Postup : 2018/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0371/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0371/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0345

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 373kWORD 50k
12.9.2018
PE624.080v01-00}
PE624.083v01-00}
PE624.085v01-00}
PE624.088v01-00}
PE624.089v01-00}
PE624.090v01-00}
PE624.091v01-00} RC1
 
B8-0371/2018}
B8-0374/2018}
B8-0376/2018}
B8-0379/2018}
B8-0380/2018}
B8-0381/2018}
B8-0382/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0371/2018 (Verts/ALE)

B8-0374/2018 (ECR)

B8-0376/2018 (S&D)

B8-0379/2018 (EFDD)

B8-0380/2018 (GUE/NGL)

B8-0381/2018 (PPE)

B8-0382/2018 (ALDE)


o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill v mene skupiny S&D
Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))  

Európsky parlament,

–    so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov, najmä uznesení, ktoré boli prijaté 14. júna 2018(1), 14. decembra 2017(2), 14. septembra 2017(3), 7. júla 2016(4) a 15. decembra 2016(5),

    so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 3. septembra 2018 o odsúdení novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo v Mjanmarsku a vyhlásenie z 9. júla 2018 o stíhaní dvoch novinárov agentúry Reuters v Mjanmarsku,

    so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 a z 26. februára 2018 o Mjanmarsku,

    so zreteľom na rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018(6) a (SZBP) 2018/900 z 25. júna 2018(7) o zavedení ďalších reštriktívnych opatrení voči Mjanmarsku, posilnení zbrojného embarga EÚ so zameraním sa na vysokých predstaviteľov mjanmarskej armády a pohraničnej stráže,

    so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie Rady OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku z 24. augusta 2018, ktorá bude predložená na 39. zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v dňoch 10. – 28. septembra 2018,

–    so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 3. septembra 2018,

–    so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania poradnej komisie o Jakchainskom štáte pod vedením Kofiho Annana,

–    so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

    so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo, ženevské dohovory a ich protokoly a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu ICC,

–    so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–    so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie ASEAN,

–    so zreteľom na správu generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktmi uverejnenú 23. marca 2018,

–    so zreteľom na rozhodnutie 1. prejudiciálnej komory ICC zo 6. septembra 2018,

–    so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.    keďže dvaja novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli 12. decembra 2017 svojvoľne zatknutí a uväznení na základe obvinení, že informovali o závažných porušeniach ľudských práv, ktorých sa v Jakchainskom štáte dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw;

B.    keďže novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli následne obžalovaní v zmysle zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923; keďže 3. septembra ich mjanmarský súd odsúdil na sedem rokov odňatia slobody; keďže tento známy prípad ďalej podkopáva slobodu prejavu, demokraciu a právny štát v Mjanmarsku;

C.    keďže medzi početnými medzinárodnými pozorovateľmi prítomnými na každom pojednávaní súdu od zatknutia novinárov 12. decembra 2017 boli prítomní diplomati Európskej únie a členských štátov EÚ, ktorí sa s touto vecou neprestali obracať na mjanmarskú vládu;

D.    keďže aktéri občianskej spoločnosti vrátane novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí sa kriticky vyjadrujú o mjanmarských orgánoch, konkrétne o Tatmadaw a ďalších mjanmarských bezpečnostných silách a skutkoch, ktoré spáchali v Jakchainskom štáte, sú údajne svojvoľne zatýkaní, väznení alebo prenasledovaní; keďže mediálne pokrytie násilia v Jakchainskom štáte je pod prísnou kontrolou armády a vlády;

E.    keďže aktivistka za ľudské práva Rohingov Wai Nu, ktorú väznili od jej 18 do jej 25 rokov, ostáva jedným z početných príkladov aktivistov, na ktorých sa mjanmarské orgány upriamili;

F.    keďže bývalý detský vojak Aung Ko Htwe si odpykáva trest odňatia slobody v trvaní dvaapol roka v súvislosti s interview o svojich skúsenostiach v mjanmarskej armáde, ktoré poskytol médiám; keďže bol obvinený na základe článku 505 ods. b mjanmarského trestného zákona, ktorý má veľmi vágne znenie a často sa využíva na obmedzovanie slobody prejavu;

G.    keďže od roku 2016 boli údajne zatknuté a väznené desiatky novinárov; keďže mjanmarské orgány využívajú niekoľko represívnych zákonov vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva, aby zatýkali, väznili, umlčiavali alebo prenasledovali aktérov občianskej spoločnosti, novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí vyjadrujú svoje kritické názory na vládu Mjanmarska alebo jej bezpečnostné sily; keďže v roku 2017 bolo Mjanmarsko podľa organizácie Freedom House na 159. mieste spomedzi 198 krajín, pokiaľ ide o slobodu tlače;

H.    keďže správa nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o Mjanmarsku pod mandátom Organizácie Spojených národov IIFFMM z 24. augusta 2018 dospela k záveru, že najzávažnejších porušení ľudských práv a najťažších zločinov podľa medzinárodného práva vrátane genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte sa dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw, mjanmarské policajné sily, bývalý štáb pre kontrolu prisťahovalectva v pohraničnej oblasti NaSaKa, mjanmarská hraničná polícia a neštátne ozbrojené skupiny; keďže v správe sa tiež uvádza, že Armáda spásy arakanských Rohingov začala koordinované útoky proti vojenskej základni a viacerým predsunutým stanovištiam bezpečnostných síl v severnej časti Jakchainského štátu, aby vystupňovala tlak voči rohinským komunitám; keďže v správe sa tiež vyzýva, aby boli vysokí vojenskí velitelia v Mjanmarsku a tí, ktorí sú zodpovední za trestné činy krutého zaobchádzania spáchané na Rohingoch, podrobení medzinárodnému vyšetrovaniu a stíhaniu; keďže Mjanmarsko tieto zistenia odmietlo;

I.    keďže v správe IIFFMM sa uvádza, že mjanmarská štátna radkyňa Aun Schan Su Ťij, nositeľka Nobelovej ceny a Sacharovovej ceny, nevyužila svoje postavenie faktickej hlavy vlády ani svoju morálnu autoritu na to, aby zastavila vývoj udalostí v Jakchainskom štáte alebo mu predišla; keďže civilné orgány svojím konaním i nekonaním tiež umožňovali páchanie trestných činov krutého zaobchádzania, konkrétne šírením falošných svedectiev, popieraním protiprávneho konania Tatmadaw, marením nezávislého vyšetrovania a dohliadaním nad ničením dôkazov;

J.    keďže 8. septembra 2018 Medzinárodný trestný súd potvrdil, že môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša;

K.    keďže platformy sociálnych médií sa v Mjanmarsku využívajú na ohováračské kampane a šírenie konšpiračných teórií zameraných na Rohingov a moslimov v tejto krajine;

L.    keďže Rohingovia predstavujú najväčšiu časť moslimov v Mjanmarsku, pričom najviac ich žije v Jakchainskom štáte; keďže podľa konzervatívnych odhadov je počet obetí približne 10 tisíc; keďže od augusta 2017 zutekalo do Bangladéša z dôvodov bezpečnosti viac ako 700 tisíc Rohingov, z nich viac ako 500 tisíc detí, pričom mnohé z nich cestovali samotné po tom, ako boli ich rodičia zabití alebo ako ich oddelili od vlastnej rodiny;

1.    dôrazne odsudzuje svojvoľné zatknutie a odsúdenie novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo za informovanie o situácii v Jakchainskom štáte; vyzýva mjanmarské orgány na ich okamžité bezpodmienečné prepustenie a stiahnutie všetkých ich obvinení, ako aj všetkých svojvoľne zatknutých osôb vrátane politických väzňov, obhajcov ľudských práv, novinárov a pracovníkov médií, ktorí jednoducho uplatňovali svoje práva a slobody;

2.    odsudzuje všetky akty zastrašovania, prenasledovania a obmedzovania slobody prejavu, najmä zo strany mjanmarských armádnych a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že sloboda médií a kritická žurnalistika sú základnými piliermi demokracie tým, že pomáhajú presadzovať dobrú správu vecí verejných, transparentnosť a zodpovednosť a vyzývajú mjanmarské orgány, aby novinárom a mediálnym pracovníkom zabezpečili zodpovedajúce podmienky pre výkon ich práce bez obáv zo zastrašovania či prenasledovania, nespravodlivého väznenia či stíhania;

3.    opakovane vyzýva vládu Mjanmarska, aby zrušila svoje rozhodnutie prerušiť spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku a umožnila domácim a medzinárodným mediálnym organizáciám, obhajcom ľudských práv, nezávislým pozorovateľom a humanitárnym organizáciám, najmä osobitnému spravodajcovi OSN, plný neobmedzený prístup do Jakchainského štátu a zaistila bezpečnosť pracovníkov médií;

4.    vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zneužívaním represívnych právnych predpisov obmedzujúcich slobodu slova; vyzýva mjanmarské orgány, aby zrušili, prehodnotili alebo novelizovali všetky zákony vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými normami a sú porušením práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania sa a združovania; vyzýva vládu Mjanmarska, aby zabezpečila súlad všetkých právnych predpisov s medzinárodnými normami a záväzkami;

5.    rozhodne odsudzuje rozsiahle systémové útoky proti Rohingom, ktoré v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte páchajú mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw a ďalšie mjanmarské bezpečnostné sily, ktoré sa podľa IIFFMM vyrovnajú genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom – najzávažnejším porušeniam ľudských práv zo strany jednotlivcov a verejných orgánov; je hlboko znepokojený narastajúcou závažnosťou a rozsahom porušovania ľudských práv, ktorého sa zúčastňuje vláda Mjanmarska;

6.    opakovane vyjadruje svoju neustálu podporu Rohingov; opätovne vyzýva vládu Mjanmarska a jeho bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili pokračujúce porušovanie zákonov, vraždenie, ničenie majetku a sexuálne násilie proti Rohingom a etnickým menšinám na severe Mjanmarska a aby zaistili bezpečnosť a dodržiavanie zásad právneho štátu v Mjanmarsku, najmä v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; pripomína mjanmarským orgánom ich medzinárodnú povinnosť vyšetriť a stíhať osoby zodpovedné za uvedené činy; naliehavo žiada mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k nenávisti a potierali spoločenskú diskrimináciu a prejavy nepriateľstva namierené proti Rohingom a ďalším menšinám;

7.    berie na vedomie zistenia IIFFMM a podporuje jej odporúčania; víta nedávne rozhodnutie, že ICC môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša; pripúšťa však, že je naďalej potrebné, aby Bezpečnostná rada OSN požiadala ICC o vyšetrenie porušovania ľudských práv v plnom rozsahu; vyzýva hlavného prokurátora ICC, aby v tejto súvislosti začal predbežné vyšetrovanie; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby Medzinárodnému trestnému súdu ICC bezodkladne postúpila riešenie situácie v Mjanmarsku; podporuje výzvy IIFFMM a Organizácie poslancov krajín ASEAN za ľudské práva, aby boli zodpovední generáli armád podrobení vyšetrovaniu a stíhaniu;

8.    vyzýva ESVČ a členské štáty, aby na mnohostranných fórach požadovali zodpovednosť páchateľov zločinov v Mjanmarsku; požaduje, aby EÚ a jej členské štáty v súvislosti so žiadosťou, aby sa riešenie situácie ujal ICC, prevzali vedúcu úlohu v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj vo Valnom zhromaždení OSN na blížiacom sa 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a zvýšili svoje úsilie na urýchlené zavedenie nestranného a nezávislého medzinárodného systému na podporu vyšetrovania údajných trestných činov krutého zaobchádzania a stíhania tých, ktorí sú za ne zodpovední;

9.    opakovane vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame i nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej či bezpečnostnej pomoci; naliehavo vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala cielené individuálne sankcie vrátane zákazu cestovania a zmrazenia majetku, a to proti tým, ktorí sú podľa medzinárodného práva pravdepodobne zodpovední za závažné trestné činy;

10.    vyzýva Komisiu, aby s cieľom prehodnotiť obchodné preferencie v prospech Mjanmarska zvážila vyšetrovanie v rámci dohody s názvom Všetko okrem zbraní (Everything But Arms);

11.    víta, že Rada 26. apríla 2018 prijala právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia proti činiteľom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a na posilnenie zbrojného embarga EÚ, ako aj prvý identifikačný zoznam vypracovaný 25. júna 2018; naliehavo žiada Radu, aby pre činiteľov Mjanmarska uvedených v IIFFMM ako zodpovedných za trestné činy krutého zaobchádzania zaviedla zákaz cestovania, cielené finančné sankcie a zmrazenie majetku;

12.    pripomína, že tisícky Rohingov, medzi nimi množstvo detí, sú vnútorne vysídlené a naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc a ochranu; požaduje okamžitý slobodný a neobmedzený prístup v rámci celej krajiny na poskytovanie humanitárnej pomoci; trvá na tom, aby vláda Mjanmarska garantovala bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat osobám, ktoré sa chcú vrátiť do svojej krajiny, a to pod riadnym dohľadom OSN;

13.    požaduje, aby EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo riešili potrebu zvýšenej dlhodobej humanitárnej pomoci pre Rohingov v Bangladéši a v prijímajúcich spoločenstvách;

14.    pripomína, že znásilňovanie a sexuálne násilie sa neustále opakujú a ich terčom je civilné obyvateľstvo v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; požaduje, aby EÚ, najmä útvar Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO) a členské štáty EÚ zaistili zvýšenú ochranu rohinských dievčat a žien pred násilím mužov;

15.    pripomína potrebu lekárskej a psychologickej pomoci v utečeneckých táboroch, najmä pre zraniteľné skupiny vrátane žien a detí; požaduje viac podporných služieb pre obete znásilnenia a sexuálnych útokov;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, štátnej radkyni Aun Schan Su Ťij, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0261.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0500.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.

(4)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.

(5)

Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.

(6)

Ú. v. EÚ L 108, 28.7.2017, s. 29.

(7)

Ú. v. EÚ L 160I, 22.1.2018, s. 9.

Posledná úprava: 12. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia