Procedūra : 2018/2847(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0388/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0388/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0350

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 487kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķijā) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis PPE grupas vārdā
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli S&D grupas vārdā
Ruža Tomašić, Notis Marias ECR grupas vārdā
Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā
Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2018. gada jūlijā notikušajiem ugunsgrēkiem pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumiem (2018/2847(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2017)0772),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un Parīzes nolīgumu, kas pieņemts ar Lēmumu 1/CP.21 UNFCCC Pušu konferences 21. sesijā (COP 21) un Pušu konferences 11. sesijā, kas vienlaikus bija Kioto protokola (CMP11) pušu sanāksme un notika Parīzē (Francijā) no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā ugunsgrēkos Mati Atikas reģionā (Grieķija) traģiski gāja bojā 99 cilvēki un simtiem tika ievainoti;

B.  tā kā šajā ugunsgrēkā ir nodeguši mājokļi un tāpēc vairākus simtus cilvēku nācās evakuēt, radīti lieli postījumi vietējas un reģionālas nozīmes infrastruktūrai un videi, tādējādi kaitējot lauksaimniecībai, kā arī ietekmēta saimnieciskā darbība, arī tūrisma un viesmīlības nozarē;

C.  tā kā visā Eiropā arvien biežāk novērojams ārkārtīgs sausums un meža ugunsgrēki un tie mēroga ziņā ir arvien lielāki, kā arī kļūst arvien sarežģītāki, un tā kā klimata pārmaiņas šīs situācijas vēl vairāk saasina un tās zināmā mērā ir gan neparedzamas, gan neizbēgamas;

D.  tā kā 2018. gada vasarā ugunsgrēku dēļ ES atbalstu, izmantojot Savienības civilās aizsardzības mehānismu, pieprasīja Grieķija, Zviedrija un Latvija,

1.  izsaka visdziļāko līdzjūtību visu to cilvēku ģimenēm, kuri zaudēja dzīvību ugunsgrēkos Atikas reģionā;

2.  izsaka līdzjūtību visiem tiem iedzīvotājiem, kuri cietuši ugunsgrēkos Atikas reģionā;

3.  apliecina cieņu ugunsdzēsēju, krasta apsardzes, brīvprātīgo un to cilvēku, kas riskējuši ar savu dzīvību, apņēmībai, dzēšot savvaļas ugunsgrēkus un glābjot līdzpilsoņus;

4.  uzsver Savienības civilās aizsardzības mehānisma lomu, nodrošinot lidmašīnas, transportlīdzekļus, medicīnas personālu un ugunsdzēsējus no visas Eiropas Savienības;

5.  atgādina, ka pēc dabas katastrofas iespējams izmantot dažādus ES fondus, piemēram, ES Solidaritātes fondu, lai atjaunotu svarīgu infrastruktūru un veiktu sakopšanas darbus;

6.  atkārtoti norāda uz to, cik svarīgs ir Kohēzijas fonda satvarā sniegtais ES atbalsts ugunsgrēku novēršanai un ārkārtas reaģēšanai, un aicina dalībvalstis pilnībā izmantot šo finansējumu un informēt sabiedrību par mežu ugunsgrēku radīto apdraudējumu;

7.  uzsver, ka jāveic vairāk zinātnisku pētījumu par riska novērtēšanas mehānismiem, profilakses un agrīnās atklāšanas sistēmām un citiem veidiem, kā cīnīties pret šiem fenomeniem, un ka jāuzlabo pieredzes un paraugprakses apmaiņa starp reģioniem un dalībvalstīm;

8.  uzsver, ka dokumentā, ko Pasaules Meteoroloģijas organizācija publicēja 2018. gada 1. augustā(2) ir sniegti pierādījumi par Eiropā 2018. gadā novērotā karstuma viļņa saistību ar klimata pārmaiņām; mudina Komisiju un dalībvalstis noteikt mērķus un īstenot klimata politiku, kas sniegtu iespēju izpildīt COP 21 Parīzes nolīgumā paredzētās saistības;

9.  uzsver vajadzību meža ugunsgrēku skartajās teritorijās nodrošināt aizsardzību pret plūdiem, lai nepieļautu turpmākas katastrofas;

10.  aicina Komisiju, kad tā izvērtē pašreizējos ES pasākumus, piemēram, ES meža stratēģiju un ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām, ņemt vērā mežu ugunsgrēku risku un ekosistēmas pieeju mežu un ainavas apsaimniekošanā, un pielāgot minētās stratēģijas, ja tiek konstatēti trūkumi;

11.  prasa Parlamentam, Padomei un Komisijai nekavējoties sākt starpiestāžu sarunas par jauno ES civilās aizsardzības mehānismu un rescEU izveidi līdz 2018. gada beigām;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, dalībvalstu valdībām, kā arī reģionālajām pašvaldības iestādēm, kas atbildīgas par ugunsgrēku skartajām teritorijām.

 

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika