Procedure : 2018/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0388/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0388/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0350

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 267kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0388/2018 (ECR)

B8‑0390/2018 (ALDE)

B8‑0391/2018 (Verts/ALE)

B8‑0392/2018 (S&D)

B8‑0393/2018 (GUE/NGL)

B8‑0394/2018 (PPE)


om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Theodoros Zagorakis for PPE-Gruppen
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli for S&D-Gruppen
Ruža Tomašić, Notis Marias for ECR-Gruppen
Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen
Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (2018/2847(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Parisaftalen, som blev vedtaget ved afgørelse 1/CP.21 på den 21. partskonference (COP 21) under UNFCCC, samt den 11. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP 11), som afholdtes i Paris, Frankrig, fra den 30. november til den 11. december 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til brandene ved Mati i den græske region Attika i juli 2018, der tragisk medførte 99 dødsfald og hundredvis af tilskadekomne;

B.  der henviser til, at de omtalte brande har ødelagt huse, hvilket har betydet, at flere hundrede mennesker skulle evakueres, har forvoldt alvorlig skade på lokal og regional infrastruktur samt miljøet, hvilket har haft konsekvenser for landbruget, og har ramt den erhvervsmæssige aktivitet, bl.a. turisme-, hotel- og restaurationsbranchen;

C.  der henviser til, at situationer med ekstrem tørke og skovbrande er steget i antallet, alvorligheden og kompleksiteten og har konsekvenser overalt i Europa, og henviser til, at disse situationer forværres af klimaændringerne, men at de også til en vis grad er både uforudselige og uundgåelige;

D.  der henviser til, at Grækenland, Sverige og Letland alle anmodede om EU-støtte gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme i sommeren 2018 på grund af brande;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til alle de mennesker, der mistede livet under brandene i Attika-regionen;

2.  udtrykker sin sympati med alle de indbyggere, der er blevet ramt af brandene i Attika-regionen;

3.  hylder den opofrelse, som er blevet udvist af brandfolkene, kystvagterne, frivillige og andre, der satte livet på spil for at slukke ilden og redde deres medborgere;

4.  fremhæver den rolle, som EU's civilbeskyttelsesmekanisme spiller med hensyn til leveringen af fly, køretøjer, lægeligt personale og brandmænd fra hele Den Europæiske Union;

5.  minder om, at midler fra forskellige EU-fonde, eksempelvis EU's Solidaritetsfond, kan anvendes til at genoprette vigtig infrastruktur samt til oprydningsforanstaltninger efter en naturkatastrofe;

6.  gentager betydningen af EU-samhørighedsmidler til brandbekæmpelse og nødberedskab og opfordrer medlemsstaterne til i fuld grad at gøre brug af disse finansieringsmidler og til at oplyse offentligheden om risikoen for skovbrande;

7.  understreger behovet for mere videnskabelig forskning i mekanismer til risikovurdering, forebyggelsessystemer og systemer for tidlig påvisning samt andre midler til bekæmpelse af disse fænomener og behovet for bedre udveksling af erfaringer og bedste praksis blandt regioner og medlemsstater;

8.  fremhæver, at der i et dokument offentliggjort af Den Meteorologiske Verdensorganisation den 1. august 2018(2) fremlægges dokumentation for, at hedebølgen i Europa i 2018 var forbundet med klimaændringer; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte mål og gennemføre klimapolitikker, som opfylder de forpligtelser, der blev indgået i Paris COP 21-aftalen;

9.  understreger nødvendigheden af at sikre forebyggelse af oversvømmelser i de områder, der har været ramt af skovbrande, for at undgå yderligere katastrofer;

10.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til risikoen for skovbrande og til økosystembaseret skovforvaltning og landskabspleje, når den evaluerer nuværende EU-foranstaltninger såsom EU's skovstrategi og EU's strategi for tilpasning til klimaændringer, og til at justere disse strategier, hvis der identificeres nogen huller;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med Parlamentet at afslutte de interinstitutionelle forhandlinger om den nye EU-civilbeskyttelsesmekanisme og oprettelsen af rescEU inden udgangen af 2018;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, medlemsstaternes regeringer samt de regionale myndigheder i de områder, som er berørt af brandene.

 

(1)

EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Seneste opdatering: 12. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik