Postopek : 2018/2847(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0388/2018

Predložena besedila :

RC-B8-0388/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0350

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 333kWORD 52k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti naslednje predloge resolucij:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in o odzivu EU (2018/2847(RSP))


Maria Spiraki (Maria Spyraki), Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis) v imenu skupine PPE
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Eva Kaili, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Constanze Krehl, Miriam Dalli v imenu skupine S&D
Ruža Tomašić, Notis Marias v imenu skupine ECR
Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE
Sofia Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL
Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in o odzivu EU (2018/2847(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in Pariškega sporazuma, sprejetega s sklepom 1/CP.21 na 21. konferenci pogodbenic UNFCCC (COP 21) in 11. zasedanju konference pogodbenic kot srečanju pogodbenic Kjotskega protokola (CMP 11), ki sta potekali od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Parizu v Franciji,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je julija 2018 v požarih v Matiju v regiji Atika v Grčiji žal umrlo 99 ljudi, več sto pa je bilo ranjenih,

B.  ker so ti požari uničili stanovanjske stavbe, pri čemer je bilo treba evakuirati več sto ljudi, hudo poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo ter okolje, kar je negativno vplivalo na kmetijstvo, in prizadeli gospodarsko dejavnost, vključno s sektorjema turizma in gostinstva;

C.  ker so primeri skrajne suše in gozdnih požarov vse pogostejši, hujši in kompleksnejši ter imajo negativne posledice povsod po Evropi in ker so ti primeri, ki se stopnjujejo zaradi podnebnih sprememb, do določene mere tako nepredvidljivi kot neizogibni;

D.  ker so Grčija, Švedska in Latvija poleti leta 2018 zaradi požarov zaprosile za pomoč EU prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite;

1.  izraža iskreno sožalje družinam vseh, ki so v požarih v regiji Atika izgubili življenje;

2.  izraža sočutje s tamkajšnjimi prebivalci, ki so jih prizadeli požari;

3.  izraža priznanje za prizadevnost gasilcev, pripadnikov obalne straže, prostovoljcev in drugih, ki so za gašenje požarov v naravi in reševanje svojih sodržavljanov tvegali življenje;

4.  poudarja vlogo mehanizma Unije na področju civilne zaščite pri zagotavljanju letal, vozil, zdravstvenega osebja in gasilcev iz vse Evropske unije;

5.  opozarja, da se lahko po naravnih nesrečah z različnimi skladi EU, kot je Solidarnostni sklad EU, obnovi ključna infrastruktura in financira čiščenje;

6.  ponovno opozarja na pomen podpore EU v okviru Kohezijskega sklada za preprečevanje požarov in odzivanje na izredne razmere ter poziva države članice, naj to financiranje v celoti izkoristijo in svojo javnost obvestijo o tveganjih gozdnih požarov;

7.  poudarja, da je potrebnih več znanstvenih raziskav na področju mehanizmov za oceno tveganja, sistemov preprečevanja in zgodnjega opozarjanja ter drugih sredstev za boj proti tem pojavom, potrebna pa je tudi boljša izmenjava izkušenj in najboljših praks med regijami in državami članicami;

8.  poudarja, da so v dokumentu, ki ga je Svetovna meteorološka organizacija objavila 1. avgusta 2018(2), navedeni dokazi, da je vročinski val v Evropi leta 2018 povezan s podnebnimi spremembami; poziva Komisijo in države članice, naj določijo cilje in izvajajo podnebno politiko, s katero bodo izpolnile zaveze, sprejete v okviru pariškega sporazuma COP 21;

9.  poudarja, da je treba na območjih, ki so jih prizadeli gozdni požari, poskrbeti za preprečevanje poplav, da bi se preprečile morebitne nadaljnje nesreče;

10.  poziva Komisijo, naj pri ocenjevanju sedanjih ukrepov EU, kot sta gozdarska strategija EU in strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, upošteva tveganje gozdnih požarov ter upravljanje gozdov in krajin, ki temelji na ekosistemih, ter te strategije prilagodi, če ugotovi, da so v njih prisotne vrzeli;

11.  poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s Parlamentom do konca leta 2018 zaključita medinstitucionalna pogajanja o novem mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ter ustanovitvi rescEU;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, vladam držav članic ter regionalnim organom na območjih, ki so jih prizadeli požari.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Zadnja posodobitev: 12. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov