Procedură : 2018/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0388/2018

Texte depuse :

RC-B8-0388/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0350

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 52k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica din Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis în numele Grupului PPE
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli în numele Grupului S&D
Ruža Tomašić, Notis Marias în numele Grupului ECR
Matthijs van Miltenburg în numele Grupului ALDE
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer în numele Grupului GUE/NGL
Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica din Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (COM(2017)0772),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și Acordul de la Paris adoptat prin Decizia 1/CP.21 la cea de a 21-a Conferință a părților (COP 21) la CCONUSC, precum și cea de a 11-a sesiune a Conferinței părților care servește drept reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (CMP 11), care a avut loc la Paris, Franța, între 30 noiembrie și 11 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât incendiile din Mati, regiunea Attica, Grecia, din iulie 2018, au ucis în mod tragic 99 de persoane și au rănit alte câteva sute de persoane;

B.  întrucât incendiile în cauză au distrus locuințe, câteva sute de persoane au trebuit să fie evacuate, au adus prejudicii grave infrastructurii locale și regionale și mediului, cu impact asupra agriculturii și au afectat activitățile economice, inclusiv cele din sectorul turismului și din sectorul hotelier;

C.  întrucât situațiile de secetă extremă și de incendii forestiere au crescut în frecvență, gravitate și complexitate și au un impact asupra întregii Europe și întrucât, deși sunt exacerbate de schimbările climatice, aceste situații sunt într-o oarecare măsură atât imprevizibile, cât și inevitabile;

D.  întrucât, ca urmare a incendiilor, Grecia, Suedia și Letonia au solicitat, în vara anului 2018, sprijinul UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

1.  transmite sincere condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în incendiile din regiunea Attica;

2.  își exprimă solidaritatea cu toți locuitorii care au fost afectați de incendiile din regiunea Attica;

3.  aduce un omagiu devotamentului pompierilor, pazei de coastă, voluntarilor și altor persoane care și-au riscat viața pentru a stinge incendiile și a-și salva concetățenii;

4.  subliniază rolul mecanismului de protecție civilă al Uniunii în furnizarea de avioane, de vehicule, de personal medical și de pompieri din întreaga Uniune Europeană;

5.  reamintește că, în urma unui dezastru natural, pot fi folosite diferite fonduri ale UE, cum ar fi Fondul de solidaritate al UE, pentru a reface infrastructura vitală și pentru operațiunile de curățare;

6.  reiterează importanța sprijinului acordat prin intermediul fondurilor de coeziune ale UE pentru prevenirea incendiilor și răspunsul în situații de urgență și invită statele membre să profite din plin de această finanțare și să informeze publicul cu privire la riscul de incendii forestiere;

7.  subliniază că este nevoie de mai multe cercetări științifice privind mecanismele de evaluare a riscului, sistemele de prevenire și de detectare timpurie și alte mijloace de combatere a acestor fenomene, precum și de îmbunătățirea schimburilor de experiență și de bune practici între regiuni și statele membre;

8.  subliniază că un document publicat de Organizația Meteorologică Mondială la 1 august 2018(2) dovedește că în 2018 valul de căldură din Europa este legat de schimbările climatice; îndeamnă Comisia și statele membre să stabilească obiective și să pună în aplicare politici care să vizeze schimbările climatice, care să îndeplinească angajamentele asumate în cadrul Acordului COP 21 de la Paris;

9.  subliniază necesitatea de a asigura prevenirea inundațiilor în zonele afectate de incendiile forestiere, cu scopul de a evita alte dezastre;

10.  invită Comisia să ia în considerare riscurile de incendii forestiere și gestionarea pădurilor și a peisajului bazată pe ecosisteme atunci când evaluează măsurile actuale ale UE, cum ar fi strategia UE privind pădurile și strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, și să adapteze aceste strategii în cazul în care sunt identificate lacune;

11.  solicită Consiliului și Comisiei să finalizeze negocierile interinstituționale cu Parlamentul privind noul mecanism de protecție civilă al Uniunii și crearea rescEU până la sfârșitul anului 2018;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, guvernelor statelor membre și autorităților regionale din zonele afectate de incendii.

 

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate