Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0388/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0388/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0388/2018 (ECR)

B8‑0390/2018 (ALDE)

B8‑0391/2018 (Verts/ALE)

B8‑0392/2018 (S&D)

B8‑0393/2018 (GUE/NGL)

B8‑0394/2018 (PPE)


om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Theodoros Zagorakis för PPE-gruppen
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli för S&D-gruppen
Ruža Tomašić, Notis Marias för ECR-gruppen
Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen
Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Parisavtalet, som antogs genom beslut 1/CP.21 vid den tjugoförsta partskonferensen (COP 21) inom ramen för UNFCCC och den elfte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  99 personer dog och hundratals skadades i de tragiska bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018.

B.  Bränderna förstörde hus och tvingade hundratals människor att evakueras, orsakade stora skador på lokal och regional infrastruktur och på miljön, med återverkningar på jordbruket, och drabbade den ekonomiska aktiviteten, bland annat i turism- och hotellbranschen.

C.  Situationer med extrem torka och skogsbränder har blivit vanligare, allvarligare och mer komplexa och berör hela Europa. Situationerna förvärras av klimatförändringarna, men är i viss mån både oförutsebara och oundvikliga.

D.  Grekland, Sverige och Lettland begärde alla EU-stöd genom unionens civilskyddsmekanism under sommaren 2018 på grund av bränder.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med de anhöriga till alla dem som miste livet i bränderna i Attikaregionen.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt medlidande med alla invånare som har drabbats av bränderna i Attikaregionen.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet mot brandmän, kustbevakare, frivilliga och andra som riskerade sina liv för att försöka släcka bränderna och hjälpa sina medmänniskor.

4.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av unionens civilskyddsmekanism för att tillhandahålla flygplan, fordon, sjukvårdspersonal och brandmän från hela EU.

5.  Europaparlamentet påminner om att olika EU-fonder, såsom EU:s solidaritetsfond, kan användas för att återställa kritisk infrastruktur och för uppröjningsinsatser efter en naturkatastrof.

6.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av stöd från EU:s sammanhållningsfonder för förebyggande arbete och katastrofinsatser och uppmanar medlemsstaterna att utnyttja detta stöd till fullo och att informera allmänheten om risken för skogsbränder.

7.  Europaparlamentet framhåller att det behövs mer vetenskaplig forskning om riskbedömningsmekanismer, system för förebyggande och tidig upptäckt och andra metoder för att bekämpa dessa fenomen och att utbytet av erfarenheter och bästa praxis bland regioner och medlemsstater måste förbättras.

8.  Europaparlamentet framhåller att ett dokument som publicerades av Meteorologiska världsorganisationen den 1 augusti 2018(2) presenterar belägg för att värmeböljan i Europa 2018 är kopplad till klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa mål och genomföra klimatåtgärder som innebär att åtagandena enligt COP 21-avtalet från Paris kommer att fullgöras.

9.  Europaparlamentet framhåller behovet av att förebygga översvämningar i de skogsbrandsdrabbade områdena för att undvika ytterligare katastrofer.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till risken för skogsbränder och till ekosystembaserad skogs- och landskapsförvaltning när den utvärderar nuvarande EU-åtgärder, såsom EU:s skogsstrategi och EU-strategin för klimatanpassning, och att anpassa dessa strategier vid eventuella brister.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet slutföra de interinstitutionella förhandlingarna om unionens nya civilskyddsmekanism och inrättandet av rescEU före utgången av 2018.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, medlemsstaternas regeringar och de regionala myndigheterna i de branddrabbade områdena.

 

(1)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy