Postupak : 2018/2847(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0388/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0388/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0350

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 339kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis u ime Kluba zastupnika PPE-a
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Ruža Tomašić, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a
Matthijs van Miltenburg u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o požarima u Matiju u regiji Atika (Grčka) u srpnju 2018. i odgovoru EU-a (2018/2847(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2017)0772),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Pariški sporazum usvojen Odlukom 1/CP.21 na 21. konferenciji stranaka UNFCCC-a (COP21) i 11. konferenciju stranaka koja služi kao sastanak stranaka Protokola iz Kyota (CMP11), koje su održane u Parizu (Francuska) od 30. studenog do 11. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su u srpnju 2018. požari u regiji Atici u Grčkoj uzrokovali tragičan gubitak 99 života te da su stotine osoba ozlijeđene;

B.  budući da su spomenuti požari uništili kuće i da su stotine ljudi evakuirane, da su teško oštetili lokalnu i regionalnu infrastrukturu, naštetili okolišu, poremetili gospodarske aktivnosti i poljoprivredu te narušili potencijal turističkog i uslužnog sektora;

C.  budući da su se velike suše i šumski požari povećali učestalošću, težinom, složenošću i utjecajem diljem Europe te da ih pogoršavaju klimatske promjene, takve su situacije u određenoj mjeri i nepredvidljive i neizbježne;

D.  budući da su Grčka, Švedska i Latvija zatražile potporu EU-a preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu tijekom ljeta 2018. zbog požara;

1.  izražava duboko saučešće s obiteljima svih onih koji su izgubili živote u požarima u regiji Atici;

2.  suosjeća sa svim stanovnicima pogođenima šumskim požarima u toj regiji;

3.  odaje počast predanosti vatrogasaca, obalne straže, volontera i ljudi koji su riskirali svoje živote kako bi ugasili požare i spasili svoje sugrađane;

4.  ističe ulogu Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u mobiliziranju letjelica, vozila, zdravstvenih djelatnika i vatrogasaca iz cijele Europske unije;

5.  podsjeća da je za obnovu ključne infrastrukture i operacije čišćenja nakon prirodnih katastrofa moguće dobiti pristup sredstvima iz više fondova EU-a, kao što je Fond solidarnosti EU-a;

6.  ponovno ističe važnost kohezijskih fondova EU-a za sprečavanje požara i odgovor na hitne situacije te poziva države članice da ih u potpunosti iskoriste, kao i da informiraju javnost o opasnostima od šumskih požara;

7.  ističe da je potrebno više znanstvenih istraživanja u okviru mehanizama procjene rizika, sustava prevencije i ranog otkrivanja te drugih sredstava za borbu protiv tih pojava, te da treba poboljšati razmjenu iskustava i najboljih praksi među regijama i državama članicama;

8.  naglašava da Svjetska meteorološka organizacija u dokumentu objavljenom 1. kolovoza 2018.(2) pruža dokaze da je toplinski val u Europi 2018. povezan s klimatskim promjenama; snažno potiče Komisiju i države članice da uspostave ciljeve i provedu klimatske politike kojima će ispuniti svoje obveze u okviru Pariškog sporazuma;

9.  također ističe potrebu da se zajamči sprečavanje poplava u područjima zahvaćenima šumskim požarima kako bi se spriječile daljnje katastrofe;

10.  poziva Komisiju da u procjenu postojećih mjera EU-a kao što su Strategija EU-a za šume i Strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama uključi i upravljanje rizikom od požara te upravljanje šumama i okolišem koja se temelje na ekosustavu i da prilagoditi navedene strategije ako se utvrde nedostaci;

11.  poziva Vijeće i Komisiju da finaliziraju s Parlamentom međuinstitucijske pregovore o novom Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu i uspostave rescEU do kraja 2018. godine;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, vladama država članica te regionalnim tijelima vlasti u područjima pogođenima požarima.

 

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Posljednje ažuriranje: 12. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti