Procedura : 2018/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0388/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0388/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0350

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 341kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:

B8‑0388/2018 (ECR)

B8‑0390/2018 (ALDE)

B8‑0391/2018 (Verts/ALE)

B8‑0392/2018 (S&D)

B8‑0393/2018 (GUE/NGL)

B8‑0394/2018 (PPE)


w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r. oraz reakcji UE (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Theodoros Zagorakis w imieniu grupy PPE
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D
Ruža Tomašić, Notis Marias w imieniu grupy ECR
Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL
Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r. oraz reakcji UE (2018/2847(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017)0772),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając Ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienie paryskie przyjęte na mocy decyzji 1/CP.21 na 21. konferencji stron (COP 21) konwencji UNFCCC oraz 11. sesję konferencji stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 11), które odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w tragicznych pożarach, które wybuchły w Mati w lipcu 2018 r. (region Attyka w Grecji) zginęło 99 osób, a setki osób odniosły obrażenia;

B.  mając na uwadze, że pożary te zniszczyły domy, powodując konieczność ewakuacji kilkuset osób, spowodowały poważne szkody w infrastrukturze lokalnej i regionalnej oraz szkody środowiskowe, negatywnie wpływając na rolnictwo, oraz utrudniły prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w branży turystycznej i hotelarskiej;

C.  mając na uwadze, że rośnie częstotliwość, intensywność i skala ekstremalnych susz i pożarów lasów w całej Europie oraz że zjawiska te nasilają się w wyniku zmiany klimatu, a przy tym są do pewnego stopnia zarówno nieprzewidywalne, jak i nieuniknione;

D.  mając na uwadze, że w lecie 2018 r. w związku z pożarami o pomoc ze strony UE z wykorzystaniem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się Grecja, Szwecja i Łotwa;

1.  składa najszczersze kondolencje rodzinom wszystkich osób, które straciły życie w pożarach w regionie Attyki;

2.  wyraża współczucie dla wszystkich mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożarów w Attyce;

3.  składa hołd poświęceniu strażaków, straży przybrzeżnej, ochotników i innych osób, które narażały życie, aby ugasić pożary i ratować ludzi;

4.  podkreśla rolę Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w mobilizowaniu samolotów, pojazdów, personelu medycznego i strażaków z całej Unii Europejskiej;

5.  przypomina, że można skorzystać z różnych unijnych funduszy – np. z Funduszu Solidarności UE – by odbudować kluczową infrastrukturę i przeprowadzić prace porządkowe po klęsce żywiołowej;

6.  przypomina o znaczeniu wsparcia ze strony UE w zapobieganiu pożarom i w sytuacjach wyjątkowych, z wykorzystaniem Funduszu Spójności, i apeluje do państw członkowskich, by w pełni wykorzystywały te środki finansowe i informowały opinię publiczną o zagrożeniu pożarowym w lasach;

7.  podkreśla konieczność prowadzenia szerzej zakrojonych badań nad mechanizmami oceny ryzyka i systemami prewencji i wczesnego ostrzegania oraz innymi środkami służącymi walce z opisanymi zjawiskami, i szerszego dzielenia się doświadczeniem i najlepszymi praktykami między regionami i państwami członkowskimi;

8.  podkreśla, że opublikowany 1 sierpnia 2018 r. przez Światową Organizację Meteorologiczną dokument(2) zawiera dowody na to, iż fala upałów w Europie w 2018 r. jest związana ze zmianą klimatu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyznaczenia celów i wdrożenia polityki klimatycznej, która umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego COP 21;

9.  podkreśla, że należy zabezpieczyć przed powodzią obszary dotknięte pożarami lasów, by uniknąć dalszych katastrof;

10.  wzywa Komisję do uwzględnienia ryzyka pożarów lasów i zarządzania lasami i krajobrazem ukierunkowanego na ekosystem podczas oceny realizowanych przez UE działań, takich jak strategia leśna UE i strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, oraz do adekwatnego dostosowania tych strategii w razie stwierdzenia braków;

11.  wzywa Radę i Komisję do zakończenia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem w sprawie nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i utworzenia rescUE do końca 2018 r.;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komitetowi Regionów, rządom państw członkowskich oraz władzom regionalnym obszarów dotkniętych pożarami.

 

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności