Postupak : 2018/2842(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0366/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0366/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0346

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 361kWORD 55k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0366/2018 (ECR)

B8-0369/2018 (Verts/ALE)

B8-0370/2018 (S&D)

B8-0375/2018 (PPE)

B8-0377/2018 (ALDE)


o Kambodži, a posebno o slučaju Kema Sokhe (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin u ime Kluba zastupnika S&D-a
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Kambodži, a posebno o slučaju Kema Sokhe (2018/2842(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kambodži, posebno one od 14. rujna 2017.(1) i 14. prosinca 2017.(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Kambodži od 26. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 30. srpnja 2018. o općim izborima u Kambodži,

–  uzimajući u obzir posjet Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) Kambodži od 5. do 11. srpnja 2018. radi ocjenjivanja stanja,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o borcima za ljudska prava iz 2008., 

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice ESVD-a od 16. studenoga 2017. o raspuštanju Kambodžanske stranke nacionalnog spasa,

–  uzimajući u obzir Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Kambodže iz 1997., 

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 22. veljače 2017. o političkom stanju u Kambodži te izjave glasnogovornika Delegacije EU-a od 25. kolovoza 2017. i 3. rujna 2017. o ograničenjima političkog prostora u Kambodži, 

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava br. 36/32 od 29. rujna 2017. i izvješće glavnog tajnika od 2. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ljudska prava parlamentarnih zastupnika i odluke Upravnog vijeća Međuparlamentarne unije iz ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Opće skupštine UN-a A/RES/53/144 od 8. ožujka 1999. o pravu i odgovornosti pojedinaca, skupina i društvenih tijela da promiču i štite univerzalno priznata ljudska prava i temeljne slobode,

–  uzimajući u obzir Pariški mirovni sporazum iz 1991., u čijem se članku 15. navodi obveza poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u Kambodži, među ostalim i od strane međunarodnih potpisnika,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje,

–  uzimajući u obzir Ustav Kambodže, a posebno njegov članak 41., kojim se propisuju pravo i sloboda izražavanja i udruživanja, članak 35. o pravu na sudjelovanje u političkom životu i članak 80. o zastupničkom imunitetu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima od 10. prosinca 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je predsjednik Kambodžanske stranke nacionalnog spasa Kem Sokha uhićen 3. rujna 2017. te budući da je Vrhovni sud 16. studenoga 2017. nakon jednodnevnog saslušanja proglasio raspuštanje te stranke; budući da je Vrhovni sud također zabranio političko djelovanje u sljedećih pet godina za 118 političara koji su članovi Kambodžanske stranke nacionalnog spasa;

B.  budući da je vladajuća Kambodžanska narodna stranka osvojila 100 % od ukupnog broja mjesta na izborima za Nacionalnu skupštinu održanima 29. srpnja 2018. i na izborima za Senat održanima 25. veljače 2018.;

C.  budući da je člankom 35. Ustava Kambodže propisano pravo na sudjelovanje u političkom životu; budući da izmijenjeni Zakon o političkim strankama iz 2017. sadrži brojna ograničenja u pogledu sudjelovanja oporbenih stranaka, uključujući raspuštanje stranaka protiv čijih se čelnika vodi kazneni postupak;

D.  budući da na izborima 2018. u Kambodži zapravo nije postojala konkurencija te da nisu ispunjeni minimalni međunarodni standardi za demokratske izbore; budući da su Europska unija i Sjedinjene Američke Države zaustavile svoju financijsku pomoć kambodžanskom Nacionalnom izbornom odboru i odbile promatranje izbora;

E.  budući da je odluka o raspuštanju Kambodžanske stranke nacionalnog spasa bila odlučujući korak u stvaranju autoritarne države; budući da se politička struktura Kambodže više ne može smatrati demokracijom;

F.  budući da je kambodžanska vlada poduzela opsežne mjere kako bi osigurala da na izborima i za Senat i za Nacionalnu skupštinu zapravo ne postoji oporba vladajućoj Kambodžanskoj narodnoj stranci;

G.  budući da je Kem Sokha nakon uhićenja 3. rujna 2017. unatoč svom zastupničkom imunitetu optužen za izdaju prema članku 443. kambodžanskog Kaznenog zakona; budući da su izjave kambodžanske vlade ugrozile njegovo pravo na pošteno suđenje i pretpostavku nedužnosti; budući da mu, bude li proglašen krivim, prijeti do 30 godina zatvora; budući da je predsjednik Vrhovnog suda Dith Munty ujedno i član stalnog odbora vladajuće stranke;

H.  budući da su kambodžanske vlasti nakon kraljevskog pomilovanja 28. kolovoza 2018. pustile na slobodu 14 članova Kambodžanske stranke nacionalnog spasa; budući da je to pomilovanje povezano s oslobađanjem šest aktivista i novinara;

I.  budući da je Kem Sokha više od godinu dana bilo u pritvoru bez suđenja; budući da je radna skupina UN-a za proizvoljna pritvaranja izjavila da je zadržavanje Kema Sokhe u pritvoru prije suđenja bilo „proizvoljno” i „politički motivirano”; budući da je 10. rujna 2018. pušten na slobodu uz jamčevinu; budući da se ne smije udaljavati od svoje kuće niti komunicirati s drugim članovima oporbe i medija;

J.  budući da su se uhićenje i pritvor Kema Sokhe dogodili uslijed raširenog i sustavnog zatiranja političkih i izbornih prava u Kambodži; budući da broj uhićenih i pritvorenih članova političke oporbe i političkih komentatora stalno raste; budući da je prethodni predsjednik Kambodžanske stranke nacionalnog spasa Sam Rainsy osuđen za kazneno djelo klevete i sada živi u egzilu;

K.  budući kambodžanske vlasti također vrše pritisak na novinare i reportere koji izvještavaju o napadima na oporbene stranke; budući da je jedna od žrtava tih napada na medije 69-ogodišnji nagrađivani redatelj James Ricketson; budući da je James Ricketson uhićen zato što je u lipnju 2017. upravljao bespilotnom letjelicom iznad oporbenog skupa; budući da je osuđen za špijunažu na šest godina zatvora u glavnom gradu Phnom Penhu;

L.  budući da su poduzete oštre mjere protiv nezavisnih medija; budući da su društvene mreže također bile metom napada; budući da je u svibnju vlada donijela uredbu kojom se ograničavaju prava na slobodu izražavanja, tiska i objavljivanja i kojom se vlada ovlašćuje da nadzire društvene mreže u cilju otkrivanja i ušutkavanja različitog mišljenja opozicije na internetu u Kambodži;

M.  budući da članovi sindikata, aktivisti za ljudska prava i organizacije civilnog društva djeluju u sve ograničenijem prostoru u Kambodži i suočavaju se s uznemiravanjem, zastrašivanjem i proizvoljnim uhićenjima; budući da se izmijenjenim Zakonom o pridruživanju i nevladinim organizacijama iz 2015. ograničava sloboda udruživanja i izražavanja, uključujući uspostavom vladinih kontrola i cenzure nad radom nevladinih organizacija; budući da se Zakonom o sindikatima ograničava sloboda udruživanja i stvaraju nepotrebne prepreke i opterećenja u pogledu postupaka registracije i rada sindikata;

N.  budući da petorici boraca za ljudska prava povezanih s Kambodžanskim udruženjem za ljudska prava i razvoj, Human Rights and Development Association (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony, i Ny Chakrya, prijete optužbe o podmićivanju svjedoka i sudioništvu u podmićivanju svjedoka; budući da je pet boraca za ljudska prava prije suđenja provelo 14 mjeseci u pritvoru prije puštanja uz jamčevinu;

O.  budući da je za Kambodžu na snazi najpovoljniji mogući režim u okviru općeg sustava povlastica EU-a, točnije sustav „Sve osim oružja”; budući da je EU Kambodži za razvojnu suradnju dodijelio do 410 milijuna EUR za financijsko razdoblje 2014. – 2020., od čega je 10 milijuna EUR namijenjeno podupiranju procesa izborne reforme u Kambodži koji je trenutačno suspendiran;

P.  budući da je glavni tajnik UN-a u svojoj izjavi iz srpnja podsjetio na to da je uključiv i pluralistički politički proces i dalje ključan za očuvanje napretka koji je Kambodža ostvarila u konsolidaciji mira;

Q.  budući da još nisu riješeni sukobi u pogledu plantaža šećera; budući da postoji stalna zabrinutost u vezi s prisilnim iseljavanjima sa zemljišta, opetovanim nekažnjavanjem takvih djela i teškom situacijom pogođenih zajednica; budući da vlada Kambodže još nije potpisala mandat za revizijski postupak EU-a za šećernu trsku;

1.  napominje da je Kem Sokha pušten iz zatvora uz jamčevinu i pod strogim uvjetima; osuđuje činjenicu da se Kem Sokha nalazi u kućnom pritvoru; poziva na to da se sve optužbe protiv Kema Sokhe odbace te da ga se odmah pusti na slobodu; nadalje poziva na to da se druge politički motivirane optužbe i presude protiv političara opozicije, uključujući protiv Sama Rainsyja, odmah odbace;

2.  zabrinut je zbog zdravstvenog stanja Kema Sokhe i poziva kambodžanske vlasti da mu dopuste odgovarajuće liječenje; poziva vladu da Kemu Sokhi dopusti da se sastane sa stranim veleposlanicima, dužnosnicima UN-a i promatračima za ljudska prava;

3.  izražava svoje uvjerenje o tome da se izbori u Kambodži ne mogu smatrati slobodnima i pravednima; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog odvijanja i rezultata izbora u Kambodži 2018., koje vidi kao neuspjeh u provedbi vjerodostojnog procesa i koji su naišli na široku osudu međunarodne zajednice;

4.  poziva kambodžansku vladu da radi na jačanju demokracije i vladavine prava te da poštuje ljudska prava i temeljne slobode, što podrazumijeva potpuno poštovanje ustavnih odredbi o pluralizmu i slobodi udruživanja i izražavanja; nadalje poziva kambodžansku vladu na opoziv svih nedavnih izmjena Ustava, Kaznenog zakona, Zakona o političkim strankama, Zakona o sindikatima, Zakona o nevladinim organizacijama i svih drugih zakonodavnih akata kojima se ograničavaju sloboda izražavanja i političke slobode koje nisu u potpunosti u skladu s obvezama Kambodže i međunarodnim standardima;

5.  naglašava da je za vjerodostojan demokratski proces potrebno okružje u kojem političke stranke, civilno društvo i mediji mogu ispuniti svoje legitimne uloge bez straha, prijetnji ili proizvoljnih ograničenja; poziva vladu da poduzme potrebne mjere kako bi se zajamčio brzi preokret u pogledu raspuštanja Kambodžanske stranke nacionalnog spasa;

6.  ponovno poziva kambodžansku vladu da obustavi sve oblike uznemiravanja i zlostavljanja te odbaci politički motivirane kaznene optužbe protiv članova političke opozicije, boraca za ljudska prava, članova sindikata, boraca za prava radnika, aktivista za zemljišna prava i ostalih aktivista civilnog društva, i novinara, među ostalima; poziva vladu Kambodže da bez odgode na slobodu pusti sve građane koji su pritvoreni jer su djelovali u skladu sa svojim ljudskim pravima, uključujući Jamesa Ricketsona, te da odbaci sve optužbe protiv njih;

7.  podupire odluku o prekidu izborne potpore EU-a Kambodži; podsjeća na nacionalne i međunarodne obveze u pogledu demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava na koje se Kambodža obvezala; potiče kambodžansku vladu na reforme u cilju unapređenja demokracije te na primjenu međunarodno priznatih minimalnih standarda tijekom budućih izbornih postupaka, uključujući organizaciju višestranačkih, slobodnih i pravednih izbora, uspostavu uistinu neovisnog Nacionalnog izbornog odbora i uključivanje nevladinih organizacija i nezavisnih medija u nadziranje izbora i izvještavanje o njima;

8.  podsjeća vladu Kambodže da treba ispuniti svoje obveze u pogledu demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava, koji su ključna sastavnica Sporazuma o suradnji između EU-a i Kambodže i uvjeta u okviru sustava „Sve osim oružja”;

9.  pozdravlja nedavnu misiju EU-a u Kambodži u svrhu utvrđivanja činjenica u okviru sustava „Sve osim oružja” i poziva Komisiju da zaključke što prije dostavi Parlamentu; poziva Komisiju da razmotri moguće posljedice u kontekstu trgovinskih povlastica koje Kambodža uživa, među ostalim pokretanje istrage u skladu s mehanizmima predviđenima sustavom „Sve osim oružja”;

10.  poziva ESVD i Komisiju da sastave popis pojedinaca odgovornih za raspuštanje oporbe i druge ozbiljne povrede ljudskih prava u Kambodži u cilju uvođenja mogućih viznih ograničenja i zamrzavanja njihove imovine;

11.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pomno prati stanje u Kambodži; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da se aktivira i preuzme vodeću ulogu u nastojanjima da se na predstojećoj 39. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava donose odlučna rezolucija o ljudskim pravima u Kambodži;

12.  poziva kambodžansku vladu da s Uredom visokog povjerenika UN-a za ljudska prava u Kambodži obnovi Memorandum o razumijevanju (MoU) po njegovu isteku 31. prosinca 2018.;

13.  nalaže svom predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, zamjeniku potpredsjednice/ Visoke predstavnice Komisije Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku Udruga zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), vladama i parlamentima država članica te Vladi i Narodnoj skupštini Kambodže.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0348.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0497.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti