Förfarande : 2018/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0371/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0371/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.2
CRE 13/09/2018 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0345

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 293kWORD 57k
12.9.2018
PE624.080v01-00}
PE624.083v01-00}
PE624.085v01-00}
PE624.088v01-00}
PE624.089v01-00}
PE624.090v01-00}
PE624.091v01-00} RC1
 
B8-0371/2018}
B8-0374/2018}
B8-0376/2018}
B8-0379/2018}
B8-0380/2018}
B8-0381/2018}
B8-0382/2018} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0371/2018 (Verts/ALE)

B8‑0374/2018 (ECR)

B8‑0376/2018 (S&D)

B8‑0379/2018 (EFDD)

B8‑0380/2018 (GUE/NGL)

B8‑0381/2018 (PPE)

B8‑0382/2018 (ALDE)


om Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian‑Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill för S&D-gruppen
Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská för ECR-gruppen
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Younous Omarjee, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar och om situationen för rohingyafolket, särskilt de resolutioner som antogs den 14 juni 2018(1), den 14 december 2017(2), den 14 september 2017(3), den 7 juli 2016(4) och den 15 december 2016(5),

  med beaktande av uttalandet av den 3 september 2018 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om domarna mot Wa Lone och Kyaw Soe Oo i Myanmar och uttalandet av den 9 juli 2018 om åtalen mot två Reuters-journalister i Myanmar,

  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 och den 26 februari 2018 om Myanmar,

  med beaktande av rådets slutsats (Gusp) 2018/655 av den 26 april 2018(6) och (Gusp) 2018/900 av den 25 juni 2018(7) om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Myanmar som förstärker EU:s vapenembargo och riktar sig mot militära tjänstemän och tjänstemän inom gränsbevakningspolisen,

  med beaktande av rapporten från det oberoende undersökningsuppdraget avseende Myanmar för FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 24 augusti 2018, som kommer att presenteras vid det 39:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 10–28 september 2018,

–  med beaktande av det uttalande som Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, gjorde den 31 december 2018,

–  med beaktande av den slutliga rapporten och rekommendationerna från den Kofi Annan-ledda rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

  med beaktande av internationell humanitär rätt, Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen till dem och av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av stadgan för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds rapport från generalsekreteraren om konfliktrelaterat sexuellt våld av den 23 mars 2018,

–  med beaktande av Internationella brottmålsdomstolens första förundersökningskammares beslut av den 6 september 2018,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 12 december 2017 greps och häktades de två journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo godtyckligen för påstådd rapportering om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Tatmadaw (Myanmars väpnade styrkor) i delstaten Rakhine.

B.  Journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo åtalades därefter med stöd av sekretesslagen från 1923. Den 3 september dömdes de av en domstol i Myanmar till 7 års fängelse. Detta viktiga mål undergräver ytterligare yttrandefriheten, demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar.

C.  Europeiska unionens och medlemsstaternas diplomater fanns bland de många internationella observatörer som närvarade vid varje domstolsförhandling efter det att journalisterna greps den 12 december 2017, och de har kontinuerligt tagit upp ärendet med Myanmars regering.

D.  Aktörer från det civila samhället, däribland journalister, advokater och människorättsförsvarare, som framfört kritiska synpunkter på myndigheterna i Myanmar, särskilt på Tatmadaw och andra säkerhetsstyrkor i Myanmar och på de handlingar som utförts av dem i delstaten Rakhine, blir enligt utsago godtyckligt gripna, kvarhållna eller trakasserade. Mediernas bevakning av våldet i delstaten Rakhine kontrolleras strikt av militären och regeringen

E.  Människorättsaktivisten, rohingyern Wai Nu, som satt fängslad från 18 års ålder till 25 års ålder, är ett av de många exempel på aktivister som Myanmars myndigheter inriktar sig på.

F.  Den tidigare barnsoldaten Aung Ko Htwe avtjänar ett fängelsestraff på två år och sex månader för en intervju i media om sina erfarenheter i Myanmars armé. Han dömdes enligt § 505 b i Myanmars strafflag, en vagt formulerad bestämmelse som ofta har använts för att begränsa yttrandefriheten.

G.  Tiotals journalister har enligt uppgifter gripits och kvarhållits sedan 2016. Myndigheterna i Myanmar använder ett antal repressiva lagar, bland annat sekretesslagen, för att gripa, kvarhålla, tysta eller trakassera det civila samhällets aktörer, journalister, advokater och människorättsaktivister som uttrycker sig kritiskt om Myanmars regering och dess säkerhetsstyrkor. Parlamentet noterar att Myanmar kom på 159:e plats av 198 länder i Freedom House 2017 års rankning av press- och mediefrihet.

H.  Rapporten från FN:s oberoende internationella undersökningsuppdrag till Myanmar fastställde den 24 augusti 2018 att de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och de grövsta brotten enligt internationell rätt, däribland folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begicks i delstaterna Kachin, Rakhine och Shan av Tatmadaw, Myanmars polisstyrka, NaSaKa (tidigare högkvarteret för gränsövervaknings- och immigrationsmyndigheterna), Myanmars gränspolis och icke‑statliga väpnade grupper. I rapporten anges också att Arakan Rohingya Salvation Army inledde samordnade attacker mot en militär bas och flera av säkerhetsstyrkornas utposter i den norra delen av delstaten Rakhine för att sätta press på rohingyasamhällena. Rapporten kräver dessutom att högre militära befälhavare i Myanmar och de som är ansvariga för särskilt grymma brott mot rohingyafolket ska utredas och lagföras internationellt. Myanmar har avvisat dessa slutsatser.

I.  Rapporten från det oberoende internationella undersökningsuppdraget till Myanmar fastställer att Myanmars statsrådgivare Aung San Suu Kyi, som tilldelats Nobels fredspris och Sacharovpriset, har misslyckats med att utnyttja sin faktiska ställning som regeringschef och hennes moraliska auktoritet att stoppa eller förhindra händelseutvecklingen i delstaten Rakhine. Också de civila myndigheterna har bidragit till dessa särskilt grymma brott genom sina handlingar och försummelser, särskilt genom att sprida falska berättelser, bestrida Tatmadaws brottsliga handlingar, stoppa oberoende utredningar och övervaka förstöringen av bevis.

J.  Den 8 september bekräftade Internationella brottsmålsdomstolen att den kan utöva jurisdiktion över de påstådda utvisningarna av rohingyer från Myanmar till Bangladesh.

K.  Sociala medier har använts i Myanmar för smutskastningskampanjer och konspirationsteorier som inriktas på rohingyafolket och muslimer i landet.

L.  Rohingyafolket står för den största procentuella andelen av Myanmars muslimer, och flertalet av dem bor i delstaten Rakhine. Enligt försiktiga beräkningar uppgår dödstalet till 10 000. Sedan augusti 2017 har mer än 700 000 rohingyer flytt för sin säkerhet till Bangladesh, varav cirka 500 000 barn, och många av dem har rest ensamma efter att deras föräldrar har dödats eller de skilts från sina familjer.

1.  Europaparlamentet fördömer det godtyckliga gripandet och dömandet av journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo för rapporteringen om situationen i delstaten Rakhine. Parlamentet uppmanar Myanmars myndigheter att omedelbart och villkorslöst frige dem och dra tillbaka alla anklagelser mot dem och alla personer som frihetsberövats godtyckligt, inbegripet politiska fångar, människorättsförsvarare, journalister och mediearbetare, endast för att de har utövat sina rättigheter och friheter.

2.  Europaparlamentet fördömer alla hotelser, trakasserier och begränsningar av yttrandefriheten, särskilt av Myanmars militär och säkerhetsstyrkor. Parlamentet betonar att mediefrihet och kritisk journalistik är viktiga pelare för demokrati, främjande av god förvaltning, transparens och ansvarighet, och uppmanar myndigheterna i Myanmar att säkerställa adekvata förhållanden för journalister och mediearbetare, så att de kan utföra sitt jobb utan rädsla för hot, trakasserier eller otillbörliga gripanden eller åtal.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till myndigheterna i Myanmar att upphäva sitt beslut att upphöra med samarbetet med FN: s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar och att ge nationella och internationella mediaorganisationer, särskilt FN:s särskilda rapportör, fullständigt och obehindrat tillträde till delstaten Rakhine och att garantera mediepersonalens säkerhet.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över missbruket av repressiva rättsliga bestämmelser som begränsar yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar att upphäva, se över eller ändra alla lagar, inbegripet 1923 års sekretesslag, som inte överensstämmer med internationella normer och som kriminaliserar och kränker rätten till yttrandefrihet, fredliga sammankomster och föreningsfrihet. Parlamentet uppmanar Myanmars regering att säkerställa att all lagstiftning är förenlig med internationella normer och skyldigheter.

5.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de utbredda och systematiska angreppen mot rohingyafolket i delstaterna Kachin, Rakhine och Shan, av Tatmadaw och andra säkerhetsstyrkor i Myanmar, vilka enligt det oberoende internationella undersökningsuppdraget till Myanmar utgör folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Parlamentet är djupt oroat över att människorättskränkningarna som begås av regeringen i Myanmar blir allt allvarligare och alltmer omfattande.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt fortsatta stöd till rohingyafolket. Parlamentet uppmanar än en gång regeringen i Myanmar och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med det pågående våldet, dödandet, förstörelse av egendom samt sexuellt våld mot rohingyafolket och etniska minoriteter i norra Myanmar, och att se till att det råder säkerhet och att rättsstatsprincipen består i Myanmar, särskilt i delstaterna Rakhine, Kachin och Shan. Parlamentet påminner myndigheterna i Myanmar om deras internationella skyldighet att utreda och lagföra de skyldiga. Parlamentet uppmanar med kraft Myanmars regering och statsrådgivare Aung San Suu Kyi att otvetydigt fördöma all hets till hat och bekämpa social diskriminering och fientligheter mot rohingyafolket och andra minoritetsgrupper.

7.  Europaparlamentet noterar resultaten från det oberoende internationella undersökningsuppdraget till Myanmar och stöder dess rekommendationer. Parlamentet välkomnar det nya avgörandet att Internationella brottsmålsdomstolen kan utöva jurisdiktion över de påstådda utvisningarna av rohingyer från Myanmar till Bangladesh. Parlamentet erkänner dock att det också krävs en framställning av FN:s säkerhetsråd till Internationella brottsmålsdomstolen om en undersökning om hela omfattningen av människorättskränkningarna. Parlamentet uppmanar Internationella brottmålsdomstolens chefsåklagare att inleda en preliminär undersökning i detta avseende. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att hänskjuta ärendet till Internationella brottmålsdomstolen utan dröjsmål. Parlamentet stöder kravet från det oberoende internationella undersökningsuppdraget till Myanmar och Aseanparlamentariker för mänskliga rättigheter (APHR) att de militärgeneraler som är ansvariga blir föremål för en utredning och åtalas.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att kräva ansvarsskyldighet i multilaterala forum för dem som har begått brott i Myanmar. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ta en ledande ställning i FN:s säkerhetsråd när det gäller att hänskjuta ärendet till Internationella brottmålsdomstolen, samt i FN:s generalförsamling och det kommande 39:e sammanträdet för FN:s råd för mänskliga rättigheter, och att öka sina insatser för att inrätta en internationell, opartisk och oberoende ansvarsmekanism för att stödja undersökningar av påstådda grymma brott och lagföring av de ansvariga.

9.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till FN:s säkerhetsråd att införa ett globalt, heltäckande vapenembargo mot Myanmar genom vilket man avbryter all direkt och indirekt leverans, försäljning och överföring, inklusive transit och omlastning, av vapen, ammunition och annan militär utrustning och säkerhetsutrustning, liksom tillhandahållande av militärutbildning och annat militärt och säkerhetsmässigt stöd. Parlamentet uppmanar med kraft FN:s säkerhetsråd att anta riktade individuella sanktioner, däribland reseförbud och frysning av tillgångar, mot dem som är verkar vara ansvariga för allvarliga brott enligt internationell rätt.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en undersökning enligt den mekanism som tillhandahålls genom avtalet ”Allt utom vapen”, för att se över de handelsförmåner som gynnar Myanmar.

11.  Europaparlamentet välkomnar rådets antagande den 26 april 2018 av en rättslig ram för riktade åtgärder mot de tjänstemän som är ansvariga för de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter, och för ett starkare EU-vapenembargo, samt en första förteckning över sanktioner, som fastställdes den 25 juni 2018. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att införa reseförbud, riktade finansiella sanktioner och frysningar mot tjänstemän i Myanmar som har identifierats av det oberoende internationella undersökningsuppdraget till Myanmar som skyldiga till särskilt grymma brott.

12.  Europaparlamentet påminner om att tusentals rohingyer, många av dem barn, är internflyktingar och i akut behov av humanitärt bistånd och skydd. Parlamentet efterlyser omedelbart, ohindrat och fritt tillträde till hela landet för att ge humanitärt bistånd. Parlamentet insisterar på att regeringen i Myanmar måste garantera ett säkert, frivilligt och värdigt återvändande, under FN:s fullständiga överinseende, för dem som vill återvända till sitt land.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU, EU:s medlemsstater och det internationella samfundet att åtgärda det ökade behovet av långsiktigt humanitärt bistånd till rohingyabefolkningen i Bangladesh och i deras värdsamhällen.

14.  Europaparlamentet erinrar om att våldtäkter och sexuellt våld har varit ett återkommande kännetecken för övergreppen på civilbefolkningen i delstaterna Kachin, Rakhine och Shan. Parlamentet uppmanar EU, särskilt kommissionens avdelning för civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo), och EU:s medlemsstater att säkerställa förbättringar av skyddet av könsrelaterat våld för rohingyaflickor och rohingyakvinnor.

15.  Europaparlamentet påminner om behovet av medicinskt och psykologiskt stöd i flyktinglägren, särskilt anpassat för sårbara grupper som kvinnor och barn. Parlamentet efterlyser flera stödtjänster för dem som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringen och parlamentet i Myanmar, stadsrådgivaren Aung San Suu Kyi, regeringen och parlamentet i Bangladesh, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU: s medlemsstater, generalsekreteraren för Asean, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN: s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar, FN: s flyktingkommissarie samt FN: s råd för mänskliga rättigheter.

 

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2018)0261.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0500.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0351.

(4)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 134.

(5)

EUT C 238, 6.7.2018, s. 112.

(6)

EUT L 108, 27.4.2018, s. 29.

(7)

EUT L 160I, 25.6.2018, s. 9.

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy