Postup : 2018/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0366/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0366/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0346

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 368kWORD 56k
12.9.2018
PE624.075v01-00}
PE624.078v01-00}
PE624.079v01-00}
PE624.084v01-00}
PE624.086v01-00} RC1
 
B8-0366/2018}
B8-0369/2018}
B8-0370/2018}
B8-0375/2018}
B8-0377/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0366/2018 (ECR)

B8‑0369/2018 (Verts/ALE)

B8‑0370/2018 (S&D)

B8‑0375/2018 (PPE)

B8‑0377/2018 (ALDE)


o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu (2018/2842(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin v mene skupiny S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Charles Tannock v mene skupiny ECR
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kambodži, najmä o prípade Kema Sokhu (2018/2842(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži, najmä na uznesenie zo 14. septembra 2017 (1)a zo 14. decembra 2017(2),

–  so zreteľom na závery Rady o Kambodži z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci (PK/VP) z 30. júla 2018 o všeobecných voľbách v Kambodži,

–  so zreteľom na hodnotiacu misiu Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v Kambodži z 5. – 11. júla 2018,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv, 

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ zo 16. novembra 2017 o rozpustení Kambodžskej strany národnej záchrany,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997, 

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 22. februára 2017 o politickej situácii v Kambodži a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 25. augusta 2017 a 3. septembra 2017 o obmedzeniach politického priestoru v Kambodži, 

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 36/32 z 29. septembra 2017 a na správu generálneho tajomníka z 2. februára 2018,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ľudské práva poslancov a na rozhodnutia prijaté riadiacou radou Medziparlamentnej únie z marca 2018;

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/53/144 z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na ústavu Kambodže, najmä jej článok 41, v ktorom sú zakotvené právo a sloboda prejavu a združovania, článok 35 o práve na účasť na politickom živote a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. septembra 2017 bol zatknutý Kem Sokha, predseda Kambodžskej strany národnej záchrany (ďalej len „KSNZ“), a keďže 16. novembra 2017 najvyšší súd oznámil rozpustenie KSNZ na konci jednodňového vypočutia; keďže najvyšší súd takisto zakázal 118 politikom KSNZ, aby vyvíjali politickú činnosť, a to počas piatich rokov;

B.  keďže vládnuca Kambodžská ľudová strana (KĽS) získala 100 % volených kresiel vo voľbách do Národného zhromaždenia, ktoré sa konali 29. júla 2018, ako aj vo voľbách do Senátu, ktoré sa konali 25. februára 2018;

C.  keďže právo na účasť na politickom živote je zakotvené v článku 35 kambodžskej ústavy; keďže novelizovaný zákon o politických stranách z roku 2017 obsahuje početné obmedzenia účasti opozičných strán vrátane rozpustenia strán, ak majú ich vedúci predstavitelia záznam v registri trestov;

D.  keďže voľby v roku 2018 v Kambodži boli de facto nesúťažné a nespĺňali minimálne medzinárodné normy pre demokratické voľby; keďže Európska únia a Spojené štáty americké pozastavili svoju finančnú pomoc Kambodžskej národnej volebnej komisii a odmietli pozorovať priebeh volieb;

E.  keďže rozhodnutie o rozpustení KSNZ bolo významným krokom k vytvoreniu autoritárskeho štátu; keďže politická štruktúra Kambodže sa už nemôže považovať za demokraciu;

F.  keďže vláda Kambodže prijala rozsiahle opatrenia, aby zabezpečila, že vládnuca KĽS bude prakticky bez opozície kandidovať tak vo voľbách do Senátu, ako aj do Národného zhromaždenia;

G.  keďže po zatknutí 3. septembra 2017 bol Kem Sokha obvinený zo zrady podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, a to aj napriek tomu, že má poslaneckú imunitu; keďže vyhlásenia vlády Kambodže ohrozili jeho právo na spravodlivé súdne konanie a prezumpciu neviny; keďže v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do 30 rokov; keďže Dith Munty, predseda súdu, je členom stáleho výboru vládnucej strany;

H.  keďže 28. augusta 2018 prepustili kambodžské orgány 14 členov KSNZ po tom, ako im bola udelená kráľovská milosť; keďže táto milosť súvisí s prepustením šiestich aktivistov a novinárov;

I.  keďže Kem Sokha bola zadržiavaný bez súdneho konania dlhšie ako jeden rok; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie vyhlásila zadržiavanie Kema Sokhu pred súdnym procesom za „svojvoľné“ a „politicky motivované“; keďže 10. septembra 2018 bol Kem Sokha prepustený na kauciu; keďže nemôže opustiť okolie svojho domu a nesmie komunikovať s inými členmi opozície alebo s médiami;

J.  keďže k zatknutiu a zadržaniu Kema Sokhu došlo v kontexte rozsiahleho a systematického potláčania politických a volebných práv v Kambodži; keďže sa neustále zvyšuje počet prípadov zatknutí a zadržiavania členov politickej opozície a politických komentátorov; keďže predchádzajúci predseda KSNZ Sam Rainsy bol odsúdený za ohováranie a v súčasnosti žije v exile;

K.  keďže kambodžské orgány takisto zasahujú proti novinárom a reportérom, ktorí sa zaoberajú útokmi na opozičné strany; keďže jednou z obetí týchto útokov na médiá je 69 ročný oceňovaný filmár James Ricketson; keďže pán Ricketson bol zadržaný po tom, ako ponad demonštráciou opozičnej strany v júni 2017 preletel s dronom; keďže pán Ricketson bol odsúdený na šesť rokov odňatia slobody v hlavnom meste Phnom Penh za špionáž;

L.  keďže dochádza k tvrdým zákrokom proti nezávislým médiám; keďže predmetom útokov sú aj siete sociálnych médií; keďže v máji vláda vydala nariadenie, ktorým sa obmedzuje právo na slobodu prejavu, tlač a publikácie, a ktorým vláda dostáva právomoc kontrolovať sociálne siete s cieľom odhaľovať a umlčať svojich online odporcov v Kambodži;

M.  keďže odborári, aktivisti v oblasti ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti pôsobia v čoraz viac obmedzujúcom priestore v Kambodži a sú vystavené obťažovaniu, zastrašovaniu a svojvoľnému zatýkaniu; keďže novelizovaný zákon o združovaní a mimovládnych organizáciách (LANGO) z roku 2015 vážne obmedzuje slobodu združovania a prejavu, a to aj ustanovením vládnej kontroly a cenzúry nad činnosťou mimovládnych organizácií; keďže zákon o odborových zväzoch obmedzuje slobodu združovania a vytvára zbytočné prekážky a záťaž v súvislosti s registračnými postupmi a pôsobením odborových zväzov;

N.  keďže piati obhajcovia ľudských práv spojení s Kambodžskou asociáciou pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony a Ny Chakrya, čelia obvineniu z podplácania svedka a zo spolupáchateľstva pri podplácaní svedka; keďže piati obhajcovia ľudských práv strávili 14 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe pred ich prepustením na kauciu;

O.  keďže Kambodža využíva najvýhodnejší režim v rámci úniového všeobecného systému preferencií (VSP), t. j. iniciatívu Všetko okrem zbraní (EBA); keďže EÚ vyčlenila Kambodži až do 410 miliónov eur na rozvojovú spoluprácu na finančné obdobie 2014 – 2020, z čoho 10 miliónov eur vyhradených na podporu reformy volebného procesu, ktoré sú v súčasnosti pozastavené;

P.  keďže generálny tajomník OSN pripomenul vo svojom júlovom vyhlásení, že inkluzívny a pluralitný politický proces je naďalej nevyhnutný pre zachovanie pokroku Kambodže pri upevňovaní mieru;‑

Q.  keďže doposiaľ neboli vyriešené konflikty týkajúce sa plantáží cukrovej trstiny; keďže pretrvávajú obavy, pokiaľ ide o nútené vysídľovanie ľudí z ich pôdy, pretrvávajúcu beztrestnosť takýchto činov a katastrofálnu situáciu postihnutých komunít; keďže vláda Kambodže nepodpísala referenčný rámec EÚ pre proces auditu v oblasti cukru;

1.  konštatuje, že Kem Sokha bol za prísnych podmienok prepustený z väzenia po zaplatení kaucie; odsudzuje skutočnosť, že Kem Sokha je v domácom väzení; žiada zrušenie všetkých obvinení voči Kemovi Sokhovi a jeho okamžité a úplné prepustenie; ďalej vyzýva, aby boli okamžite zrušené ostatné politicky motivované obvinenia a rozhodnutia proti politikom opozície vrátane Sama Rainsyho;

2.  je znepokojený zdravotným stavom Kema Sokhu a vyzýva kambodžské orgány, aby mu umožnili prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti; žiada vládu, aby umožnila Kemovi Sokhovi stretnúť sa so zahraničnými diplomatmi, úradníkmi OSN a pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv;

3.  vyjadruje presvedčenie, že voľby v Kambodži nemožno považovať za slobodné a spravodlivé; vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s konaním a výsledkami volieb v roku 2018 v Kambodži, ktoré nepriniesli dôveryhodný proces a medzinárodné spoločenstvo ich vo veľkej miere odsúdilo;

4.  vyzýva vládu Kambodže, aby sa usilovala o posilnenie demokracie a právneho štátu a o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu; ďalej vyzýva vládu Kambodže, aby zrušila všetky nedávne zmeny ústavy, trestného zákonníka, zákona o politických stranách, zákona o odborových zväzoch, zákona o MVO a všetky ostatné právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu a politické slobody, ktoré nie sú úplne v súlade so záväzkami Kambodže a medzinárodnými normami;

5.  zdôrazňuje, že dôveryhodný demokratický proces vyžaduje prostredie, v ktorom politické strany, občianska spoločnosť a médiá dokážu vykonávať svoje legitímne úlohy bez strachu, hrozieb alebo svojvoľných obmedzení; vyzýva vládu, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie zvrátenie rozpustenia KSNZ;

6.  opakuje svoju výzvu vláde Kambodže, aby ukončila všetky formy obťažovania, zlého zaobchádzania a politicky motivované obvinenia z trestných činov okrem iného proti členom politickej opozície, obhajcom ľudských práv, odborárom a obhajcom pracovných práv, práv na pôdu a ďalším aktivistom občianskej spoločnosti a novinárov; vyzýva vládu Kambodže, aby bezodkladne prepustila všetkých občanov, ktorí sú zadržiavaní za vykonávanie svojich ľudských práv, vrátane Jamesa Ricketsona, a zrušila všetky obvinenia voči nim;

7.  podporuje rozhodnutie o pozastavení volebnej
podpory EÚ pre Kambodžu; pripomína vnútroštátne a medzinárodné záväzky v súvislosti s demokratickými zásadami a základnými ľudskými právami, ku ktorým sa Kambodža zaviazala; naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby sa zapojila do reforiem s cieľom dosiahnuť pokrok v demokracii a uplatňovala medzinárodne uznávané minimálne normy pre budúce volebné procesy, vrátane organizovania viacstranných, slobodných a spravodlivých volieb, vytvorenia skutočne nezávislej národnej volebnej komisie a zapojenia mimovládnych organizácií a nezávislých médií do monitorovania volieb a podávania správ;

8.  pripomína vláde Kambodže, že musí plniť svoje povinnosti a záväzky týkajúce sa zásad demokracie a základných ľudských práv, ktoré sú podstatným prvkom dohody o spolupráci EÚ – Kambodža a iniciatívy EBA;

9.  víta nedávnu misiu EBA EÚ v Kambodži a vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila Parlamentu správu o záveroch;‑ vyzýva Komisiu, aby zvážila prípadné dôsledky z hľadiska obchodných preferencií, ktoré má Kambodža, vrátane začatia vyšetrovania v rámci mechanizmov stanovených v rámci EBA;

10.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali zoznam osôb zodpovedných za rozpustenie opozície a za ďalšie závažné porušovanie ľudských práv v Kambodži, s cieľom uložiť možné vízové obmedzenia a zmrazenia aktív týchto osôb;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne monitorovala situáciu v Kambodži;‑ vyzýva ESVČ a členské štáty, aby konali a viedli úsilie počas nastávajúceho 39. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva smerom k prijatiu prísnej rezolúcie o situácii ľudských práv v Kambodži;

12.  vyzýva vládu Kambodže, aby obnovila Memorandum o porozumení s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Kambodži po skončení jeho platnosti 31. decembra 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi ASEANu, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodže.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0348.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0497.

Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia