Postopek : 2018/2841(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0371/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0371/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0345

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 356kWORD 50k
12.9.2018
PE624.080v01-00}
PE624.083v01-00}
PE624.085v01-00}
PE624.088v01-00}
PE624.089v01-00}
PE624.090v01-00}
PE624.091v01-00} RC1
 
B8-0371/2018}
B8-0374/2018}
B8-0376/2018}
B8-0379/2018}
B8-0380/2018}
B8-0381/2018}
B8-0382/2018} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:

B8-0371/2018 (Verts/ALE)

B8-0374/2018 (ECR)

B8-0376/2018 (S&D)

B8-0379/2018 (EFDD)

B8-0380/2018 (GUE/NGL)

B8-0381/2018 (PPE)

B8-0382/2018 (ALDE)


o Mjanmaru, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (2018/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill v imenu skupine S&D
Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o Mjanmaru, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja (2018/2841(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru in o položaju ljudstva Rohinga, zlasti resolucij z dne 14. julija 2018(1), z dne 14. decembra 2017(2), z dne 14. septembra 2017(3), z dne 7. julija 2016(4) in z dne 15. decembra 2016(5),

  ob upoštevanju izjave uradnega govorca Evropske službe za zunanje delovanje z dne 3. septembra 2018 o izreku kazni Va Lonu in Kjo Sou Uju v Mjanmaru ter njegove izjave z dne 9. julija 2018 o pregonu dveh novinarjev agencije Reuters v Mjanmaru,

  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2017 in z dne 26. februarja 2018 o Mjanmaru,

  ob upoštevanju sklepov Sveta (SZVP) 2018/655 z dne 26. aprila 2018(6) in (SZVP) 2018/900 z dne 25. junija 2018(7), s katerima so bili uvedeni dodatni omejevalni ukrepi v zvezi z Mjanmarom in okrepljen embargo EU na orožje ter sta bila usmerjena proti uradnikom v vojski in mejni policiji Mjanmara,

  ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev o Mjanmaru v okviru Sveta Združenih narodov za človekove pravice z dne 24. avgusta 2018, ki bo predstavljeno na 39. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice, ki bo potekalo od 10. do 28. septembra 2018,

–  ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z dne 3. septembra 2018,

–  ob upoštevanju končnega poročila in priporočil svetovalnega odbora za zvezno državo Rakhine, ki mu predseduje Kofi Annan,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

  ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava, ženevskih konvencij in njihovih protokolov ter Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju listine Združenja držav jugovzhodne Azije,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja OZN z dne 23. marca 2018 o spolnem nasilju, povezanem s konflikti, predloženega varnostnemu svetu OZN,

–  ob upoštevanju sklepa predobravnavnega senata I Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 6. septembra 2018,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker sta bila 12. decembra 2017 novinarja Va Lon in Kjo Sou U samovoljno prijeta in pridržana zaradi domnevnega poročanja o hudih kršitvah človekovih pravic, ki naj bi jih v zvezni državi Rakhine storile oborožene sile Mjanmara (Tatmado);

B.  ker sta bila novinarja Va Lon in Kjo Sou U nato obtožena na podlagi zakona o uradnih skrivnostih iz leta 1923; ker ju je 3. septembra sodišče v Mjanmaru obsodilo na sedem let zapora; ker ta prelomni primer dodatno ogroža svobodo izražanja, demokracijo in pravno državo v Mjanmaru;

C.  ker so bili diplomati iz Evropske unije in držav članic EU poleg številnih mednarodnih opazovalcev navzoči na vseh sodnih obravnavah po prijetju novinarjev 12. decembra 2017 in so v zvezi z zadevo ves čas opozarjali vlado Mjanmara;

D.  ker akterje civilne družbe, med drugim novinarje, odvetnike in zagovornike človekovih pravic, ki izrazijo kritična mnenja o organih v Mjanmaru, zlasti o oboroženih in drugih varnostnih silah Mjanmara ter njihovih dejanjih v zvezni državi Rakhine, domnevno samovoljno aretirajo, pridržijo ali nadlegujejo; ker vojska in vlada strogo nadzorujeta poročanje medijev o nasilju v zvezni državi Rakhine;

E.  ker je rohinška borka za človekove pravice Vai Nu, ki je bila zaprta od 18. do 25. leta starosti, še vedno eden od številnih primerov aktivistov, ki jih preganjajo organi Mjanmara;

F.  ker nekdanji otrok vojak Aung Ko Htve prestaja kazen dveh let in šestih mesecev zapora v povezavi z intervjujem za medije, v katerem je govoril o svojih izkušnjah v vojski Mjanmara; ker je bil obtožen v skladu s členom 505(b) mjanmarskega kazenskega zakonika, nejasno določbo, ki se pogosto uporablja za omejevanje svobode izražanja;

G.  ker je bilo od leta 2016 prijetih in pridržanih na desetine novinarjev; ker oblasti v Mjanmaru uporabljajo več represivnih zakonov, tudi zakon o uradnih skrivnostih, za prijetje, pridržanje, utišanje ali nadlegovanje akterjev civilne družbe, odvetnikov in zagovornikov človekovih pravic, ki izrazijo kritična mnenja o vladi Mjanmara in njenih varnostnih silah; ker je bil Mjanmar uvrščen na 159. mesto od 198 držav na seznamu organizacije Freedom House za svobodo tiska za leto 2017;

H.  ker se v poročilu neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev o Mjanmaru na podlagi mandata OZN (IIFFMM) z dne 24. avgusta 2018 ugotavlja, da so v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan mjanmarske oborožene sile in policija, NaSaKa (nekdanje poveljstvo obmejnih organov za nadzor priseljevanja), mjanmarska obmejna straža in nedržavne oborožene sile storile najhujše kršitve človekovih pravic in najhujša kazniva dejanja po mednarodnem pravu, zlasti genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva; ker je v poročilu navedeno tudi, da je Arakanska rohinška rešilna vojska po severu zvezne države Rakhine sprožila usklajene napade na vojaško bazo in več postojank varnostnih sil, da bi izvajala pritisk na rohinške skupnosti; ker se v poročilu poleg tega poziva, naj se v zvezi z visokimi vojaškimi poveljniki v Mjanmaru in odgovornimi za grozodejstva nad ljudstvom Rohinga opravijo preiskave in uvede pregon na mednarodni ravni; ker je Mjanmar te ugotovitve zanikal;

I.  ker je v poročilu IIFFMM navedeno, da mjanmarska državna svetnica in dobitnica Nobelove nagrade za mir in nagrade Saharova Aung San Su Či ni uporabila svojega dejanskega položaja predsednice vlade ali svoje moralne avtoritete, da bi zaustavila ali preprečila razvoj dogodkov v zvezni državi Rakhine; ker so tudi civilni organi s svojimi dejanji in opustitvami prispevali k storitvi grozodejstev, zlasti z razširjanjem lažnih informacij, zanikanjem nezakonitega ravnanja mjanmarskih oboroženih sil, preprečevanjem neodvisnih preiskav in spremljanjem uničevanja dokazov;

J.  ker je Mednarodno kazensko sodišče 8. septembra 2018 potrdilo, da lahko izvršuje sodno pristojnost v zvezi z domnevno deportacijo ljudstva Rohinga iz Mjanmara v Bangladeš;

K.  ker so bile v Mjanmaru za širjenje kampanj blatenja in teorij zarote, uperjenih zoper ljudstvo Rohinga in muslimane v državi, uporabljene tudi platforme družbenih medijev;

L.  ker Rohingejci predstavljajo največji delež muslimanov v Mjanmaru, večina pa jih živi v zvezni državi Rakhine; ker je po zadržanih ocenah umrlo 10.000 ljudi; ker je od avgusta 2017 več kot 700.000 Rohingejcev pobegnilo na varno v Bangladeš, med njimi pa je približno 500.000 otrok, od katerih jih je veliko potovalo samih, potem ko so bili njihovi starši ubiti ali potem ko so bili ločeni od družine;

1.  ostro obsoja samovoljno aretacijo in obsodbe novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja zaradi poročanja o razmerah v zvezni državi Rakhine; poziva organe Mjanmara, naj ju takoj in brezpogojno izpustijo ter umaknejo vse obtožbe proti njima in vsem samovoljno pridržanim osebam, vključno s političnimi zaporniki, zagovorniki človekovih pravic, novinarji in delavci v medijih, ki so bili zaprti samo zato, ker so uveljavljali svoje pravice in svoboščine;

2.  obsoja vse primere ustrahovanja, nadlegovanja ali omejevanja svobode izražanja, predvsem s strani vojaških in varnostnih sil v Mjanmaru: poudarja, da sta svoboda medijev in kritično novinarstvo bistvena stebra demokracije, ki spodbujata dobro upravljanje, preglednost in odgovornost, ter poziva organe Mjanmara, naj zagotovijo ustrezne pogoje za novinarje in delavce v medijih, da bodo lahko opravljali svoje delo brez strahu pred ustrahovanjem ali nadlegovanjem, neupravičeno aretacijo in pregonom;

3.  ponovno poziva vlado Mjanmara, naj prekliče svojo odločitev o prekinitvi sodelovanja s posebno poročevalko OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru ter omogoči domačim in mednarodnim medijskim organizacijam, zagovornikom človekovih pravic, neodvisnim opazovalcem in humanitarnim organizacijam, zlasti posebni poročevalki OZN, neomejen in neoviran dostop do zvezne države Rakhine ter zagotovi varnost in zaščito zaposlenim v medijih;

4.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi zlorabe represivnih pravnih določb, ki omejujejo svobodo govora; poziva organe Mjanmara, naj razveljavijo, pregledajo ali spremenijo vse zakone, vključno z zakonom o uradnih skrivnostih iz leta 1923, ki niso v skladu z mednarodnimi standardi in ki kriminalizirajo in kršijo pravice do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja; poziva vlado, naj zagotovi, da bo vsa zakonodaja skladna z mednarodnimi standardi in obveznostmi;

5.  ostro obsoja razširjene in sistematične napade na ljudstvo Rohinga, ki v skladu z IIFFMM veljajo za genocid, zločine proti človečnosti in vojna hudodelstva – najhujše zlorabe in kršitve človekovih pravic – ki so jih v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan zagrešile sile Tatmado in druge varnostne sile v Mjanmaru; je močno zaskrbljen zaradi vse resnejših in obsežnejših kršitev človekovih pravic, ki jih omogoča vlada Mjanmara;

6.  ponovno izraža trajno podporo ljudstvu Rohinga; ponovno poziva vlado Mjanmara in varnostne sile, naj nemudoma ustavijo nenehne kršitve, umore, uničevanje premoženja in spolno nasilje nad ljudstvom Rohinga in etničnimi manjšinami v severnem Mjanmaru ter zagotovijo, da bosta v državi prevladali varnost in pravna država, zlasti v zveznih državah Rakhine, Kačin in Šan; opozarja mjanmarske oblasti na njihove mednarodne obveznosti preiskovanja in pregona odgovornih oseb; poziva mjanmarsko vlado in državno svetnico Aung San Su Či, naj odločno obsodita vsako podžiganje sovraštva ter se borita proti družbeni diskriminaciji in sovražnostim, uperjenim proti rohinški in drugim manjšinam;

7.  je seznanjen z ugotovitvami misije IIFFMM in podpira njena priporočila; pozdravlja nedavno sodbo, da Mednarodno kazensko sodišče lahko izvaja jurisdikcijo nad domnevno deportacijo ljudstva Rohinga iz Mjanmara v Bangladeš; vendar priznava, da je za preiskavo celotnega obsega kršitev človekovih pravic še vedno potrebna napotitev z varnostnega sveta OZN na Mednarodno kazensko sodišče; poziva glavno tožilko Mednarodnega kazenskega sodišča, naj v zvezi s tem začne predhodno preiskavo; poziva varnostni svet OZN, naj razmere v Mjanmaru brez odlašanja predloži Mednarodnemu kazenskemu sodišču; podpira pozive IIFFMM in poslancev združenja ASEAN za človekove pravice (APHR), da je treba proti odgovornim generalom sprožiti preiskavo in jih preganjati;

8.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj v večstranskih forumih zahtevajo odgovornost za storilce kaznivih dejanj v Mjanmaru; poziva EU in države članice, naj prevzamejo vodilno vlogo v varnostnem svetu OZN in na naslednjem 39. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice ter naj okrepijo njuna prizadevanja za nujno vzpostavitev mednarodnega, nepristranskega in neodvisnega mehanizma za zagotavljanje odgovornosti, da bi podprli preiskave domnevnih grozodejstev in preganjanje tistih, ki so odgovorni zanje;

9.  ponovno poziva varnostni svet OZN, naj uvede popoln globalni embargo na orožje za Mjanmar, prekine vso neposredno in posredno dobavo, prodajo ali prenos, vključno s tranzitom in pretovarjanjem orožja, streliva in druge vojaške in varnostne opreme ter zagotavljanje usposabljanja ali druge pomoči na vojaškem ali varnostnem področju; poziva varnostni svet OZN, naj sprejme usmerjene posamezne sankcije, vključno s prepovedjo potovanj in zamrznitvijo sredstev, proti tistim, ki so po mednarodnem pravu odgovorni za huda kazniva dejanja;

10.  poziva Komisijo, naj preuči uvedbo preiskave v okviru mehanizmov, predvidenih v sporazumu „Vse razen orožja“, da bi se pregledali trgovinski preferenciali, ki jih ima Mjanmar;

11.  pozdravlja, da je Svet 26. aprila 2018 sprejel pravni okvir za usmerjene omejevalne ukrepe zoper uradnike, odgovorne za hude kršitve človekovih pravic, ter zaostritev embarga EU na orožje, 25. junija 2018 pa prvi seznam oseb; poziva Svet, naj uvede prepoved potovanj, usmerjene finančne sankcije in zamrznitev sredstev zoper mjanmarske uradnike, za katere je IIFFMM ugotovil, da so odgovorni za grozodejstva;

12.  opominja, da je na tisoče pripadnikov ljudstva Rohinga, od katerih so mnogi otroci, notranje razseljenih, zato nujno potrebujejo humanitarno pomoč in zaščito; zahteva takojšen, neoviran in neomejen dostop po vsej državi za dostavo humanitarne pomoči; vztraja, da mora mjanmarska vlada zagotoviti varno, prostovoljno in dostojno vrnitev tistim, ki se želijo vrniti domov, ob polnem nadzoru OZN;

13.  poziva EU, njene države članice in mednarodno skupnost, naj obravnavajo potrebo po večji in dolgoročni humanitarni pomoči ljudstvu Rohinga v Bangladešu in skupnostim, ki so jih sprejele;

14.  opozarja, da sta za napade na civilno prebivalstvo v zveznih državah Kačin, Rakhine in Šan ves čas značilna spolno nasilje in posilstvo; poziva EU, zlasti generalni direktorat Komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO), ter države članice EU, naj poskrbijo za boljšo zaščito rohinških deklet in žensk pred nasiljem na podlagi spola;

15.  želi spomniti, da je nujno zagotoviti zdravniško in psihološko pomoč v begunskih taboriščih, ki mora biti posebej prilagojena ranljivim skupinam, namreč ženskam in otrokom; poziva k povečanju podpornih storitev za žrtve posilstev in spolnih napadov;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Mjanmara, državni svetnici Aung San Su Či, vladi in parlamentu Bangladeša, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju ASEAN, medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0261.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0500.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0351.

(4)

UL C 101, 16.3.2018, str. 134.

(5)

UL C 238, 6.7.2018, str. 112.

(6)

UL L 108, 27.4.2018, str. 29.

(7)

UL L 160I, 25.6.2018, str. 9.

Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov