Postup : 2018/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0323/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0323/2018

Rozpravy :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0304

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 384kWORD 54k
4.7.2018
PE621.751v01-00}
PE621.752v01-00}
PE621.753v01-00}
PE621.755v01-00}
PE621.759v01-00}
PE621.762v01-00} RC1
 
B8-0323/2018}
B8-0324/2018}
B8-0325/2018}
B8-0327/2018}
B8-0331/2018}
B8-0334/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0323/2018 (ECR)

B8-0324/2018 (Verts/ALE)

B8-0325/2018 (S&D)

B8-0327/2018 (ALDE)

B8-0331/2018 (PPE)

B8-0334/2018 (GUE/NGL)


o Somálsku (2018/2784(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Uznesenie Európskeho parlamentu o Somálsku (2018/2784(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku, najmä na uznesenie z 15. septembra 2016(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2017 o utečeneckom tábore Dadaab(2),

–  vzhľadom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 30. októbra 2017 o útoku v Somálsku, rovnako ako na všetky predchádzajúce vyhlásenia hovorcu,

–  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu medzi EÚ a Afrikou,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na správu Úradu OSN pre ľudské práva o ochrane civilného obyvateľstva: budovanie základov mieru, bezpečnosti a ľudských práv v Somálsku z decembra 2017,

–  so zreteľom na indikatívny národný program EÚ – Somálsko pre Somálsku federatívnu republiku na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 15. mája 2018 o predĺžení mandátu misie Africkej únie v Somálsku,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 27. marca 2018 o Somálsku, ako aj na všetky predchádzajúce rezolúcie,

–  so zreteľom na informácie, ktoré poskytol osobitný zástupca OSN pre Somálsko Bezpečnostnej rade OSN 15. mája 2018,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 25. januára 2018, 25. februára 2018 a 4. apríla 2018 o Somálsku,

–  so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2018 o Africkom rohu zo 17. júla 2017 o riešení rizík hladomoru a 3. apríla 2017 o Somálsku,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 26. decembra 2017 a 2. mája 2018 o Somálsku,

–  so zreteľom na komuniké z konferencie OSN o bezpečnosti v Somálsku zo 4. decembra 2017,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 29. septembra 2017 o pomoci Somálsku v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie misie AMISOM z 8. novembra 2017, v ktorom oznámila svoj zámer začať v decembri 2017 s postupným sťahovaním vojsk zo Somálska a úplne ho dokončiť do roku 2020,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie štyroch expertov OSN v oblasti ľudských práv zo 4. mája 2016, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad rastúcim prenasledovaním odborárov v Somálsku,

–  so zreteľom na závery a odporúčania uvedené v 380. správe výboru pre slobodu združovania MOP z novembra 2016, ktorú schválil riadiaci orgán Medzinárodnej organizácie práce pre vec č. 3113,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže skupina al-Šabáb sa na somálskom území dopustila mnohých teroristických útokov; keďže 14. októbra 2017 Somálsko zažilo najhorší teroristický útok vo svojich dejinách, pri ktorom bolo úradne zaregistrovaných najmenej 512 mŕtvych a 357 zranených; keďže skupina al-Šabáb a iné teroristické skupiny príbuzné tzv. islamskému štátu aj naďalej páchajú teroristické útoky proti medzinárodne uznanej somálskej vláde aj proti civilnému obyvateľstvu;

B.  keďže skupina al-Šabáb 1. apríla 2018 zaútočila autom naloženým výbušninami na základňu mierových síl Africkej únie v meste Bulamarer a okolitých dedinách; keďže 25. februára 2018 došlo v Mogadišu k dvom teroristickým útokom, pri ktorých zahynulo najmenej 32 ľudí;

C.  keďže bezpečnostné sily somálskej vlády v dôsledku interných bojov medzi vládnymi silami v meste Baidoa, kde sa rozdeľovala medzinárodná pomoc, v júni 2017 protiprávne zabili a zranili civilných obyvateľov; keďže počas stretov regionálnych síl a kmeňových milícií, a to najmä v regiónoch Dolný Shabelle, Galguduud a Hiran, sa terčom stalo aj civilné obyvateľstvo;

D.  keďže podľa správy Úradu OSN pre ľudské práva a misie OSN pre pomoc Somálsku (UNSOM) za obdobie od 1. januára 2016 do 14. októbra 2017 došlo v Somálsku k 2 078 úmrtiam civilných obyvateľov a 2 507 ich bolo zranených; keďže väčšinu z nich pripisujú ozbrojencom skupiny al-Šabáb; keďže značnú časť týchto úmrtí spôsobili kmeňové milície, štátne sily vrátane armády a polície, ba dokonca aj misia Africkej únie v Somálsku;

E.  keďže Somálsko má za sebou dve desaťročia občianskej vojny; keďže od roku 2012, keď sa do úradu dostala nová vláda s medzinárodnou podporou, krajina významne pokročila k mieru a stabilite; keďže kým skupina al-Šabáb pri protiteroristických operáciách v posledných rokoch utrpela ťažké straty, podľa správ OSN sa frakcia ISIS/daeš v Somálsku výrazne rozrástla;

F.  keďže 8. februára 2017 sa v Somálsku konali prvé slobodné voľby po tom, ako bola do úradu uvedená vláda s medzinárodnou podporou; keďže volebný systém z hľadiska účasti prestavoval pokrok, ale jeho charakteristiky z hľadiska voľby boli len obmedzené; keďže vláda sa v súvislosti s voľbami v roku 2020/2021 zaviazala prejsť na nevážený volebný systém, ktorého základom je všeobecné volebné právo;

G.  keďže mandát misie Africkej únie v Somálsku bol predĺžený do 31. júla 2018; keďže podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2372/17 by sa počet uniformovaných príslušníkov misie AMISOM mal do 30. októbra 2018 znížiť na 20 626; keďže príslušníci misie AMISOM boli obvinení z porušovania ľudských práv, sexuálneho násilia a pochybení počas služby;

H.  keďže sloboda prejavu, ktorá je základným pilierom každej funkčnej demokracie, je v Somálsku aj naďalej veľmi obmedzená; keďže novinári, obhajcovia ľudských práv, aktivisti občianskej spoločnosti a politickí lídri sa naďalej každodenne potýkajú s hrozbami; keďže skupina al-Šabáb naďalej zastrašuje, zatýka, zadržiava bez riadneho procesu a dokonca zabíja; keďže orgány takéto prípady zriedkavo vyšetrujú; keďže v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich rokov Medzinárodná federácia novinárov IFJ uvádza Somálsko ako najnebezpečnejšiu africkú krajinu pre novinárov a iných pracovníkov v oblasti médií na prácu a uplatňovanie základného práva na slobodu prejavu;

I.  keďže právo na slobodné združovanie a odborové zväzy je nevyhnutné pre rozvoj každej funkčnej demokracie; keďže Spolková republika Somálsko fakticky neumožňuje vznik a existenciu nezávislých odborov; keďže sa odbory a aktivisti za práva pracujúcich v Somálsku potýkajú s každodenným zastrašovaním, odvetnými opatreniami a obťažovaním; keďže stigmatizácia a ohováračské kampane proti odborovým zväzom sú v Somálsku bežnou praxou;

J.  keďže MOP rozhodovala vo veci sťažnosti proti somálskej vláde pre porušovanie slobody združovania; keďže MOP vláde odporučila, aby bezodkladne uznala vedúcu úlohu NUSOJ a FESTU pod vedením Omara Faruka Osmana;

K.  keďže experti OSN v oblasti ľudských práv verejne vyhlásili, že Somálsko neplní svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a situácia odborov sa napriek konkrétnym odporúčaniam riadiaceho orgánu Medzinárodnej organizácie práce neustále zhoršuje a naliehavo vyzvali somálska vládu, aby sa zdržala akékoľvek ďalšieho zasahovania do registrácie odborov v Somálsku, s osobitným odkazom na NUSOJ a FESTU;

L.  keďže porušovanie ľudských práv je v Somálsku rozšírené; keďže sú zaň zodpovední väčšinou tí, ktorí nezastupujú štát: radikáli skupiny al-Šabáb a kmeňové milície, ale aj tí, ktorí štát zastupujú; keďže došlo k nezákonným popravám, sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu, svojvoľnému zatýkaniu, zadržiavaniu a únosom; keďže podľa Úradu OSN pre ľudské práva štátna agentúra pre spravodajstvo a bezpečnosť Somálska NISA rutinne porušuje medzinárodné právo v oblasti ľudských práv; keďže často pôsobí mimo zákon a má príliš široké právomoci;

M.  keďže je však politická situácia nestabilná a vláda naďalej slabá, čo bráni pokroku reformy v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti; keďže podľa Transparency International je Somálsko najviac skorumpovanou krajinou na svete;

N.  keďže vojenské súdy aj naďalej pojednávajú o širokej škále vecí vrátane trestných činov súvisiacich s terorizmom, konania výrazne zaostávajú za medzinárodnými štandardmi pre spravodlivý proces; keďže do tretieho štvrťroku 2017 bolo na základe rozsudkov vojenských súdov popravených najmenej 23 osôb, pričom väčšina z nich bola obvinená z činov súvisiacich s terorizmom; keďže 13. februára 2017 bolo v regióne Puntland na smrť odsúdených sedem obžalovaných vrátane jedného dieťaťa za vraždu, a to predovšetkým na základe výpovedí získaných pod nátlakom spravodajských služieb v Puntlande; piati z nich boli popravení v apríli toho istého roku;

O.  keďže politické prostredie naďalej komplikujú zahraničné záujmy; keďže pokiaľ ide o širšiu konfrontáciu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou na jednej strane a Katarom na strane druhej, somálska spolková vláda sa snaží zostať neutrálna; keďže v rámci odvetných opatrení Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty zastavili svoju pravidelnú podporu pre rozpočet Somálska, čo ešte viac oslabuje schopnosť vlády platiť bezpečnostné sily;

P.  keďže deti patria medzi najviac postihnuté obete konfliktu v Somálsku; keďže sa vyskytlo veľa prípadov únosu detí a ich náboru do teroristických skupín; keďže ich somálske bezpečnostné sily považujú za nepriateľov a často dochádza k vraždám, ťažkému ublíženiu na zdraví, zatýkaniu a zadržiavaniu;

Q.  keďže správa Human Rights Watch z 21. februára 2018 poukazuje na násilie a hrubosť vrátane bitia, mučenia, väznenia a sexuálneho násilia, ktorým boli od roku 2015 vystavené stovky detí vo vládnych väzniciach za činnosť súvisiacu s terorizmom; keďže v regióne Puntland boli na trest smrti za teroristické činy odsúdené deti;

R.  keďže povodne spôsobené nedávnymi rekordnými zrážkami po rokoch sucha vyhnali z domovov 230 000 ľudí, z ktorých pravdepodobne viac ako polovicu predstavujú deti; keďže títo pribudli k zhruba 2,6 milióna ľudí v celej krajine, ktorí už predtým trpeli v dôsledku sucha a konfliktov;

S.  keďže značný počet zaregistrovaných obetí spomedzi civilného obyvateľstva spôsobili kmeňové milície; keďže hlavným impulzom pre konflikty medzi jednotlivými kmeňmi sú spory o pôdu a zdroje, ktoré sprevádza neutíchajúci sled odvetných opatrení; keďže nedostatok zdrojov a suchá takéto konflikty iba zhoršujú; keďže protivládne sily využívajú takéto konflikty na ďalšiu destabilizáciu oblasti;

T.  keďže potravinová neistota naďalej predstavuje vážny problém pre somálsky štát a obyvateľstvo; keďže podľa Generálneho riaditeľstva pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ asi polovica z 12 miliónov obyvateľov Somálska trpí potravinovou neistotou a potrebuje humanitárnu pomoc; keďže podľa odhadov 1,2 milióna detí trpí akútnou podvýživou a z nich 232 000 pravdepodobne trpí život ohrozujúcou ťažkou akútnou podvýživou; keďže mnohé časti krajiny sa úplne nezotavili z hladomoru v rokoch 2011 – 2012; keďže suchá zhoršujú problémy spojené s potravinovou neistotou v Somálsku;

U.  keďže v Keni existuje niekoľko somálskych utečeneckých táborov vrátane tábora Dadáb, v ktorom samotnom sa nachádza okolo 350 000 utečencov; keďže vzhľadom na to, že medzinárodné spoločenstvo neposkytlo dostatočnú podporu, kenské orgány majú v úmysle zredukovať tieto tábory tým, že budú tlačiť na utečencov s cieľom dosiahnuť ich návrat do Somálska,;

V.  keďže medzinárodní humanitárni aktéri sú kľúčom k boju proti potravinovej neistote a k poskytovaniu humanitárnej pomoci; keďže významným spôsobom prispeli k odvráteniu humanitárnej katastrofy v Somálsku; keďže existujú pokusy využiť humanitárnu pomoc na financovania vojenských akcií;

W.  keďže od roku 2016 EÚ postupne zvýšila svoju ročnú humanitárnu podporu pre Somálsko, najmä v reakcii na vážne sucho postihujúce krajinu, a v roku 2017 pridelila 120 miliónov eur humanitárnym partnerom; keďže finančné prostriedky v rámci medzinárodného plánu humanitárnej reakcie tvoria len 24 % ;

X.  keďže EÚ poskytla 486 miliónov eur prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (2014 – 2020) so zameraním na budovanie štátu a mieru, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a vzdelávanie; keďže EÚ podporuje misiu AMISOM prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku; keďže dvadsaťdva tisícová jednotka mierových síl Africkej únie, AMISOM, priniesla určitú mieru stability častiam Somálska; keďže časti krajiny zostávajú pod kontrolou radikálneho islamského hnutia al-Šabáb alebo sú ním ohrozované, alebo sú riadené samostatnými orgánmi, ako je to v Somalilande a Puntlande;

1.  odsudzuje všetky teroristické útoky proti somálskemu obyvateľstvu, ktorých sa dopúšťa al-Šabáb a iné extrémistické teroristické skupiny; tvrdí, že neexistuje legitímny dôvod na zapojenie sa do teroristickej činnosti; žiada, aby boli osoby zodpovedné za teroristické útoky a za porušovanie ľudských práv postavené pred súd v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; vyjadruje hlboký súcit s obeťami teroristických útokov v Somálsku a ich rodinami a hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov; pripomína somálskym orgánom ich povinnosť zaručiť ľudské práva a chrániť civilné obyvateľstvo za každých okolností;

2.  zdôrazňuje, že odstránenie základných príčin terorizmu, ako je napríklad neistota, chudoba, porušovanie ľudských práv, zhoršovanie životného prostredia, beztrestnosť, nedostatok spravodlivosti a útlak, by značne prispelo k potlačeniu teroristických organizácií a ich činnosti v Somálsku; tvrdí, že zaostalosť a neistota tvoria začarovaný kruh; vyzýva preto medzinárodných aktérov vrátane aktérov rozvojových programov EÚ, aby sa zapojili do reformy bezpečnostného sektora a iniciatív budovania kapacít s cieľom zabezpečiť súlad medzi ich politikami v oblasti rozvoja a bezpečnosti v Somálsku; vyzýva EÚ, aby aj naďalej podporovala mierový proces a zmierenie v Somálsku prostredníctvom vzájomného rámca zodpovednosti a paktu bezpečnosti;

3.  nabáda federálnu vládu Somálska, aby pokračovala v mierovom a štátotvornom úsilí s cieľom budovať silné inštitúcie, ktoré sa budú riadiť zásadami právneho štátu a budú schopné poskytovať základné verejné služby a zaistiť bezpečnosť, slobodu prejavu a slobodu združovania; víta skutočnosť, že al-Šabáb nezabránil volebnému procesu v rokoch 2016 – 2017; vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zabezpečila, aby volebný systém založený na neváženom všeobecnom hlasovaní fungoval pred voľbami v rokoch 2020 – 202 1; pripomína, že trvalú stabilitu a mier možno dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia, udržateľného rozvoja a dobrej správy založenej na zásadách demokracie a právneho štátu;

4.  vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zintenzívnila svoje úsilie o upevnenie zásad právneho štátu v celej krajine; argumentuje, že beztrestnosť je hlavnou príčinou nekonečného cyklu násilia a zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv; žiada, aby somálske orgány previedli budúce občianske prípady spod jurisdikcie vojenských súdov na civilné súdy; vyzýva somálskeho prezidenta, aby bezodkladne zmenil existujúce rozsudky trestu smrti ako prvý krok k zavedeniu moratória na všetky tresty smrti; domnieva sa, že len právny štát môže odstrániť beztrestnosť; vyzýva vládu a medzinárodných aktérov, aby pokračovali v práci na vybudovaní nezávislého súdnictva, inštitúcií pre nezávislé a dôveryhodné vyšetrovanie trestných činov spáchaných proti somálskym novinárom, odstraňovaní korupcie a budovaní inštitúcií, ktoré budú niesť zodpovednosť, najmä v oblasti bezpečnosti; v tejto súvislosti víta, že vláda v spolupráci s OSN a EÚ minulý rok spustila celoštátny študijný plán vzdelávania v oblasti súdnictva;

5.  odsudzuje porušovanie slobody prejavu zo strany štátnych a neštátnych subjektov v Somálsku; je znepokojený autokratickým prístupom súčasnej vlády a niektorých regionálnych vlád, čo vedie k zatýkaniu politických oponentov a pokojných kritikov; považuje akékoľvek zastrašovanie, obťažovanie, zadržiavanie alebo zabíjanie novinárov a aktivistov občianskej spoločnosti za absolútne neprijateľné; žiada, aby somálske orgány prestali využívať NISA na zastrašovanie nezávislých novinárov a politických protivníkov; vyzýva vládu a EÚ, aby v rámci svojich činností v oblasti právneho štátu v Somálsku zabezpečili, že NISA bude regulovaná účinnými mechanizmami dohľadu; tvrdí, že sloboda prejavu a myslenia je nevyhnutná pre rozvoj silnej a demokratickej spoločnosti; vyzýva federálnu vládu Somálska, aby zabezpečila plné rešpektovanie práva na slobodu prejavu; vyzýva vládu Somálska, aby preskúmala trestný zákonník, nový zákon o médiách a iné právne predpisy s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými záväzkami Somálska, pokiaľ ide o právo na slobodu prejavu a médií;

6.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o určité zahraničné záujmy, ktoré ešte viac komplikujú politickú situáciu; berie na vedomie, so zreteľom na širšiu konfrontáciu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou na jednej strane a Katarom na strane druhej, že Saudská Arábia a SAE zrušili pravidelné platby na podporu rozpočtu federálnej vlády Somálska, ktorá sa usiluje zostať neutrálnou, čo ďalej oslabuje schopnosť vlády platiť bezpečnostné sily; nalieha na Spojené arabské emiráty, aby okamžite zastavili všetky akty destabilizácie v Somálsku a rešpektovali zvrchovanosť a územnú celistvosť Somálska;

7.  dôrazne odsudzuje závažné porušovanie slobody združovania a slobody prejavu voči slobodným a nezávislým odborom Somálska, a najmä dlhoročné represie namierené proti Národnej únii somálskych novinárov (NUSOJ) a Federácii somálskych odborových zväzov (FESTU), a trvá na ukončení prebiehajúcich vyšetrovaní a uzavretí prípadu, ktorý prevzal úrad generálneho prokurátora proti Omarovi Farukovi Osmanovi, generálnemu tajomníkovi NUSOJ, za organizáciu osláv Svetového dňa slobody tlače, bez súhlasu ministerstva informácií;

8.  odsudzuje represálie odborárov somálskym štátom; vyzýva somálsky štát, aby skoncoval so všetkým formami represálií proti odborárom; trvá na tom, aby vláda povolila vytvorenie nezávislých odborových zväzov; pevne verí, že odbory sú nevyhnutné pre zaručenie zamestnaneckých práv v Somálsku; tvrdí, že nezávislé odborové zväzy by mohli výrazne prispieť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Somálsku;

9.  nalieha na federálnu vládu Somálska, aby rešpektovala a dodržiavala medzinárodné právne normy a aby plne akceptovala a implementovala rozhodnutia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v súvislosti s prípadom 3113;

10.  oceňuje činnosť misie OSN v Somálsku (UNSOM) vo všetkých aspektoch, a najmä jej monitorovanie ľudských práv v Somálsku, rovnako ako rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN predĺžiť jej mandát až do 31. marca 2019; oceňuje úsilie Africkej únie o návrat určitého stupňa stability do Somálska a organizáciu prechodného politického procesu; žiada lepšie monitorovanie a budovanie kapacít na zabezpečenie zodpovednosti za porušovanie práva zo strany misie AMISOM, najmä vzhľadom na skutočnosť, že EÚ zodpovedá za veľkú časť prostriedkov, ktorými je misia financovaná;

11.  odsudzuje nábor detských vojakov v Somálsku ako odporný vojnový zločin; verí, že deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín konfliktu; vyzýva všetky ozbrojené skupiny, aby okamžite ukončili túto prax a uvoľnili všetky deti, ktoré sú v ich radoch; vyzýva štát, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s obeťami terorizmu a vojny, a nie ako s páchateľmi, a vyzýva EÚ, aby pomohla somálskej vláde v jej úsilí o ich rehabilitáciu a reintegráciu; naliehavo vyzýva somálske orgány, aby ukončili svojvoľné zadržiavanie detí podozrivých z nezákonného spojenia s al-Šabábom; nalieha na všetkých aktérov v Somálsku, aby dodržiavali ciele opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach dieťaťa o zapojení detí do ozbrojených konfliktov, a vyzýva federálnu vládu Somálska, aby ho bezodkladne ratifikovala;

12.  víta výber komisárov do novozaloženej nezávislej národnej komisie pre ľudské práva v Somálsku a vyzýva somálsku vládu, aby komisiu bez ďalších odkladov vymenovala; je hlboko znepokojený správami o porušovaní ľudských práv zo strany somálskych bezpečnostných síl vrátane zabíjania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania, mučenia, znásilňovania a únosov; vyzýva orgány, aby zabezpečili úplné vyšetrenie všetkých porušení práv a aby boli páchatelia predvedení pred súd; vyzýva vládu a EÚ, aby posilnili odborné znalosti odboru trestného vyšetrovania (CID) v Somálsku potrebné na vykonávanie dôkladných a účinných vyšetrovaní, ktoré budú rešpektovať práva; vyzýva domáce a zahraničné jednotky, ktoré zasahujú do boja proti al-Šabábu, aby konali v súlade s medzinárodným právom; vyzýva somálsku vládu, aby si splnila záväzky a ukončila nútené vysťahovávanie osôb vysídlených v rámci krajiny, a to aj v hlavnom meste krajiny Mogadišo;

13.  vyslovuje uznanie vláde Somálska za začatie procesu revízie dočasnej somálskej ústavy po uskutočnení trojdňového vnútroštátneho ústavného zhromaždenia v máji 2018, ktorá povedie k trvalej ústave Somálska; naliehavo vyzýva somálsku vládu, aby dokončila Národný akčný plán Somálska o prevencii a boji proti násilnému extrémizmu (PCVE) ako súčasť komplexného prístupu k bezpečnosti (CAS), ktorý podporuje AMISOM;

14.  odsudzuje otrasné vojnové zločiny vo forme sexuálneho a rodovo podmieneného násilia voči ženám, mužom, chlapcom a dievčatám, najmä však voči ženám a dievčatám; vyzýva štát, aby zintenzívnil svoje úsilie o ochranu zraniteľných skupín v spoločnosti; v tejto súvislosti víta, že vláda v spolupráci s OSN a EÚ minulý rok spustila celoštátny študijný plán vzdelávania v oblasti súdnictva; opätovne zdôrazňuje svoje veľké znepokojenie nad právami žien; vyzýva príslušné orgány, aby podporovali rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien; odsudzuje ilegalizáciu homosexuality v Somálsku a kriminalizáciu LGTBI osôb;

15.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi zlou humanitárnou situáciou, ktorá ohrozuje životy miliónov Somálčanov; pripomína, že počet obetí hladomoru v roku 2011 ďalej stúpol v dôsledku neistoty a aktivít extrémistických radikálov zo skupiny al-Šabáb, ktorí bránili dodávkam potravinovej pomoci do oblastí južného a stredného Somálska, ktoré boli v tom čase pod ich kontrolou; naliehavo vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili svoju pomoc somálskemu obyvateľstvu, zlepšili životné podmienky najzraniteľnejších a riešili dôsledky vysídľovania, potravinovej neistoty, epidémií a prírodných katastrof; odsudzuje všetky útoky voči humanitárnym činiteľom a mierovým silám v Somálsku; žiada, aby sa pomoc EÚ zosúladila s medzinárodne dohodnutými zásadami rozvojovej účinnosti s cieľom dosiahnuť nedávno schválené ciele trvalo udržateľného rozvoja;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 204, 13.6.2018, s. 127.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0229.

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia