Eljárás : 2018/2847(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0388/2018

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0388/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0350

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 272kWORD 52k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić, Notis Marias az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport nevében
Matthijs van Miltenburg a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport nevében
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport nevében
Davor Škrlec a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport nevében
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzekről és az EU válaszáról (2018/2847(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkére,

–  tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2017)0772);

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményére (UNFCCC), a Párizsi Megállapodásra, amelyet az UNFCCC feleinek 21. konferenciájának (COP21) , valamint a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, 2015. november 30. és december 11. között Párizsban (Franciaország) megrendezett 11. konferenciájának (CMP11) 1/CP.21. számú határozata révén fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a görögországi Attika régióban lévő Mátiban 2018 júliusában bekövetkezett tüzek tragikus módon 99 halálos áldozatot és több száz sebesültet követeltek;

B.  mivel az említett tüzek lakóházakat pusztítottak el, ami miatt több száz embert kellett evakuálni, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát és környezetet, kihatottak a mezőgazdaságra, és hátrányosan érintették a gazdasági tevékenységeket, ideértve az idegenforgalmi és vendéglátói ágazatot is;

C.  mivel Európa-szerte egyre gyakoribbak, egyre súlyosabbak és egyre összetettebbek a szélsőséges aszályok és az erdőtüzek, amelyek egész Európára kihatnak, és mivel az éghajlatváltozás által tovább súlyosbított ilyen helyzetek bizonyos mértékig egyszerre kiszámíthatatlanok és elkerülhetetlenek;

D.  mivel 2018 nyarán tűzvészek miatt Görögország, Svédország és Lettország egyaránt támogatásért folyamodott az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül;

1.  őszinte részvétét fejezi ki mindazok családtagjainak, akik életüket vesztették az attikai tüzekben;

2.  együttérzését fejezi ki az attikai régió tűzvész által sújtott minden lakosának;

3.  elismeréssel adózik a tűzoltók, a parti őrség, az önkéntesek és mindazok elkötelezettségének, akik életüket kockáztatták a tüzek eloltása és polgártársaik megmentése érdekében;

4.  hangsúlyozza az uniós polgári védelmi mechanizmus szerepét a repülőgépek, a járművek, az orvosi személyzet és a tűzoltók egész Európai Unióban való mozgósítása terén;

5.  emlékeztet arra, hogy a természeti katasztrófákat követően a létfontosságú infrastruktúra helyreállítására és a rehabilitációs műveletekre különböző uniós forrásokat, például az EU Szolidaritási Alapját is fel lehet használni;

6.  megismétli az uniós kohéziós alapból adható tűzmegelőzési és veszélyhelyzet-elhárítási támogatás fontosságát, és felszólítja a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki e finanszírozást, és tájékoztassák a közvéleményt az erdőtüzek kockázatairól;

7.  hangsúlyozza, hogy több tudományos kutatásra van szükség a kockázatértékelési mechanizmusok, a megelőzési és korai felismerési rendszerek és az említett jelenségek elleni küzdelem egyéb eszközei tekintetében, továbbá a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok régiók és tagállamok közötti fokozott cseréje érdekében;

8.  hangsúlyozza, hogy a Meteorológiai Világszervezet által 2018. augusztus 1-jén közzétett dokumentum(2) bizonyítja, hogy a 2018-as európai hőhullám az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tűzzenek ki célokat és hajtsanak végre olyan éghajlati szakpolitikákat, amelyek révén eleget lehet tenni a COP 21 keretében létrejött Párizsi Megállapodás értelmében vállalt kötelezettségeknek;

9.  hangsúlyozza, hogy az erdőtüzek által sújtott területeken gondoskodni kell az árvízmegelőzésről, hogy ne következzen be újabb katasztrófa;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi uniós intézkedések, például az uniós erdőgazdálkodási stratégia és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia értékelésekor tartsa szem előtt az erdőtüzek kockázatait és az ökoszisztéma-alapú erdőgazdálkodást és tájrendezést, és igazítsa ki ezeket a stratégiákat abban az esetben, ha hiányosságokat tár fel;

11.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy zárják le a Parlamenttel az új uniós polgári védelmi mechanizmusról és a rescEU 2018 vége előtti létrehozásáról folytatott intézményközi tárgyalásokat;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, a tagállamok kormányainak, valamint az erdőtüzek által sújtott területek regionális hatóságainak.

 

 

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat