Procedūra : 2018/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0366/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0366/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0346

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 508kWORD 55k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:

B8-0366/2018 (ECR)

B8-0369/2018 (Verts/ALE)

B8-0370/2018 (S&D)

B8-0375/2018 (PPE)

B8-0377/2018 (ALDE)


par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin S&D grupas vārdā
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock ECR grupas vārdā
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand Verts/Ale grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (2018/2842(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu, jo īpaši tās, ko pieņēma 2017. gada 14. septembrī(1) un 2017.gada 14. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 26. februāra secinājumus par Kambodžu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) runaspersonas 2018. gada 30. jūlija paziņojumu par vispārējām vēlēšanām Kambodžā,

–  ņemot vērā Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) novērtēšanas misiju Kambodžā 2018. gada 5.–11. jūlijā,

–  ņemot vērā 2008. gada ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, 

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2017. gada 16. novembra paziņojumu par Kambodžas Valsts glābšanas partijas izformēšanu,

–  ņemot vērā 1997. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti, 

–  ņemot vērā ES 2017. gada 22. februāra vietējo paziņojumu par politisko situāciju Kambodžā un ES delegācijas runaspersonas 2017. gada 25. augusta un 3. septembra paziņojumu par politiskās telpas ierobežojumiem Kambodžā, 

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes 2017. gada 29. septembra Rezolūciju (36/32) un ģenerālsekretāra 2018. gada 2. februāra ziņojumu,

–  ņemot vērā parlamentārās Cilvēktiesību komitejas ziņojumu un Parlamentu savienības Padomes 2018. gada marta lēmumu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1999. gada 8. martā pieņemto Rezolūciju (A/RES/53/144) par personu, grupu un sabiedrisko struktūru tiesībām un pienākumiem veicināt un aizsargāt vispārēji atzītas cilvēktiesības un pamatbrīvības,

–  ņemot vērā 1991. gada Parīzes miera līgumu, kura 15. pantā ir pausta apņemšanās Kambodžā ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp no starptautisko līguma parakstītāju puses,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās,

–  ņemot vērā Kambodžas konstitūciju, jo īpaši tās 41. pantu, kurā nostiprinātas vārda un pulcēšanās tiesības un brīvības, 35. pantu par tiesībām uz politisko līdzdalību un 80. pantu par deputāta imunitāti,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 3. septembrī Kambodžas Valsts glābšanas partijas (CNRP) prezidents Kem Sokha tika apcietināts un tā kā 2017. gada 16. novembrī vienas dienas garas tiesas sēdes beigās Augstākā tiesa paziņoja par CNRP izformēšanu; tā kā Augstākā tiesa arī uz pieciem gadiem ir aizliegusi 118 CNRP politiķu politiskās darbības;

B.  tā kā Kambodžas Tautas partija (CPP) ieguva 100 % vietu Nacionālajā asamblejā pēc vēlēšanām 2018. gada 29. jūlijā un Senātā — vēlēšanās, kas notika 2018. gada 25. februārī;

C.  tā kā politiskās līdzdalības tiesības ir noteiktas Kambodžas Konstitūcijas 35. pantā; tā kā 2017. gadā grozītais Politisko partijas likums ietver daudzus ierobežojumus opozīcijas partiju līdzdalībai, tostarp partiju likvidēšanu, ja tās vadītāji ir krimināli sodīti;

D.  tā kā 2018. gada vēlēšanas Kambodžā faktiski bija nekonkurētspējīgas un neatbilda obligātajiem starptautiskajiem demokrātisku vēlēšanu standartiem; tā kā Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis apturēja finansiālo palīdzību Kambodžas Valsts vēlēšanu komitejai un atteicās novērot vēlēšanas;

E.  tā kā lēmums likvidēt CNRP bija nozīmīgs solis ceļā uz autoritāras valsts izveidi; tā kā Kambodžas politisko struktūru vairs nevar uzskatīt par demokrātiju;

F.  tā kā Kambodžas valdība veica plaša mēroga pasākumus, lai nodrošinātu, ka valdošā CPP partija gan Senātā, gan Nacionālajā asamblejā iekļūtu pilnībā bez opozīcijas pretspēka vēlēšanās;

G.  tā kā pēc Kem Sokha aresta 2017. gada 3. septembrī viņš tika apsūdzēts par nodevību saskaņā ar Kambodžas Kriminālkodeksa 443. pantu, neraugoties uz viņa parlamentāro imunitāti; tā kā Kambodžas valdības paziņojumi apdraudēja viņa tiesības uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpciju; tā kā atzīšanas par vainīgu gadījumā viņam draud līdz 30 gadiem ilgs cietumsods; tā kā Tiesas priekšsēdētājs Dith Munty ir valdošās partijas pastāvīgās komitejas loceklis;

H.  tā kā 2018. gada 28. augustā Kambodžas iestādes atbrīvoja 14 CNRP biedrus pēc tam, kad viņi bija saņēmuši karaļa piedošanu; tā kā šī apžēlošana ir saistīta ar sešu aktīvistu un žurnālistu atbrīvošanu;

I.  tā kā Kem Sokha tika aizturēts bez tiesas prāvas uz vairāk nekā vienu gadu; tā kā ANO darba grupa par patvaļīgu aizturēšanu paziņoja, ka Kem Sokha pirmstiesas apcietinājums ir uzskatāms par “patvaļīgu” un “politiski motivētu”; tā kā viņš tika atbrīvots pret galvojumu 2018. gada 10. septembrī; tā kā viņš nevar iziet no mājām un viņam nav atļauts sazināties ar citiem opozīcijas pārstāvjiem vai plašsaziņas līdzekļiem;

J.  tā kā Kem Sokha arests un aizturēšana ir daļa no plaši izplatītiem un sistemātiskiem politiskajiem un vēlēšanu tiesību pārkāpumiem Kambodžā; tā kā apcietināto un aizturēto politiskās opozīcijas pārstāvju un politisko žurnālistu gadījumu skaits nepārtraukti pieaug; tā kā CNRP iepriekšējais priekšsēdētājs Sam Rainsy tika notiesāts par neslavas celšanu un tagad dzīvo trimdā;

K.  tā kā Kambodžas iestādes arī ir apspiedušas žurnālistus un reportierus, kas ziņoja par uzbrukumiem opozīcijas partijām; tā kā 69 gadus vecais godalgotais filmu veidotājs James Ricketson ir viens no cietušajiem šādos uzbrukumos plašsaziņas līdzekļiem; tā kā James Ricketson tika arestēts par drona lidināšanu uzbrukuma opozīcijas partijai laikā 2017. gada jūnijā; tā kā James Ricketson ir piespriests sešus gadus cietumsods galvaspilsētā Pnompeņā un viņš tiek apsūdzēts par spiegošanu;

L.  tā kā neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi tiek smagi apspiesti; tā kā uzbrukumi tiek vērsti arī pret sociālajiem tīkliem; tā kā šī gada maijā valdība pieņēma noteikumus, ar ko ierobežo tiesības uz vārda brīvību, presi un publicēšanu un dod valdībai tiesības noteikt policijas uzraudzību pār sociālajiem tīkliem, lai atklātu un apklusinātu tiešstaistē strādājošos disidentus Kambodžā;

M.  tā kā arodbiedrību pārstāvji, cilvēktiesību aktīvisti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas darbojas arvien ierobežotākā telpā Kambodžā un saskaras ar uzmākšanos, iebiedēšanu un patvaļīgu apcietināšanu; tā kā ar 2015. gadā grozītais likums par asociāciju un nevalstiskajām organizācijām (LANGO) stingri ierobežo biedrošanās un vārda brīvību, tostarp nosakot valdības kontroli un cenzūru NVO darbam; tā kā arodbiedrību likums ierobežo biedrošanās brīvību un rada nevajadzīgus šķēršļus un apgrūtinājumus reģistrācijas procedūrām un arodbiedrību darbībai;

N.  tā kā pieci cilvēktiesību aizstāvji, kas ir saistīti ar Kambodžas Cilvēktiesību un attīstības asociāciju (ADHOC), — Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony un Ny Chakrya — tiek apsūdzēti par liecinieku uzpirkšanu un līdzdalību liecinieku uzpirkšanā; tā kā pieci cilvēktiesību aizstāvji 14 mēnešus tika turēti iepriekšējā apcietinājumā pirms viņu atbrīvošanas pret galvojumu;

O.  tā kā Kambodža gūst labumu no visizdevīgākā režīma, kāds ir pieejams ES vispārējā preferenču shēmā (VPS), proti, no “Viss, izņemot ieročus” (EBA) režīma; tā kā ES Kambodžai 2014.–2020. gada finanšu periodā ir piešķīrusi EUR 410 miljonus, no kuriem EUR 10 miljoni ir paredzēti, lai atbalstītu vēlēšanu reformas procesu Kambodžā, un šis maksājums šobrīd ir apturēts;

P.  tā kā ANO ģenerālsekretārs savā jūlija paziņojumā atgādināja, ka iekļaujošs un plurālistisks politiskais process joprojām ir būtisks, lai saglabātu Kambodžas panākto progresu miera nostiprināšanā;

Q.  tā kā vēl nav atrisināti konflikti saistībā ar cukurniedru plantācijām; tā kā joprojām pastāv bažas par padzīšanu no zemes, pastāvīgu šādu darbību nesodāmību un skarto kopienu nopietno stāvokli;
tā kā Kambodžas valdība vēl nav apstiprinājusi ES pilnvaras attiecībā uz cukurniedru revīzijas procesu,

1.  norāda, ka Kem Sokha tika atbrīvots no cietuma pēc galvojuma nomaksāšanas un uz stingriem nosacījumiem; apgalvo, ka Kem Sokha atrodas mājas arestā; prasa atcelt pret Kem Sokha celtās apsūdzības un viņu nekavējoties un pilnībā atbrīvot; turklāt aicina nekavējoties izbeigt citas politiski motivētas apsūdzības un nolēmumus pret opozīcijas politiķiem, tostarp pret Sam Rainsy;

2.  pauž bažas par Kem Sokha veselības stāvokli un aicina Kambodžas iestādes atļaut viņam saņemt atbilstošu medicīnisko aprūpi; lūdz valdību atļaut Kem Sokha tikties ar ārvalstu diplomātiem, ANO ierēdņiem un cilvēktiesību novērotājiem;

3.  pauž pārliecību, ka vēlēšanas Kambodžā nevar uzskatīt par brīvām un taisnīgām; pauž nopietnas bažas par Kambodžas 2018. gada vēlēšanu norisi un rezultātiem, jo tajās nebija vērojams ticams process un to plaši nosodīja starptautiskā sabiedrība;

4.  mudina Kambodžas valdību nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp pilnībā ievērot konstitucionālos noteikumus attiecībā uz plurālismu un vārda un biedrošanās brīvību; turklāt aicina Kambodžas valdību atcelt visus nesenos grozījumus Konstitūcijā, Kriminālkodeksā, Politisko partiju likumā, Arodbiedrību likumā, Likumā par NVO un visos citos tiesību aktos, kas ierobežo vārda brīvību un politiskās brīvības, kuri pilnībā neatbilst Kambodžas saistībām un starptautiskajiem standartiem;

5.  uzsver, ka ticamam demokrātiskajam procesam ir vajadzīga vide, kurā politiskās partijas, pilsoniskā sabiedrība un plašsaziņas līdzekļi spēj veikt savas likumīgās funkcijas bez bailēm, draudiem vai patvaļīgiem ierobežojumiem; aicina valdību veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lēmums par CNRP izformēšanu tiek nekavējoties atcelts;

6.  atkārtoti aicina Kambodžas valdību izbeigt visa veida vajāšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un politiski motivētu kriminālsodu noteikšanu, kas vērsti pret politiskās opozīcijas dalībniekiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, arodbiedrību pārstāvjiem un darba tiesību aizstāvjiem, zemes tiesību aizstāvjiem un citiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, kā arī žurnālistiem; aicina Kambodžas valdību nekavējoties atbrīvot visus pilsoņus, kuri ir aizturēti par cilvēktiesību īstenošanu, tostarp James Ricketson, un atcelt visas apsūdzības pret viņiem;

7.  atbalsta lēmumu apturēt ES vēlēšanu atbalstu Kambodžai; atgādina par valsts un starptautiskajām saistībām, kas nosaka demokrātijas principus un cilvēka pamattiesības, kuras Kambodža ir uzņēmusies; mudina Kambodžas valdību iesaistīties reformās, lai veicinātu demokrātiju un piemērotu starptautiski atzītus obligātos standartus turpmākajos vēlēšanu procesos, tostarp organizēt daudzpartiju, brīvas un taisnīgas vēlēšanas, izveidot patiesi neatkarīgu Valsts vēlēšanu komiteju un iesaistīt NVO un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļus vēlēšanu novērošanā un ziņošanā par tām;

8.  atgādina Kambodžas valdībai, ka tai ir jāpilda savi pienākumi un saistības attiecībā uz demokrātijas principiem un cilvēka pamattiesībām, kas ir būtiska ES un Kambodžas sadarbības nolīguma sastāvdaļa un ko paredz EBI nosacījumi;

9.  atzinīgi vērtē neseno ES EBI faktu vākšanas misiju Kambodžā un aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk ziņot Parlamentam par secinājumiem; aicina Komisiju apsvērt iespējamās sekas Kambodžas tirdzniecības preferencēs, tostarp uzsākt izmeklēšanu saskaņā ar mehānismiem, kas paredzēti EBI struktūrā;

10.  aicina EĀDD un Komisiju pabeigt sarakstu ar personām, kas ir atbildīgas par opozīcijas likvidāciju un citiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Kambodžā, lai, iespējams, tām noteiktu vīzu aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu;

11.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos stigri uzraudzīt stāvokli Kambodžā; aicina EĀDD un dalībvalstis rīkoties un uzņemties vadību gaidāmajā ANO Cilvēktiesību padomes 39. sesijā, lai pieņemtu spēcīgu rezolūciju par cilvēktiesību situāciju Kambodžā;

12.  aicina Kambodžas valdību atjaunot saprašanās memorandu ar ANO Augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos (OHCHR) Kambodžā līdz tā termiņa beigām 2018. gada 31. decembrī;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ASEAN ģenerālsekretāram, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kambodžas valdībai un Nacionālajai asamblejai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0348.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0497.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika