Procedūra : 2018/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0388/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0388/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0350

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 52k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako  (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis PPE frakcijos vardu
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu
Ruža Tomašić, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu
Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako  (2018/2847(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2017)0772),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC) ir Paryžiaus susitarimą, patvirtintą Sprendimu 1/CP.21 per 2015 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 11 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, vykusias 21-ąją JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją (COP 21) ir 11-ąją šalių konferencijos sesiją, kuri laikoma Kioto protokolo šalių susitikimu (CMP 11),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2018 m. liepą gaisrų Matyje (Graikijos Atikos regione) metu žuvo 99 asmenys, o daugybė buvo sužeista;

B.  kadangi šie gaisrai sugriovė namus, turėjo būti evakuoti keli šimtai žmonių, smarkiai nukentėjo vietos ir regioninė infrastruktūra bei aplinka, o tai turėjo įtakos žemės ūkiui ir paveikė ekonominę veiklą, įskaitant turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų sektorius;

C.  kadangi didelių sausrų ir miškų gaisrų atvejų padaugėjo, jie pasunkėjo ir tapo vis sudėtingesniais bei turi poveikio visoje Europoje, o tokių situacijų, kurias dar labiau apsunkina klimato kaita, tam tikru mastu neįmanoma nustatyti ir išvengti;

D.  kadangi Graikija, Švedija ir Latvija dėl gaisrų 2018 m. vasarą paprašė ES paramos iš Sąjungos civilinės saugos mechanizmo;

1.  reiškia gilią užuojautą Atikos regiono gaisruose žuvusių asmenų šeimoms;

2.  reiškia užuojautą visiems Atikos regiono gaisruose nukentėjusiems gyventojams;

3.  reiškia pagarbą ugniagesiams, pakrančių apsaugos darbuotojams, savanoriams ir kitiems asmenims, kurie rizikavo savo gyvybėmis, gesindami gaisrus ir gelbėdami gyventojus;

4.  pabrėžia Sąjungos civilinės saugos mechanizmo vaidmenį tiekiant lėktuvus, transporto priemones, medicinos darbuotojus ir gaisrininkus iš visos Europos Sąjungos;

5.  primena, kad po gaisro, kai reikia atstatyti svarbią infrastruktūrą ir išvalyti teritoriją po gaivalinės nelaimės, galima pasinaudoti įvairiais ES fondais, pvz., ES solidarumo fondu;

6.  pakartoja paramos pagal ES sanglaudos fondus svarbą gaisrų prevencijai ir reagavimui į nelaimes bei ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti šiuo finansavimu ir informuoti visuomenę apie miškų gaisrų pavojų;

7.  pabrėžia poreikį atlikti daugiau mokslinių tyrimų, susijusių su rizikos vertinimo mechanizmu, prevencijos ir ankstyvo nustatymo sistemomis bei kitomis kovos su šiais reiškiniais priemonėmis, o taip pat gerinti regionų ir valstybių narių dalijimąsi patirtimi ir geriausia praktika;

8.  pabrėžia, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d.(2) Pasaulio meteorologijos organizacijos paskelbtame dokumente pateikiama įrodymų, kad 2018 m. karščio banga Europoje yra susijusi su klimato kaita; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti tikslus ir įgyvendinti klimato politiką, kurie atitiktų Paryžiaus COP21 susitarimo metu prisiimtus įsipareigojimus;

9.  pabrėžia būtinybę užtikrinti potvynių prevenciją miškų gaisrų paveiktose teritorijose, siekiant išvengti tolesnių nelaimių;

10.  Komisija ragina atsižvelgti į miškų gaisrų riziką ir ekosisteminį miškų ir kraštovaizdžio valdymą vertinant dabartines ES priemones, tokias kaip ES miškų strategija ir ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir šias strategijas koreguoti, jei nustatoma kokių nors spragų;

11.  ragina Tarybą ir Komisiją užbaigti tarpinstitucines derybas dėl naujojo Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir iki 2018 m. pabaigos sukurti „rescEU“;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir nuo gaisrų nukentėjusių regionų valdžios institucijoms.

 

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika