Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0388/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0388/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ

12.9.2018 - (2018/2847(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0388/2018 (ECR)
B8-0390/2018 (ALDE)
B8-0391/2018 (Verts/ALE)
B8-0392/2018 (S&D)
B8-0393/2018 (GUE/NGL)
B8-0394/2018 (PPE)

Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Ruža Tomašić, Notis Marias v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
Matthijs van Miltenburg v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Davor Škrlec v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie


Postup : 2018/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0388/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0388/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ

(2018/2847(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie[1],

–  so zreteľom na Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Parížsku dohodu prijatú prostredníctvom rozhodnutia 1/CP.21 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP 21) a na 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP 11) a ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas požiarov v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 tragicky zahynulo 99 osôb a stovky ľudí bolo zranených;

B.  keďže tieto požiare zničili domy, a tak muselo byť niekoľko stoviek ľudí evakuovaných, vážne poškodili miestnu a regionálnu infraštruktúru a životné prostredie, negatívne ovplyvnili poľnohospodárstvo a postihli hospodársku činnosť vrátane cestovného ruchu a sektora stravovacích a ubytovacích služieb;

C.  keďže v celej Európe sa zvýšila frekvencia, závažnosť a komplexnosť prípadov extrémneho sucha a lesných požiarov s dopadom na celú Európu a keďže tieto situácie urýchľované zmenou klímy sú do istej miery nepredvídateľné a neodvrátiteľné;

D.  keďže z dôvodu požiarov požiadalo Grécko, Švédsko a Lotyšsko v lete 2018 o podporu EÚ prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

1.  vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám tých, ktorí prišli počas požiarov v regióne Atika o život;

2.  vyjadruje súcit so všetkými obyvateľmi, ktorí boli týmito požiarmi v regióne Atika postihnutí;

3.  vzdáva hold obetavosti členov hasičských zborov a pobrežných hliadok, dobrovoľníkov a iných, ktorí riskovali svoje životy pri hasení týchto lesných požiarov a pri záchrane svojich spoluobčanov;

4.  zdôrazňuje úlohu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany pri zabezpečení lietadiel, vozidiel, zdravotníckeho personálu a hasičov z celej Európskej únie;

5.  pripomína, že možno využiť rôzne fondy EÚ, ako je Fond solidarity EÚ, na obnovu dôležitej infraštruktúry a na sanačné práce po prírodnej katastrofe;

6.  opätovne zdôrazňuje význam podpory z kohéznych fondov EÚ z hľadiska prevencie požiarov a reakcie na núdzové situácie a vyzýva členské štáty, aby toto financovanie v plnej miere využili a informovali verejnosť o riziku lesných požiarov;

7.  zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšieho vedeckého výskumu v oblasti mechanizmov posudzovania, prevencie a systémov včasného zisťovania rizík a iných prostriedkov boja proti týmto javom, ako aj lepšej výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a členskými štátmi;

8.  zdôrazňuje, že dokument zverejnený Svetovou meteorologickou organizáciou dňa 1. augusta 2018[2] poskytuje dôkazy o tom, že vlna horúčav v Európe v roku 2018 súvisí so zmenou klímy; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili ciele a vykonávali politiky v oblasti klímy, ktorými splnia záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody COP 21;

9.  zdôrazňuje tiež potrebu zabezpečiť prevenciu záplav v oblastiach postihnutých lesnými požiarmi, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším katastrofám;

10.  vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení aktuálnych opatrení EÚ, ako je stratégia lesného hospodárstva EÚ a stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, zohľadnila riziko lesných požiarov a starostlivosť o krajinu a les na ekosystémovom základe a aby tieto stratégie upravila v prípade, že zistí akékoľvek nedostatky;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby s Parlamentom ukončili medziinštitucionálne rokovania o novom mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a vytvorení systému rescEU do konca roka 2018;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, vládam členských štátov a regionálnym orgánom v oblastiach postihnutých požiarmi.

 

Posledná úprava: 12. septembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia