Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0384/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0384/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

12.9.2018 - (2018/2849(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B8‑0384/2018 (Verts/ALE)
B8‑0385/2018 (ALDE)
B8‑0387/2018 (S&D)
B8‑0389/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Linda McAvan for S&D-Gruppen
Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen
Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen
Tamás Meszerics, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Laura Agea

Procedure : 2018/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0384/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0384/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om faren for nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

(2018/2849(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om den israelsk-palæstinensiske konflikt,

–  der henviser til redegørelsen af 7. september 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om den seneste udvikling vedrørende den planlagte nedrivning af Khan al-Ahmar,

–  der henviser til EU's retningslinjer om den humanitære folkeret;

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. september 2018 fra Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige om landsbyen Khan al-Ahmar,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 1949, særlig artikel 49, 50, 51 og 53,

–  der henviser til halvårsrapporten om nedrivninger og konfiskeringer af EU-finansierede opførelser på Vestbredden, herunder i Østjerusalem, januar-juni 2018, offentliggjort af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil den 24. august 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den israelske Højesteret den 5. september 2018 afviste andragenderne fra indbyggerne i Khan al-Ahmar; der henviser til, at Højesteretten fastslog, at de relevante myndigheder er bemyndiget til at gennemføre planen for forflyttelse af indbyggerne i Jahalin Vest; der henviser til, at Højesteretten gav de israelske myndigheder tilladelse til at gå videre med nedrivningsplanerne for Khan al-Ahmar;

B.  der henviser til, at Khan al-Ahmar er et af de 46 beduinsamfund, som FN anser for at være i fare for at blive tvangsflyttet i den centrale del af Vestbredden; der henviser til, at dette samfund udgøres af 32 familier på i alt 173 personer, herunder 92 mindreårige; der henviser til, at den israelske hær har udstedt nedrivningsordre for samtlige bygninger i landsbyen;

C.  der henviser til, at Højesteretten i 2010 afgjorde, at samtlige bygninger i Khan al-Ahmar var blevet ulovligt opført i strid med planlægningslove og -vedtægter og derfor skulle rives ned; der henviser til, at Højesteretten også understregede, at de israelske myndigheder var nødt til at finde et egnet alternativ til skolen og til beboerne; der henviser til, at staten Israel skriftligt har tilkendegivet, hvad den agter at stille til rådighed for de familier, der vil overgå til Jahalin Vest (Abu Dis), hvilket indebærer opførelse af endnu en tilflytningsbebyggelse øst for Jeriko; der henviser til, at beboerne i Khan al-Ahmar har nægtet at blive flyttet;

D.  der henviser til, at tvangsforflyttelse af indbyggere i et besat område af andre grunde end hensyn til befolkningens sikkerhed eller tungtvejende militære forhold er forbudt i henhold til den Fjerde Genèvekonvention og udgør en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret;

E.  der henviser til, at de israelske myndigheder håndhæver såre restriktive regler for byggeri udført af de palæstinensiske indbyggere i Område A på Vestbredden; der henviser til, at disse regler gør det nærved umuligt for palæstinenserne at opføre lovligt byggeri i området og anvendes som et middel til at tvangsudsætte palæstinensere og udvide bosættelsesaktiviteterne; der henviser til, at de israelske bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten og udgør en enorm hindring for fredsbestræbelserne; der henviser til, at enhver tredjepart, herunder EU-medlemsstaterne, ifølge folkeretten har pligt til ikke at anerkende, støtte eller hjælpe med bosættelser i et besat område samt pligt til effektivt at modsætte sig dem;

F.  der henviser til, at Khan al-Ahmar ligger i korridorområdet E1 på den besatte Vestbred; der henviser til, at opretholdelse af status quo på dette område er af afgørende betydning for, at tostatsløsningen kan blive levedygtig, og for, at der i fremtiden kan etableres en sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat; der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har gjort indsigelse mod alle foranstaltninger, der underminerer levedygtigheden af en tostatsløsning, og har opfordret begge parter til gennem politikker og handlinger at vise et oprigtigt engagement i en tostatsløsning for at genoprette tilliden;

G.  der henviser til, at ti EU-medlemsstater støtter humanitære programmer i Khan al-Ahmar, herunder opførelse af en grundskole, og at EU-finansieret humanitær bistand til en anslået værdi af 315 000 EUR er nu i fare;

H.  der henviser til, at kontoret for EU's repræsentant i Palæstina oplyser, at destruktionen og overtagelsen af palæstinensisk ejendom på den besatte Vestbred, herunder i Østjerusalem, fortsatte ufortrødent i første halvår af 2018; der henviser til, at nedrivningen af Khan al-Ahmar risikerer at skabe en negativ præcedens for snesevis af andre beduinsamfund på Vestbredden;

1.  tilslutter sig opfordringen fra den højtstående repræsentant, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige til den israelske regering om at opgive forflyttelsesplanen, der vil medføre nedrivning af Khan al-Ahmar og tvangsflytning af dens indbyggere til en anden lokalitet; anser det for at være af største betydning, at EU fortsat taler med én stemme i denne sag;

2.  advarer de israelske myndigheder om, at en nedrivning af Khan al-Ahmar og en tvangsforflyttelse af byens indbyggere vil være en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret;

3.  udtrykker sin bekymring over indvirkningen af en nedrivning af Khan al-Ahmar, hvad der yderligere vil true tostatsløsningens levedygtighed og undergrave udsigterne til fred; gentager, at beskyttelsen og opretholdelsen af tostatsløsningens levedygtighed er den umiddelbare prioritet i EU-politikker og -foranstaltninger vedrørende den israelsk-palæstinensiske konflikt og fredsprocessen i Mellemøsten;

4.  fastholder, at såfremt nedrivningen af Khan al-Ahmar og udsættelsen af beboerne finder sted, skal EU's svar stå i forhold til alvoren af dette skridt og stå i forlængelse af Unionens mangeårige støtte til lokalsamfundet i Khan al-Ahmar; opfordrer den højtstående repræsentant til at skærpe tonen over for de israelske myndigheder angående fuld respekt for den palæstinensiske befolknings rettigheder i Område C og til at kræve kompensation fra Israel for nedrivningen af EU-finansieret infrastruktur;

5.  opfordrer den israelske regering til at sætte en øjeblikkelig stopper for sin politik vedrørende trusler om nedrivning og tvangsudsættelser mod beduinsamfundene i Negev-ørkenen og i Område C på den besatte Vestbred; understreger, at nedrivningen af boliger, skoler og anden infrastruktur af vital betydning i det besatte palæstinensiske område er illegal i henhold til den humanitære folkeret;

6.  minder om, at Israel bærer det fulde ansvar for at tilsikre de fornødne tjenesteydelser, herunder undervisning, sundhedspleje og velfærd, til mennesker der lever under israelsk besættelse, som fastsat i den Fjerde Genèvekonvention;

7.  er stadig overbevist om, at den eneste varige løsning på konflikten i Mellemøsten er to demokratiske stater, Israel og Palæstina, der lever i fred side om side inden for sikre og anerkendte grænser med udgangspunkt i 1967-græsen og med Jerusalem som hovedstad for begge stater; fordømmer enhver ensidig beslutning eller handling, der kan undergrave mulighederne for denne løsning;

8.  opfordrer de israelske myndigheder til straks at standse og ændre deres bosættelsespolitik; opfordrer EU til at stå fast i relation til dette spørgsmål;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

 

Seneste opdatering: 13. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik