Společný návrh usnesení - RC-B8-0384/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0384/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic

12.9.2018 - (2018/2849(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0384/2018 (Verts/ALE)
B8-0385/2018 (ALDE)
B8-0387/2018 (S&D)
B8-0389/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan za skupinu S&D
Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Laura Agea

Postup : 2018/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0384/2018
Předložené texty :
RC-B8-0384/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic

(2018/2849(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu,

–  s ohledem na prohlášení o aktuálním vývoji v otázce plánované demolice vesnice Chán al-Ahmar, které vydala dne 7. září 2018 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na společné prohlášení o vesnici Chán al-Ahmar, které dne 10. září 2018 vydaly Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949, a zejména na její články 49, 50, 51 a 53,

–  s ohledem na půlroční zprávu o demolicích a konfiskacích staveb financovaných EU na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, za období od ledna do června 2018, kterou Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zveřejnila dne 24. srpna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 5. září 2018 zamítl izraelský nejvyšší soud petici obyvatel vesnice Chán al-Ahmar; vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí nevyššího soudu mohou příslušné orgány uskutečnit plán na přestěhování obyvatel této vesnice do Západního Džahálínu; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud izraelským orgánům povolil realizaci plánované demolice Chán al-Ahmar;

B.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar je jednou ze 46 beduínských komunit, které jsou podle OSN velmi ohroženy násilným přesunem do centrální oblasti Západního břehu; vzhledem k tomu, že tuto komunitu tvoří 32 rodin o celkovém počtu 173 osob, včetně 92 nezletilých; vzhledem k tomu, že izraelská armáda vydala příkazy k demolici všech budov ve vesnici;

C.  vzhledem k tomu, že izraelský nejvyšší soud v roce 2010 rozhodl, že všechny budovy ve vesnici Chán al-Ahmar byly vybudovány bez povolení a v rozporu s právními předpisy týkajícími se územního plánování, a proto musí být zbourány; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž zdůraznil, že izraelské orgány musí nalézt vhodnou alternativu pro školu a obyvatele dotčené komunity; vzhledem k tomu, že izraelský stát písemně vyhlásil, že rodinám, které se přesunou do Západního Džahálínu (Abú Dís), poskytne možnost vybudovat druhé místo pro přesídlení východně od Jericha; vzhledem k tomu, že komunita Chán al-Ahmar vysídlení odmítla;

D.  vzhledem k tomu, že podle čtvrté Ženevské úmluvy je násilný přesun obyvatel okupovaného území zakázán, pokud si to nevyžaduje bezpečnost obyvatelstva nebo naléhavé vojenské důvody, a představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva;

E.  vzhledem k tomu, že izraelské orgány uplatňují vůči palestinským obyvatelům oblasti C Západního břehu Jordánu mimořádně restriktivní stavební režim; vzhledem k tomu, že tento režim v podstatě neumožňuje, aby v této oblasti Palestinci cokoli legálně postavili, a je využíván jako prostředek k vypuzení Palestinců a rozšiřování osídlování; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady nelegální a představují významnou překážku pro mírové úsilí; vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva nesmí žádná třetí strana, včetně členských států EU, osady na okupovaném území uznat nebo jim poskytnout pomoc či podporu a má povinnost účinně se proti nim vymezovat;

F.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar se nachází v územním sektoru E1 okupovaného Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že pro schůdnost řešení založeného na existenci dvou států a budoucí vytvoření celistvého a životaschopného palestinského státu je mimořádně důležité, aby byl v této oblasti zachován status quo; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyslovil nesouhlas s veškerými kroky, které ohrožují životaschopnost řešení v podobě dvou států, a obě strany naléhavě vyzýval k tomu, aby v zájmu obnovení důvěry prokázaly prostřednictvím svých politik a opatření skutečné odhodlání dospět k tomuto řešení;

G.  vzhledem k tomu, že deset členských států EU podporuje humanitární programy v Chán al-Ahmar, včetně výstavby základní školy, a že je nyní humanitární pomoc EU v odhadované výši 315 000 EUR ohrožena;

H.  vzhledem k tomu, že podle úřadu zástupce EU v Palestině, pokračovalo v první polovině roku 2018 ničení a zabavování palestinských obydlí na okupovaném Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma; vzhledem k tomu, že demolice vesnice Chán al-Ahmar představuje riziko vytvoření negativního precedentu pro desítky dalších beduínských komunit v oblasti Západního břehu;

1.  připojuje se k místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojenému království, vyzývajícím izraelskou vládu, aby svůj relokační plán, který povede ke zbourání vesnice Chán al-Ahmar a nucenému odsunu jejích obyvatel na jiné místo, odložila na neurčito; domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby EU v této záležitosti nadále vystupovala jednotně;

2.  varuje izraelské orgány, že zbourání vesnice Chán al-Ahmar a nucený odsun jejích obyvatel by představovalo vážné porušení mezinárodního humanitárního práva;

3.  vyjadřuje znepokojení nad dopadem demolice vesnice Chán al-Ahmar, která by dále ohrozila životaschopnost dvoustátního řešení a oslabila by mírové vyhlídky; opětovně opakuje, že ochrana a zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států je bezprostřední prioritou politik a opatření EU v otázce izraelsko-palestinského konfliktu a mírového procesu na Blízkém východě;

4.  domnívá se, že – pokud by k demolici a vystěhování vesnice Chán al-Ahmar došlo –, reakce EU musí být přiměřená závažnosti tohoto vývoje a v souladu s dlouhodobou podporou EU obyvatelům vesnice Chán al-Ahmar; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby zintenzívnila dialog EU s izraelskými orgány o plném dodržování práv palestinského obyvatelstva v oblasti C a aby od Izraele požadovala odškodnění za zničení infrastruktury financované EU;

5.  vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě ukončila svou politiku, kterou uplatňuje vůči beduínským komunitám žijícím v regionu Negev a v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, kterým vyhrožuje zbouráním obydlí a skutečným vystěhováním; zdůrazňuje, že demolice obytných domů, škol a další životně důležité infrastruktury na okupovaných palestinských územích je podle mezinárodního humanitárního práva protiprávní;

6.  připomíná, že Izrael nese v souladu se čtvrtou Ženevskou úmluvou plnou odpovědnost za poskytování potřebných služeb, včetně vzdělání a zdravotní a sociální péče lidem žijícím pod jeho okupací;

7.  je i nadále pevně přesvědčen, že jediným trvalým řešením konfliktu na Blízkém východě zůstává řešení spočívající v tom, že dva demokratické státy, Izrael a Palestina, budou žít bok po boku v míru v rámci bezpečných a uznávaných hranic na základě hranice z roku 1967 a s Jeruzalémem jako hlavním městem obou států; odsuzuje jakékoli jednostranné rozhodnutí či kroky, které mohou ohrozit vyhlídky na toto řešení;

8.  vyzývá izraelské orgány, aby neprodleně zastavily a zásadně změnily svou politiku osídlování; vyzývá EU, aby byla v této otázce i nadále neochvějná;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu koordinátorovi OSN pro mírový proces na Blízkém východě, Knesetu a vládě Izraele, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. září 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí