Postup : 2018/2841(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0371/2018

Předložené texty :

RC-B8-0371/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0345

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 375kWORD 56k
12.9.2018
PE624.080v01-00}
PE624.083v01-00}
PE624.085v01-00}
PE624.088v01-00}
PE624.089v01-00}
PE624.090v01-00}
PE624.091v01-00} RC1
 
B8-0371/2018}
B8-0374/2018}
B8-0376/2018}
B8-0379/2018}
B8-0380/2018}
B8-0381/2018}
B8-0382/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0371/2018 (Verts/ALE)

B8-0374/2018 (ECR)

B8-0376/2018 (S&D)

B8-0379/2018 (EFDD)

B8-0380/2018 (GUE/NGL)

B8-0381/2018 (PPE)

B8-0382/2018 (ALDE)


o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill za skupinu S&D
Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská za skupinu ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingyů, zejména usnesení přijatá ve dnech 14. června 2018(1), 14. prosince 2017(2), 14. září 2017(3), 7. července 2016(4) a 15. prosince 2016(5),

  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 3. září 2018 o odsouzení novinářů Wa Lone a Kyaw Soe Oo v Myanmaru a ze dne 9. července 2018 o stíhání dvou novinářů agentury Reuters v Myanmaru,

  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. října 2017 a 26. února 2018 o Myanmaru,

  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/655 ze dne 26. dubna 2018(6) a (SZBP) 2018/900 ze dne 25. června 2018(7), na základě kterých byla vůči Myanmaru uložena další omezující opatření, která zpřísňují zbrojní embargo EU a která jsou zaměřena proti příslušníkům armády a pohraniční policie Myanmaru,

  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Myanmar, zřízené Radou OSN pro lidská práva, ze dne 24. srpna 2018, která bude představena na 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva konaném ve dnech 10. až 28. září 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 3. září 2018,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení Poradní komise pro Arakanský stát pod vedením Kofiho Annana,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

  s ohledem na mezinárodní humanitární právo, na Ženevské úmluvy a jejich protokol a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Chartu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka Rady bezpečnosti OSN o sexuálním násilí souvisejícím s konfliktem zveřejněnou dne 23. března 2018,

–  s ohledem na rozhodnutí prvního přípravného senátu Mezinárodního trestního soudu ze dne 6. září 2018,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 12. prosince byli svévolně zatčeni a uvězněni dva novináři, Wa Lone a Kyaw Soe Oo, na základě toho, že údajně informovali o závažném porušování lidských práv, kterého se dopouští myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) v Arakanském státě;

B.  vzhledem k tomu, že novináři Wa Lone a Kyaw Soe Oo byli následně obviněni na základě zákonů o úředním tajemství z roku 1923; vzhledem k tomu, že dne 3. září byli soudem v Myanmaru odsouzeni k sedmi letům vězení; vzhledem k tomu, že tento přelomový případ dále oslabuje svobodu projevu, demokracii a právní stát v Myanmaru;

C.  vzhledem k tomu, že mezi četnými mezinárodními pozorovateli přítomnými na každém jednání soudu od zatčení novinářů dne 12. prosince 2017 byli i diplomaté Evropské unie a členských států EU, kteří na tento případ opakovaně upozorňovali myanmarskou vládu;

D.  vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv čelí aktéři občanské společnosti, včetně novinářů, právníků a obránců lidských práv, kteří se kriticky vyjadřují o myanmarských orgánech, zejména ozbrojených silách Tatmadaw a jiných myanmarských bezpečnostních orgánech a činech, které páchají v Arakanském státě, svévolnému zatýkání, věznění a pronásledování; vzhledem k tomu, že mediální pokrytí násilí v Arakanském státě je armádou a vládou přísně kontrolováno;

E.  vzhledem k tomu, že jedním z mnoha aktivistů pronásledovaných myanmarskými orgány je i obránkyně lidských práv Rohingyů Wai Nu, která byla vězněna, když jí bylo 18 let, a propuštěna ve věku 25 let;

F.  vzhledem k tomu, že bývalý dětský voják Aung Ko Htwe si odpykává trest v délce dva a půl roku v souvislosti s rozhovorem, v němž promluvil o svých zkušenostech v myanmarské armádě; vzhledem k tomu, že byl odsouzen na základě oddílu 505(b) myanmarského trestního zákoníku, nejasně formulovaného ustanovení často používaného k omezování svobody projevu;

G.  vzhledem k tomu, že od roku 2016 byly údajně zadrženy a uvězněny desítky novinářů; vzhledem k tomu, že myanmarské orgány uplatňují řadu represivních zákonů, včetně zákona o úředním tajemství, k zatýkání, věznění, umlčení a pronásledování aktérů občanské společnosti, novinářů, právníků a obránců lidských práv, kteří vysloví kritiku vůči myanmarské vládě nebo jejím bezpečnostním silám; vzhledem k tomu, že v žebříčku hodnocení svobody tisku, který sestavuje organizace Freedom House, se Myanmar v roce 2017 umístil na 159. místě ze 198 zemí;

H.  vzhledem k tomu, že podle zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Myanmar (IIFFMM) s mandátem OSN ze dne 24. srpna 2018 se nejzávažnějšího porušování lidských práv a nejtěžších zločinů podle mezinárodního práva, včetně genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, dopustily v Kašinu, Arakansu a Šanu ozbrojené síly Tatmadaw, myanmarské policejní síly, NaSaKa (bývalý štáb pro imigrační kontrolu v pohraniční oblasti), myanmarská pohraniční policie a nestátní ozbrojené skupiny; vzhledem k tomu, že ze zprávy dále vyplývá, že Armáda spásy arakanských Rohingyů zahájila koordinované útoky na vojenskou základnu a na několik předsunutých pozic bezpečnostních sil v severní části Arakanského státu, aby zvýšila tlak na komunity Rohingů; vzhledem k tomu, že zpráva dále vyzývá k tomu, aby vysocí vojenští velitelé v Myanmaru a osoby odpovědné za kruté zločiny proti Rohingyům byli podrobeni mezinárodnímu vyšetřování a stíhání; vzhledem k tomu, že Myanmar tato zjištění odmítá;

I.  vzhledem k tomu, že se ve zprávě IIFFMM uvádí, že myanmarská státní poradkyně Aun Schan Su Ťij, nositelka Nobelovy ceny a Sacharovovy ceny, nevyžila svého postavení faktické předsedkyně vlády ani svou morální autoritu k tomu, aby zabránila vývoji událostí v Arakanském státě či se jim pokusila zabránit; vzhledem k tomu, že k páchání krutých zločinů přispěly svými činy a opomenutími i civilní orgány, zejména tím, že šíří falešné zprávy, popírají vinu ozbrojených sil Tatmadaw, brání nezávislému vyšetřování a přehlížejí ničení důkazů;

J.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud dne 8. září 2018 potvrdil, že může uplatňovat svou pravomoc nad údajnými deportacemi Rohingyů z Myanmaru do Bangladéše;

K.  vzhledem k tomu, že platformy sociálních médií jsou v Myanmaru využívány k šíření pomlouvačných kapaní a konspiračních teorií zaměřených na Rohingye a muslimy v této zemi;

L.  vzhledem k tomu, že Rohingyové, z nichž většina žije v Arakanském státě, představují největší muslimskou skupinu v Myanmaru; vzhledem k tomu, že podle konzervativních odhadů již zahynulo na 10 000 lidí; vzhledem k tomu, že od srpna 2017 uteklo kvůli bezpečnosti do Bangladéše více než 700 000 Rohingyů, z toho přibližně 500 000 dětí, z nichž mnohé cestovaly samy poté, co jejich rodiče byli zabiti či co byly odděleny od svých rodin;

1.  ostře odsuzuje skutečnost, že novináři Wa Lone a Kyaw Soe Oo byli svévolně zatčeni a odsouzeni za to, že psali o situaci v Arakanském státě; vyzývá Myanmarské orgány, aby je okamžitě a bezpodmínečně propustily a upustily od stíhání jak těchto dvou novinářů, tak i všech ostatních svévolně zadržovaných osob, včetně politických vězňů, lidskoprávních aktivistů, novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků, kteří se dopustili pouze toho, že uplatnili svá práva a svobody;

2.  odsuzuje veškeré akty zastrašování, obtěžování nebo omezování svobody projevu, zejména ze strany myanmarské armády a bezpečnostních sil; zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků a kritické žurnalistiky jsou důležitými pilíři demokracie a napomáhají řádné správě, transparentnosti a demokratické odpovědnosti a vyzývá myanmarské státní orgány, aby novinářům a pracovníkům sdělovacích prostředků zajistily vhodné podmínky, aby mohli svou práci vykonávat, aniž by byli terčem zastrašování či šikany, neodůvodněného zatýkání a stíhání;

3.  opakuje svůj výzvu vládě Myanmaru, aby přehodnotila své rozhodnutí přestat spolupracovat se zvláštní zpravodajkou pro stav lidských práv v Myanmaru a aby umožnila domácím a mezinárodním mediálním organizacím, lidskoprávním aktivistům, nezávislým pozorovatelům a humanitárním organizacím, zejména zvláštní zpravodajce OSN, plný a ničím neomezený vstup do Arakanského státu a zajistila bezpečnost pracovníků sdělovacích prostředků;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zneužíváním represivních právních ustanovení, která omezují svobodu slova; vyzývá myanmarské orgány, aby zrušily, revidovaly či pozměnily veškeré zákony, které nejsou v souladu s mezinárodními normami a které kriminalizují výkon práva na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování, včetně zákona č. 1923 o úředním tajemství; vyzývá vládu Myanmaru, aby dbala na soulad veškeré legislativy s mezinárodními normami a závazky;

5.  ostře odsuzuje široce rozšířené, systematické útoky na příslušníky národa Rohingyů, jichž se ve státech Kačin, Arakan a Šan dopustila myanmarská armáda (Tatmadaw) a ostatním bezpečnostní síly Myanmaru a které lze podle IIFFMM považovat za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, tedy nejzávažnější činy proti lidským právům; je vážně znepokojen zvyšující se závažností a rozsahem porušování lidských práv, které myanmarská vláda toleruje;

6.  opakuje, že národ Rohingyů má stále jeho podporu; opětovně vyzývá vládu Myanmaru a bezpečnostní síly, aby okamžitě přestaly porušovat lidská práva, zabíjet lidi a ničit majetek a přestaly se dopouštět sexuálního násilí vůči národu Rohingyů a ostatním etnickým menšinám v severní části země a aby zajistila, že v Myanmaru bude panovat bezpečnost a právní stát, zejména ve státech Arakan, Kačin a Šan; připomíná Myanmarským orgánům jejich mezinárodní závazky, pokud jde o vyšetřování spáchaných zločinů a stíhání jejich pachatelů; žádá myanmarskou vládu a státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudily veškeré podněcování k nenávisti a aby bojovaly proti sociální diskriminaci a násilnostem páchaným na národě Rohingyů a ostatních menšinách;

7.  bere na vědomí zjištění mise IIFFMM a podporuje její závěry; vítá nedávný rozsudek, podle něhož má Mezinárodní trestní soud jurisdikci nad údajnými deportacemi Rohingyů z Myanmaru do Bangladéše; uvědomuje si nicméně, že k tomu, aby proběhlo vyšetřování porušování lidských práv v celém jejich rozsahu, je třeba, aby věc postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu Rada bezpečnosti OSN; vyzývá vrchního žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby zahájil v tomto směru předběžné vyšetřování; žádá Radu bezpečnosti OSN, aby situaci v Myanmaru neprodleně postoupila Mezinárodnímu trestnímu soudu; podporuje výzvy IFFMM a organizace Poslanci ASEAN za lidská práva (APHR), aby byli vyšetřováni a stíháni armádní generálové, kteří nesou za tuto situaci odpovědnost;

8.  vyzývá ESVČ a členské státy, aby usilovaly o to, aby se pachatelů zločinů v Myanmaru zodpovídali na mezinárodních fórech; vyzývá EU a členské státy, aby se v Radě bezpečnosti OSN postavily do čela úsilí o to, aby byla situace v Myanmaru předána Mezinárodnímu trestnímu soudu a postavily se také do čela obdobných snah na Valném shromáždění OSN a na nadcházejícím 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva, a dále aby zvýšily své úsilí o vytvoření nezávislého nestranného a nezávislého mechanismu odpovědnosti, který by pomohl při vyšetřování údajných zločinů podle mezinárodního práva a při stíhání jejich pachatelů;

9.  dále vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila úplné celosvětové zbrojní embargo, které by zastavilo poskytování veškerých přímých a nepřímých dodávek, prodej a převody všech zbraní, munice a další vojenské a bezpečnostní výzbroje, včetně jejich tranzitu a překládky, a také zajišťování výcviku nebo poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci; žádá Radu bezpečnosti OSN, aby proti konkrétním jednotlivcům, kteří jsou pravděpodobně odpovědní za závažné zločiny podle mezinárodního práva, přijala sankce, mimo jiné zákazy cestování a zmrazení aktiv,

10.  vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení vyšetřování podle mechanismu obsaženého v dohodě Všechno kromě zbraní, s cílem přehodnotit obchodní preference, z níž Myanmar těží;

11.  vítá, že Rada přijala dne 26. dubna 2018 právní rámec pro cílená omezující opatření vůči státním činitelům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zpřísnění zbrojního embarga EU a dne 25. června vytvořila první seznam; žádá Radu, aby myanmarským státním činitelům, kteří jsou podle IIFFMM odpovědní za zločiny podle mezinárodního práva, uložila zákazy cestování a cílené finanční sankce a zmrazila jejich aktiva;

12.  připomíná, že mnoho tisíc Rohingyů, z nichž mnozí jsou ve věku dětí, bylo vnitřně vysídleno a naléhavě potřebují humanitární pomoc a ochranu; požaduje, aby byl v celé zemi okamžitě umožněn ničím neomezený pohyb humanitární pomoci; důrazně žádá myanmarskou vláda, aby zaručila bezpečný, dobrovolný a důstojný návrat těch, kteří si tak budou přát, a to za plného dohledu OSN;

13.  vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby se zabývaly nutností poskytovat větší dlouhodobou humanitární pomoc Rohingyům v Bangladéši a v komunitách, které je přijaly;

14.  připomíná, že ve státech Kačin, Arakan a Šan docházelo opakovaně k znásilňování a k sexuálnímu násilí vůči civilnímu obyvatelstvu; vyzývá EU, zejména generálního ředitelství pro civilní ochranu a operace humanitární pomoci Komise (ECHO), a členské státy EU, aby dosáhly zlepšení v ochrany rohingyjských žen a dívek před genderovým násilím;

15.  připomíná nutnost poskytovat lékařskou a psychologickou pomoc v uprchlických táborech, zejména pomoc přizpůsobenou potřebám zranitelných skupin včetně žen a dětí; vyzývá k většímu poskytování podpůrných služeb obětem znásilnění a sexuálních útoků;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

 

 

 

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0261.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0500.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0351.

(4)

Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 134.

(5)

Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 112.

(6)

Úř. věst. L 108, 27.4.2018, s. 29.

(7)

Úř. věst. L 160I, 25.6.2018, s. 9.

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí