Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0323/2018Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0323/2018

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Somalio

4.7.2018 - (2018/2784(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0323/2018 (ECR)
B8-0324/2018 (Verts/ALE)
B8-0325/2018 (S&D)
B8-0327/2018 (ALDE)
B8-0331/2018 (PPE)
B8-0334/2018 (GUE/NGL)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Procedūra : 2018/2784(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0323/2018
Pateikti tekstai :
RC-B8-0323/2018
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Somalio

(2018/2784(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Somalio, ypač į 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją[1],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl Dadabo pabėgėlių stovyklos[2],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 30 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl išpuolio Somalyje, taip pat į ankstesnius atstovo spaudai pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Somalio,

–  atsižvelgdamas į bendrą ES ir Afrikos strategiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2017 m. gruodžio mėn. ataskaitą „Civilių gyventojų apsauga: taikos, saugumo ir žmogaus teisių pagrindo kūrimas Somalyje“,

–  atsižvelgdamas į 2014–2020 m. ES ir Somalio Nacionalinę orientacinę programą Somalio Federacinei Respublikai,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 15 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuria pratęsiamas Afrikos Sąjungos misijos Somalyje įgaliojimų terminas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 27 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Somalio, taip pat į ankstesnes jos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 15 d. JT specialiojo įgaliotinio Somalyje pranešimą JT Saugumo Taryboje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 25 d., 2018 m. vasario 25 d. ir 2018 m. balandžio 4 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimus spaudai dėl Somalio,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Somalio pusiasalio, į 2017 m. liepos 17 d. išvadas dėl bado rizikos problemos sprendimo ir į 2017 m. balandžio 3 d. išvadas dėl Somalio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 26 d. ir 2018 m. gegužės 2 d. JT generalinio sekretoriaus pranešimus dėl Somalio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 4 d. JT ir Somalio saugumo konferencijos komunikatą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 29 d. priimtą JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl pagalbos Somaliui žmogaus teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. AMISOM pareiškimą, kuriame pranešama apie ketinimą 2017 m. gruodžio mėn. pradėti karių išvedimą iš Somalio ir iki 2020 m. išvesti visas karines pajėgas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 4 d. keturių JT žmogaus teisių ekspertų bendrą pareiškimą, kuriame jie išreiškė susirūpinimą dėl vis didesnio profsąjungų atstovų persekiojimo Somalyje,

–  atsižvelgdamas į išvadas ir rekomendacijas, pateiktas 2016 m. lapkričio mėn. TDO Asociacijos laisvės komiteto 380-ojoje ataskaitoje, kurią TDO valdymo organas patvirtino byloje Nr. 3113,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi „al-Shabaab“ Somalio teritorijoje įvykdė daugybę teroristinių išpuolių; kadangi 2017 m. spalio 14 d. Somalis išgyveno sunkiausią savo istorijoje teroristinį išpuolį, per kurį, oficialiais duomenimis, mažiausiai 512 žmonių žuvo, o 357 buvo sužeista; kadangi „al-Shabaab“ ir kitos su grupuote „Islamo valstybė“ susijusios teroristinės grupės ir toliau vykdė teroristinius išpuolius prieš tarptautiniu mastu pripažintą Somalio vyriausybę ir civilius gyventojus;

B.  kadangi 2018 m. balandžio 1 d. „al-Shabaab“ įvykdė išpuolį susprogdindama automobilį Afrikos Sąjungos taikdarių bazėje, kuri veikia Bulamare ir aplinkiniuose kaimuose; kadangi 2018 m. vasario 25 d. Mogadiše buvo įvykdyti du teroristiniai išpuoliai, per kuriuos žuvo mažiausiai 32 asmenys;

C.  kadangi 2017 m. birželio mėn. Somalio vyriausybės saugumo pajėgos neteisėtai nužudė ir sužeidė daug civilių gyventojų per vidinius vyriausybės pajėgų susirėmimus pagalbos paskirstymo vietoje Baidoa mieste; kadangi per susirėmimus regioninės pajėgos ir klanų karinės grupuotės taip pat puolė civilius gyventojus, ypač Žemutinės Šabelahos, Galgududo ir Hirano regionuose;

D.  kadangi, remiantis JT žmogaus teisių tarnybos ir JT pagalbos misijos Somaliui (UNSOM) ataskaita, apimančia laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 14 d., Somalyje užregistruota 2 078 civilių asmenų mirties ir 2 507 sužeidimų atvejai; kadangi už didžiąją dalį nužudymų ir sužeidimų atsakingi „al-Shabaab“ kovotojai; kadangi už nemažą dalį šių mirčių atsakingos klanų karinės grupuotės, valstybės veikėjai, įskaitant armiją ir policiją, taip pat netgi Afrikos Sąjungos misija Somalyje;

E.  kadangi Somalyje dvidešimt metų vyko pilietinis karas; kadangi nuo 2012 m., po to, kai darbą pradėjo nauja tarptautiniu mastu remiama vyriausybė, šalis padarė reikšmingą pažangą taikos ir stabilumo srityje; kadangi nepaisant to, jog per pastaruosius metus vykdant antiteroristines operacijas „al-Shabaab“ patyrė didelių nuostolių, JT ataskaitose nurodoma, kad ISIS/„Da’esh“ grupuotė Somalyje smarkiai padidėjo;

F.  kadangi 2017 m. vasario 8 d., po to, kai darbą pradėjo nauja tarptautiniu mastu remiama vyriausybė, Somalyje buvo surengti pirmieji laisvi rinkimai; kadangi rinkimų sistemoje stebima pažanga dalyvavimo požiūriu, tačiau rinkimų elementai kol kas menki; kadangi vyriausybė per 2020/2021 m. rinkimus įsipareigojo pereiti prie nesvertiniu balsavimu pagrįstos visuotinės rinkimų sistemos;

G.  kadangi Afrikos Sąjungos misijos Somalyje įgaliojimai pratęsti iki 2018 m. liepos 31 d.; kadangi, remiantis JT Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucija 2372/17, AMISOM uniformuoto personalo skaičius iki 2018 m. spalio 30 d. turėtų būti sumažintas iki 20 626; kadangi AMISOM darbuotojai savo tarnybos metu buvo kaltinami žmogaus teisių pažeidimais, seksualine prievarta ir nusižengimais;

H.  kadangi saviraiškos laisvė, kuri yra vienas iš svarbiausių bet kurios veikiančios demokratijos ramsčių, Somalyje tebėra smarkiai ribojama; kadangi žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, pilietinės visuomenės aktyvistai ir politiniai lyderiai ir toliau nuolat susiduria su grėsmėmis; kadangi „al-Shabaab“ toliau vykdo bauginimus, suėmimus, sulaikymus neužtikrinus tinkamo proceso ir netgi žudymus; kadangi valdžios institucijos retai tiria tokus atvejus; kadangi, pasak Tarptautinės žurnalistų federacijos (IFJ), Somalis aštuntus metus iš eilės buvo ta Afrikos valstybė, kurioje, vykdydami savo pagrindinę teisę į saviraiškos laisvę ir ja naudodamiesi, žuvo daugiausia žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų;

I.  kadangi laisvė jungtis į asociacijas ir profesines sąjungas yra itin svarbi bet kurios veikiančios demokratijos plėtrai; kadangi Somalio federalinė vyriausybė sąmoningai neleidžia sudaryti nepriklausomų sąjungų ir joms veikti; kadangi profesinių sąjungų ir darbuotojų teisių aktyvistai Somalyje kasdien susiduria su bauginimais, grasinimais ir priekabiavimu; kadangi Somalyje nuolat vykdomos šmeižto kampanijos prieš profesinių sąjungų atstovus ir jie stigmatizuojami;

J.  kadangi TDO išnagrinėjo skundą prieš Somalio Vyriausybę dėl asociacijų laisvės pažeidimo; kadangi TDO paragino vyriausybę „nedelsiant pripažinti, kad Omar Faruk Osman vadovauja Somalio žurnalistų nacionalinei sąjungai (NUSOJ) ir Somalio profesinių sąjungų federacijai (FESTU)“;

K.  kadangi JT žmogaus teisių ekspertai viešai pareiškė, jog „Somalis nevykdo savo tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų ir kad profesinių sąjungų padėtis vis blogėja, nepaisant konkrečių Tarptautinės darbo organizacijos valdančiosios tarybos rekomendacijų, kuriomis Somalio vyriausybė raginama susilaikyti nuo bet kokių tolesnių veiksmų Somalyje registruotų profesinių sąjungų atžvilgiu, ypač NUSOL ir FESTU atžvilgiu“;

L.  kadangi Somalyje labai paplitę žmogaus teisių pažeidimai; kadangi už juos atsakingi asmenys dažniausiai yra nevalstybiniai subjektai – „al-Shabaab“ kovotojai ir klanų karinės grupuotės, bet pažeidimus vykdo ir valstybės veikėjai; kadangi nustatyta neteisminių mirties bausmės vykdymo atvejų, seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, savavališkų areštų ir sulaikymų, taip pat grobimų; kadangi, Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuro duomenimis, Somalio nacionalinė žvalgybos ir saugumo agentūra (NISA) nuolat pažeidžia tarptautinę žmogaus teisių teisę; kadangi ji dažnai veikia neteisminiu būdu ir jos įgaliojimai yra per platūs;

M.  kadangi vis dėlto politinė padėtis yra nestabili, o valdymas tebėra silpnas, todėl stringa pažanga teisingumo ir saugumo sektoriaus reformos srityje; kadangi, anot organizacijos „Transparency International“, Somalis yra labiausiai korumpuota šalis pasaulyje;

N.  kadangi kariniuose teismuose toliau nagrinėjamos įvairiausios bylos, įskaitant su terorizmu susijusius nusikaltimus, o vykdant teismo procesą nesilaikoma tarptautinių teisingo bylos nagrinėjimo standartų; kadangi iki trečiojo 2017 m. ketvirčio mažiausiai 23 asmenims po karinio teismo apkaltinamųjų nuosprendžių, kurių dauguma priimti dėl su terorizmu susijusių kaltinimų, buvo įvykdyta mirties bausmė; kadangi 2017 m. vasario 13 d. septyni kaltinamieji, iš kurių vienas buvo vaikas, Puntlande nuteisti mirties bausme už nužudymą, daugiausia remiantis Puntlando žvalgybos tarnybų prievarta išgautais prisipažinimais; penkiems iš jų mirties bausmė buvo įvykdyta tų metų balandžio mėn.;

O.  kadangi užsienio interesai dar labiau apsunkina politinę padėtį; kadangi, kalbant apie platesnę Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Saudo Arabijos konfrontaciją su Kataru, pasakytina, kad Somalio federacinė vyriausybė siekia išlikti neutrali; kadangi atsakydamos į tai Saudo Arabija ir JAE nutraukė reguliarius paramos mokėjimus į Somalio biudžetą, o tai dar labiau susilpnino vyriausybės gebėjimą mokėti saugumo pajėgoms;

P.  kadangi vaikai yra bene didžiausios konflikto Somalyje aukos; kadangi būta daug vaikų pagrobimo ir teroristų grupuočių vykdomo jų verbavimo atvejų; kadangi Somalio saugumo pajėgos juos laiko priešais, taip pat jie dažnai žudomi, luošinami, areštuojami ir kalinami;

Q.  kadangi 2018 m. vasario 21 d. organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, jog nuo 2015 m. šimtai vaikų, kuriuos vyriausybė laiko nelaisvėje dėl jų su terorizmu susijusios veiklos, kenčia smurtą ir prievartą, įskaitant mušimą, kankinimą, izoliavimą ir seksualinę prievartą; kadangi Puntlande vaikai už teroristinius nusikaltimus buvo nuteisti mirties bausme;

R.  kadangi po kelerius metus trukusios sausros prasidėjo rekordiškai didelės liūtys ir dėl to buvo perkelta 230 000 žmonių, iš kurių daugiau kaip pusė yra vaikai; kadangi jie priskaičiuojami prie maždaug 2,6 milijonų žmonių visoje šalyje, kurie jau nukentėjo nuo sausros ir konfliktų;

S.  kadangi itin daug užregistruotų civilių asmenų žūčių įvyko dėl klanų karinių grupuočių kaltės; kadangi pagrindinė priežastis, dėl kurios kyla klanų konfliktai, yra ginčai dėl žemės ir išteklių, kuriuos dar labiau apsunkina uždaras keršto ratas; kadangi tokius konfliktus dar labiau paaštrino išteklių trūkumas ir sausros; kadangi tokiais konfliktais naudojasi vyriausybės priešininkai, siekdami dar labiau destabilizuoti teritorijas;

T.  kadangi maisto stygius tebėra didelė Somalio valstybės ir gyventojų problema; kadangi, kaip teigia Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas, maždaug pusei iš 12 milijonų Somalio gyventojų stinga maisto ir reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi apytikriai apskaičiuota, jog apie 1,2 mln. vaikų mityba yra labai prasta, o 232 000 kenčia nuo gyvybei pavojingo didelio ūmaus mitybos nepakankamumo; kadangi daugelis šalies teritorijų dar nėra visiškai atsigavusios nuo 2011–2012 m. bado; kadangi sausros Somalyje didina maisto stygiaus problemas;

U.  kadangi Kenijoje veikia keletas Somalio pabėgėlių stovyklų, įskaitant Dadaabo stovyklą, kurioje gyvena apie 350 000 pabėgėlių; kadangi, atsižvelgiant į tai, kad tarptautinė bendruomenė nesuteikia tinkamos paramos, Kenijos valdžios institucijos ketina sumažinti šias stovyklas, skatindamos grįžti į Somalį;

V.  kadangi tarptautiniai humanitarinės pagalbos teikėjai yra labai svarbūs kovojant su maisto stygiumi ir teikiant humanitarinę pagalbą; kadangi jie labai padėjo išvengti humanitarinės katastrofos Somalyje; kadangi buvo mėginama humanitarinę pagalbą nukreipti į karo finansavimą;

W.  kadangi nuo 2016 m. ES palaipsniui didina savo metinę humanitarinę pagalbą Somaliui, visų pirma reaguodama į didelę šalį alinančią sausrą, o 2017 m. 120 mln. EUR skyrė humanitariniams partneriams; kadangi tarptautinis humanitarinės pagalbos planas finansuojamas tik iki 24 proc.;

X.  kadangi ES iš Europos plėtros fondo (2014–2020 m.) suteikė 486 mln. EUR, daugiausia dėmesio skirdama valstybės ir taikos kūrimui, aprūpinimui maistu, atsparumui ir švietimui; kadangi ES per Afrikos taikos priemonę taip pat remia AMISOM; kadangi 22 000 karių turinčios Afrikos Sąjungos taikos palaikymo pajėgos (AMISOM) kai kuriose Somalio dalyse padėjo užtikrinti tam tikrą stabilumą; kadangi dalį šalies kontroliuoja arba joms kelia grėsmę radikalus islamistų judėjimas „al-Shabaab“ arba jas kontroliuoja atskiros valdžios institucijos, kaip Somalilando ir Puntlando atveju;

1.  smerkia visus teroristinius išpuolius prieš Somalio gyventojus, kuriuos įvykdė tiek „al-Shabaab“, tiek kitos ekstremistinės teroristinės grupuotės; tvirtina, kad negali būti jokios teisėtos priežasties vykdyti teroristinę veiklą; ragina už teroristinius išpuolius ir už žmogaus teisių pažeidimus atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę; reiškia didžiausią užuojautą neseniai Somalyje įvykdytų teroristinių išpuolių aukoms bei jų šeimoms ir labai apgailestauja dėl prarastų gyvybių; primena Somalio valdžios institucijoms apie jų pareigą užtikrinti žmogaus teises ir visomis aplinkybėmis apsaugoti civilius gyventojus;

2.  pabrėžia, kad šalinant pagrindines terorizmo priežastis, kaip antai nesaugumą, skurdą, žmogaus teisių pažeidimus, aplinkos būklės prastėjimą, nebaudžiamumą ir teisingumo nebuvimą, taip pat priespaudą, būtų labai prisidėta prie teroristų organizacijų ir veiklos nutraukimo Somalyje; tvirtina, kad dėl nepakankamo išsivystymo ir nesaugumo susidaro užburtas ratas; todėl ragina tarptautinius subjektus, be kita ko, vykdančius ES vystymosi programas, pradėti saugumo sektoriaus reformą ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvas siekiant užtikrinti jų vystymosi ir saugumo politikos darną Somalyje; ragina ES toliau remti taikos ir susitaikymo Somalyje procesą taikant Tarpusavio atskaitomybės sistemą ir Saugumo paktą;

3.  ragina Somalio federalinę vyriausybę tęsti taikos kūrimo ir valstybės kūrimo pastangas kuriant tvirtas institucijas, kurioms būtų taikomi teisinės valstybės principai ir kurios galėtų teikti pagrindines viešąsias paslaugas ir užtikrinti saugumą, saviraiškos laisvę ir asociacijų laisvę; džiaugiasi, kad grupuotei „al-Shabaab“ nepavyko sutrukdyti 2016–2017 m. rinkimams; ragina Somalio federalinę vyriausybę užtikrinti, kad 2020–2021 m. rinkimams būtų sukurta rinkimų sistema, pagrįsta nesvertiniu visuotiniu balsavimu; primena, kad ilgalaikio stabilumo ir taikos galima pasiekti tik užtikrinant socialinę įtrauktį, darnų vystymąsi ir gerą valdymą, pagrįstus demokratijos ir teisinės valstybės principais.

4.  ragina Somalio federalinę vyriausybę sustiprinti savo pastangas visoje šalyje įtvirtinti teisinės valstybės principą; teigia, kad nebaudžiamumas yra viena iš pagrindinių uždaro smurto rato ir blogėjančios žmogaus teisių padėties priežasčių; prašo Somalio valdžios institucijų būsimas karinių jurisdikcijų teismams priklausančias civilių bylas perduoti baudžiamiesiems civiliniams teismams; ragina Somalio prezidentą nedelsiant sušvelninti paskirtas mirties bausmes ir tai būtų pirmas žingsnis siekiant paskelbti visų mirties bausmių moratoriumą; mano, kad tik teisinė valstybė gali panaikinti nebaudžiamumą; ragina vyriausybę ir tarptautinius subjektus toliau siekti įsteigti nepriklausomą teismą – nusikaltimų, padarytų prieš Somalio žurnalistus, nepriklausomų ir patikimų tyrimų instituciją, išnaikinti korupciją ir kurti atskaitingas institucijas, ypač saugumo sektoriuje; palankiai vertina tai, kad vyriausybė, bendradarbiaudama su JT ir ES, praėjusiais metais pradėjo nacionalinės teisininkų mokymo programos įgyvendinimą;

5.  apgailestauja dėl valstybės ir nevalstybinių subjektų Somalyje vykdomų saviraiškos laisvės pažeidimų; yra susirūpinęs dėl dabartinės administracijos ir kai kurių regioninių valstybinių administracijų autokratinio požiūrio, dėl kurio areštuojami politiniai oponentai ir taikūs kritikai; mano, kad bet koks žurnalistų ir pilietinės visuomenės aktyvistų bauginimas, priekabiavimas prie jų, sulaikymas ar žudymas yra visiškai nepriimtini; prašo Somalio valdžios institucijas nebesinaudoti NISA siekiant įbauginti nepriklausomus žurnalistus ir politinius oponentus; ragina vyriausybę ir ES kaip dalį savo teisinės veiklos Somalyje užtikrinti, kad NISA būtų reguliuojama naudojant veiksmingą priežiūros sistemą; tvirtina, kad saviraiškos ir idėjų laisvė yra būtina kuriant stiprią ir demokratinę visuomenę; ragina Somalio vyriausybę užtikrinti, kad būtų visiškai paisoma teisės į saviraiškos laisvę; ragina Somalio vyriausybę persvarstyti baudžiamąjį kodeksą, naują žiniasklaidos įstatymą ir kitus teisės aktus siekiant suderinti juos su Somalio tarptautiniais įsipareigojimais, susijusiais su saviraiškos ir žiniasklaidos laisve;

6.  reiškia susirūpinimą dėl tam tikrų užsienio interesų, kurie dar labiau apsunkina politinę padėtį; atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į platesnę JAE ir Saudo Arabijos konfrontaciją su Kataru, Somalio federalinė vyriausybė, siekdama likti neutrali, nebegavo Saudo Arabijos ir JAE teikiamos reguliarios biudžetinės paramos išmokų, ir tai dar labiau silpnina vyriausybės gebėjimą mokėti saugumo pajėgoms; ragina JAE nedelsiant nutraukti visus destabilizavimo veiksmus Somalyje ir gerbti Somalio suverenumą bei teritorinį vientisumą;

7.  griežtai smerkia sunkius asociacijų laisvės ir saviraiškos laisvės pažeidimus Somalio laisvų ir nepriklausomų profesinių sąjungų atžvilgiu, ypač Somalio žurnalistų nacionalinės sąjungos (NUSOJ) ir Somalio profesinių sąjungų federacijos (FESTU) ilgalaikes represijas, ir prašo nutraukti atliekamus tyrimus ir bylą, kurią Generalinio prokuroro tarnyba iškėlė prieš NUSOJ generalinį sekretorių Omarą Faruką Osmaną už Pasaulinės spaudos laisvės dienos minėjimo organizavimą negavus Informacijos ministerijos sutikimo;

8.  smerkia Somalio valstybės represijas prieš profesines sąjungas; ragina Somalio valstybę nutraukti visų formų represijas prieš profesinių sąjungų narius; primygtinai reikalauja, kad vyriausybė leistų steigti nepriklausomas profesines sąjungas; yra tvirtai įsitikinęs, kad profesinės sąjungos yra būtinos darbuotojų teisėms Somalyje užtikrinti; tvirtina, kad nepriklausomos profesinės sąjungos galėtų labai padėti gerinti saugumo padėtį Somalyje;

9.  ragina Somalio federalinę vyriausybę gerbti ir puoselėti tarptautinius teisinės valstybės principus bei priimti ir visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) sprendimus dėl Bylos Nr. 3113;

10.  palankiai vertina JT misijos Somalyje (UNSOM) darbą visais aspektais ir žmogaus teisių stebėseną Somalyje, taip pat JT Saugumo Tarybos sprendimą pratęsti misijos įgaliojimus iki 2019 m. kovo 31 d.; palankiai vertina Afrikos Sąjungos pastangas grąžinti tam tikrą stabilumą Somaliui ir organizuoti pereinamojo laikotarpio politinį procesą; ragina ES geriau stebėti ir stiprinti gebėjimus, siekiant užtikrinti atskaitomybę už AMISOM įvykdytus pažeidimus, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES yra atsakinga už didžiąją jos finansavimo dalį;

11.  smerkia tai, kad Somalyje į karius verbuojami vaikai – tai yra kraupus karo nusikaltimas; mano, kad vaikai konflikte yra viena iš labiausiai pažeidžiamų grupių; ragina visas ginkluotas grupuotes nedelsiant nutraukti šią praktiką ir paleisti visus šiuo metu užverbuotus vaikus; ragina valstybę juos laikyti terorizmo ir karo aukomis, o ne nusikaltimo vykdytojais ir ragina ES padėti Somalio vyriausybei vykdyti reabilitacijos ir reintegracijos veiklą; primygtinai ragina Somalio valdžios institucijas nutraukti savavališką vaikų, kurie, kaip įtariama, yra neteisėtai susiję su „al-Shabaab“, kalinimą; ragina visus Somalio subjektus laikytis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo tikslų dėl vaikų įtraukimo į ginkluotus konfliktus ir ragina Somalio federalinę vyriausybę nedelsiant jį ratifikuoti;

12.  palankiai vertina Komisijos narių atranką į naujai įsteigtą Somalio nepriklausomą nacionalinę žmogaus teisių komisiją ir ragina Somalio vyriausybę nedelsiant šią komisiją paskirti; yra labai sunerimęs dėl pranešimų apie žmogaus teisių pažeidimus, padarytus Somalio saugumo pajėgų, įskaitant žudymus, savavališkus areštus ir kalinimą, kankinimą, žaginimą ir pagrobimus; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad visi pažeidimai būtų visapusiškai ištirti ir kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn; ragina vyriausybę ir ES stiprinti Somalio baudžiamųjų tyrimų departamento (CID) technines žinias siekiant atlikti išsamius ir veiksmingus tyrimus, kurie nepažeistų teisių; ragina vidaus ir užsienio pajėgas, kurios dalyvauja kovoje su „al-Shabaab“, veikti laikantis tarptautinės teisės; ragina Somalio vyriausybę vykdyti įsipareigojimus siekiant nutraukti priverstinį šalies viduje, įskaitant šalies sostinę Mogadišą, perkeltų asmenų iškeldinimą;

13.  giria Somalio vyriausybę už tai, kad ji po 2018 m. gegužės mėn. trijų dienų nacionalinio konstitucinio konvento pradėjo Somalio laikinosios konstitucijos peržiūros procesą, kurį užbaigus Somaliui bus parengta nuolatinė konstitucija; ragina Somalio vyriausybę užbaigti Somalio nacionalinį smurtinio ekstremizmo prevencijos ir kovos su juo veiksmų planą (PCVE), kuris įtrauktas į AMISOM remiamą šalies kompleksinį saugumo metodą (CAS);

14.  kaip baisų karo nusikaltimą smerkia smurtą dėl lyties ir seksualinį smurtą prieš moteris, vyrus, berniukus ir mergaites, nuo kurio ypač kenčia moterys ir mergaitės; ragina valstybę labiau stengtis apsaugoti pažeidžiamas visuomenės grupes; palankiai vertina tai, kad vyriausybė, bendradarbiaudama su JT ir ES, praėjusiais metais pradėjo nacionalinės teisininkų mokymo programos įgyvendinimą; dar kartą pakartoja, kad yra ypač susirūpinęs dėl moterų teisių; ragina atitinkamas valdžios institucijas skatinti lyčių lygybę ir galių suteikimą moterims; smerkia tai, kad Somalyje homoseksualumas laikomas nelegaliu ir kriminalizuojami LGTBI asmenys;

15.  apgailestauja dėl prastos humanitarinės padėties, kuri kelia grėsmę milijonų somaliečių gyvybei; primena, kad per 2011 m. badą mirusių asmenų skaičius padidėjo dėl nesaugios padėties ir grupuotei „al-Shabaab“ priklausančių ekstremistų kovotojų veiksmų jiems neleidus tiekti pagalbos maistu į tuo metu jų kontroliuotas Somalio pietinę ir centrinę dalis; ragina ES ir jos valstybes nares bei tarptautinę bendruomenę toliau padėti Somalio gyventojams, pagerinti labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo sąlygas ir spręsti problemas, susijusias su perkėlimo, maisto stygiaus, epidemijų ir gaivalinių nelaimių padariniais; smerkia visus Somalyje vykdomus išpuolius prieš humanitarinės pagalbos subjektus ir taikdarius; ragina ES pagalbą suderinti su tarptautiniu mastu sutartais vystymosi veiksmingumo principais, kad būtų pasiekti neseniai patvirtinti darnaus vystymosi tikslai (DVT);

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Somalio prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

 

 

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika