Eljárás : 2018/2842(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0366/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0366/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0346

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 293kWORD 55k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0366/2018 (ECR)

B8-0369/2018 (Verts/ALE)

B8-0370/2018 (S&D)

B8-0375/2018 (PPE)

B8-0377/2018 (ALDE)


Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin az S&D képviselőcsoport nevében
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről (2018/2842(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2017. szeptember 14-i(1) és a 2017. december 14-i(2) állásfoglalására,

–  tekintettel a Tanács Kambodzsára vonatkozó, 2018. február 26-i következtetéseire,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) szóvivője által a kambodzsai általános választásokról 2018. július 30-án tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) Kambodzsába tett 2018. július 5–11-i értékelő kiküldetésére,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008-as európai uniós iránymutatásokra, 

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének a Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártja feloszlatásáról szóló, 2017. november 16-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti, 1997. évi együttműködési megállapodásra, 

–  tekintettel az EU 2017. február 22-i helyi nyilatkozatára a kambodzsai politikai helyzetről, valamint az uniós küldöttség szóvivőjének 2017. augusztus 25-i és 2017. szeptember 3-i nyilatkozatára a kambodzsai politikai tér korlátozásairól, 

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 36/32. számú 2017. szeptember 29-i határozatára és a főtitkár 2018. február 2-i jelentésére,

–  tekintettel a parlamenti képviselők emberi jogaival foglalkozó bizottság jelentésére, valamint az Interparlamentáris Unió Kormányzótanácsának 2018. márciusi határozataira,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az egyéneknek, csoportoknak és a társadalmi szervezeteknek az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításához és védelméhez való jogáról és az ezek iránti felelősségéről szóló 1999. március 8-i határozatára (A/RES/53/144),

–  tekintettel az 1991-es párizsi békemegállapodásokra, melyek 15. cikkében többek közt a nemzetközi aláírók részéről kötelezettségvállalás szerepel az emberi jogok és alapvető szabadságok Kambodzsában való fenntartására,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló egyezményére,

–  tekintettel a kambodzsai alkotmányra és különösen annak a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadságot szentesítő 41. cikkére, a politikai részvételről szóló 35. cikkére, valamint a parlamenti mentelmi jogról szóló 80. cikkére,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2017. szeptember 3-án Kem Sokhát, a Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártjának (CNRP) elnökét letartóztatták, és mivel 2017. november 16-án a Legfelsőbb Bíróság bejelentette a CNRP feloszlatását egy egynapos meghallgatás végén; mivel a Legfelsőbb Bíróság emellett a CNRP 118 politikusát öt évre eltiltotta a politikai tevékenységtől;

B.  mivel a hatalmon levő Kambodzsai Néppárt (CPP) a 2018. július 29-i nemzetgyűlési választásokon és a 2018. február 25-i szenátusi választásokon megszerezte a vitatott képviselői helyek 100%-át;

C.  mivel a kambodzsai alkotmány 35. cikke rögzíti a politikai részvételhez való jogot; mivel a politikai pártokról szóló, 2017-ben módosított törvény számos megszorítást tartalmaz az ellenzéki pártok részvételével kapcsolatosan, többek között a pártok feloszlatásáról, amennyiben vezetőjük bűnügyi nyilvántartással rendelkezik;

D.  mivel a 2018. évi kambodzsai választások során nem volt tényleges versenyhelyzet, és a választások nem feleltek meg a demokratikus választásokra vonatkozó minimális nemzetközi normáknak; mivel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok felfüggesztette a kambodzsai Nemzeti Választási Bizottság részére nyújtott pénzügyi támogatását, és elutasította a választások megfigyelését;

E.  mivel a CNPR feloszlatására vonatkozó határozat jelentős lépés volt egy önkényuralmi állam létrehozása felé; mivel Kambodzsa politikai struktúrája már nem tekinthető demokráciának;

F.  mivel a kambodzsai kormány széles körű intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy a hatalmon levő CPP gyakorlatilag ellenzék nélkül indulhasson mind a szenátusi, mind a nemzetgyűlési választásokon;

G.  mivel 2017. szeptember 3-i letartóztatását követően Kem Sokhát a kambodzsai büntető törvénykönyv 443. cikke alapján hazaárulással vádolták meg annak ellenére, hogy parlamenti mentelmi joggal rendelkezik; mivel a kambodzsai kormány nyilatkozatai veszélyeztetik Kem Sokha tisztességes tárgyaláshoz való jogát és az ártatlanság vélelmét; mivel ha bűnösnek találják, akár 30 év börtönbüntetést is kaphat; mivel a bíróság elnöke, Dith Munty a hatalmon levő párt állandó bizottságának tagja;

H.  mivel 2018. augusztus 28-án a kambodzsai hatóságok szabadon engedték a CNRP 14 tagját, miután azok királyi kegyelemben részesültek; mivel ez a kegyelem fél tucat aktivista és újságíró szabadon bocsátásához kapcsolódik;

I.  mivel Kem Sokha több mint egy évig volt előzetes letartóztatásban; mivel az ENSZ önkényes fogvatartással foglalkozó munkacsoportja kijelentette, hogy Kem Sokha előzetes letartóztatása önkényes és politikai indíttatású volt; mivel Kem Sokha óvadék ellenében 2018 szeptemberében szabadult; mivel lakhelye közeléből nem mozdulhat el, és nem kommunikálhat az ellenzék többi tagjával vagy a médiával;

J.  mivel Kem Sokha letartóztatására és fogvatartására a politikai és választói jogok széles körű és szisztematikus elnyomásának légkörében került sor Kambodzsában; mivel a politikai ellenzék tagjaival és a politikai elemzőkkel szemben foganatosított letartóztatások és őrizetbe vételek száma folyamatosan emelkedik Kambodzsában; mivel Sam Rainsyt, a CNRP korábbi elnökét rágalmazás miatt elítélték, és most száműzetésben él;

K.  mivel a kambodzsai hatóságok felléptek az olyan újságírók és riporterek ellen is, akik beszámoltak az ellenzéki pártok ellen irányuló támadásokról; mivel a 69 éves, díjnyertes filmrendező, James Ricketson a média elleni támadások egyik áldozata; mivel James Ricketsont azért ítélték el, mert egy drónt irányított egy ellenzéki nagygyűlés fölé 2017 júniusában; mivel James Ricketsont kémkedés vádjával a fővárosban, Phnompenben letöltendő hatéves börtönbüntetésre ítélték;

L.  mivel a független médiát súlyos támadások érték; mivel a közösségi média hálózatai ellen is támadást indítottak; mivel májusban a kormány olyan rendeletet bocsátott ki, amely korlátozza a véleménynyilvánítás, a sajtó és a közzététel szabadságára vonatkozó jogokat, valamint felhatalmazza a kormányt a közösségi médiahálózatok megfigyelésére és az online ellenvélemények felfedésére és elhallgattatására;

M.  mivel Kambodzsában a szakszervezetek, az emberi jogi aktivisták és a civil társadalmi szervezetek egyre korlátozottabb térben működnek, továbbá zaklatással, megfélemlítéssel és önkényes letartóztatásokkal szembesülnek; mivel az egyesülésről és a nem kormányzati szervekről szóló, 2015-ben módosított törvény súlyosan korlátozza az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságát, és lehetővé teszi a nem kormányzati szervek munkájának kormány általi ellenőrzését és cenzúrázását; mivel a szakszervezeti törvény korlátozza az egyesülés szabadságát, valamint szükségtelen akadályokat és terheket teremt a szakszervezetek regisztrációs eljárásaiban és működésében;

N.  mivel a kambodzsai Emberi Jogi és Fejlesztési Szervezet (ADHOC) öt emberijog-védője, Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony és Ny Chakrya ellen azt a vádat hozták fel, hogy megvesztegettek egy tanút, illetve tanú megvesztegetésében bűntársak voltak; mivel az öt emberijog-védő 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, mielőtt óvadék ellenében szabadon engedték őket;

O.  mivel Kambodzsa az általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) keretében rendelkezésre álló legkedvezőbb rendszer, nevezetesen a „fegyverek kivételével mindent” (EBA) rendszer kedvezményezettje; mivel az EU a 2014–2020 közötti időszakra 410 millió eurót különített el Kambodzsa számára fejlesztési együttműködés céljára, és ebből 10 millió eurót a kambodzsai választási reformfolyamat támogatására, amelyet jelenleg felfüggesztettek;

P.  mivel az ENSZ-főtitkár júliusi nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy az inkluzív és pluralista politikai folyamat továbbra is alapvető fontosságú a Kambodzsa által a béke megszilárdítása terén elért előrelépés megőrzése tekintetében;

Q.  mivel a cukorültetvényekkel kapcsolatos konfliktusok még nem oldódtak meg; mivel továbbra is aggodalomra ad okot a földterületek kisajátítása, az ilyen cselekedetek büntetlensége és az érintett területek nehéz helyzete; mivel Kambodzsa kormánya nem írta alá a cukornád-ellenőrzési folyamat referenciaértékű feltételeit;

1.  megjegyzi, hogy Kem Sokhát szigorú feltételek mellett óvadék ellenében szabadlábra helyezték; elítéli, hogy Kem Sokhát háziőrizetben tartják; felszólít, hogy a Kem Sokha elleni valamennyi vádat ejtsék, és őt haladéktalanul és teljes mértékben engedjék szabadon; felszólít továbbá, hogy haladéktalanul ejtsék az ellenzéki politikusok, többek között Sam Rainsy ellen felhozott politikai indíttatású bűnvádi eljárást és ítéletet;

2.  aggodalmát fejezi ki Kem Sokha egészségügyi állapota miatt, és felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy engedélyezzék számára, hogy megfelelő egészségügyi kezelésben részesüljön; felkéri a kormányt annak engedélyezésére, hogy Kem Sokha külföldi diplomatákkal, ENSZ-tisztviselőkkel és emberi jogi megfigyelőkkel találkozhasson;

3.  meggyőződése, hogy a kambodzsai választások nem tekinthetők szabadnak és tisztességesnek; komoly aggodalmának ad hangot a 2018-as kambodzsai választások lefolyása és eredménye miatt, mivel a folyamat nem volt hiteles, és azt a nemzetközi közösség is elítélte;

4.  felszólítja a kambodzsai kormányt, hogy törekedjen a demokrácia és a jogállamiság megerősítésére és tartsa tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, többek közt tartsa be teljes körűen a pluralizmusra, valamint az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket; felszólítja továbbá a kambodzsai kormányt, hogy hatálytalanítsa az alkotmány, a büntető törvénykönyv, a politikai pártokról szóló törvény, a szakszervezeti törvény, a nem kormányzati szervekről szóló törvény, valamint minden más, a szólásszabadságot és a politikai szabadságokat korlátozó azon jogszabályok közelmúltbeli módosítását, amelyek nincsenek összhangban Kambodzsa kötelezettségeivel és a nemzetközi normákkal;

5.  hangsúlyozza, hogy a hiteles demokratikus folyamat olyan környezetet igényel, amelyben a politikai pártok, a civil társadalom és a média félelem, fenyegetés vagy önkényes korlátozások nélkül képesek legitim szerepeiknek megfelelni; felszólítja a kormányt, hogy a szükséges intézkedések meghozatalával mihamarabb tegye semmissé a CNRP feloszlatását;

6.  felszólítja a kambodzsai kormányt, hogy vessen véget a zaklatás, a visszaélés és a politikai indíttatású bűnvádi eljárások minden formájának, amelyek többek között a politikai ellenzék tagjai, az emberijog-védők, a szakszervezeti képviselők, a munkavállalói jogok védelmezői, a birtokjog védelmével foglalkozó és más civil társadalmi aktivisták, továbbá újságírók ellen irányulnak; felszólítja Kambodzsa kormányát, hogy haladéktalanul bocsásson szabadon valamennyi állampolgárt – többek között James Ricketsont –, akiket azért ítéltek el, mert emberi jogaikat gyakorolták, és ejtsen valamennyi ellenük felhozott vádat;

7.  támogatja a Kambodzsának nyújtott uniós választási támogatás felfüggesztéséről szóló határozatot; emlékeztet a demokratikus elvekkel és alapvető emberi jogokkal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi kötelezettségekre, amelyek mellett Kambodzsa elkötelezte magát; sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy indítson el reformfolyamatot a demokrácia előmozdítása érdekében, és a jövőbeni választások során alkalmazza a nemzetközileg elismert minimumkövetelményeket, többek között a többpárti, szabad és tisztességes választások lebonyolítása, egy ténylegesen független nemzeti választási bizottság létrehozása, valamint a nem kormányzati szervezetek és a független média választási megfigyelésben és tudósításban való részvétele tekintetében;

8.  emlékezteti a kambodzsai kormányt, hogy be kell tartania a demokratikus elvek és az alapvető emberi jogok terén fennálló és vállalt kötelezettségeit, amelyek az EU–Kambodzsa együttműködési megállapodás és a „fegyverek kivételével mindent” rendszer feltételeinek kulcsfontosságú elemeit képezik;

9.  üdvözli a „fegyverek kivételével mindent” rendszer keretében Kambodzsába irányuló uniós tényfeltáró missziót, és felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa a Parlamentet a misszió következtetéseiről; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, milyen következmények érvényesíthetők a Kambodzsa által élvezett kereskedelmi kedvezményekkel összefüggésben, többek között indítson vizsgálatot a „fegyverek kivételével mindent” elvre vonatkozó rendelkezésben meghatározott mechanizmusok szerint;

10.  felszólítja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy állítsanak össze jegyzéket az ellenzék feloszlatásáért és az emberi jogok más súlyos megsértéséért felelős személyekről annak érdekében, hogy esetlegesen vízumkorlátozásokat vezessenek be velük szemben és befagyasszák vagyoni eszközeiket;

11.  felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy szorosan kövesse nyomon a kambodzsai helyzetet; felszólítja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy lépjenek fel és tegyenek erőfeszítést az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának következő, 39. ülésén a kambodzsai emberi jogi helyzettel foglalkozó határozott állásfoglalás elfogadása érdekében;

12.  felhívja a kambodzsai kormányt, hogy 2018. december 31-i lejártakor újítsa meg az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Kambodzsai Hivatalával (OHCHR) kötött egyetértési megállapodást;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az ASEAN főtitkárának, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Kambodzsa kormányának és nemzetgyűlésének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0348.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0497.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat