Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0323/2018Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0323/2018

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Somaalia kohta

4.7.2018 - (2018/2784(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B8-0323/2018 (ECR)
B8-0324/2018 (Verts/ALE)
B8-0325/2018 (S&D)
B8-0327/2018 (ALDE)
B8-0331/2018 (PPE)
B8-0334/2018 (GUE/NGL)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Menetlus : 2018/2784(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0323/2018
Esitatud tekstid :
RC-B8-0323/2018
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Somaalia kohta

(2018/2784(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Somaalia kohta, eriti 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni[1],

–  võttes arvesse oma 18. mai 2017. aasta resolutsiooni Dadaabi pagulaslaagri kohta[2],

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 30. oktoobri 2017. aasta avaldust Somaalias toimunud rünnaku kohta, samuti pressiesindaja kõiki varasemaid avaldusi,

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Somaalia kohta,

–  võttes arvesse ELi-Aafrika ühisstrateegiat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 2017. aasta detsembris avaldatud ÜRO inimõiguste büroo aruannet „Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia“ (Tsiviilelanike kaitsmine. Panna alus rahule, julgeolekule ja inimõigustele Somaalias),

–  võttes arvesse ELi-Somaalia riiklikku soovituskava Somaalia Liitvabariigi jaoks aastateks 2014–2020,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. mai 2018. aasta resolutsiooni, millega pikendatakse Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) mandaati,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. märtsi 2018. aasta resolutsiooni Somaalia kohta, samuti kõiki tema varasemaid resolutsioone,

–  võttes arvesse ÜRO Somaalia eriesindaja 15. mai 2018. aasta ülevaadet ÜRO Julgeolekunõukogule,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. jaanuari 2018. aasta, 25. veebruari 2018. aasta ja 4. aprilli 2018. aasta pressiteateid Somaalia kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta, 17. juuli 2017. aasta ja 3. aprilli 2017. aasta järeldusi (vastavalt Aafrika Sarve, näljaohuga tegelemise ja Somaalia kohta),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 26. detsembri 2016. aasta ja 2. mai 2018. aasta aruandeid Somaalia kohta,

–  võttes arvesse ÜRO-Somaalia julgeolekukonverentsi 4. detsembri 2017. aasta pressiteadet,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 29. septembri 2017. aasta resolutsiooni Somaaliale inimõiguste valdkonnas antava abi kohta,

–  võttes arvesse AMISOMi 8. novembri 2017. aasta avaldust, milles tehakse teatavaks kavatsus alustada 2017. aasta detsembris vägede järkjärgulist väljaviimist Somaaliast ja viia väed 2020. aastaks täielikult välja,

–  võttes arvesse nelja ÜRO inimõiguste eksperdi 4. mai 2016. aasta ühisavaldust, milles väljendatakse muret ametiühinguaktivistide kasvava tagakiusamise pärast Somaalias,

–  võttes arvesse ILO ühinemisvabaduse komitee 2016. aasta novembris avaldatud aruandes esitatud järeldusi ja soovitusi, mille ILO haldusnõukogu on seoses juhtumiga nr 3113 heaks kiitnud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et al-Shabaab on korraldanud Somaalia territooriumil arvukalt terrorirünnakuid; arvestades, et 14. oktoobril 2017 toimus Somaalia kõigi aegade kõige ohvriterohkem terrorirünnak, milles ametlikel andmetel hukkus vähemalt 512 ja sai vigastada 357 inimest; arvestades, et al-Shabaab ja teised Islamiriigiga seotud terrorirühmitused on jätkanud terrorirünnakuid rahvusvaheliselt tunnustatud Somaalia valitsuse ja tsiviilelanike vastu;

B.  arvestades, et 1. aprillil 2018 juhtis al-Shabaab autopommirünnakut Bulamareris asuva Aafrika Liidu rahuvalvejõudude baasi ja ümbruskonna külade vastu; arvestades, et 25. veebruaril 2018 toimus Muqdishos kaks terrorirünnakut, milles hukkus vähemalt 32 inimest;

C.  arvestades, et 2017. aasta juunis toimusid abisaadetiste jaotamise punktis Baidoas relvakokkupõrked valitsusvägede üksuste vahel, mille käigus Somaalia valitsuse julgeolekujõud ebaseaduslikult tapsid ja haavasid tsiviilelanikke; arvestades, et tsiviilelanikke on rünnatud ka piirkondlike ja hõimude relvarühmituste kokkupõrgetes, eelkõige Alam-Shabelle’i, Galguduudi ja Hirani piirkonnas;

D.  arvestades, et ÜRO inimõiguste büroo ja ÜRO abimissiooni Somaalias (UNSOM) andmetel on 1. jaanuarist 2016 kuni 14. oktoobrini 2017 Somaalias hukkunud 2078 ja vigastada saanud 2507 tsiviilisikut; arvestades, et enamikul juhtudel kannavad selle eest vastutust al-Shabaabi võitlejad; arvestades, et suure osa neist surmadest on põhjustanud hõimude relvarühmitused, riiklikud osapooled, kaasa arvatud sõjavägi ja politseijõud, ning koguni Aafrika Liidu missioon Somaalias;

E.  arvestades, et Somaalias on kaks aastakümmet kestnud kodusõda; arvestades, et pärast 2012. aastat, mil tuli võimule uus rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, on olukord riigis muutunud märksa rahulikumaks ja stabiilsemaks; arvestades, et viimastel aastatel on al-Shabaab kandnud terrorismivastaste operatsioonide käigus suuri kaotusi, kuid ÜRO andmetel on ISIS/Daeshi Somaalia haru oluliselt tugevnenud;

F.  arvestades, et 8. veebruaril 2017 toimusid Somaalias esimesed vabad valimised pärast rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse võimuletulekut; arvestades, et valimistel osalemine kasvas, kuid valimissüsteemis oli palju puudujääke; arvestades, et valitsus kohustus võtma 2020.–2021. aastal toimuvateks valimisteks kasutusele kaalumata üldistel valimistel põhineva valimissüsteemi;

G.  arvestades, et Aafrika Liidu missiooni Somaalias mandaati pikendati kuni 31. juulini 2018; arvestades, et vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2372/17 tuleb AMISOMi sõjaväelastest liikmete arvu 30. oktoobriks 2018 vähendada 20 626 inimeseni; arvestades, et teenistuses olevaid AMISOMi liikmeid on süüdistatud inimõiguste rikkumistes, seksuaalses vägivallas ja väärkäitumises;

H.  arvestades, et igasuguse toimiva demokraatia üks tugisambaid, väljendusvabadus, on Somaalias jätkuvalt tugevalt piiratud; arvestades, et inimõiguslased, kodanikuühiskonna aktivistid ja poliitilised liidrid saavad päevast päeva ähvardusi; arvestades, et al-Shabaab jätkab inimeste hirmutamist, vahistamist, nõuetekohase menetluseta kinnipidamist ning koguni tapmist; arvestades, et ametivõimud uurivad selliseid juhtumeid väga harva; arvestades, et Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni andmetel on Somaalia olnud kaheksa aastat järjest maa, kus ajakirjanikel ja teistel meediatöötajatel on kõige ohtlikum tegutseda ja kasutada oma õigust väljendusvabadusele;

I.  arvestades, et toimiva demokraatia arenguks on väga tähtis ühinemisvabadus ja ametiühingute õigus vabalt tegutseda; arvestades, et Somaalia föderaalvalitsus sisuliselt ei luba sõltumatute ametiühingute loomist ega nende tegevust; arvestades, et ametiühinguaktivistid ja töötajate õiguste eest seisjad kogevad Somaalias pidevalt survet, hirmutamist ja ahistamist; arvestades, et ametiühingutegelaste laimamine ja häbimärgistamine on riigis igapäevane asi;

J.  arvestades, et ILO on teinud otsuse Somaalia valitsuse vastu ühinemisvabaduse rikkumise pärast esitatud kaebuse asjas; arvestades, et ILO on soovitanud valitsusel viivitamata tunnustada hr Omar Faruk Osmani organisatsioonide NUSOJ ja FESTU juhina;

K.  arvestades, et ÜRO inimõiguste eksperdid on avalikult teatanud, et Somaalia ei täida oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi ning ametiühingute olukord halveneb jätkuvalt, hoolimata Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konkreetsetest soovitustest, milles eelkõige NUSOJ’d ja FESTUt silmas pidades nõutakse, et Somaalia valitsus lõpetaks sekkumise riigis registreeritud ametiühingute tegevusse;

L.  arvestades, et inimõiguste rikkumised on Somaalias laialt levinud; arvestades, et enamasti panevad neid toime muud kui riiklikud osalised (al-Shabaab ja hõimude relvarühmitused), kuid ka riiklikud osalejad ei ole süüst puhtad; arvestades, et riigis on olnud kohtuta hukkamisi, seksuaalset ja soopõhist vägivalda, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi ning inimrööve; arvestades, et ÜRO inimõiguste büroo teatel rikub Somaalia riiklik luure- ja julgeolekuamet (National Intelligence and Security Agency – NISA) pidevalt inimõigustealaseid rahvusvahelisi õigusakte; arvestades, et nimetatud amet tegutseb sageli kohtuväliselt ning tal on liiga laialdased volitused;

M.  arvestades, et sellegipoolest on poliitiline olukord ebakindel ja valitsus jätkuvalt nõrk, mis raskendab kohtu- ja julgeolekuvaldkonna reformimist; arvestades, et organisatsiooni Transparency International andmetel on Somaalia kõige korrumpeerunum riik maailmas;

N.  arvestades, et sõjakohtud menetlevad endiselt väga erinevaid kohtuasju, sealhulgas terrorismiga seotud süütegusid menetlustel, mis kaugeltki ei vasta rahvusvahelistele õiglase kohtupidamise normidele; arvestades, et 2017. aasta kolmandas kvartalis hukati sõjakohtu süüdimõistva otsuse põhjal vähemalt 23 inimest, neist enamik terrorismiga seotud süüdistuste põhjal; arvestades, et 13. veebruaril 2017 mõisteti Puntlandis mõrvasüüdistuse põhjal surma seitse kostjat, kellest üks oli laps, seda enamjaolt Puntlandi luureteenistuste poolt välja pressitud ülestunnistuste põhjal; viis neist hukati sama aasta aprillis;

O.  arvestades, et poliitikamaastikku muudavad keerukamaks välisjõudude huvid; arvestades, et ühelt poolt Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia ning teiselt poolt Katari vahelises suuremas vastasseisus on Somaalia föderaalvalitsus püüdnud jääda neutraalseks; arvestades, et kättemaksuks on Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid peatanud Somaaliale regulaarselt makstud eelarvetoetuse, mistõttu valitsusel on veelgi raskem julgeolekujõududele palka maksta;

P.  arvestades, et Somaalia konflikti ühed peamised ohvrid on lapsed; arvestades, et terrorirühmitused on tihtipeale lapsi röövinud ja oma ridadesse värvanud; arvestades, et Somaalia julgeolekujõud on lugenud need lapsed vaenlasteks ning neid on sageli tapetud, sandistatud, vahistatud ja kinni peetud;

Q.  arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch 21. veebruari 2018. aasta aruandes räägitakse vägivallast ja väärkohtlemisest, sealhulgas peksmisest, piinamisest, seksuaalsest vägivallast ja üksikvangistuses hoidmisest, mille all kannatavad sajad valitsuse poolt terroristliku tegevuse tõttu kinnipeetavad lapsed; arvestades, et Puntlandis on lapsi terrorismikuritegude eest surma mõistetud;

R.  arvestades, et pärast mitut põua-aastat on rekordilised sajud sundinud kodunt põgenema 230 000 inimest, kellest arvestuslikult pooled on lapsed; arvestades, et neile lisandub kogu riigis veel umbes 2,6 miljonit põua ja konfliktide all kannatanud inimest;

S.  arvestades, et paljud registreeritud tsiviilelanikest ohvrid on tapetud hõimude relvarühmituste poolt; arvestades, et hõimude kokkupõrkeid põhjustavad peamiselt vaidlused maa ja ressursside üle ning neid teravdab lõppematu kättemaksuspiraal; arvestades, et selliseid konflikte süvendavad põuad ja ressursinappus; arvestades, et neid konflikte kasutavad valitsusvastased jõud ära piirkonnas ebastabiilsuse süvendamiseks;

T.  arvestades, et toiduga kindlustamatus on Somaalia riigi ja rahva jaoks endiselt suur probleem; arvestades, et komisjoni kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi andmetel on ligikaudu pool Somaalia 12 miljonist elanikust toiduga kindlustamata ja vajab humanitaarabi; arvestades, et hinnanguliselt 1,2 miljonit last kannatab tõsise alatoitluse all ja neist 232 000 eluohtliku akuutse alatoitluse all; arvestades, et paljud riigi piirkonnad ei ole 2011. ja 2012. aasta näljahädast täielikult toibunud; arvestades, et põuad teravdavad Somaalias toiduga kindlustamatuse probleemi;

U.  arvestades, et Keenias on mitmeid somaallaste pagulaslaagreid, millest ainuüksi Dadaabi laagris elab 350 000 pagulast; arvestades, et kuna rahvusvaheline kogukond ei ole piisavalt abi andnud, kavatsevad Keenia ametivõimud nende laagrite asukate arvu vähendada, sundides inimesi Somaaliasse tagasi pöörduma;

V.  arvestades, et rahvusvahelistel humanitaarabi organisatsioonidel on toiduga kindlustamatuse vastu võitlemisel ja humanitaarabi andmisel keskne koht; arvestades, et suuresti tänu nendele on Somaalias humanitaarkriis ära hoitud; arvestades, et humanitaarabi toel on püütud rahastada sõjategevust;

W.  arvestades, et igal aastal Somaaliale antav ELi humanitaarabi on 2016. aastast alates järjest suurenenud, eelkõige riiki tabanud ränga põua tõttu, ning 2017. aastal eraldati humanitaarabipartneritele 120 miljonit eurot; arvestades, et rahvusvahelisest humanitaarabikavast on rahastamisega kaetud ainult kuni 24 % ;

X.  arvestades, et EL on Euroopa Arengufondi (2014–2020) kaudu eraldanud 486 miljonit eurot, mis suunatakse peamiselt riigi ülesehitamisse, rahu kindlustamisse, toiduga kindlustamisse, haridusse ja vastupanuvõime suurendamisse; arvestades, et EL toetab Aafrika rahutagamisrahastu kaudu ka AMISOMi; arvestades, et AMISOMi 22 000-mehelised Aafrika Liidu rahuvalvejõud on olukorda mõnedes Somaalia osades mõnevõrra stabiliseerinud; arvestades, et mõningaid riigi osi kontrollib või ohustab endiselt radikaalne islamistlik liikumine al-Shabaab, või siis kontrollivad neid (näiteks Somalilandi ja Puntlandi) keskvalitsusele allumatud võimuorganid;

1.  mõistab hukka kõik Somaalia elanikkonna vastu suunatud terrorirünnakud, mida panevad toime nii al-Shabaab kui ka muud äärmuslikud terroristlikud rühmitused; kinnitab, et terroristlikul tegevusel pole ühtegi legitiimset põhjust; nõuab, et need, kes vastutavad terrorirünnakute ja inimõiguste rikkumise eest, antaks kohtu alla kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega; väljendab oma sügavaimat kaastunnet terrorirünnakute ohvritele ja nende perekondadele Somaalias ning tunneb sügavat kahetsust inimelude kaotuse pärast; tuletab Somaalia ametivõimudele meelde nende kohustust tagada inimõigused ning kaitsta tsiviilelanikkonda igas olukorras;

2.  rõhutab, et selliste terrorismi algpõhjuste nagu turvalisuse puudumise, vaesuse, inimõiguste rikkumise, keskkonnaseisundi halvenemise, karistamatuse, puuduliku õigusemõistmise ja rõhumise kaotamine aitaks suurel määral kaasa terroriorganisatsioonide ja nende tegevuse likvideerimisele Somaalias; kinnitab, et mahajäämus ja ebakindlus tekitavad nõiaringi; kutsub seepärast rahvusvahelisi osalisi ja sealhulgas ELi arenguprogramme üles osalema julgeolekusektori reformis ja suutlikkuse suurendamise algatustes, et tagada Somaalia arengu- ja julgeolekupoliitika sidusus; nõuab, et EL toetaks vastastikuse vastutuse raamistiku ja julgeolekupakti abil Somaalias jätkuvalt rahu- ja lepitusprotsessi;

3.  ergutab Somaalia föderaalvalitsust jätkama rahu tagamise ja riigi ülesehitamise püüdlusi selliste tugevate institutsioonide arendamiseks, mis juhinduvad õigusriigi põhimõtetest ning suudavad pakkuda põhilisi avalikke teenuseid, ning turvalisuse, väljendus- ja ühinemisvabaduse tagamiseks; väljendab heameelt asjaolu üle, et al-Shabaab ei suutnud 2016.–2017. aasta valimisprotsessi takistada; kutsub Somaalia föderaalvalitsust üles tagama, et enne 2020.–2021. aastal toimuvaid valimisi oleks loodud kaalumata üldistel valimistel põhinev valimissüsteem; tuletab meelde, et kestvat stabiilsust ja rahu on võimalik saavutada ainult sotsiaalse kaasatuse, kestliku arengu ja hea valitsemistava abil, mille aluseks on demokraatia ja õigusriigi põhimõtted;

4.  kutsub Somaalia föderaalvalitsust üles tegema suuremaid jõupingutusi, et kinnistada õigusriigi põhimõtted terves riigis; väidab, et vägivalla nõiaringi ja inimõiguste olukorra halvenemise oluline põhjus on karistamatus; nõuab, et Somaalia ametivõimud annaksid edaspidi sõjaväekohtutes arutatavad tsiviilasjad üle tsiviilkohtutele; palub Somaalia presidendil viivitamata tühistada täideviimata surmanuhtlused, mis oleks esimene samm kõikidele surmanuhtlustele moratooriumi kehtestamise suunas; on arvamusel, et karistamatuse saab välja juurida üksnes õigusriigi põhimõttega; kutsub valitsust ja rahvusvahelisi osalisi üles jätkama tööd sõltumatu kohtuvõimu kehtestamiseks, sõltumatu ja usaldusväärse uurimisorgani moodustamiseks, et uurida Somaalia ajakirjanike vastu toime pandud kuritegusid, korruptsiooni kaotamiseks ning aruandekohustusega institutsioonide rajamiseks, eriti julgeolekusektoris; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et eelmisel aastal käivitas valitsus koostöös ÜRO ja ELiga üleriigilise õigusalase koolituse õppekava;

5.  mõistab hukka väljendusvabaduse rikkumise Somaalia riiklike ja mitteriiklike osaliste poolt; väljendab muret praeguse administratsiooni ja mõne piirkondliku valitsusasutuse autokraatliku lähenemise pärast, mistõttu vahistatakse poliitilisi oponente ja rahumeelseid kriitikuid; on arvamusel, et ajakirjanike ning kodanikuühiskonna aktivistide mis tahes hirmutamine, ahistamine, kinnipidamine või tapmine on täiesti vastuvõetamatu; palub, et Somaalia ametivõimud lõpetaksid NISA kasutamise sõltumatute ajakirjanike ja poliitiliste oponentide hirmutamiseks; kutsub valitsust ja ELi tema Somaalias õigusriigi põhimõtete juurutamiseks võetavate meetmete ühe osana üles tagama, et NISAt reguleeritaks tõhusa järelevalvemehhanismiga; kinnitab, et väljendus- ja mõttevabadus on tugeva ja demokraatliku ühiskonna arenguks hädavajalikud; kutsub Somaalia föderaalvalitsust üles tagama, et väljendusvabadust austataks täielikult; palub, et Somaalia valitsus vaataks läbi karistusseadustiku, uue meediaseaduse ja teised õigusaktid, et viia need kooskõlla Somaalia rahvusvaheliste kohustustega väljendusvabaduse ja meediavabaduse valdkonnas;

6.  väljendab muret teatavate välishuvide pärast, mis muudavad poliikamaastiku veelgi keerulisemaks; täheldab seoses laiema vastasseisuga ühelt poolt Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia ning teiselt poolt Katari vahel, et Somaalia föderaalvalitsus, kes on püüdnud jääda neutraalseks, on jäänud ilma Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide korrapärastest eelarvetoetustest, mis nõrgestab veelgi valitsuse suutlikkust julgeolekujõududele palka maksta; nõuab tungivalt, et Araabia Ühendemiraadid lõpetaksid kohe Somaalia destabiliseerimise ning austaksid Somaalia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust;

7.  mõistab kindlalt hukka ühinemis- ja väljendusvabaduse ränga rikkumise Somaalia vabade ja sõltumatute ametiühingute puhul ning eelkõige Somaalia ajakirjanike riikliku liidu (NUSOJ) ja Somaalia ametiühingute föderatsiooni (FESTU) pikaajalise represseerimise ja nõuab käimasolevate uurimiste lõpetamist ning peaprokuratuuri poolt NUSOJ peasekretäri hr Omar Faruk Osmani vastu algatatud kohtuasja lõpetamist, mille põhjuseks oli asjaolu, et ta korraldas teabeministeeriumi loata maailma ajakirjandusvabaduse päeva tähistamise;

8.  mõistab hukka ametiühingutegelaste represseerimise Somaalia riigi poolt; kutsub Somaaliat üles lõpetama igasuguse ametiühingutegelaste represseerimise; nõuab, et valitsus lubaks sõltumatute ametiühingute moodustamist; on kindlalt veendunud, et ametiühingud on Somaalia töötajate õiguste tagamiseks hädavajalikud; kinnitab, et sõltumatud ametiühingud võiksid aidata Somaalia julgeolekuolukorda oluliselt parandada;

9.  nõuab tungivalt, et Somaalia föderaalvalitsus austaks ja järgiks rahvusvahelist õigusriigi põhimõtet ning tunnustaks ja rakendaks täielikult Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) otsuseid asjas 3113;

10.  tunnustab ÜRO Somaalia missiooni (UNSOM) tööd kõigis aspektides ja eelkõige inimõiguste järelevalve vallas Somaalias, ning ÜRO Julgeolekunõukogu otsust pikendada missiooni mandaati 31. märtsini 2019; tunnustab Aafrika Liidu jõupingutusi, mida tehti selleks, et taastada Somaalias teatav stabiilsus ning korraldada poliitilist üleminekuprotsessi; nõuab ELilt paremat järelevalvet ja suutlikkuse suurendamist, et tagada vastutusele võtmine AMISOMiga seotud väärkohtlemisjuhtumite eest, eriti arvestades asjaolu, et EL on põhiosas vastutav selle rahastamise eest;

11.  mõistab hukka lapssõdurite värbamise Somaalias, mis on kohutav sõjakuritegu; on arvamusel, et lapsed on konfliktis üks kõige kaitsetumaid rühmi; kutsub kõiki relvastatud rühmitusi üles seda tegevust viivitamata lõpetama ning vabastama kõik praegu värvatud lapsed; palub riigil kohelda neid pigem sõja- ja terrorismiohvritena kui kurjategijatena ning nõuab, et EL abistaks Somaalia valitsust selle rehabiliteerimise ja taasintegreerimise alastes jõupingutustes; nõuab tungivalt, et Somaalia ametivõimud lõpetaksid selliste laste meelevaldse kinnipidamise, keda kahtlustatakse ebaseaduslikes sidemetes al-Shabaabiga; nõuab tungivalt, et kõik osalised Somaalias järgiksid ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvakonfliktidesse, ning soovitab Somaalia föderaalvalitsusel see viivitamata ratifitseerida;

12.  väljendab heameelt Somaalias äsja loodud sõltumatu riikliku inimõiguste komisjoni volinike valimise üle ning palub, et Somaalia valitsus nimetaks komisjoni viivitamata ametisse; väljendab suurt muret teadete pärast, mille kohaselt on Somaalia julgeolekujõud pannud toime inimõiguste rikkumisi, sealhulgas tapmisi, meelevaldseid vahistamisi ja kinnipidamisi, piinamisi, vägistamisi ja inimrööve; palub ametivõimudel tagada, et kõiki rikkumisi uuritaks põhjalikult ning toimepanijad võetaks vastutusele; kutsub valitsust üles ja nõuab, et EL tõhustaks Somaalia kriminaaluurimisteenistuse tehnilist asjatundlikkust, et viia läbi põhjalikke ja tulemuslikke uurimisi, mille käigus õigusi austataks; kutsub riiklikke ja välismaiseid relvajõude, kes osalevad võitluses al-Shabaabi vastu, üles tegutsema kooskõlas rahvusvahelise õigusega; kutsub Somaalia valitsust üles täitma võetud kohustust lõpetada riigisiseste põgenike sundväljatõstmine, sealhulgas riigi pealinnas Muqdishos;

13.  avaldab Somaalia valitsusele kiitust Somaalia esialgse põhiseaduse läbivaatamisprotsessi käivitamise eest, millele eelnes 2018. aasta mais kolmepäevane riiklik põhiseaduse teemaline konverents ning mis tipneb Somaalia alalise põhiseaduse koostamisega; nõuab tungivalt, et Somaalia valitsus viiks lõpule vägivaldse äärmusluse ennetamise ja tõkestamise Somaalia riikliku tegevuskava koostamise, mis on osa riigi terviklikust julgeolekustrateegiast, mida toetab AMISOM;

14.  mõistab koletu sõjakuriteona hukka soopõhise ja seksuaalse vägivalla naiste, meeste, poiste ja tütarlaste kallal, kusjuures naised ja tütarlapsed on sellest eriti mõjutatud; kutsub riiki üles suurendama jõupingutusi, et kaitsetuid ühiskonnarühmi kaitsta; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et eelmisel aastal käivitas valitsus koostöös ÜRO ja ELiga üleriigilise õigusalase koolituse õppekava; kordab, et on väga mures naiste õiguste pärast; kutsub asjaomaseid ametiasutusi üles edendama soolist võrdõiguslikkust ja naiste võimestamist; mõistab hukka asjaolu, et Somaalias on homoseksuaalsus seadusevastane ja LGTBI-inimesed kriminaliseeritud;

15.  taunib äärmiselt kehva humanitaarolukorda, mis ohustab miljonite somaallaste elu; tuletab meelde, et 2011. aasta näljahäda tõttu surnute arvu suurendas ebakindlus ja äärmuslike al-Shabaabi mässuliste tegevus, millega takistati toiduabi toimetamist Somaalia kesk- ja lõunaosasse, mis tol ajal oli nende kontrolli all; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid ning rahvusvaheline üldsus suurendaksid abi andmist Somaalia elanikkonnale, et parandada kõige kaitsetumate rühmade elamistingimusi ning tegeleda sundrände, toiduga kindlustamatuse, epideemiate ja loodusõnnetuste tagajärgedega; mõistab hukka kõik Somaalias toimuvad rünnakud humanitaarvaldkonnas tegutsejate ja rahuvalvajate vastu; nõuab, et ELi abi viidaks vastavusse rahvusvaheliselt kokku lepitud arenguabi tõhususe põhimõtetega, et saavutada hiljuti heakskiidetud kestliku arengu eesmärgid;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Somaalia presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV –ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

 

 

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika