Proċedura : 2018/2853(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0444/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0444/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0383

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 460kWORD 58k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8‑0444/2018 (ECR)

B8‑0445/2018 (S&D)

B8‑0446/2018 (PPE)

B8‑0447/2018 (Verts/ALE)

B8‑0448/2018 (EFDD)

B8‑0449/2018 (ALDE)

B8‑0450/2018 (GUE/NGL)


dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen  (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen  (2018/2853(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Jemen, b'mod partikolari dawk tal-25 ta' Frar 2016(1) u tal-15 ta' Ġunju 2017(2) dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen, u dawk tad-9 ta' Lulju 2015(3) u tat-30 ta' Novembru 2017(4) dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen,

–  wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat mill-Grupp ta' Esperti Eminenti Internazzjonali u Reġjonali dwar il-Jemen tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fit-28 ta' Awwissu 2018 rigward is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Jemen, inkluż dwar vjolazzjonijiet u abbużi minn Settembru 2014 'il quddiem,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini, u tal-Kummissarju Christos Stylianides tat-13 ta' Ġunju 2018 dwar l-aħħar żviluppi madwar Hodeidah, il-Jemen, u tal-4 ta' Awwissu 2018 dwar l-attakki mill-ajru f'Hodeidah,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-24 ta' Settembru 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2018 dwar il-Jemen,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tal-15 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Settembru 2018 tal-Mibgħut Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-Jemen,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv tal-Programm Dinji tal-Ikel tad-19 ta' Settembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-Jemen, b'mod partikolari r-riżoluzzjonijiet 2216 (2015), 2201 (2015) u 2140 (2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-kunflitt li għaddej fil-Jemen daħal fir-raba' sena tiegħu u billi aktar minn 22 miljun ruħ għandhom bżonn appoġġ umanitarju; billi aktar minn 17-il miljun ruħ m'għandhomx sigurtà tal-provvista tal-ikel, li minnhom aktar minn 8 miljun ruħ jinsabu fi stat gravi ta' nuqqas ta' sigurtà tal-provvista tal-ikel u f'riskju li jmutu bil-ġuħ; billi l-frammentazzjoni kurrenti tal-kunflitt hija sinjal ċar tat-tagħwir tal-unità tal-istat; billi s-sitwazzjoni fil-Jemen iġġib magħha wkoll riskji serji għall-istabbiltà tar-reġjun;

B.  billi l-kunflitt beda fl-2015, meta ribelli Houthi, appoġġjati mill-Iran warrbu l-president internazzjonalment rikonoxxut tal-Jemen, li sussegwentement daħħal fil-pajjiż koalizzjoni multinazzjonali mmexxija mill-Arabja Sawdija biex tiġġieled kontra r-ribelli u t-truppi alleati magħhom;

C.  billi, minn Novembru 2017 'l hawn, il-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija stabbiliet imblokk fuq l-importazzjonijiet kollha lejn it-territorju kkontrollat mill-Houthi, ħlief għal materjali umanitarji u ta' għajnuna urġenti; billi, skont l-OCHA, il-Jemen irċieva biss 21 % tal-fjuwil li jeħtieġ u 68 % ta' ħtiġijietu rigward l-importazzjoni tal-ikel minn meta beda l-imblokk; billi, f'ċerti każijiet, ir-ribelli Houthi bblokkaw il-konsenja ta' provvisti mediċi essenzjali u għajnuna alimentari u umanitarja lil bliet ikkontrollati mill-gvern;

D.  billi, f'Ġunju 2018, il-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija u mill-Emirati Għarab Magħquda bdiet offensiva biex iġġib taħt idejha l-belt ta' Hodeidah; billi Save the Children irrapportat li din l-operazzjoni ħalliet mijiet ta' vittmi ċivili; billi Hodeidah hija l-port l-aktar importanti tal-Jemen, li minnu jgħaddi s-70 % tal-għajnuna alimentari u umanitarja essenzjali għall-pajjiż; billi, skont in-NU, kważi 470 000 ruħ ħarbu mil-Gvernaturat ta' Hodeidah mill-bidu ta' Ġunju 2018; billi attakk ieħor fuq Hodeidah ikollu konsegwenzi devastanti għall-persuni ċivili; billi l-partijiet fil-kunflitt għandhom l-obbligu li jippermettu u jiffaċilitaw il-passaġġ rapidu u mingħajr xkiel tal-għajnuna umanitarja, inkluż mediċini, ikel u oġġetti oħra meħtieġa għas-sopravivenza;

E.  billi n-negozjati għal waqfien mill-ġlied immexxija mill-Mibgħut Speċjali tan-NU għall-Jemen, Martin Griffiths, wasslu għal waqfa temporanja fl-offensiva; billi l-kollass tal-aħħar tentattiv ta' taħditiet għall-paċi f'Ġinevra wassal biex l-ostilitajiet issoktaw fis-7 ta' Settembru 2018; billi, mill-bidu tal-offensiva 'l hawn, l-imwiet tal-persuni ċivili żdiedu b'164 %; billi, minkejja l-pressjoni internazzjonali biex tinstab soluzzjoni politika stabbli u inklussiva għall-kriżi, il-partijiet fil-kunflitt u s-sostenituri reġjonali u internazzjonali tagħhom, fosthom l-Arabja Sawdija u l-Iran, naqsu milli jilħqu ftehim ta' waqfien mill-ġlied jew kwalunkwe tip ta' ftehim ieħor, u l-ġlied u l-bumbardamenti indiskriminati qed ikomplu bla waqfien;

F.  billi, fid-9 ta' Awwissu 2018, attakk mill-ajru mwettaq mill-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija laqat xarabank tal-iskola f'suq fil-provinċja ta' Saada fit-Tramuntana tal-pajjiż, u qatel għexieren ta' nies, fosthom tal-anqas 40 tifel u tifla, li l-biċċa l-kbira minnhom kienu taħt l-età ta' 10 snin; billi, ġimagħtejn wara, fl-24 ta' Awwissu, il-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija wettqet attakk ieħor, li fih tilfu ħajjithom 27 persuna ċivili, il-biċċa l-kbira minnhom tfal, li kienu qegħdin jaħarbu mill-vjolenza fil-belt assedjata ta' Hodeidah fin-Nofsinhar tal-pajjiż;

G.  billi l-kampanja mmexxija mill-Arabja Sawdija u l-bumbardamenti intensivi mill-ajru, inklużi attakki indiskriminati fuq żoni b'popolazzjoni densa, ikomplu jħarrxu l-impatt umanitarju tal-gwerra; billi l-liġijiet tal-gwerra jipprojbixxu l-attakki intenzjonati u indiskriminati fuq persuni ċivili u u fuq binjiet ċivili bħal skejjel u sptarijiet; billi, fid-dawl tal-konstatazzjonijiet tal-Grupp ta' Esperti Eminenti Internazzjonali u Reġjonali Indipendenti (GEE), tali attakki jistgħu jikkostitwixxu delitti tal-gwerra, u min iwettaqhom tista' ssirlu prosekuzzjoni għal dawn id-delitti; billi l-investigazzjonijiet tal-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija dwar allegati delitti tal-gwerra fil-Jemen ma kinux kredibbli u naqsu milli jipprovdu rimedju għall-vittmi ċivili;

H.  billi, minn Marzu 2015 'il hawn, aktar minn 2 500 tifel u tifla sfaw maqtula, filwaqt li aktar minn 3 500 tifel u tifla sfaw immankati jew midruba u għadd dejjem jikber ta' tfal ġew irreklutati minn forzi armati fil-post; billi n-nisa u t-tfal jintlaqtu b'mod partikolari mill-ostilitajiet li għaddejjin; billi, skont il-UNICEF, kważi żewġ miljun tifel u tifla mhumiex imorru l-iskola, fatt li jikkomprometti l-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal fil-Jemen minħabba aċċess limitat għall-edukazzjoni, jew l-ebda aċċess għaliha, hekk li jsiru vulnerabbli għar-reklutaġġ militari u għall-vjolenza sesswali u dik abbażi tal-ġeneru;

I.  billi, f'Awwissu 2018, rapport imfassal mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem ikkonkluda li hemm "motivi raġonevoli għall-fehma" li jista' jkun li l-partijiet kollha fil-kunflitt fil-Jemen wettqu delitti tal-gwerra; billi l-forzi fuq iż-żewġ naħat tal-gwerra ġew akkużati li sparaw armi tqal lejn inħawi mibnija u popolati sew, inkluż f'attakki fuq sptarijiet u fuq strutturi mhux militari oħra;

J.  billi l-gwerra wasslet għall-qerda tal-infrastruttura u għall-kollass tal-ekonomija tal-Jemen, u kkawżat tħarbit fil-wisa' tal-prodotti bażiċi, tal-provvista tal-utilitajiet, tas-sanità, u tal-ilma tax-xorb nadif; billi l-ħlas regolari tas-salarji ta' 1,4 miljun ħaddiem tal-gvern Jemenit effettivament waqaf fi tmiem l-2016;

K.  billi l-fatt li l-midja internazzjonali u l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem ma jitħallewx jużaw titjiriet tan-NU jfixkel il-kopertura indipendenti tas-sitwazzjoni fil-Jemen u jikkontribwixxi għan-nuqqas ta' attenzjoni dinjija għall-kunflitt ;

L.  billi l-vjolenza sesswali bbażata fuq il-ġeneru żdiedet b'rata esponenzjali mill-bidu tal-kunflitt 'il hawn; billi l-kapaċità, li diġà kienet limitata, tas-sistema tal-ġustizzja kriminali għall-indirizzar tal-vjolenza sesswali u bbażata fuq il-ġeneru sfaxxat, u billi ma saret l-ebda investigazzjoni fir-rigward ta' prattiki bħall-ħtif u l-istupru tan-nisa, jew it-theddid b'dawn l-atti, bħala mezz għall-estorsjoni tal-flus mill-familji u mill-komunitajiet tagħhom;

M.  billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ħabbtu wiċċhom ma' fastidju, theddid u kampanji ta' tħammiġ ma jaqtgħu xejn mill-partijiet kollha tal-kunflitt; billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-attivisti nisa ffaċċjaw repressjoni speċifika abbażi tal-ġeneru tagħhom;

N.  billi l-awtoritajiet de facto Houthi għamlu kampanja sistematika ta' fastidju, detenzjonijiet arbitrarji u abużivi, kif ukoll għajbien furzat u tortura kontra difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti u minoranzi reliġjużi; billi 24 Jemenita mill-minoranza Baha'i, fosthom tifel, sarulhom akkużi li jistgħu jwasslu għall-piena tal-mewt, għal xejn aktar mit-twemmin u l-azzjonijiet paċifiċi tagħhom;

O.  billi r-ribelli Houthi ġew akkużati li kkawżaw diżgrazzji ċivili tal-massa fl-assedju tagħhom ta' Taiz, it-tielet l-ikbar belt fil-Jemen; billi wettqu gwerra ta' attrizzjoni kontra popolazzjonijiet ċivili f'żoni kkontrollati mill-gvern; billi wkoll użaw mini antipersuna projbiti u rreklutaw tfal;

P.  billi Kamel Jendoubi, President tal-GEE, li ħareġ rapport lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Jemen fit-28 ta' Awwissu 2018, safa vittma ta' kampanja ta' tħammiġ maħsuba biex tintimida lill-GEE u tixħet dubji fuq il-konstatazzjonijiet tiegħu;

Q.  billi l-Jemen iffirma l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, iżda għad iridu jirratifikah; billi diversi dispożizzjonijiet tal-Istatut ta' Ruma, inklużi dawk relatati ma' delitti tal-gwerra, jirriflettu d-dritt internazzjonali konswetudinarju;

R.  billi, fi Frar 2018, ir-Russja ħaddmet il-veto kontra riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li tirrileva l-involviment tal-Iran fil-kunflitt;

S.  billi hemm embargo internazzjonali fuq l-armi kontra l-forzi Houthi appoġġjati mill-Iran u billi, skont it-18-il Rapport Annwali tal-UE dwar l-Esportazzjonijiet tal-Armi, l-Istati Membri tal-UE baqgħu jawtorizzaw trasferimenti ta' armi lejn l-Arabja Sawdija wara l-eskalazzjoni tal-kunflitt, bi ksur tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi; billi, is-sena li għaddiet, xi pajjiżi Ewropej issospendew parzjalment jew totalment it-trasferimenti tal-armi lejn l-Arabja Sawdija u lejn l-Emirati Għarab Magħquda; billi l-Parlament talab ripetutament lill-VP/RGħ tvara inizjattiva li timponi embargo tal-UE fuq l-armi fil-konfront tal-Arabja Sawdija, bi qbil mal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK;

T.  billi l-biċċa l-kbira tal-attakki mwettqa mill-forzi tal-Istati Uniti fil-Jemen huma attakki letali bid-drones; billi d-deċiżjoni li ċerti persuni jiżdiedu fil-lista tal-bersalli tal-operazzjonijiet bid-drones spiss tittieħed mingħajr mandati jew inġunzjonijiet tal-qorti; billi t-tqegħid fil-mira ta' ċerti individwi u l-qtil sussegwenti tagħhom isiru mingħajr proċess ġust u għalhekk, f'ċerti ċirkustanzi, jistgħu jitqiesu bħala qtil extraġudizzjarju;

U.  billi l-gwerra fil-Jemen ħolqot possibbiltajiet għall-gruppi estremisti, fosthom Al-Qaeda fil-Peniżola Għarbija (AQAP), biex iwessgħu l-azzjoni tagħhom, u dan qed jhedded ir-reġjun kollu kemm hu; billi Jemen stabbli u sigur, bi gvern li jiffunzjona sewwa, huwa kruċjali għall-isforzi internazzjonali kontra l-estremiżmu u l-vjolenza fir-reġjun u lil hinn minnu, kif ukoll għall-paċi u l-istabbiltà fil-Jemen stess;

V.  billi l-istabbiltà fir-reġjun hija ta' importanza kritika għall-UE; billi l-UE hija impenjata favur approċċ komprensiv u strateġiku li jinvolvi lill-atturi reġjonali rilevanti kollha; billi s-sejbien ta' soluzzjoni politika għall-kunflitt taħt il-patroċinju tal-inizjattiva għall-paċi tan-NU fil-Jemen għandu jkun prijorità għall-UE u għall-komunità internazzjonali kollha kemm hi;

W.  billi l-UE għadha impenjata li tkompli tipprovdi għajnuna li ssalva l-ħajjiet lill-persuni kollha fil-bżonn fil-Jemen; billi, fl-istess ħin, l-UE tikkondividi t-tħassib tan-NU u tad-donaturi l-oħra dwar it-tiċkin kontinwu tal-ispazju umanitarju; billi, mill-2005 sal-lum, l-UE kkontribwiet aktar minn EUR 233 miljun f'finanzjament umanitarju lill-Jemen;

1.  Jikkundanna bl-akbar qawwa l-vjolenza li għaddejja fil-Jemen u l-attakki kollha kontra l-persuni ċivili u l-infrastruttura ċivili; jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar il-kunflitt, li qed ikompli jiddeġenera f'waħda mill-aktar kriżijiet umanitarji, politiċi u ekonomiċi gravi ta' żminijietna; ifakkar lill-partijiet kollha involuti, inklużi s-sostenituri reġjonali u internazzjonali tagħhom, li t-tqegħid fil-mira intenzjonat ta' ċivili u ta' infrastruttura ċivili, inklużi l-isptarijiet u l-persunal mediku, is-sistemi tal-ilma, il-portijiet, l-ajruporti u s-swieq, jikkostitwixxi ksur serju tad-dritt internazzjonali;

2.  Jiddispjaċih profondament għat-telf ta' ħajjiet ikkawżat mill-kunflitt u għat-tbatija ta' dawk li nqabdu fil-ġlied, u jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi; itenni l-impenn tiegħu li jkompli jappoġġja lill-Jemen u lill-poplu Jemenit;

3.  Jitlob li l-partijiet kollha fil-kunflitt iwaqqfu l-ostilitajiet minnufih; iħeġġeġ lill-Arabja Sawdija u lill-atturi l-oħra involuti biex ikomplu jneħħu l-imblokk fuq il-Jemen; jitlob li l-istati kollha involuti direttament jew indirettament u l-atturi rilevanti jagħmlu l-akbar pressjoni fuq il-partijiet kollha biex dawn jaħdmu favur tnaqqis tal-intensità tal-ġlied u jtemmu minnufih l-appoġġ politiku, militari u finanzjarju li, direttament jew permezz ta' intermedjarji, jagħtu lill-atturi militari fil-post;

4.  Jenfasizza li biss soluzzjoni politika, inklussiva u nnegozjata għall-kunflitt tista' ġġib lura l-paċi u tħares l-unità, is-sovranità, l-indipendenza u l-integrità territorjali tal-Jemen; jitlob li l-atturi internazzjonali u reġjonali kollha jinvolvu ruħhom b'mod kostruttiv mal-partijiet preżenti fil-Jemen, sabiex tkun tista' titnaqqas l-intensità tal-kunflitt u tintlaħaq soluzzjoni nnegozjata;

5.  Jappoġġja l-isforzi tal-Mibgħut Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-Jemen, Martin Griffiths, biex jerġa' jingħata bidu għall-proċess politiku; jieħu nota tad-dikjarazzjoni tiegħu lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tal-11 ta' Settembru 2018 li tgħid li "minkejja l-assenza ta' waħda mill-partijiet għall-konsultazzjonijiet f'Ġinevra l-ġimgħa li għaddiet, u anke jekk dawn ċertament ma marrux kif kien ippjanat li jmorru, xorta rnexxielna nerġgħu nagħtu bidu għall-proċess politiku b'appoġġ solidu ċar mill-poplu Jemenit u mill-komunità internazzjonali"; jilqa' ż-żjara tas-Sur Griffiths f'San'a fis-16 ta' Settembru 2018; jitlob li l-Mibgħut Speċjali jingħata aċċess sħiħ u bla xkiel għal kull parti tat-territorju tal-Jemen; jitlob li l-VP/RGħ u l-Istati Membri kollha tal-UE jagħtu appoġġ politiku lis-Sur Griffiths bil-għan li tinstab soluzzjoni nnegozjata u inklussiva;

6.  Jikkundanna bl-akbar qawwa l-attakki terroristiċi kollha; huwa mħasseb fil-fond dwar it-tqawwija tal-preżenza ta' gruppi kriminali u terroristiċi fil-Jemen, fosthom AQAP u ISIS/Da'esh; jitlob li l-partijiet kollha fil-kunflitt jieħdu azzjoni determinata kontra dawn il-gruppi; jikkundanna l-preżenza ta' ġellieda barranin u jappella biex dawn il-ġellieda kollha jitwarrbu mill-Jemen;

7.  Jitlob li l-partijiet kollha involuti jippermettu aċċess umanitarju sħiħ u immedjat għaż-żoni milquta mill-kunflitt, hekk li l-popolazzjoni fil-bżonn tkun tista' tingħata l-assistenza; jitlob li l-Kunsill u l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, fl-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 2216 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, jidentifikaw l-individwi li qed jostakolaw il-konsenji tal-għajnuna umanitarja fil-Jemen u jimponu fuqhom sanzjonijiet imfassla apposta għalihom;

8.  Jenfasizza li l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU issottolinja l-appoġġ tiegħu għall-Mekkaniżmu ta' Verifika u Spezzjoni tan-NU (UNVIM), u li l-UE tappoġġja bis-sħiħ il-kontinwazzjoni tal-UNVIM u l-implimentazzjoni sħiħa u bla xkiel tal-mandat tiegħu;

9.  Jitlob li l-partijiet kollha jwaqqfu minnufih l-attakki kollha fuq il-libertà tal-espressjoni, u jeħilsu l-ġurnalisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kollha li sfaw miżmuma għal xejn aktar ħlief li eżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem tagħhom; jitlob li l-partijiet kollha ma jibqgħux jostakolaw il-ħidma mwettqa mill-midja internazzjonali u mill-persunal umanitarju bi rbit mal-kunflitt;

10.  Jitlob li l-partijiet kollha fil-kunflitt jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jsiru investigazzjonijiet effikaċi, imparzjali u indipendenti dwar l-allegazzjonijiet kollha ta' ksur u ta' abbuż tad-drittijiet tal-bniedem u ta' ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali, f'konformità mal-istandards internazzjonali; jinsab ferm imħasseb dwar rapporti ta' atti ta' ċaħda tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, li jinkludu d-diskriminazzjoni, id-detenzjoni illegali, l-użu ta' vjolenza u abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-vjolenza sesswali u ta' tipi oħra kontra n-nisa, l-irġiel, il-bniet u s-subien, bi ksur tal-istandards internazzjonali;

11.  Jitlob li l-partijiet kollha fil-kunflitt itemmu r-reklutaġġ jew l-użu ta' tfal bħala suldati, u li jtemmu vjolazzjonijiet serji oħra mwettqa kontra t-tfal bi ksur tad-dritt internazzjonali u tal-istandards internazzjonali applikabbli; jitlob li l-partijiet kollha jeħilsu t-tfal kollha li diġà ġew reklutati, u jikkooperaw man-NU bil-għan li dawn it-tfal jiġu riabilitati u jerġgħu jintegraw ruħhom fil-komunitajiet tagħhom; jappoġġja l-ħidma kruċjali tal-UNICEF fil-Jemen;

12.  Jitlob li l-Qorti Kriminali Speċjalizzata fit-territorju kkontrollat mill-Houthi f'Sana'a tassolva u tillibera lil Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished u Ahmed Bawazeer, li għebu bil-forza, sfaw ittorturati u kkundannati għall-mewt wara proċess inġust għall-aħħar talli allegatament għenu pajjiż għadu;

13.  Jitlob li l-Qorti Kriminali Speċjalizzata f'Sana'a, barra minn hekk, tillibera minnufih il-25 segwaċi tar-reliġjon Baha'i li qed jinżammu detenuti minħabba li pprattikaw ir-reliġjon tagħhom b'mod paċifiku, u li qed jiffaċċjaw akkużi punibbli bil-mewt;

14.  Ifakkar lill-partijiet kollha fil-kunflitt li, skont id-dritt internazzjonali, huma responsabbli għal kwalunkwe delitt li jitwettaq; iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex dawk li allegatament wettqu delitt jagħtu kont ta' għemilhom, b'mod partikolari permezz tal-prosekuzzjoni nazzjonali jew internazzjonali ta' individwi, gruppi u organizzazzjonijiet li jkunu ssuspettati li wettqu tali vjolazzjonijiet, jew bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' ġurisdizzjoni universali, u permezz tal-investigazzjoni u tal-prosekuzzjoni ta' dawk li allegatament wettqu delitti atroċi fil-Jemen;

15.  Ifaħħar il-ħidma mwettqa mill-GEE tan-NU dwar il-Jemen u jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-President tiegħu, Kamel Jendoubi; jilqa' r-rapport annwali tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-24 ta' Settembru 2018 dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen, li fih il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU ddeċieda li jestendi l-mandat tal-GEE għal perjodu ieħor ta' sena, li jista' jiġġedded b'awtorizzazzjoni mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, biex ikompli jiġbor evidenza ta' delitti tal-gwerra u ta' delitti kontra l-umanità mwettqa fil-Jemen, bil-għan li jipprosegwixxi u jikkastiga lil dawk ħatja ta' tali vjolazzjonijiet; jitlob li s-sitwazzjoni fil-Jemen tiġi referuta lill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); iħeġġeġ lill-Jemen jissieħeb fil-QKI, hekk li tkun tista' ssir il-prosekuzzjoni ta' dawk kollha responsabbli għad-delitti mwettqa matul il-kunflitt, fin-nuqqas ta' referiment lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

16.  Jitlob li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha jipprovdu appoġġ koeżiv, f'waqtu u effikaċi lill-GEE fil-korpi kollha rilevanti tan-NU, u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod partikolari;

17.  Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri biex jopponu l-qtil extraġudizzjarju, inkluż l-użu tad-drones, jaffermaw mill-ġdid il-pożizzjoni tal-UE skont id-dritt internazzjonali u jiżguraw li l-Istati Membri ma jwettqux, ma jiffaċilitawx jew ma jiħdux sehem b'mod ieħor f'operazzjonijiet letali illegali; iħeġġeġ lill-Kunsill biex jadotta Pożizzjoni Komuni dwar l-użu ta' drones armati;

18.  Jitlob li l-UE tieħu l-inizjattiva fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem biex tqajjem il-kwistjoni tas-sħubija fih ta' stati li għandhom storja dubjuża ħafna rigward id-drittijiet tal-bniedem

19.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lis-SEAE u lill-Istati Membri biex ikomplu jagħmlu djalogu mal-pajjiżi tar-reġjun dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali; jistqarr li huwa lest jagħmel djalogu kostruttiv u miftuħ mal-awtoritajiet tal-pajjiżi tar-reġjun dwar it-twettiq tal-impenji internazzjonali tagħhom rigward id-drittijiet tal-bniedem; jitlob li jsir skambju ta' għarfien espert dwar kwistjonijiet ġudizzjarji u ġuridiċi bil-għan li l-protezzjoni tad-drittijiet individwali fil-pajjiżi tar-reġjun tissaħħaħ;

20.  Jitlob li l-Kunsill jippromwovi b'mod effikaċi l-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali, kif previst fil-linji gwida rilevanti tal-UE; itenni, b'mod partikolari, il-ħtieġa li l-Istati Membri kollha tal-UE japplikaw strettament ir-regoli stabbiliti fil-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK; ifakkar, f'dan ir-rigward, fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen tat-25 ta' Frar 2016 u tat-30 ta' Novembru 2017; iħeġġeġ, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri kollha tal-UE biex ma jibqgħux ibigħu l-armi u kwalunkwe tagħmir militari lill-Arabja Sawdija, lill-Emirati Għarab Magħquda u lil kwalunkwe membru tal-koalizzjoni internazzjonali, kif ukoll lill-Gvern Jemenit u lil partijiet oħra fil-kunflitt;

21.  Jiddenunzja l-qerda tal-wirt kulturali tal-Jemen bl-attakki mill-ajru tal-koalizzjoni mmexxija mill-Arabja Sawdija, inkluż fuq il-Belt Antika ta' Sana'a u l-belt storika ta' Zabid; jiddispjaċih għar-responsabbiltà tal-koalizzjoni għal din il-qerda u jfakkar f'dik ir-responsabbiltà, u jisħaq li l-koalizzjoni se tinżamm responsabbli wkoll għal dawn l-atti; jitlob li s-Segretarju Ġenerali tan-NU jirreferi lill-Kunsill tas-Sigurtà l-kwistjoni tal-protezzjoni tas-siti kulturali kollha li huma mhedda mill-kunflitt fil-Jemen, bil-ħsieb li tiġi adottata riżoluzzjoni dwar din il-kwistjoni;

22.  Jilqa' l-Pjan tan-NU għal Risposta Umanitarja fil-Jemen għall-2018 u l-Avveniment ta' Livell Għoli tad-Donaturi tal-2018 għall-Kriżi Umanitarja fil-Jemen, li matulu donaturi internazzjonali impenjaw ruħhom li jagħtu aktar minn USD 2 biljun; jiddeplora, madankollu, il-fatt li għad hemm nuqqas ta' fondi għall-Jemen; jilqa' l-fatt li l-UE impenjat ruħha li tgħin lil dawk milquta mill-kunflitt fil-Jemen u impenjat EUR 107,5 miljun; jitlob li d-donaturi kollha jissodisfaw bil-ħeffa l-impenji li ħadu; jilqa' l-fatt li l-UE se tkompli tipprovdi għajnuna għall-iżvilupp lill-Jemen, filwaqt li tagħti prijorità lil interventi maħsuba biex jistabilizzaw il-pajjiż, u li se taħdem f'żoni stabbli mal-awtoritajiet lokali biex tippromwovi r-reżiljenza, iżommu għaddejja l-provvista ta' servizzi bażiċi u jrawmu għajxien sostenibbli għall-komunitajiet;

23.  Jirriserva d-dritt li jerġa' jikkunsidra l-kwistjoni sakemm tintlaħaq soluzzjoni nnegozjata; jirrakkomanda li s-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem jissorvelja l-iżviluppi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Jemen u jipproduċi rapport dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet ċivili li twettqu fil-Jemen;

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf, lis-Segretarju Ġenerali tal-Lega tal-Istati Għarab u lill-Gvern tal-Jemen.

 

(1)

ĠU C 35, 31.1.2018, p. 142.

(2)

ĠU C 331, 18.9.2018, p. 146.

(3)

ĠU C 265, 11.8.2017, p. 93.

(4)

Testi adottati, P8_TA(2017)0473.

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza