Postup : 2018/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0366/2018

Předložené texty :

RC-B8-0366/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0346

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 366kWORD 55k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0366/2018 (ECR)

B8-0369/2018 (Verts/ALE)

B8-0370/2018 (S&D)

B8-0375/2018 (PPE)

B8-0377/2018 (ALDE)


o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin za skupinu S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock za skupinu ECR
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Kambodži, zejména o případu Kema Sokhy (2018/2842(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017(1) a 14. prosince 2017(2),

–  s ohledem na závěry Rady o Kambodži ze dne 26. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. července 2018 o všeobecných volbách v Kambodži,

–  s ohledem na hodnotící misi Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) v Kambodži ve dnech 5. až 11. července 2018,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008, 

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 16. listopadu 2017 o rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP),

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997, 

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčího delegace EU ze dne 25. srpna 2017 a 3. září 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži, 

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 36/32 ze dne 29. září 2017 a zprávu generálního tajemníka ze dne 2. února 2018,

–  s ohledem na zprávu výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců a rozhodnutí její řídící rady z března 2018,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/53/144 ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, na článek 35 o právu na zapojení se do politického života a na článek 80 o poslanecké imunitě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 3. září 2017 byl Kem Sokha, předseda Kambodžské národní strany záchrany, zatčen, a vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2017, po jednodenním jednání, nejvyšší soud oznámil rozpuštění CNRP; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž vydal pro 118 členů CNRP zákaz politické činnosti na dobu pěti let;

B.  vzhledem k tomu, že vládnoucí Kambodžská lidová strana (CPP) získala všechna křesla ve volbách do Národního shromáždění, které se konaly dne 29. července 2018, i ve volbách do Senátu konaných dne 25. února 2018;

C.  vzhledem k tomu, že právo na zapojení do politického života je zakotveno v článku 35 kambodžské ústavy; vzhledem k tomu, že novela zákona o politických stranách z roku 2017 obsahuje četná omezení účasti opozičních stran, včetně zrušení stran, pokud mají jejich čelní představitelé záznam v rejstříku trestů;

D.  vzhledem k tomu, že volby v Kambodži v roce 2018 byly de facto nekonkurenční a nesplnily minimální mezinárodní normy pro demokratické volby; vzhledem k tomu, že Evropská unie a Spojené státy pozastavily svou finanční pomoc kambodžské národní volební komisi a odmítly vyslat k těmto volbám pozorovatele;

E.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozpuštění CNRP bylo významným krokem k vytvoření autoritářského státu; vzhledem k tomu, že politickou strukturu Kambodže nelze nadále považovat za demokratickou;

F.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda přijala rozsáhlá opatření k zajištění toho, aby se vládnoucí CPP účastnila prakticky bez opozice jak voleb do Senátu, tak do Národního shromáždění;

G.  vzhledem k tomu, že po svém zatčení dne 3. září 2017 byl Kem Sokha obviněn z vlastizrady podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku, přestože má poslaneckou imunitu; vzhledem k tomu, že prohlášení kambodžské vlády ohrozila jeho právo na spravedlivý proces a zásadu presumpce neviny; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným mu hrozí trest až 30 let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že předseda soudu Dith Munty je členem stálého výboru vládnoucí strany;

H.  vzhledem k tomu, že dne 28. srpna 2018 kambodžské orgány propustily 14 členů strany CNRP, kterým byla udělena královská milost; vzhledem k tomu, že díky královské milosti bylo propuštěno také šest aktivistů a novinářů;

I.  vzhledem k tomu, že Kem Sokha byl ve vazbě bez soudu více než rok; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování označila zadržení pana Sokhy za „svévolné“ a „politicky motivované“; vzhledem k tomu, že pan Sokha byl dne 10. září 2018 propuštěn na kauci; vzhledem k tomu, že nemůže opustit svůj dům a není oprávněn komunikovat s ostatními členy opozice nebo sdělovacích prostředků;

J.  vzhledem k tomu, že k zatčení Kema Sokhy a jeho vazbě došlo v rámci rozsáhlých a systematických represí v oblasti politických a volebních práv v Kambodži; vzhledem k tomu, že stále narůstá počet případů zatčení členů politické opozice a politických komentátorů a jejich držení ve vazbě; vzhledem k tomu, že předchozí předseda CNRP Sam Rainsy byl odsouzen za pomluvu a nyní žije v exilu;

K.  vzhledem k tomu, že kambodžské orgány rovněž zasahují proti novinářům a reportérům, kteří informují o útocích na opoziční strany; vzhledem k tomu, že jednou z obětí těchto útoků na sdělovací prostředky je 69letý oceněný filmový tvůrce James Ricketson; vzhledem k tomu, že pan Ricketson byl v červnu 2017 zatčen za to, že přeletěl dronem nad místem shromáždění příznivců opoziční strany; vzhledem k tomu, že pan Ricketson byl za špionáž odsouzen k 6 letům vězení v hlavním městě Phnompenhu;

L.  vzhledem k tomu, že došlo k několika tvrdým zásahům proti nezávislým sdělovacím prostředkům; vzhledem k tomu, že sociální média jsou rovněž napadána; vzhledem k tomu, že v květnu vláda vydala nařízení omezující práva na svobodu projevu, tisku a zveřejňování a zmocňující vládu k tomu, aby kontrolovala sociální sítě s cílem odhalit a umlčet on-line odpůrce v Kambodži;

M.  vzhledem k tomu, že odboráři, aktivisté v oblasti lidských práv a organizace občanské společnosti působí v Kambodži ve stále omezenějším prostoru a čelí obtěžování, zastrašování a svévolnému zatýkání; vzhledem k tomu, že novela zákona o sdružování a nevládních organizacích z roku 2015 vážně omezuje svobodu sdružování a projevu, mimo jiné tím, že zavádí vládní kontrolu a cenzuru práce nevládních organizací; vzhledem k tomu, že zákon o odborech omezuje svobodu sdružování a vytváří zbytečné překážky a zátěž v souvislosti s postupem registrace a činnosti odborů;

N.  vzhledem k tomu, že pět obránců lidských práv z Kambodžského sdružení pro lidská práva a rozvoj (ADHOC), konkrétně Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Monyová a Ny Chakrya, čelí obvinění z uplácení svědků a z účasti na uplácení svědků coby spolupachatelé; vzhledem k tomu, že těchto pět ochránců lidských práv bylo nejdříve 14 měsíců zadržováno ve vyšetřovací vazbě a teprve poté byli propuštěni na kauci;

O.  vzhledem k tomu, že Kambodža využívá v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP) nejvýhodnější režim, konkrétně režim „Vše kromě zbraní“ (EBA); vzhledem k tomu, že EU vyčlenila na rozvojovou spolupráci s Kambodžou na finanční období 2014–2020 prostředky ve výši až 410 milionů EUR, z nichž je 10 milionů EUR určeno na podporu volební reformy v Kambodži, jejichž vyplacení je nyní pozastaveno;

P.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve svém červencovém prohlášení připomněl, že pro zachování pokroku, jehož Kambodža dosáhla při upevňování míru, má stále zásadní význam inkluzivní a pluralitní politický proces;

Q.  vzhledem k tomu, že dosud nebyly vyřešeny spory ohledně plantáží s cukrovou třtinou; vzhledem k tomu, že stále panují znepokojení nad vystěhováváním obyvatel z pozemků, přetrvávající beztrestností těchto činů a zoufalou situací dotčených komunit; vzhledem k tomu, že kambodžská vláda zatím nepřistoupila na mandát EU pro audit produkce cukrové třtiny;

1.  konstatuje, že Kem Sokha byl z vězení propuštěn na kauci za přísných podmínek; odsuzuje fakt, že Kem Sokha je držen v domácím vězení; vyzývá k tomu, aby byl Kem Sokha zproštěn všech obvinění a aby byl okamžitě a zcela propuštěn; dále vyzývá k okamžitému zrušení politicky motivovaných obvinění a rozsudků, které byly vyneseny nad opozičními politiky, včetně Sama Rainsyho;

2.  vyjadřuje znepokojení nad zdravotním stavem Kema Sokhy a vyzývá kambodžské orgány, aby mu umožnily náležité lékařské ošetření; žádá vládu, aby povolila setkání Kema Sokhy se zahraničními diplomaty, představiteli OSN a pozorovateli, kteří se zabývají lidskými právy;

3.  je přesvědčen, že volby v Kambodže nelze považovat za svobodné a spravedlivé; je vážně znepokojen způsobem pořádání a výsledky letošních voleb v Kambodže, které neproběhly důvěryhodným způsobem a jež byly mezinárodním společenstvím značně kritizovány;

4.  vyzývá kambodžskou vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ústavních ustanovení, která se týkají pluralismu a svobody sdružování a projevu; mimoto kambodžskou vládu vyzývá, aby zrušila všechny změny, jež byly nedávno provedeny v ústavě, trestním zákoníku, zákoně o politických stranách, zákoně o odborech, zákoně o nevládních organizacích, a všechny ostatní právní předpisy omezující svobodu projevu a politické svobody, které nejsou plně v souladu se závazky Kambodže a s mezinárodními normami;

5.  zdůrazňuje, že důvěryhodný demokratický proces vyžaduje prostředí, ve kterém politické strany, občanská společnost a sdělovací prostředky mohou plnit své legitimní role beze strachu, bez ohrožení a svévolných omezení; žádá vládu, aby přijala nezbytné kroky k urychlenému zvrácení rozhodnutí o rozpuštění strany CNRP;

6.  znovu vyzývá kambodžskou vládu, aby upustila od všech forem obtěžování, zneužívání a politicky motivovaných obvinění vznášených mimo jiné proti členům politické opozice, obráncům lidských práv, odborářům a obhájcům pracovních a pozemkových práv a dalším aktivistům občanské společnosti a novinářům; vyzývá kambodžskou vládu, aby bezodkladně propustila všechny občany, kteří jsou zadržováni za uplatňování lidských práv, včetně Jamese Ricketsona, a aby je zprostila všech obvinění;

7.  podporuje rozhodnutí pozastavit volební podporu poskytovanou Kambodže ze strany EU; připomíná státní a mezinárodní závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které Kambodža přijala; naléhavě kambodžskou vládu vyzývá, aby zahájila reformy s cílem posílit demokracii a aby při budoucích volebních procesech dodržovala minimální mezinárodně uznávané normy, k nimž patří pořádání svobodných a spravedlivých voleb za účasti více stran, zřízení skutečně nezávislé národní volební komise a zapojení nevládních organizací a nezávislých sdělovacích prostředků do sledování voleb a informování o nich;

8.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci mezi EU a Kambodžou a podmínek režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA);

9.  vítá uspořádání nedávné pracovní cesty EU do Kambodže ke zjištění potřebných údajů v souvislosti s režimem EBA a vyzývá Komisi, aby Parlament co nejdříve informovala o výsledcích této cesty; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Kambodže zvážila možné důsledky, včetně možnosti zahájit vyšetřování v rámci mechanismu stanoveného režimem EBA;

10.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby sestavily seznam osob odpovědných za rozpuštění opozice a za další případy závažného porušování lidských práv v Kambodži s cílem uvalit na ně vízová omezení a zmrazení majetku;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby situaci v Kambodži bedlivě sledovala; vyzývá ESVČ a členské státy, aby učinily potřebné kroky a na nadcházejícím 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva usilovaly o přijetí důrazné rezoluce o stavu lidských práv v Kambodži;

12.  vyzývá kambodžskou vládu, aby obnovila memorandum o porozumění s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Kambodži poté, co dne 31. prosince 2018 skončí jeho platnost;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

 

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0348.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0497.

Poslední aktualizace: 18. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí