Procedură : 2018/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0366/2018

Texte depuse :

RC-B8-0366/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0346

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 431kWORD 51k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0366/2018 (ECR)

B8-0369/2018 (Verts/ALE)

B8-0370/2018 (S&D)

B8-0375/2018 (PPE)

B8-0377/2018 (ALDE)


referitoare la Cambodgia, în special la cazul lui Kem Sokha (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Bușoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin în numele Grupului S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock în numele Grupului ECR
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Cambodgia, în special la cazul lui Kem Sokha (2018/2842(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia, în special cele din 14 septembrie 2017(1) și din 14 decembrie 2017(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 26 februarie 2018 referitoare la Cambodgia,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 30 iulie 2018 referitoare la alegerile generale din Cambodgia,

–  având în vedere misiunea de evaluare efectuată de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în Cambodgia în perioada 5-11 iulie 2018,

–  având în vedere Orientările UE din 2008 cu privire la apărătorii drepturilor omului, 

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 16 noiembrie 2017 privind dizolvarea Partidului Salvării Naționale din Cambodgia,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997, 

–  având în vedere declarația locală a UE din 22 februarie 2017 privind situația politică din Cambodgia, precum și declarațiile purtătorului de cuvânt al Delegației UE din 25 august 2017 și din 3 septembrie 2017 privind restricțiile impuse spațiului politic din Cambodgia, 

–  având în vedere Rezoluția 36/32 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 29 septembrie 2017 și Raportul Secretarului General din 2 februarie 2018,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru respectarea drepturilor omului în raport cu parlamentarii și deciziile adoptate în martie 2018 de către consiliul de administrație al Uniunii interparlamentare,

–  având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/53/144 din 8 martie 1999 privind dreptul și responsabilitatea persoanelor, a grupurilor și a organelor societății de a promova și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute,

–  având în vedere Acordurile de pace de la Paris din 1991, în cuprinsul cărora, la articolul 15, este consacrat angajamentul de a respecta drepturile omului și libertățile fundamentale în Cambodgia, inclusiv de către semnatarii internaționali,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical,

–  având în vedere Constituția Cambodgiei, în special articolul 41, în care sunt consacrate drepturile și libertățile de exprimare și de întrunire, precum și articolul 35 privind dreptul la participare politică și articolul 80 privind imunitatea parlamentară,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 3 septembrie 2017, Kem Sokha, președintele Partidului Salvării Naționale din Cambodgia (PSNC), a fost arestat și întrucât, la 16 noiembrie 2017, Curtea Supremă a hotărât dizolvarea PSNC după o audiere de o zi; întrucât Curtea Supremă a interzis, de asemenea, unui număr de 118 politicieni, membri ai PSNC, să desfășoare activități politice timp de cinci ani;

B.  întrucât Partidul Popular din Cambodgia (PPC), aflat la putere, a obținut 100% din locurile contestate în alegerile pentru Adunarea Națională organizate la 29 iulie 2018 și în alegerile pentru Senat organizate la 25 februarie 2018;

C.  întrucât dreptul la participare politică este consacrat la articolul 35 din Constituția Cambodgiei; întrucât versiunea modificată a Legii din 2017 privind partidele politice conține numeroase restricții impuse participării partidelor de opoziție, inclusiv dizolvarea partidelor în cazul în care liderii acestora au cazier judiciar;

D.  întrucât alegerile din 2018 din Cambodgia au fost în fapt necompetitive și nu au respectat standardele internaționale minime pentru alegeri democratice; întrucât Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și-au suspendat asistența financiară acordată Comisiei Electorale Naționale din Cambodgia și au refuzat rolul de observatori la alegeri;

E.  întrucât hotărârea de dizolvare a PSNC constituie un pas semnificativ în direcția creării unui stat autoritar; întrucât structura politică a Cambodgiei nu mai poate fi considerată democratică;

F.  întrucât guvernul din Cambodgia a întreprins măsuri de amploare pentru a asigura lipsa aproape totală a concurenței pentru candidatura PPC în alegerile pentru Senat și pentru Adunarea Națională;

G.  întrucât, în urma arestării sale la 3 septembrie 2017, Kem Sokha a fost acuzat de trădare în temeiul articolului 443 din Codul penal al Cambodgiei, în pofida faptului că se bucură de imunitate parlamentară; întrucât declarațiile guvernului cambodgian au subminat dreptul lui Kem Sokha la un proces echitabil și la prezumția nevinovăției; întrucât, dacă este găsit vinovat, poate fi condamnat la o pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare; întrucât președintele Curții, Dith Munty, face parte din Biroul permanent al partidului de guvernământ;

H.  întrucât, la 28 august 2018, autoritățile cambodgiene au eliberat 14 membri ai PSNC după ce aceștia au fost grațiați de rege; întrucât această grațiere este legată de eliberarea a șase activiști și jurnaliști;

I.  întrucât Kem Sokha a fost deținut fără proces timp de mai bine de un an; întrucât Grupul de lucru al ONU privind detenția arbitrară a declarat că detenția preventivă a dlui Sokha este „arbitrară” și „motivată politic”; întrucât el a fost eliberat pe cauțiune la 10 septembrie 2018; întrucât dl Sokha nu poate să se îndepărteze de casă și nici să comunice cu alți membri ai opoziției sau cu mass-media;

J.  întrucât arestarea și detenția lui Kem Sokha au avut loc într-un context de reprimare generalizată și sistematică a drepturilor politice și electorale din Cambodgia; întrucât se constată o creștere constantă a cazurilor de arestare și detenție a membrilor opoziției politice și a comentatorilor politici; întrucât președintele precedent al PSNC, Sam Rainsy, a fost condamnat într-o cauză penală pentru defăimare și se află în prezent în exil;

K.  întrucât autoritățile cambodgiene au întreprins măsuri represive și împotriva jurnaliștilor și reporterilor care reflectau atacurile la adresa partidelor de opoziție; întrucât documentaristul James Ricketson, în vârstă de 69 de ani, laureat al mai multor premii, este una dintre victimele acestor atacuri împotriva mass-mediei; întrucât dl Ricketson a fost arestat pentru că pilota o dronă în timpul demonstrației unui partid de opoziție în iunie 2017; întrucât dl Ricketson a fost condamnat la șase ani de închisoare în capitala Phnom Penh, fiind acuzat de spionaj;

L.  întrucât au avut loc măsuri drastice de represiune împotriva mass-mediei independente; întrucât au suferit atacuri și rețelele de socializare; întrucât, în luna mai, guvernul a emis un regulament prin care limita dreptul la exprimare, drepturile presei și ale publicațiilor, abilitând guvernul să monitorizeze rețelele de socializare pentru a depista și a reduce la tăcere manifestările de disidență online din Cambodgia;

M.  întrucât sindicatele, activiștii din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile din Cambodgia funcționează într-un spațiu tot mai limitat și suferă hărțuire, acte de intimidare și arestări arbitrare; întrucât Legea modificată din 2015 privind asocierea și organizațiile neguvernamentale limitează puternic libertatea de asociere și de exprimare, inclusiv prin instituirea unor măsuri de control guvernamental și cenzură care vizează activitatea ONG-urilor; întrucât Legea privind sindicatele limitează libertatea de asociere și creează obstacole și piedici inutile pentru procesul de înregistrare și pentru funcționarea sindicatelor;

N.  întrucât cinci apărători ai drepturilor omului afiliați Asociației din Cambodgia pentru Drepturile Omului și Dezvoltare, și anume Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony și Ny Chakrya, sunt acuzați de mituirea unui martor și de complicitate în mituirea unui martor; întrucât, înainte de a fi eliberați pe cauțiune, cei cinci apărători ai drepturilor omului au petrecut în detenție prevenită 14 luni;

O.  întrucât Cambodgia beneficiază de cel mai favorabil regim disponibil în temeiul sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP), și anume de regimul „Totul în afară de arme” (EBA); întrucât UE a alocat în favoarea Cambodgiei, pentru perioada financiară 2014-2020, 410 milioane EUR în cadrul măsurilor de cooperare pentru dezvoltare, din care 10 milioane EUR sunt destinate sprijinirii reformei procesului electoral din Cambodgia, sumă suspendată în prezent;

P.  întrucât, în declarația sa din iulie, Secretarul General al ONU a reamintit că existența unui proces politic pluralist și cuprinzător este în continuare esențială pentru menținerea progreselor realizate de Cambodgia pe calea consolidări păcii;

Q.  întrucât nu au fost încă soluționate conflictele ce vizează plantațiile de trestie de zahăr; întrucât există în continuare preocupări privind evacuările de pe terenuri, impunitatea constantă în raport cu aceste acte și situația drastică a comunităților afectate; întrucât guvernul Cambodgiei nu a acceptat mandatul UE pentru procesul de audit pentru trestia de zahăr,

1.  observă că Kem Sokha a fost eliberat din închisoare pe cauțiune și cu condiții stricte; denunță plasarea în arest la domiciliu a lui Kem Sokha; solicită retragerea tuturor acuzațiilor împotriva lui Kem Sokha și eliberarea sa imediată și necondiționată; solicită, de asemenea, să fie anulate imediat toate celelalte acuzații și hotărâri motivate politic împotriva politicienilor de opoziție, inclusiv împotriva lui Sam Rainsy;

2.  este îngrijorat de starea de sănătate a lui Kem Sokha și le solicită autorităților cambodgiene să-i permită accesul la îngrijiri medicale adecvate; îi solicită guvernului să-i permită lui Kem Sokha să se întâlnească cu diplomați străini, oficiali ai ONU și observatori ai drepturilor omului;

3.  își exprimă convingerea că alegerile din Cambodgia nu pot fi considerate libere și corecte; își exprimă preocuparea puternică cu privire la desfășurarea și la rezultatele alegerilor din Cambodgia din 2018, care nu au asigurat un proces credibil și au fost condamnate în mare măsură de comunitatea internațională;

4.  invită guvernul Cambodgiei să depună eforturi pentru consolidarea democrației și a statului de drept și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, ceea ce include respectarea pe deplin a prevederilor constituționale privind pluralismul și libertatea de asociere și de exprimare; solicită, de asemenea, guvernului cambodgian să abroge toate modificările aduse recent Constituției, Codului penal, Legii privind partidele politice, Legii privind sindicatele, Legii privind ONG-urile și tuturor celorlalte acte legislative care limitează libertatea de exprimare și libertățile politice și care nu respectă întru totul obligațiile Cambodgiei și standardele internaționale;

5.  subliniază că un proces democratic credibil necesită un mediu în care partidele politice, societatea civilă și mass-media pot să-și îndeplinească funcțiile legitime fără teamă, amenințări sau restricții arbitrare; invită guvernul să adopte măsurile necesare pentru restabilirea rapidă a PSNC;

6.  își repetă apelul adresat guvernului Cambodgiei de a pune capăt tuturor formelor de hărțuire, abuz și acuzații penale motivate politic îndreptate, printre altele, împotriva membrilor opoziției politice, apărătorilor drepturilor omului, sindicaliștilor și susținătorilor drepturilor lucrătorilor, activiștilor pentru drepturile funciare și a altor activiști ai societății civile, precum și împotriva jurnaliștilor; invită guvernul Cambodgiei să elibereze fără întârziere toți cetățenii reținuți pentru că și-au exercitat drepturile, inclusiv pe James Ricketson, și să retragă toate acuzațiile împotriva lor;

7.  sprijină decizia de suspendare a sprijinului acordat de UE pentru procesul electoral din Cambodgia; reamintește obligațiile asumate de Cambodgia la nivel național și internațional în ceea ce privește principiile democratice și drepturile fundamentale; îndeamnă guvernul Cambodgiei să inițieze reforme pentru a avansa pe calea democrației și a aplica standardele minime recunoscute la nivel internațional în viitoarele procese electorale, inclusiv prin organizarea unor alegeri pluripartite, libere și corecte, prin crearea unui comitet național electoral cu adevărat independent și prin implicarea ONG-urilor și a mass-mediei independente în monitorizarea și reflectarea alegerilor;

8.  reamintește guvernului cambodgian că trebuie să-și îndeplinească obligațiile și să-și respecte angajamentele cu privire la principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului, care constituie un element esențial al Acordului de cooperare dintre UE și Cambodgia și al condițiilor regimului EBA;

9.  salută recenta misiune de informare organizată de UE în Cambodgia în contextul regimului EBA și invită Comisia să-i prezinte Parlamentului concluziile cât mai rapid posibil; invită Comisia să aibă în vedere posibilele consecințe în contextul preferințelor comerciale de care se bucură Cambodgia, inclusiv inițierea unei anchete în cadrul mecanismelor prevăzute de regimul EBA;

10.  invită SEAE și Comisia să întocmească o listă a persoanelor responsabile de dizolvarea opoziției și de alte încălcări grave ale drepturilor omului în Cambodgia, pentru a le impune eventual restricții de acordare a vizelor și a le îngheța activele;

11.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să monitorizeze îndeaproape situația din Cambodgia; invită SEAE și statele membre să întreprindă măsuri și să preia inițiativa în apropiata a 39-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului în vederea adoptării unei rezoluții ferme cu privire la situația drepturilor omului din Cambodgia;

12.  invită guvernul Cambodgiei să prelungească Memorandumul de înțelegere cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în Cambodgia, după expirarea acestuia la 31 decembrie 2018;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European pentru Acțiune Externă, Secretarului General al ASEAN, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Guvernului și Adunării Naționale din Cambodgia.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0348.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0497.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate