Menettely : 2018/2784(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0323/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0323/2018

Keskustelut :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0304

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 302kWORD 62k
4.7.2018
PE621.751v01-00}
PE621.752v01-00}
PE621.753v01-00}
PE621.755v01-00}
PE621.759v01-00}
PE621.762v01-00} RC1
 
B8-0323/2018}
B8-0324/2018}
B8-0325/2018}
B8-0327/2018}
B8-0331/2018}
B8-0334/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8-0323/2018 (ECR)

B8-0324/2018 (Verts/ALE)

B8-0325/2018 (S&D)

B8-0327/2018 (ALDE)

B8-0331/2018 (PPE)

B8-0334/2018 (GUE/NGL)


Somaliasta (2018/2784(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Euroopan parlamentin päätöslauselma Somaliasta (2018/2784(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Somaliasta ja erityisesti 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2017 antamansa päätöslauselman Dadaabin pakolaisleiristä(2),

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 30. lokakuuta 2017 antaman lausunnon Somalian iskusta sekä kaikki tiedottajan aikaisemmat lausunnot,

–  ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 antamat päätelmät Somaliasta,

–  ottaa huomioon yhteisen EU–Afrikka-strategian,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2017 julkistetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin ”Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia”,

–  ottaa huomioon EU:n ja Somalian suuntaa-antavan maaohjelman Somalian liittotasavallalle vuosiksi 2014–2020,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 15. toukokuuta 2018 antaman päätöslauselman Afrikan unionin Somalia-operaation valtuutuksen jatkamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 27. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman Somaliasta sekä kaikki sen aikaisemmat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon YK:n Somaliaa käsittelevän erityisedustajan 15. toukokuuta 2018 antaman selonteon YK:n turvallisuusneuvostolle,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 25. tammikuuta 2018, 25. helmikuuta 2018 ja 4. huhtikuuta 2018 antamat lehdistötiedotteet Somaliasta,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät 25. kesäkuuta 2018 Afrikan sarvesta, 17. heinäkuuta 2017 nälänhädän riskeihin puuttumisesta ja 3. huhtikuuta 2017 Somaliasta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin raportit Somaliasta 26. joulukuuta 2017 ja 2. toukokuuta 2018,

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2017 julkaistun YK:n ja Somalian turvallisuuskokouksen päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 29. syyskuuta 2017 antaman päätöslauselman Somalian avustamisesta ihmisoikeuksien alalla,

–  ottaa huomioon AMISOMin 8. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman, jossa ilmoitettiin aikomuksesta aloittaa AMISOMin joukkojen vaiheittainen vetäytyminen Somaliasta joulukuusta 2017 lähtien ja täydellisestä vetäytymisestä vuoteen 2020 mennessä,

–  ottaa huomioon neljän YK:n ihmisoikeusasiantuntijan 4. toukokuuta 2016 antaman yhteisen lausuman, jossa he toivat julki huolestumisensa siitä, että ammattiliittojen jäsenten ahdistelu Somaliassa on lisääntymässä,

–  ottaa huomioon yhdistymisvapautta käsittelevän ILOn (Kansainvälinen työjärjestö) komitean marraskuussa 2016 julkaistussa 380. raportissa esitetyt päätelmät ja suositukset sellaisina kuin ILOn hallintoelin ne hyväksyi tapauksessa N:o 3113,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että al-Shabaab on toteuttanut lukuisia terrori-iskuja Somalian maaperällä; ottaa huomioon, että 14. lokakuuta 2017 tehtiin Somalian pahin terrori-isku, jossa kuolleiksi kirjattiin virallisesti vähintään 512 henkilöä ja loukkaantuneiksi 357; ottaa huomioon, että al-Shabaab ja muut Islamilaiseen valtioon sidoksissa olevat terroristiryhmät ovat jatkaneet terrori-iskuja Somalian kansainvälisesti tunnustettua hallitusta ja siviilejä kohtaan;

B.  ottaa huomioon, että 1. huhtikuuta 2018 al-Shabaab johti autopommi-iskua Bulamarerissa sijaitsevaan Afrikan unionin rauhanturvaajien tukikohtaan ja läheisiin kyliin; ottaa huomioon, että 25. helmikuuta 2018 Mogadishussa tehtiin kaksi terrori-iskua, joissa kuoli vähintään 32 henkilöä;

C.  ottaa huomioon, että Somalian hallituksen turvallisuusjoukot surmasivat ja haavoittivat laittomasti siviilejä hallitusten joukkojen välisten sisäisten taistelujen yhteydessä Baidoassa sijaitsevassa avustuskeskuksessa kesäkuussa 2017; ottaa huomioon, että siviiliväestö on joutunut iskujen kohteeksi myös paikallisten joukkojen ja aseistettujen klaaniryhmien yhteenotoissa erityisesti Ala-Shabellen, Galguduudin ja Hiraanin alueilla;

D.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja YK:n Somalian avustusoperaation (UNSOM) 1. tammikuuta 2016 ja 14. lokakuuta 2017 välistä aikaa koskevien raporttien mukaan Somaliassa on saanut surmansa 2 078 siviiliä ja 2 507 on loukkaantunut; ottaa huomioon, että suurin osa tapauksista on al-Shabaabin asemiesten työtä; ottaa huomioon, että merkittävän osan näistä kuolemantapauksista ovat aiheuttaneet aseistetut klaaniryhmät, valtiolliset toimijat, mukaan luettuina armeija ja poliisi, ja jopa Afrikan unionin Somalia-operaation joukot;

E.  ottaa huomioon, että Somaliassa on ollut sisällissota kaksi vuosikymmentä; ottaa huomioon, että sen jälkeen kun uusi kansainvälistä tukea nauttiva hallitus asetettiin vuonna 2012, maa on edistynyt merkittävästi kohti rauhaa ja vakautta; ottaa huomioon, että vaikka al-Shabaab on kärsinyt raskaita tappioita viime vuosina toteutetuissa terrorismin vastaisissa operaatioissa, YK:n raporteista käy ilmi, että Isis/Daesh-joukot Somaliassa ovat lisääntyneet merkittävästi;

F.  ottaa huomioon, että Somaliassa järjestettiin 8. helmikuuta 2017 ensimmäiset vapaat vaalit kansainvälistä tukea nauttivan hallituksen asettamisen jälkeen; ottaa huomioon, että vaalijärjestelmällä lisättiin osallistumista, mutta valintamahdollisuuksia oli ainoastaan rajoitetusti; ottaa huomioon, että hallitus sitoutui siihen, että vuonna 2020/2021 järjestettävissä vaaleissa siirrytään yleiseen äänioikeuteen perustuvaan painottamattomaan vaalijärjestelmään;

G.  ottaa huomioon, että Afrikan unionin Somalia-operaation valtuutusta jatkettiin 31. heinäkuuta 2018 asti; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2372/17 mukaan AMISOMin sotilaallisia joukkoja olisi vähennettävä 30. lokakuuta 2018 mennessä siten, että niiden vahvuus on 20 626; ottaa huomioon, että AMISOMin henkilöstöä on syytetty ihmisoikeusrikkomuksista, seksuaalisesta väkivallasta ja rikkomuksista palveluksen aikana;

H.  ottaa huomioon, että sananvapautta, joka on kaikkien toimivien demokratioiden peruspilari, rajoitetaan Somaliassa edelleen merkittävästi; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat, kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja poliittiset johtajat saavat edelleen päivittäin uhkauksia; ottaa huomioon, että al-Shabaab syyllistyy edelleen ahdisteluun, pidätyksiin, vangitsemisiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä ja jopa surmiin; ottaa huomioon, että viranomaiset harvoin tutkivat näitä tapauksia; ottaa huomioon, että Somalia on Kansainvälisen journalistiliiton (IFJ) mukaan ollut kahdeksana peräkkäisenä vuonna toimittajien ja muiden mediatyöntekijöiden kannalta Afrikan hengenvaarallisin maa toimia ja harjoittaa perusoikeutta sananvapauteen;

I.  ottaa huomioon, että yhdistymis- ja järjestäytymisvapaus ovat ratkaisevan tärkeitä toimivan demokratian kehittymisen kannalta; ottaa huomioon, että Somalian liittohallitus ei käytännössä salli riippumattomien ammattiliittojen perustamista ja olemassaoloa; ottaa huomioon, että ammattiyhdistysaktivistit ja työntekijöiden oikeuksien puolustajat joutuvat Somaliassa päivittäin pelottelun, kostotoimien ja ahdistelun kohteeksi; ottaa huomioon, että ammattiliittojen jäseniin kohdistuvat stigmatisointi ja häväistyskampanjat ovat Somaliassa tavanomaisia;

J.  ottaa huomioon, että ILO on jättänyt yhdistymisvapauden rikkomista koskevan valituksen Somalian hallitusta vastaan; ottaa huomioon, että ILO kehotti hallitusta tunnustamaan viipymättä, että NUSOJ- ja FESTU-organisaatioiden johtajuus kuuluu Omar Faruk Osmanille;

K.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat totesivat julkisesti, että Somalia ei täytä kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan ja että ammattiyhdistysten tilanne huononee edelleen, vaikka ILOn hallintoelin on antanut nimenomaisia suosituksia, joissa Somalian hallitusta kehotetaan pidättymään enemmästä puuttumisesta Somaliassa rekisteröityjen ammattiliittojen ja erityisesti NUSOJ- ja FESTU-järjestöjen toimintaan;

L.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia rikotaan Somaliassa laajasti; ottaa huomioon, että tähän syyllistyvät enimmäkseen ei-valtiolliset toimijat – al-Shabaabin asemiehet ja aseistetut klaaniryhmät – mutta myös valtiolliset toimijat; ottaa huomioon, että maassa on esiintynyt laittomia teloituksia, seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia ja sieppauksia; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan Somalian kansallinen tiedustelu- ja turvallisuusvirasto (NISA) rikkoo rutiininomaisesti kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä; ottaa huomioon, että se toimii usein oikeuslaitoksen ulkopuolella ja sillä on liian laaja toimivalta;

M.  ottaa kuitenkin huomioon, että poliittinen tilanne on epävakaa ja hallitus on edelleen heikko, mikä haittaa edistymistä oikeus- ja turvallisuusalalla; ottaa huomioon, että Transparency Internationalin mukaan Somalia on maailman korruptoitunein maa;

N.  ottaa huomioon, että sotilastuomioistuimissa käsitellään hyvin erilaisia tapauksia (mukaan luettuina terrorismiin liittyvät rikokset) menettelyissä, jotka jäävät hyvin kauas oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista kansainvälisistä normeista; ottaa huomioon, että vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vähintään 23 henkilöä teloitettiin sotilastuomioistuinten antamien tuomioiden jälkeen, useimmat heistä terrorismiin liittyvien syytteiden perusteella; ottaa huomioon, että seitsemän vastaajaa, myös yksi lapsi, tuomittiin kuolemaan murhasta 13. helmikuuta 2017 Puntmaassa suurelta osin Puntmaan tiedustelupalvelujen pakottamien tunnustusten pohjalta; toteaa, että viisi teloitettiin saman vuoden huhtikuussa;

O.  ottaa huomioon, että ulkomaiset intressit mutkistavat poliittista tilannetta entisestään; ottaa huomioon, että yhtäältä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian ja toisaalta Qatarin välisen laajemman vastakkainasettelun yhteydessä Somalian liittohallitus on pyrkinyt pysymään puolueettomana; ottaa huomioon, että vastatoimena Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat keskeyttäneet säännölliset budjettitukimaksunsa Somalialle, mikä edelleen heikentää hallituksen kykyä maksaa turvallisuusjoukoille;

P.  ottaa huomioon, että lapset ovat Somalian konfliktin suurimpia uhreja; ottaa huomioon lukuisat tapaukset, joissa terroristijärjestöt ovat siepanneet ja värvänneet lapsia; ottaa huomioon, että Somalian turvallisuusjoukot ovat kohdelleet heitä vihollisina, ja surmat, vammauttamiset, pidätykset ja vangitsemiset ovat olleet yleisiä;

Q.  ottaa huomioon, että 21. helmikuuta 2018 julkaistussa Human Rights Watch -järjestön raportissa viitataan rikkomuksiin ja väärinkäytöksiin – mukaan luettuina hakkaamiset, kidutus, eristysrangaistukset ja seksuaalinen väkivalta – joiden kohteeksi on vuoden 2015 jälkeen joutunut satoja lapsia, joita on pidetty hallituksen pidätyskeskuksissa terrorismiin liittyvien toimien vuoksi; ottaa huomioon, että Puntmaassa lapsia on tuomittu kuolemaan terrorismirikoksista;

R.  ottaa huomioon, että vuosien kuivuuden jälkeen viimeaikaisten ennätyksellisten rankkasateiden aiheuttamien tulvien johdosta 230 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja että heistä arviolta yli puolet on lapsia; ottaa huomioon, että he liittyvät eri puolilla maata oleskeleviin noin 2,6 miljoonaan ihmiseen, joihin kuivuus ja konflikti ovat jo vaikuttaneet;

S.  ottaa huomioon, että aseistetut klaaniryhmät ovat aiheuttaneet merkittävän määrän kirjatuista siviiliuhreista; ottaa huomioon, että klaanikiistojen pääasiallisena aiheuttajana ovat maa- ja luonnonvarakiistat, joita jatkuva koston kierre pahentaa; ottaa huomioon, että luonnonvarojen puute ja kuivuus ovat kärjistäneet näitä konflikteja; ottaa huomioon, että hallituksen vastaiset elementit hyödyntävät näitä konflikteja lisätäkseen alueiden epävakautta;

T.  ottaa huomioon, että puutteellinen elintarviketurva muodostaa edelleen vakavan uhan Somalian valtiolle ja väestölle; ottaa huomioon, että EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston mukaan noin puolet Somalian 12 miljoonasta asukkaasta kärsii puutteellisesta elintarviketurvasta ja tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että arviolta 1,2 miljoonaa lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja näistä 232 000 kärsii hengenvaarallisesta vakavasta akuutista aliravitsemuksesta; ottaa huomioon, että monet maan alueet eivät ole täysin toipuneet vuosien 2011–2012 nälänhädästä; ottaa huomioon, että kuivuus pahentaa Somalian puutteellisen elintarviketurvan ongelmia;

U.  ottaa huomioon, että Keniassa on useita somalialaispakolaisten leirejä, mukaan luettuna Dadaabin leiri, jossa pelkästään on noin 350 000 pakolaista; ottaa huomioon, että koska kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut antamaan riittävää tukea, Kenian viranomaiset aikovat supistaa näitä leirejä painostamalla ihmisiä palaamaan Somaliaan;

V.  ottaa huomioon, että kansainväliset humanitaariset toimijat ovat keskeisessä asemassa puutteellisen elintarviketurvan torjumisessa ja humanitaarisen avun tarjoamisessa; ottaa huomioon, että ne ovat merkittävällä tavalla auttaneet välttämään humanitaarisen katastrofin Somaliassa; ottaa huomioon, että humanitaarista apua on yritetty ohjata sotatoimien rahoittamiseen;

W.  ottaa huomioon, että unioni on vuodesta 2016 vähitellen lisännyt vuotuista humanitaarista tukeaan Somalialle erityisesti vastauksena maata kurittaneeseen vakavaan kuivuuteen ja osoittanut 120 miljoonaa euroa humanitaarisille kumppaneille vuonna 2017; ottaa huomioon, että kansainvälinen humanitaarinen apusuunnitelma on rahoitettu vain 24-prosenttisesti;

X.  ottaa huomioon, että unioni on antanut 486 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahaston (2014–2020) kautta ja keskittynyt valtion toiminnan ja rauhan rakentamiseen, elintarviketurvaan, selviytymiskykyyn ja koulutukseen; ottaa huomioon, että unioni tukee AMISOMia myös Afrikan rauhanrahaston kautta; ottaa huomioon, että 22 000 Afrikan unionin rauhanturvaajaa (AMISOM) ovat tuoneet jonkin verran vakautta joihinkin Somalian osiin; ottaa huomioon, että jotkut maan osat ovat edelleen radikaalin islamilaisen al-Shabaab-liikkeen valvonnassa tai sen uhan alla tai niitä hallitsevat erilliset viranomaiset, kuten Somalimaassa ja Puntmaassa;

1.  tuomitsee kaikki Somalian väestöön kohdistuvat terrori-iskut, joihin syyllistyvät sekä al-Shabaab että muut terroristiset ääriliikkeet; vahvistaa, että terrorismille ei voi olla legitiimiä syytä; vaatii saattamaan terrori-iskuista ja ihmisoikeusrikkomisista vastaavat henkilöt tuomittaviksi ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; ilmaisee syvän osanottonsa Somalian terrorihyökkäysten uhreille ja heidän perheilleen ja pitää ihmishenkien menetystä erittäin valitettavana; muistuttaa Somalian viranomaisia niiden velvoitteesta turvata ihmisoikeudet ja suojella siviiliväestöä kaikissa olosuhteissa;

2.  korostaa, että terrorismin perussyiden, kuten turvattomuuden, köyhyyden, ihmisoikeusrikkomusten, ympäristön heikkenemisen, rankaisemattomuuden ja oikeussuojan puutteen sekä alistamisen poistaminen vaikuttaisi valtavasti terrorijärjestöjen ja -toiminnan hävittämiseen Somaliassa; vahvistaa, että alikehittyminen ja turvattomuus muodostavat noidankehän; kehottaa siksi kansainvälisiä toimijoita, mukaan luettuina unionin kehitysyhteistyöohjelmat, ryhtymään turvallisuusalan uudistamista ja valmiuksien rakentamista koskeviin aloitteisiin, jotta voidaan varmistaa Somaliassa toteutettujen kehitysyhteistyö- ja turvallisuuspolitiikkojen välinen johdonmukaisuus; kehottaa unionia edelleen tukemaan Somalian rauhan ja sovinnon prosessia keskinäisen vastuuvelvollisuuden kehyksen ja turvallisuussopimuksen kautta;

3.  kannustaa Somalian liittohallitusta jatkamaan rauhan ja valtion toiminnan rakentamisponnistelujaan, jotta voidaan kehittää vahvat instituutiot, joita hallinnoidaan oikeusvaltioperiaatetta noudattaen ja jotka kykenevät tarjoamaan julkiset peruspalvelut, ja jotta voidaan taata turvallisuus sekä sananvapaus ja yhdistymisvapaus; pitää myönteisenä, että al-Shabaab ei pystynyt estämään vuosien 2016–2017 vaaliprosessia; kehottaa Somalian liittohallitusta varmistamaan, että yleiseen äänioikeuteen perustuva painottamaton vaalijärjestelmä on käytössä vuoden 2020–2021 vaaleihin mennessä; muistuttaa, että pysyvä vakaus ja rauha voidaan saavuttaa vain sosiaalisen osallistamisen, kestävän kehityksen sekä demokratian periaatteisiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan hyvän hallinnon kautta;

4.  kehottaa Somalian liittohallitusta tehostamaan ponnistelujaan oikeusvaltion vakiinnuttamiseksi koko maassa; toteaa, että rankaisemattomuus on itseään vahvistavan väkivallan kierteen ja heikkenevän ihmisoikeustilanteen keskeinen syy; vaatii Somalian viranomaisia siirtämään tulevaisuudessa sotilastuomioistuimissa käsiteltävät siviiliasiat siviilituomioistuimiin syytetoimia varten; kehottaa Somalian presidenttiä välittömästi muuntamaan täytäntöönpanoa odottavat kuolemanrangaistukset muiksi rangaistuksiksi ensimmäisenä askeleena kohti kaikkien kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä; uskoo, että rankaisemattomuudesta voidaan päästä vain oikeusvaltioperiaatteella; kehottaa hallitusta ja kansainvälisiä toimijoita edelleen pyrkimään siihen, että perustetaan riippumaton oikeuslaitos, käynnistetään riippumattomat ja uskottavat tutkinnat käsittelemään somalialaisiin toimittajiin kohdistuneita rikoksia, kitketään korruptio ja rakennetaan vastuunalaiset instituutiot etenkin turvallisuusalalla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että hallitus käynnisti viime vuonna yhteistyössä YK:n ja EU:n kanssa oikeuslaitoksen työntekijöiden maanlaajuisen koulutusohjelman;

5.  pitää valitettavana, että valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat rikkovat sananvapautta Somaliassa; on huolissaan nykyisen hallinnon ja joidenkin paikallisten osavaltioiden autokraattisesta lähestymistavasta, joka johtaa poliittisten vastustajien ja rauhanomaisten kriitikkojen pidätyksiin; pitää täysin mahdottomana hyväksyä, että toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja pelotellaan, ahdistellaan, vangitaan tai surmataan; vaatii, että Somalian viranomaiset lakkaavat käyttämästä NISAa riippumattomien toimittajien ja poliittisten vastustajien pelottelemiseen; kehottaa hallitusta ja EU:ta osana sen Somaliassa toteuttamia oikeusvaltioon liittyviä toimintoja varmistamaan, että NISAan kohdistetaan sääntelyä, joka sisältää tehokkaat valvontamekanismit; toteaa, että sananvapaus ja mielipiteen vapaus ovat välttämättömiä vahvan ja demokraattisen yhteiskunnan kehittymisen kannalta; kehottaa Somalian liittohallitusta varmistamaan, että oikeutta sananvapauteen kunnioitetaan täysin; kehottaa Somalian hallitusta tarkistamaan rikoslakia, uutta medialakia ja muuta lainsäädäntöä, jotta kyseiset säädökset voidaan saattaa vastaamaan oikeutta sananvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen koskevia Somalian kansainvälisiä velvoitteita;

6.  on huolissaan siitä, että tietyt ulkomaiset intressit mutkistavat poliittista tilannetta entisestään; toteaa, että kun Somalian liittohallitus on yhtäältä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian ja toisaalta Qatarin välisen laajemman vastakkainasettelun yhteydessä pyrkinyt pysymään puolueettomana, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat keskeyttäneet säännölliset budjettitukimaksunsa Somalialle, mikä edelleen heikentää hallituksen kykyä maksaa turvallisuusjoukoille; kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia viipymättä lopettamaan Somalian vakauden horjuttamisen ja kunnioittamaan Somalian suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta;

7.  tuomitsee jyrkästi Somalian vapaiden ja riippumattomien ammattiyhdistysten yhdistymis- ja sananvapauden törkeän rikkomisen ja erityisesti Somalian kansallisen toimittajaliiton (NUSOJ) ja Somalian ammattiyhdistysten keskusliiton (FESTU) pitkään jatkuneet vaientamispyrkimykset, ja vaatii lopettamaan meneillään olevat tutkimukset ja luopumaan yleisen syyttäjän käsiteltävänä olevasta tapauksesta, jossa NUSOJ:n pääsihteeriä Omar Faruk Osmania syytetään maailman lehdistönvapauden päivän juhlistamisesta ilman tiedotusministeriön hyväksyntää;

8.  suhtautuu kielteisesti siihen, että Somalian valtio ahdistelee ammattiliittojen edustajia; kehottaa Somalian valtiota lopettamaan ammattiliittojen edustajien kaikkinaisen ahdistelun; vaatii hallitusta sallimaan riippumattomien ammattiliittojen perustamisen; uskoo vakaasti, että ammattiliitot ovat välttämättömiä, jotta voidaan taata työntekijöiden oikeudet Somaliassa; toteaa, että riippumattomat ammattiliitot voisivat merkittävällä tavalla vaikuttaa Somalian turvallisuustilanteen paranemiseen;

9.  kehottaa Somalian liittohallitusta noudattamaan ja kunnioittamaan kansainvälistä oikeusvaltioperiaatetta ja hyväksymään ja panemaan täysin täytäntöön ILOn asiassa 3113 tekemän päätöksen;

10.  antaa tunnustusta YK:n Somalia-operaation (UNSOM) kaikille osa-alueille ja Somalian ihmisoikeuksien valvomisen alalla, sekä pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä jatkaa sen valtuutusta 31. maaliskuuta 2019 asti; antaa tunnustusta sille, että Afrikan unioni on pyrkinyt tuomaan vakautta Somaliaan ja järjestämään siirtymävaiheen poliittista prosessia; kehottaa tehostamaan EU:n toteuttamaa seurantaa ja valmiuksien kehittämistä, jotta varmistetaan vastuu AMISOMin väärinkäytöksistä, erityisesti kun otetaan huomioon, että EU vastaa suurelta osalta AMISOMin rahoituksesta;

11.  pitää valitettavana lapsisotilaiden värväämistä Somaliassa ja katsoo sen olevan hirvittävä sotarikos; uskoo, että lapset ovat yksi konfliktin haavoittuvimmista ryhmistä; kehottaa kaikkia aseistettuja ryhmiä viipymättä lopettamaan tämän käytännön ja vapauttamaan kaikki niiden riveissä tällä hetkellä olevat lapset; kehottaa valtiota kohtelemaan näitä lapsia terrorismin ja sodan uhreina pikemminkin kuin syyllisinä, ja pyytää unionia avustamaan Somalian hallitusta sen kuntouttamis- ja integrointipyrkimyksissä; kehottaa Somalian viranomaisia lopettamaan lasten mielivaltaisen vangittuna pitämisen, jos heidän epäillään olleen laittomasti yhteydessä al-Shabaabiin; kehottaa kaikkia Somalian toimijoita noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan tavoitteita, jotka koskevat lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin, ja kannustaa Somalian liittohallitusta ratifioimaan sen viipymättä;

12.  pitää myönteisenä, että äskettäin perustetun Somalian riippumattoman kansainvälisen ihmisoikeuskomission jäsenet on valittu, ja kehottaa Somalian hallitusta nimittämään komission ilman lisäviivytyksiä; on vakavasti huolissaan raporteista, joiden mukaan Somalian turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin, mukaan luettuina surmat, mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, kidutus, raiskaukset ja sieppaukset; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että kaikki rikkomukset tutkitaan täysin ja että niihin syyllistyneet saatetaan tuomioistuimen eteen; kehottaa hallitusta ja unionia vahvistamaan Somalian rikostutkintayksikön teknistä osaamista, jotta se voi toteuttaa perusteellisia ja tehokkaita tutkimuksia, joissa kunnioitetaan oikeuksia; kehottaa al-Shabaabin vastaiseen taisteluun osallistuvia kotimaisia ja ulkomaisia joukkoja toimimaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; kehottaa Somalian hallitusta toteuttamaan sitoumukset, joiden mukaan kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden pakkosiirrot lopetetaan myös maan pääkaupungissa Mogadishussa;

13.  antaa Somalian hallitukselle tunnustusta siitä, että toukokuussa 2018 järjestetyn kolmipäiväisen kansallisen valtiosääntökokouksen jälkeen on käynnistetty Somalian väliaikaisen perustuslain tarkistamisprosessi, joka johtaa Somalian pysyvään perustuslakiin; kehottaa Somalian hallitusta saattamaan päätökseen Somalian kansallisen toimintasuunnitelman väkivaltaisten ääriliikkeiden estämisestä ja torjumisesta (PCVE) osana maan kattavaa turvallisuusohjelmaa (CAS), jota AMISOM tukee;

14.  tuomitsee hirvittävänä sotarikoksena naisiin, miehiin, poikiin ja tyttöihin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen väkivallan, joka koskee erityisesti naisia ja tyttöjä; kehottaa valtiota tehostamaan ponnistelujaan yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien suojelemiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että hallitus käynnisti viime vuonna yhteistyössä YK:n ja EU:n kanssa oikeuslaitoksen työntekijöiden maanlaajuisen koulutusohjelman; toistaa olevansa erittäin huolissaan naisten oikeuksista; kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista; tuomitsee sen, että homoseksuaalisuudesta on tehty Somaliassa laitonta, sekä hlbti-henkilöiden kriminalisoinnin;

15.  pitää valitettavana vakavaa humanitaarista tilannetta, joka uhkaa miljoonien somalien henkeä; muistuttaa, että vuoden 2011 nälänhädässä kuolleiden määrää lisäsivät turvattomuus ja al-Shabaabin ääriainesten toiminta, jolla estettiin elintarvikeavun toimitukset sen hallinnassa tuolloin olleille Etelä- ja Keski-Somalian alueille; kehottaa unionia, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä tehostamaan tukeaan Somalian väestölle, jotta voidaan pyrkiä parantamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien väestöryhmien elinoloja ja torjua väestön siirtymisen, heikon elintarviketurvan, epidemioiden ja luonnonkatastrofien seurauksia; tuomitsee kaikki hyökkäykset humanitaarisia toimijoita ja rauhanturvaajia vastaan Somaliassa; vaatii saattamaan unionin avun vastaamaan kansainvälisesti sovittuja kehitysavun tehokkuuden periaatteita, jotta voidaan saavuttaa äskettäin hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet (SDG);

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Somalian presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

(1)

EUVL C 204, 13.6.2018, s. 127.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0229.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö