu obyvatelstvu;

B.    vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2018 zaútočila skupina aš-Šabáb autem naloženým výbušninami na základnu Africké unie v Bulmareru a v okolních vesnicích; vzhledem k tomu, že dne 25. února 2018 došlo v Mogadišu ke dvěma teroristickým útokům, při nichž přišlo o život nejméně 32 osob;

C.    vzhkedem k tomu, že v červnu 2017 bezpečnostní síly somálské vlády v důsledku vnitřních bojů mezi vládními silami v Baidoa, kde se rozdělovala mezinárodní pomoc, usmrtily a zranily civilní obyvatele; vzhledem k tomu, že se jejich terčem v průběhu střetů regionálních sil a kmenové domobrany, zejména v regionech Dolní Shabelle, Galguduud a Hilan, stalo rovněž civilní obyvatelstvo;

D.    vzhledem k tomu, že podle zprávy Úřadu OSN pro lidská práva a mise OSN pro pomoc Somálsku (UNSOM) na období od 1. ledna 2016 do 14. října 2017 došlo v Somálsku k úmrtím 2 078 civilistů a 2 507 jich bylo zraněno; vzhledem k tomu, že většina z nich je připisována ozbrojencům aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že značná část těchto úmrtí byla způsobena kmenovou domobranou, státními silami, včetně armády a policie, a dokonce i misí Africké unie v Somálsku;

E.    vzhledem k tomu, že Somálsko má za sebou dvě desetiletí občanské války; vzhledem k tomu, že od roku 2012, kdy se do úřadu dostala nová vláda s mezinárodní podporou, dosáhla země výrazného pokroku směrem k míru a stabilitě; zatímco skupina aš-Šabáb utrpěla při protiteroristických operacích v posledních letech těžké ztráty, podle zpráv OSN došlo v Somálsku k výraznému nárůstu frakce ISIS/Dá’iš;

F.    vzhledem k tomu, že dne 8. února 2017 se v Somálsku konaly první svobodné volby od té doby, co do funkce nastoupila vláda s mezinárodní podporou; vzhledem k tomu, že volební systém představuje pokrok z hlediska účasti, avšak jeho funkce z hlediska voleb byly jen omezené; vzhledem k tomu, že v souvislosti s volbami v letech 2020/2021 se vláda zavázala přejít na nevážený volební systém, jehož základem je všeobecné volební právo;

G.    s ohledem na mandát mise Africké unie v Somálsku, který byl prodloužen do 31. července 2018 rozšířen; vzhledem k tomu, že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2372/17 by se počet členů mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) měl do 30. října 2018 snížit na 20 626; vzhledem k tomu, že pracovníci AMISOM jsou obviňováni ze zneužití lidských práv, sexuálního násilí a pochybení během své služby;

H.    vzhledem k tomu, že svoboda projevu, která je základním pilířem každé fungující demokracie, je v Somálsku i nadále vážně omezována; vzhledem k tomu, že novináři, zastánci lidských práv, aktivisté občanské společnosti a političtí představitelé i nadále každodenně čelí hrozbám; vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb nadále zastrašuje, zatýká, zadržuje bez řádného procesu a dokonce zabíjí; vzhledem k tomu, že k vyšetřování těchto případů ze strany orgánů dochází jen zřídka; vzhledem k tomu, že v průběhu osm po sobě následujících let Mezinárodní federace novinářů uvádí Somálsko jako nejnebezpečnější stát v Africe pro novináře a jiné pracovníky v oblasti sdělovacích prostředků pro práci a uplatňování základního práva na svobodu projevu;

I.    vzhledem k tomu, že právo na svobodné sdružování a odborové organizace je zásadní pro rozvoj každé fungující demokracie; vzhledem k tomu, že federální vláda Somálska fakticky neumožňuje vytvoření a existenci nezávislých odborových organizací; vzhledem k tomu, že odborové organizace a aktivisté v oblasti práv pracovníků v Somálsku čelí v každodenním životě zastrašování, odvetným opatřením a obtěžování; vzhledem k tomu, že stigmatizace a pomlouvačné kampaně proti odborovým svazům jsou v Somálsku běžné;

J.    vzhledem k tomu, že MOP rozhoduje ve věci stížnosti proti somálské vládě co se týče porušování svobody sdružování; vzhledem k tomu, že MOP vládě doporučila, aby „neprodleně uznala vedoucí úlohu národní unie somálských novinářů (NUSOJ) a FESTU pod vedením pana Omara Faraka Osmana“;

K.    vzhledem k tomu, že odborníci na lidská práva v rámci OSN veřejně uvedli, že „Somálsko neplní své závazky vycházející z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a situace v odborových organizacích se i přes zvláštní doporučení ze strany řídícího orgánu Mezinárodní organizace práce stále zhoršuje a naléhá na somálskou vládu, aby se zdržela jakýchkoli dalších zásahů do odborů registrovaných v Somálsku, zejména s odkazem na NUSOJ a FESTU“;

L.    vzhledem k tomu, že porušování lidských práv je v Somálsku rozšířeno; vzhledem k tomu, že za ně jsou odpovědné většinou nestátní subjekty – ozbrojenci aš-Šabáb a kmenová domobrana – ale také státní subjekty; vzhledem k tomu, že probíhají mimosoudní popravy, sexuální násilí a násilí na základě pohlaví, svévolné zatýkání, zadržování a únosy; vzhledem k tomu, že podle Úřadu pro lidská práva OSN Národní zpravodajská a bezpečnostní agentura v Somálsku běžně porušuje mezinárodní právo v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že často funguje mimosoudně a její pravomoci jsou příliš široké;

M.    vzhledem k tomu však, že politická situace je nestabilní a správa zůstává nedostatečná, čímž se brání pokroku v oblasti spravedlnosti a reforem bezpečnostního sektoru; vzhledem k tomu, že Somálsko je podle organizace Transparency International celosvětově nejzkorumpovanější zemí;

N.    vzhledem k tomu, že vojenské soudy projednávají i nadále širokou škálu případů, včetně případů trestných činů souvisejících s terorismem, avšak jednání výrazně zaostávají  za mezinárodními normami pro spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že ve třetím čtvrtletí roku 2017 bylo na základě rozsudků vojenských soudů popraveno nejméně 23 osob, přičemž většina byla obviněna z činů souvisejících s terorismem; vzhledem k tomu, že dne 13. února 2017 bylo v Puntlandu za vraždu odsouzeno k smrti sedm obžalovaných, včetně jednoho dítěte, a to především na základě přiznání získaných pod nátlakem zpravodajských služeb v Puntlandu; pět z nich bylo popraveno v dubnu téhož roku;

O.    vzhledem k tomu, že zahraniční zájmy dále komplikují politické prostředí; vzhledem k tomu, že pokud jde o širší konfrontaci mezi Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábií na jedné straně a Katarem na straně druhé, federální vláda Somálska usilovala o to, aby zůstala neutrální; vzhledem k tomu, že v rámci odvetných opatření Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty ukončily své pravidelné platby rozpočtové podpory pro Somálsko, což ještě více oslabuje schopnost vlády platit bezpečnostním silám;

P.    vzhledem k tomu, že děti patří mezi největší oběti konfliktu v Somálsku; vzhledem k tomu, že došlo k četným případům únosů dětí a náborům teroristickými skupinami; vzhledem k tomu, že s nimi je zacházeno jako s nepřáteli somálských bezpečnostních sil a že dochází k častému zabíjení, těžkým ublížením na zdraví, zatýkání a zadržováním;

Q.    vzhledem k tomu, že zpráva o sledování lidských práv (Human Rights Watch) ze dne 21. února 2018 poukazuje na násilí a zneužívání, včetně bití, mučení, vězení a sexuálního násilí, které podstupují od roku 2015 stovky dětí, které jsou drženy ve vládních věznicích za činnosti související s terorismem; vzhledem k tomu, že v Puntlandu byly děti odsouzeny k trestu smrti za teroristické trestné činy;

R.    vzhledem k tomu, že po letech sucha záplavy způsobené nedávnými rekordními srážkami vyhnaly z domovů 230 000 lidí, z nichž pravděpodobně více než polovinu představují děti; vzhledem k tomu, že tito lidé se připojují k přibližně 2,6 milionům lidí v celé zemi, kteří již byli suchem a konflikty postiženi;

S.    vzhledem k tomu, že značný počet zaznamenaných nehod mezi civilním obyvatelstvem byl způsoben milicemi; vzhledem k tomu, že hlavním impulsem mezi jednotlivými kmeny jsou spory týkající se pozemků a zdrojů, které doprovází pokračující cyklus odvety; vzhledem k tomu, že tyto konflikty ještě zhoršuje nedostatek zdrojů a sucho; vzhledem k tomu, že protivládní síly využívají tyto konflikty k další destabilizaci oblasti;

T.    vzhledem k tomu, že nedostatek potravin představuje pro somálský stát a obyvatelstvo i nadále vážný problém; vzhledem k tomu, že podle Generálního ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci zhruba polovina z 12 milionů obyvatel Somálska trpí nedostatkem potravin a potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že 1,2 milionu dětí trpí akutní podvýživou, z nichž 232 000 pravděpodobně trpí život ohrožující závažnou akutní formou podvýživy; vzhledem k tomu, že mnohé části země se z hladomoru v letech 2011–2012 plně nezotavily; vzhledem k tomu, že sucha zhoršují problémy s nedostatkem potravin v Somálsku;

U.    vzhledem k tomu, že v Keni existuje několik somálských uprchlických táborů, včetně tábora Dadaab, v němž žije přibližně 350 000 uprchlíků; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství neposkytovalo přiměřenou podporu, hodlají keňské orgány omezit tyto tábory tím, že budou tlačit na uprchlíky s cílem dosáhnout jejich návratu do Somálska;

V.    vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární subjekty mají klíčový význam pro boj s nedostatkem potravin a pro poskytování humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že významně přispěly k odvrácení humanitární katastrofy v Somálsku; vzhledem k tomu, že došlo k pokusům o přesměrování humanitární pomoci na financování vojenských akcí;

W.    vzhledem k tomu, že EU od roku 2016 postupně zvýšila svou každoroční humanitární pomoc Somálsku, zejména v reakci na dlouhotrvající sucho, které zemi zasáhlo, a v roce 2017 vyčlenila pro humanitární partnery 120 milionů EUR; vzhledem k tomu, že mezinárodní program humanitární pomoci je financován pouze ze 24 %;

X.    vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (2014–2020) poskytla 486 milionů EUR a zaměřila se přitom na budování státu a míru, zajišťování potravin, odolnosti a vzdělávání; vzhledem k tomu, že EU podporuje prostřednictvím Afrického mírového projektu také misi AMISOM; vzhledem k tomu, že mise Africké unie na zachování míru o síle 22 000 mužů AMISOM přinesla do některých částí Somálska určitou stabilitu; vzhledem k tomu, že určité části této země zůstávají pod kontrolou radikálního islamistického hnutí aš-Šabáb, které je ohrožuje, nebo jsou pod kontrolou samostatných orgánů, jako je tomu v případě Somalilandu a Puntlandu;

1.    odsuzuje veškeré teroristické útoky proti somálskému obyvatelstvu, kterého se dopouští jak hnutí aš-Šabáb, tak i další extremistické teroristické skupiny; trvá na tom, že pro zapojení se do teroristické činnosti neexistuje legitimní důvod; vyzývá k tomu, aby byly osoby odpovědné za teroristické útoky a porušování lidských práv postaveny v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv před soud; vyjadřuje hlubokou soustrast obětem teroristických útoků v Somálsku a jejich rodinám a velmi lituje ztráty lidských životů; připomíná somálským orgánům, že mají povinnost zaručit dodržování lidských práv a za všech okolností chránit civilní obyvatelstvo;

2.    poukazuje na to, že k vymýcení teroristických organizací a teroristické činnosti v Somálsku by výrazným způsobem přispělo odstranění hlavních příčin terorismu, jako je nejistota, chudoba, porušování lidských práv, ničení životního prostředí, beztrestnost, nedostatek spravedlnosti a útlak; trvá na tom, že nedostatečný rozvoj a nejistota představují začarovaný kruh; vyzývá proto mezinárodní aktéry, včetně aktérů odpovědných za rozvojové programy EU, aby se zapojili do reformy bezpečnostního sektoru a iniciativ zaměřených na budování kapacit, aby byl zajištěn soulad mezi jejich rozvojovou a bezpečnostní politikou v Somálsku; vyzývá EU, aby prostřednictvím rámce vzájemné odpovědnosti a dohod o zajištění bezpečnosti i nadále podporovala mírový proces a proces usmíření v Somálsku;

3.    vybízí federální vládu Somálska, aby pokračovala ve svém úsilí zaměřeném na budování míru a státu, s cílem vytvořit silné instituce, které by se řídily zásadami právního státu a byly by schopny poskytovat základní veřejné služby, a zajistit bezpečnost, svobodu projevu a svobodu sdružování; s potěšením konstatuje, že hnutí aš-Šabáb se nepodařilo zabránit volebnímu procesu v letech 2016–2017; vyzývá federální vládu Somálska, aby zajistila zavedení volebního systému založeného na neváženém všeobecném hlasovacím právu ještě před volbami v letech 2020–2021; připomíná, že trvalé stability a trvalého míru lze dosáhnout pouze na základě sociálního začleňování, udržitelného rozvoje a řádné státní správy založené na zásadách demokracie a právního státu;

4.    vyzývá federální vládu Somálska, aby vystupňovala své úsilí o ustavení právního státu v celé zemi; má za to, že beztrestnost je jednou z hlavních příčin neustále se opakujícího násilí a zhoršování situace v oblasti lidských práv; požaduje, aby somálské orgány převedly budoucí občanskoprávní případy z jurisdikce vojenských soudů pod jurisdikci civilních soudů; vyzývá somálského prezidenta, aby okamžitě zmírnil nevykonané tresty smrti jakožto první krok k zavedení moratoria na všechny tresty smrti; domnívá se, že beztrestnost lze vymýtit pouze na základě právního státu; vyzývá somálskou vládu a mezinárodní subjekty, aby pokračovaly v práci na vytvoření nezávislého soudnictví, zavedení nezávislého a důvěryhodného vyšetřování zločinů spáchaných proti somálským novinářům, vymýcení korupce a vytvoření odpovědných institucí, zejména bezpečnostního sektoru; vítá v této souvislosti, že vláda minulý rok zavedla ve spolupráci s OSN a EU celostátní osnovy pro vzdělávání v oblasti soudnictví;

5.    s politováním konstatuje, že v Somálsku dochází k porušování svobody projevu ze strany státu i nestátních subjektů; je znepokojen autokratickým přístupem současné vlády a některých regionálních a státních orgánů, který vede k zatýkání politických protivníků a pokojných kritiků; zastává názor, že jakékoli zastrašování, pronásledování, zadržování nebo zabíjení novinářů a aktivistů z občanské společnosti je naprosto nepřípustné; požaduje, aby somálské orgány přestaly používat Státní zpravodajskou a bezpečnostní službu NISA k zastrašování nezávislých novinářů a politických oponentů; vyzývá somálskou vládu a EU, aby jako součást své činnosti zaměřené na vybudování právního státu v Somálsku zajistily, aby byla tato bezpečnostní a zpravodajská služba regulována na základě účinného mechanismu dohledu; trvá na tom, že k rozvoji silné demokratické společnosti neodmyslitelně patří svoboda projevu a myšlení; vyzývá federální vládu Somálska, aby zajistila neomezené dodržování práva na svobodu projevu; vyzývá somálskou vládu, aby přepracovala trestní zákoník, nový zákon o sdělovacích prostředcích a další právní předpisy, tak aby odpovídaly mezinárodním povinnostem Somálska, pokud jde o svobodu projevu a sdělovacích prostředků;

6.    vyjadřuje obavy, pokud jde o určité zahraniční zájmy, které dále komplikují politickou scénu; konstatuje, že pokud jde o širší konfrontaci mezi Spojenými arabskými emiráty a Saúdskou Arábií na jedné straně a Katarem na straně druhé, přišla federální vláda Somálska vzhledem ke své snaze o zachování neutrality o pravidelnou podporu rozpočtu ze strany Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, což jen dále omezuje její schopnost platit bezpečnostní složky; naléhavě vyzývá Spojené arabské emiráty, aby okamžitě ukončily veškerou činnost destabilizující Somálsko a aby respektovaly suverenitu této země a její územní celistvost;

7.    jednoznačně odsuzuje závažné porušování svobody sdružování a svobody projevu namířené proti svobodným a nezávislým somálským odborům, a zejména dlouhodobé represe Celostátního svazu somálských novinářů (NUSOJ) a Konfederace somálských odborových svazů (FESTU), a trvá na ukončení probíhajícího vyšetřování a uzavření případu, které vede Úřad nejvyššího státního zástupce proti generálnímu tajemníkovi Celostátního svazu somálských novinářů Farúku Usmánovi za organizování oslav Světového dne svobody tisku, které proběhly bez povolení Ministerstva informací;

8.    odsuzuje represe odborářů ze strany somálského státu; vyzývá somálský stát, aby skoncoval se všemi formami represe vůči odborářům; trvá na tom, že vláda musí povolit zakládání nezávislých odborů; je pevně přesvědčen o tom, že odbory jsou nepostradatelné, mají-li být v Somálsku zaručena práva pracovníků; trvá na tom, že nezávislé odbory by mohly výrazně přispět ke zlepšení bezpečnostní situace v Somálsku;

9.    naléhavě vyzývá federální vládu Somálska, aby dodržovala a respektovala mezinárodní zásady právního státu a přijala rozhodnutí Mezinárodní organizace práce (MOP) týkající se případu č. 3113 a plně se jimi řídila;

10.    oceňuje činnost mise OSN v Somálsku (UNSOM) ve všech směrech, zejména sledování situace v oblasti lidských práv v Somálsku, kterým se zabývá, a také rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN prodloužit jí mandát do 31. března 2019; oceňuje snahu Africké unie o opětovné zajištění určité stability v Somálsku a organizaci přechodného politického procesu; vyzývá k lepšímu sledování situace ze strany EU a k vybudování kapacit, které by zajistily, že mise AMISOM bude odpovídat za své činy, zejména vzhledem k tomu, že EU odpovídá za větší část jejího financování;

11.    s politováním konstatuje, že v Somálsku jsou najímáni dětští vojáci, což je odporný válečný zločin; domnívá se, že děti jsou v tomto konfliktu jednou z nejohroženějších skupin; vyzývá všechny ozbrojené skupiny, aby tuto praxi okamžitě ukončily a propustily všechny děti, které k nim v současné době patří; vyzývá somálský stát, aby s nimi spíše než jako se zločinci zacházel jako s oběťmi terorismu a války, a vybízí Evropskou unii, aby somálské vládě pomohla při jejich navracení do běžného života a opětovném zapojení do společnosti; naléhavě vyzývá somálské orgány, aby ukončily svévolné zadržování dětí, které jsou podezírány z nezákonného napojení na skupinu aš-Šabáb; naléhavě se obrací na všechny aktéry v Somálsku, aby se řídili cíli Opčního protokolu Úmluvy OSN o právech dítěte, který se týká zapojení dětí do ozbrojeného konfliktu, a vybízí federální vládu Somálska, aby jej neodkladně ratifikovala;

12.    vítá výběr členů do nově vytvořené somálské nezávislé celostátní komise pro otázky lidských práv a vyzývá somálskou vládu, aby tuto komisi bez odkladu jmenovala; je hluboce znepokojen zprávami o porušování lidských práv, kterého se dopouštějí somálské bezpečnostní složky, včetně zabíjení, svévolného zatýkání a zadržování, mučení, znásilňování a únosů; vyzývá somálské orgány, aby zajistily důkladné vyšetření veškerého porušování zákonů a soudní stíhání příslušných pachatelů; vyzývá somálskou vládu a EU, aby rozšířily odborné znalosti somálské kriminální policie (CID), aby byla schopna provádět důkladné a účinné vyšetřování za dodržování příslušných práv; vyzývá somálské a zahraniční ozbrojené složky, které jsou zapojeny do boje proti skupině aš-Šabáb, aby jednaly v souladu s mezinárodním právem; vyzývá somálskou vládu, aby se držela svých závazků a ukončila násilné vyhánění osob, které musely opustit svůj domov, mj. v hlavním městě Mogadišu;

13.    vyjadřuje uznání somálské vládě za to, že zahájila přepracování prozatímní somálské ústavy, které následovalo po třídenním celostátním ústavodárném shromáždění v květnu 2018, jež má vést k vytvoření trvalé somálské ústavy; naléhavě vyzývá somálskou vládu, aby dopracovala somálský celostátní akční plán prevence násilného extremismu a boje proti němu (PCVE), který je součástí komplexního přístupu k zajištění bezpečnosti podporovaného ze strany mise AMISOM;

14.    odsuzuje genderové a sexuální násilí vůči ženám, mužům, chlapcům a dívkám, které je válečným zločinem a které postihuje zejména ženy a dívky; vyzývá somálský stát, aby zintenzivnil své úsilí a chránil ohrožené skupiny společnosti; vítá v této souvislosti, že vláda minulý rok zavedla ve spolupráci s OSN a EU celostátní osnovy pro vzdělávání v oblasti soudnictví; znovu poukazuje na své hluboké obavy ohledně práv žen; vyzývá příslušné orgány, aby podporovaly rovnost mezi muži a ženami a silnější postavení žen; odsuzuje, že se homosexualita stala v Somálsku nelegální a že dochází ke kriminalizaci osob LGTBI;

15.    s politováním poukazuje na zoufalou humanitární situaci, která ohrožuje život milionů Somálců; připomíná, že k míře úmrtnosti při hladomoru v roce 2011 přispěla nejistota zapříčiněná extremistickými ozbrojenci ze skupiny aš-Šabáb a jejich činnost, která bránila dodávkám potravinové pomoci do oblastí jižního a středního Somálska, jež se tehdy nacházely pod kontrolou této skupiny; naléhavě žádá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby rozšířily pomoc poskytovanou somálskému obyvatelstvu, zlepšily životní podmínky nejvíce ohrožených skupin a řešily důsledky vysídlení, nedostatku potravin, epidemií a přírodních katastrof; odsuzuje veškeré útoky proti humanitárním subjektům a mírovým silám v Somálsku; požaduje, aby byla pomoc Evropské unie v souladu se zásadami účinného rozvoje dohodnutými na mezinárodní úrovni, tak aby bylo možné dosáhnout nedávno schválené cíle udržitelného rozvoje;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

 

Poslední aktualizace: 4. července 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí