Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0371/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0371/2018

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo

  12.9.2018 - (2018/2841(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
  în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
  B8‑0371/2018 (Verts/ALE)
  B8‑0374/2018 (ECR)
  B8‑0376/2018 (S&D)
  B8‑0379/2018 (EFDD)
  B8‑0380/2018 (GUE/NGL)
  B8‑0381/2018 (PPE)
  B8‑0382/2018 (ALDE)

  Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
  Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill în numele Grupului S&D
  Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR
  Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
  Younous Omarjee, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo în numele Grupului GUE/NGL
  Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand în numele Grupului Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

  Procedură : 2018/2841(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B8-0371/2018
  Texte depuse :
  RC-B8-0371/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo

  (2018/2841(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar și la situația populației rohingya, în special cele adoptate la 14 iunie 2018[1], 14 decembrie 2017[2], 14 septembrie 2017[3], 7 iulie 2016[4] și 15 decembrie 2016[5],

    având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 3 septembrie 2018 privind condamnarea lui Wa Lone și a lui Kyaw Soe Oo în Myanmar și cea din 9 iulie 2018 privind urmărirea în justiție a doi jurnaliști Reuters în Myanmar,

    având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 și din 26 februarie 2018 referitoare la Myanmar,

    având în vedere deciziile Consiliului (PESC) 2018/655 din 26 aprilie 2018[6] și (PESC) 2018/900 din 25 iunie 2018[7] de impunere a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva Myanmar, de consolidare a embargoului UE asupra armelor și vizând forțele armate și forțele poliției de frontieră din Myanmar,

    având în vedere raportul misiunii internaționale independente de informare privind Myanmar al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 24 august 2018, care va fi prezentat la cea de a 39-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din perioada 10-28 septembrie 2018,

  –  având în vedere declarația din 3 septembrie 2018 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet,

  –  având în vedere raportul final și recomandările Comisiei consultative privind statul Rakhine, conduse de Kofi Annan,

  –  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

    având în vedere dreptul umanitar internațional, Convențiile de la Geneva și protocoalele la acestea, precum și Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

  –  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) din 1948,

  –  având în vedere Carta Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

  –  având în vedere Raportul Secretarului General al ONU prezentat în fața Consiliului de Securitate al ONU privind violențele sexuale asociate conflictelor, din 23 martie 2018,

  –  având în vedere decizia Camerei preliminare I a CPI din 6 septembrie 2018,

  –  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât la 12 decembrie 2017 doi jurnaliști, Wa Lone și Kyaw Soe Oo, au fost arestați arbitrar și reținuți pentru acuzații de a fi raportat încălcări grave ale drepturilor omului comise de Tatmadaw (forțele armate din Myanmar) în statul Rakhine;

  B.  întrucât jurnaliștii Wa Lone și Kyaw Soe Oo au fost ulterior puși sub acuzație în temeiul Legii privind secretele oficiale din 1923; întrucât la 3 septembrie au fost condamnați de o instanță din Myanmar la șapte ani de închisoare; întrucât acest caz de referință subminează și mai mult libertatea de exprimare, democrația și statul de drept în Myanmar;

  C.  întrucât diplomații din Uniunea Europeană și din statele membre ale UE s-au numărat printre numeroșii observatori internaționali prezenți la fiecare audiere în instanță de la arestarea jurnaliștilor la 12 decembrie 2017 și au adus mereu în discuție această chestiune în fața guvernului din Myanmar;

  D.  întrucât actorii societății civile, inclusiv jurnaliști, avocați și apărători ai drepturilor omului care exprimă opinii critice la adresa autorităților din Myanmar, în special a Tatmadaw și a altor forțe de securitate din Myanmar și a actelor săvârșite de aceștia în statul Rakhine, ar fi arestați arbitrar, reținuți sau hărțuiți; întrucât prezentarea în mass-media a violențelor din statul Rakhine este strict controlată de forțele armate și de guvern;

  E.  întrucât Wai Nu, activista pentru drepturile omului în favoarea populației rohingya, care a fost închisă de la vârsta de 18 ani până la 25 de ani, rămâne unul dintre numeroasele exemple de activiști vizați de autoritățile din Myanmar;

  F.  întrucât fostul copil-soldat Aung Ko Htwe execută o pedeapsă cu închisoarea de doi ani și șase luni din cauza unui interviu în mass-media în care a descris experiențele sale în armata din Myanmar; întrucât acesta a fost pus sub acuzație în temeiul secțiunii 505 litera (b) din Codul penal al Myanmarului, o dispoziție formulată vag care a fost utilizată frecvent pentru a îngrădi libertatea de exprimare;

  G.  întrucât zeci de jurnaliști ar fi fost arestați și reținuți din 2016 încoace; întrucât autoritățile din Myanmar recurg la un număr de legi represive, inclusiv Legea privind secretele oficiale, pentru a aresta, reține, reduce la tăcere sau a hărțui actorii societății civile, jurnaliștii, avocații și apărătorii drepturilor omului care exprimă opinii critice la adresa guvernului sau a forțelor de securitate din Myanmar; întrucât Myanmar s-a situat pe locul 159 din cele 198 de țări incluse în clasamentul pe 2017 privind libertatea presei stabilit de Freedom House;

  H.  întrucât raportul misiunii internaționale independente de informare privind Myanmar, mandatată de ONU și desfășurată la 24 august 2018, a conchis că în statele Kachin, Rakhine și Shan au fost comise cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și cele mai grave crime în temeiul dreptului internațional, inclusiv genocid, crime împotriva umanității și crime de război, de către Tatmadaw, forțele de poliție din Myanmar, NaSaKa (anterior Centrul de control al imigrației din zona de frontieră), forțele poliției de frontieră din Myanmar și grupări armate nestatale; întrucât în raport se afirmă, de asemenea, că Armata salvării populației rohingya din Arakan a lansat atacuri coordonate asupra unei baze militare și asupra mai multor posturi ale poliției de frontieră din nordul statului Rakhine, pentru a exercita presiuni asupra comunităților rohingya; întrucât în raport se solicită, în plus, ca comandanții militari cu funcții înalte din Myanmar și cei responsabili de crimele de atrocitate împotriva populației rohingya să fie supuși anchetei și urmăririi penale la nivel internațional; întrucât Myanmar a respins aceste constatări;

  I.  întrucât în raportul misiunii internaționale independente de informare privind Myanmar se afirmă că consilierul de stat al Myanmarului, laureata Premiului Nobel pentru pace și a Premiului Sakharov Aung San Suu Kyi, nu și-a folosit poziția sa de facto de șef al guvernului sau autoritatea sa morală pentru a frâna sau împiedica evenimentele care au avut loc în statul Rakhine; întrucât autoritățile civile au contribuit și ele la comiterea crimelor de atrocitate prin acțiunile și omisiunile lor, în special prin răspândirea de știri false, negând faptele ilegale comise de Tatmadaw, blocând anchetele independente și supervizând distrugerea probelor;

  J.  întrucât, la 8 septembrie 2018, CPI a confirmat că Curtea își poate exercita jurisdicția asupra presupuselor deportări ale populației rohingya din Myanmar în Bangladesh;

  K.  întrucât platformele de comunicare socială au fost folosite în Myanmar pentru a difuza campanii de defăimare și teorii ale conspirației vizând populațiile rohingya și musulmană din țară;

  L.  întrucât populația rohingya este, procentual, populația musulmană cu ponderea cea mai mare din Myanmar, trăind în majoritate în statul Rakhine; întrucât, potrivit estimărilor prudente, numărul morților se ridică la 10 000; întrucât, din august 2017, mai mult de 700 000 de persoane rohingya au fugit în Bangladesh în căutarea unui refugiu, aproximativ 500 000 dintre aceștia fiind copii, mulți dintre care au călătorit singuri după ce părinții lor au fost uciși sau după ce au fost separați de familiile lor;

  1.  condamnă cu fermitate arestarea și condamnarea arbitrară a jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo pentru faptul că au raportat situația din statul Rakhine; solicită autorităților din Myanmar să îi elibereze imediat și necondiționat și să renunțe la toate capetele de acuzare împotriva lor și a tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar, inclusiv a prizonierilor politici, a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a lucrătorilor din sectorul mass media, care nu au făcut altceva decât să își exercite drepturile și libertățile;

  2.  condamnă toate actele de intimidare, hărțuire sau privare de libertatea de exprimare, în special cele comise de forțele militare și de securitate din Myanmar; subliniază că libertatea mass-mediei și jurnalismul de critică sunt piloni fundamentali ai democrației, dat fiind că promovează buna guvernanță, transparența și responsabilitatea; invită autoritățile din Myanmar să asigure condiții adecvate pentru jurnaliști și pentru persoanele care lucrează în domeniul mass-media, astfel încât aceștia să își poată desfășura activitatea fără a se teme de intimidare sau hărțuire, ori de a fi arestați sau urmăriți penal în mod nejustificat;

  3.  își reiterează apelul adresat guvernului din Myanmar de a-și anula decizia de a opri cooperarea cu Raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar și să acorde organizațiilor naționale și internaționale din domeniul mass-media, observatorilor independenți și organizațiilor umanitare, în special Raportorului special al ONU, un acces deplin și neîngrădit la statul Rakhine, precum și să asigure siguranța și securitatea persoanelor care lucrează în sectorul mass-media;

  4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea abuzivă a dispozițiilor juridice represive care limitează libertatea de exprimare; solicită autorităților din Myanmar să abroge, să revizuiască sau să modifice toate legile - inclusiv Legea privind secretele oficiale din 1923 - care nu respectă normele internaționale și care incriminează și încalcă drepturile la libertatea de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere; invită guvernul din Myanmar să se asigure că întreaga legislație respectă normele și obligațiile internaționale;

  5.  condamnă ferm atacurile extinse și sistematice îndreptate împotriva populației rohingya în statele Kachin, Rakhine și Shan de către Tatmadaw și alte forțe de securitate din Myanmar, care, potrivit IIFFMM, reprezintă un genocid, crime împotriva umanității și crime de război - cele mai grave abuzuri și încălcări ale drepturilor omului; este profund preocupat de gravitatea și de amploarea din ce în ce mai mari ale încălcărilor drepturilor omului permise de guvernul din Myanmar;

  6.  își reiterează continuarea sprijinului pentru populația rohingya; solicită din nou guvernului din Myanmar și forțelor de securitate să pună capăt imediat violurilor, uciderilor, distrugerilor de bunuri și violențelor sexuale îndreptate împotriva populației rohingya și a minorităților etnice din nordul Myanmarului să se asigure că în Myanmar, în special în statele Rakhine, Kachin și Shan, prevalează securitatea și statul de drept; le reamintește autorităților din Myanmar obligațiile internaționale care le revin, și anume de a ancheta și urmări în justiție persoanele responsabile; îndeamnă guvernul din Myanmar și pe consilierul de stat Aung San Suu Kyi să condamne fără echivoc orice incitare la ură și să combată discriminarea socială și ostilitățile împotriva minorității rohingya și a altor grupuri minoritare;

  7.  ia act de constatările IIFFMM și sprijină recomandările sale; salută hotărârea recentă potrivit căreia Curtea Penală Internațională își poate exercita jurisdicția asupra alegațiilor de deportare a populației rohingya din Myanmar în Bangladesh; recunoaște, totuși, că mai este necesară sesizarea CPI de către Consiliul de Securitate al ONU (CSONU) în vederea anchetării încălcărilor drepturilor omului sub toate aspectele; invită procurorul-șef al CPI să deschidă o anchetă preliminară în acest sens; invită CSONU să sesizeze fără întârziere CPI cu privire la situația din Myanmar; sprijină apelurile adresate de IIFFMM și de parlamentarii ASEAN pentru drepturile omului (APHR) ca generalii militari responsabili să fie anchetați și urmăriți penal;

  8.  invită SEAE și statele membre să urmărească tragerea la răspundere în cadrul forurilor multilaterale a persoanelor care au comis crime în Myanmar; invită UE și statele sale membre să preia inițiativa atât în cadrul CSONU cu privire la reacția solicitată de a sesiza CPI cu privire la situație, cât și în cadrul Adunării Generale a ONU și al viitoarei a 39-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și să își intensifice eforturile îndreptate spre instituirea urgentă a unui mecanism internațional, imparțial și independent de tragere la răspundere, pentru a sprijini anchetarea alegațiilor de crime de atrocitate și urmărirea penală a persoanelor responsabile;

  9.  își reiterează apelul adresat CSONU de a impune la nivel mondial un embargo cuprinzător asupra armelor împotriva Myanmar, prin suspendarea tuturor aprovizionărilor, vânzărilor sau transferurilor directe și indirecte, inclusiv a tranzitului și a transbordării de arme, muniții și echipament militar și de securitate, precum și a furnizării de instruire sau altă asistență militară și de securitate; îndeamnă CSONU să adopte sancțiuni individuale specifice, inclusiv interdicții de călătorie și înghețări de active, împotriva persoanelor care par să fie responsabile de infracțiuni grave în temeiul dreptului internațional;

  10.  invită Comisia să aibă în vedere o anchetă în temeiul mecanismului prevăzut în acordul „Totul în afară de arme” în vederea revizuirii preferințelor comerciale de care beneficiază Myanmar;

  11.  salută adoptarea de către Consiliu la 26 aprilie 2018 a unui cadru juridic pentru măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva funcționarilor responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului și consolidarea embargoului UE asupra armelor, precum și stabilirea la 25 iunie 2018 a unei prime liste de sancțiuni; îndeamnă Consiliul să impună interdicții de călătorie, sancțiuni financiare specifice și înghețări de active împotriva funcționarilor din Myanmar identificați de IIFFMM ca fiind responsabili pentru crime de atrocitate;

  12.  reamintește că mii de persoane din populația rohingya, multe dintre ele copii, sunt strămutate în interiorul țării și au o nevoie stringentă de asistență și protecție umanitară; solicită accesul imediat și neîngrădit în întreaga țară pentru operațiunile de furnizare de ajutor umanitar; insistă ca guvernul din Myanmar să garanteze întoarcerea în siguranță, voluntară și în condiții demne, sub supravegherea deplină a ONU, a celor care doresc să revină în patria lor;

  13.  solicită UE, statelor sale membre și comunității internaționale să răspundă nevoii de asistență umanitară sporită și pe termen lung pentru populația rohingya în Bangladesh și în comunitățile lor gazdă;

  14.  reamintește că violurile și violența sexuală s-au aflat în mod recurent printre acțiunile îndreptate împotriva populației civile din statele Kachin, Rakhine și Shan; solicită UE, în special Direcției Generale Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) a Comisiei, precum și statelor membre ale UE, să obțină îmbunătățirea protecției fetelor și femeilor rohingya împotriva violenței de gen;

  15.  reamintește nevoia de a se asigura acordarea de asistență medicală și psihologică în taberele de refugiați, mai ales de asistență special adaptată pentru grupurile vulnerabile, inclusiv femeile și copiii; solicită servicii care să sprijine mai bine victimele violurilor și ale agresiunii sexuale;

  16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar, consilierului de stat Aung San Suu Kyi, guvernului și parlamentului din Bangladesh, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

   

   

   

  Ultima actualizare: 12 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate